Statsbudsjettet 2021: Skatter og avgifter

Skattesatser

Tabellen viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2020 og regjeringens forslag for 2021.

Avgiftssatser

Tabellen viser gjeldende satser for merverdiavgift og særavgifter samt forslag til satser for 2021.

Provenyvirkninger av forslaget til skatte- og avgiftsendringer

Tabellen gir en oversikt over provenyvirkningene av regjeringens forslag. Provenyvirkningene av skatte- og avgiftsopplegget beregnes i forhold til referansesystemet for 2021.

Samlede skatte- og avgiftsendringer

Endringer i bilavgiftene

Endringer i klimaavgiftene

Samlet framstilling av regjeringens forslag til skatter og avgifter, samt en oversikt over skatte- og avgiftssystemet finnes i Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll