Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021: Endringer i bilavgiftene

For 2021 foreslås endringer i engangsavgiften ved at satser i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler og varebiler økes, og særfordelen i vektkomponenten for ladbare hybridbiler strammes inn. For varebiler foreslås en provenynøytral overgang til WLTP-baserte CO2-verdier som grunnlag for avgiftsberegningen. For campingbiler foreslås å inntil videre erstatte CO2-utslipp med slagvolum som avgiftskomponent. I trafikkforsikringsavgiften foreslås det å innføre avgift for elbiler med samme sats som for motorsykler. Regjeringen foreslår videre endringer i veibruksavgiften for å unngå økte pumpepriser som følge av økt CO2-avgift og økt omsetningskrav for biodrivstoff. I tillegg foreslås å trappe veibruksavgiften på naturgass og LPG ytterligere opp.

Innstramming i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler og varebiler

For person- og varebiler beregnes engangsavgiften på grunnlag av kjøretøyenes egenvekt, CO2-utslipp og NOX-utslipp. For 2021 foreslår regjeringen å øke satsene i CO2-komponenten for person- og varebiler. For personbiler økes de to laveste positive satsene med 23 pst. ut over prisjustering, mens for varebiler økes alle de positive satsene med 6 pst. ut over prisjustering. Endringene styrker insentivene til valg av null- og lavutslippsbiler og bidrar til økt proveny.

Innstramming i engangsavgift for ladbare hybridbiler

For ladbare hybridbiler er engangsavgiftsreglene svært gunstige. Det skyldes blant annet en særfordel i vektkomponenten i form av et fradrag i vekten det betales avgift for. I budsjettet for 2021 foreslås en innstramming av vektfradraget ved at kravet til elektrisk rekkevidde for å få maksimalt vektfradrag økes fra 50 til 75 km. Forslaget gir insentiver til å velge biler med lengre elektrisk rekkevidde og lavere utslipp. Videre vil innstrammingen bidra til å styrke insentivet til å velge elbil og begrense inntektsnedgang fra engangsavgiften  

Omlegging til WLTP for varebiler og campingbiler

EU har innført ny metode for måling og beregning av utslipp fra nye personbiler og varebiler. Den nye metoden (WLTP) gir mer realistiske utslippsverdier enn den utgående metoden (NEDC). Med virkning fra 1. januar 2020 ble WLTP gjort gjeldende som grunnlag for beregningen av engangavgiften på personbiler. For å sikre en provenynøytral overgang ble innslagspunkter og satser i CO2-komponenten justert ned.  Regjeringen foreslår en tilsvarende provenynøytral omlegging til  WLTP for varebiler med virkning fra 1. januar  2021. For varebiler med gjennomsnittlig utslippsøkning vil forslaget innebære om lag uendret avgift.

For campingbiler foreligger det ikke datagrunnlag for å gjennomføre overgang til WLTP. Det foreslås at slagvolum inntil videre brukes i stedet for CO2-utslipp som beregningsgrunnlag i engangsavgiften.

Traffikkforsikringsavgift for elbiler

For 2021 foreslår regjeringen å innføre lik trafikkforsikringsavgift for elbiler som for motorsykler. Med den forventede økningen i antallet elbiler i bilparken i årene fremover, ville fritaket medført et stadig større provenytap om det ble videreført. Forslag om å innføre trafikkforsikringsavgift for elbiler vil bidra til å begrense det økende fallet i inntekter fra bilavgiftene.

Endring i drivstoffavgifter

For 2021 foreslår regjeringen å øke CO2-avgiften på mineralske produkter med 5 pst. utover prisjustering. I tillegg økes omsetningskravet for biodrivstoff fra 1. januar 2021. For å unngå at økt CO2-avgift og økt omsetningskrav skal gi økte pumpepriser, foreslås det å redusere satsene i veibruksavgiften på drivstoff, jf. Granavolden-plattformen.

Regjeringen foreslår også å øke veibruksavgiften på naturgass og LPG. Forslaget er i tråd med den trinnvise opptrapping av avgiften mot 2025.