Statsbudsjettet 2021: A til Å

Alfabetisk oversikt over noen utvalgte tema i årets budsjett. Du kan søke på stikkord og avgrense på ansvarlig departement.

Sorter etter: Departementene A - Å

A

 • Regjeringen foreslår å bevilge 93 millioner kroner i 2021 til arbeidet med en felles kommunal journalløsning (Akson).

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år med 30 millioner kroner for 2021.

  Forslaget skal bidra til at flere personer som oppfyller vilkårene for ordningen får mulighet til å delta i fysisk aktivitet som de ellers ikke kunne deltatt på.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 8 millioner kroner til Alarmtelefonen for barn og unge for å opprettholde en døgnåpen telefontjeneste og chattetjeneste i 2021.

  Under koronapandemien har det vært en markant økning i antall henvendelser til Alarmtelefonen. Tilbudet ble utvidet med en døgnåpen telefontjeneste og en chattetjeneste i revidert budsjett for 2020. Chattefunksjonen har vært viktig for å gi sårbare barn og unge mulighet til å kommunisere med barnevernet på en trygg plattform de kjenner til, i en periode hvor de har blitt isolert fra samfunnslivet på grunn av pandemien.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 251,2 milliarder kroner til alderspensjon i 2021. Det er en økning på om lag 6,9 milliarder kroner, eller 2,8 prosent sammenliknet med Saldert budsjett 2020.

  Gjennomsnittlig antall alderspensjonister anslås å øke fra 969 500 i Saldert budsjett 2020 til 995 000 i 2021, en økning på 25 500.

  Antall alderspensjonister under 67 år har vokst sterkt etter innføringen av fleksibelt uttak av alderspensjon mellom 62 og 75 år i 2011. Omfanget av tidlig uttak ser nå ut til å stabiliseres, og som følge av de nøytrale uttaksreglene vil de økte utgiftene i form av tidlig uttak på kort sikt motvirkes av reduserte utgifter på lengre sikt.

  Det legges til grunn at gjennomsnittlig antall alderspensjonister under 67 år vil være 90 500 i 2021 mot 91 100 i Saldert budsjett 2020.

  I anslaget for 2021 vil effekten av trygdeoppgjøret i 2021 for alderspensjon utgjøre om lag 3,71 milliarder kroner.

  Se pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

 • Regjeringen foreslår å styrke handlingsplanen for allmennlegetjenesten med 450 millioner kroner, inkludert 400 millioner kroner over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Tiltakene skal bidra til en attraktiv og trygg karrierevei for fastlegene, god kvalitet på tjenestene og en fremtid med teambaserte allmennlegetjenester.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner til et permanent stasjonert ambulansehelikopter i Kirkenes.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til omstillingsarbeid i Andøy kommune, som følge av nedleggelse av Andøya flystasjon. Fra 2017 til 2020 er det bevilget 60 millioner kroner til dette formålet. Regjeringen vil bidra med ytterligere 20 millioner kroner i årene som kommer.

 • Stortinget ga i juni 2020 Andøya Space Center et betinget tilsagn om inntil 282,6 millioner kroner i egenkapital og 83 millioner kroner i tilskudd, for å etablere Andøya Space Port. Regjeringens satsing på Andøya Space bidrar til å legge til rette for fremtidsrettede arbeidsplasser på Andøya.

  I tillegg ble Norges deltakelse i EASP-avtalen videreført i revidert nasjonalbudsjett for 2020. EASP er en internasjonal avtale som sikrer en viss grunninntekt til Andøya Space, og som bidrar til å finansiere rom- og atmosfæreforskning med forskningsraketter fra Andøya. Dette sikrer fortsatt aktivitet knyttet til forskningsraketter på Andøya og bidrar til å trygge arbeidsplasser i Andøya Space.

 • Regjeringen foreslår at den skattefrie rabatten ansatte kan få ved kjøp av aksjer i selskapet de selv jobber i, økes til 25 prosent av markedsverdien av aksjen, men maksimalt 7 500 kroner per ansatt i året.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner for å styrke driften av Norges helårlige forskingsstasjon Troll. Stasjonen skal være en sikker og effektiv base for norsk klimaforskning i Antarktis.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til NAV med 500 millioner kroner for å håndtere konsekvensene av koronapandemien. Midlene skal brukes til å redusere saksbehandlingstiden, styrke oppfølgingen av arbeidsledige og å håndtere NAVs koronarelaterte IKT-løsninger.

  Se pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår videre å øke bevilgningen til NAV med 60 millioner kroner for å legge til rette for utfasing av datasystemene Arena og Abetal. Målet er å sikre nye og gode tjenester til både brukere og arbeidsgivere i forbindelse med dagpenger, arbeidsavklaringspenger og NAVs arbeidsrettede tjenester.

  Se pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 31,4 milliarder kroner til arbeidsavklaringspenger i 2021. Dette er en økning på 2,9 milliarder kroner sammenliknet med Saldert budsjett 2020.

  Det legges til grunn om lag 122 800 vil motta arbeidsavklaringspenger i 2021, sammenliknet med om lag 111 100 som lå til grunn for Saldert budsjett 2020. Den forventede veksten i antall mottakere skyldes midlertidige regelendringer og nye anslag for effekten av koronapandemien.

  Se pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

 • Regjeringen foreslår å styrke arbeidsmarkedstiltak rettet mot arbeidssøkere med 825 millioner kroner i 2021, inkludert mer ressurser til NAV.

  Forslaget tilsvarer om lag 7 000 nye tiltaksplasser. Samlet sett gir tiltaksbevilgningen rom for om lag 63 000 tiltaksplasser. Den forsterkede innsatsen skal bidra til å få ledige raskere i jobb, og motvirke at ledigheten biter seg fast som følge av koronakrisen.

  Satsingen skal også styrke inkluderingsdugnaden, innsats over ungdom og oppfølgingen av unge mottakere avarbeidsavklaringspenger.

  Se pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

 • Kommunene har en særlig viktig rolle i arealplanleggingen, og regjeringen foreslår å etablere en ny tilskuddspost der kommunene kan søke om midler til å lage kommunedelplaner for natur.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 691,4 millioner kroner til opprydding av atomavfall og sikker drift av atomanlegg. Pengene skal brukes til å planlegge oppryddingsarbeidet, sikker drift av Institutt for energiteknikks atomanlegg i Halden og på Kjeller, ferdigstille oppgraderingen av sikringen av anleggene, drift av Norsk nukleær dekommisjonering og flytting av laboratorier og infrastruktur på Kjeller.

  Hele oppryddingen er på nåværende tidspunkt anslått til å koste om lag 21 milliarder kroner. På grunn av oppryddingens kompleksitet, kostnader og varighet vil regjeringen fremme en stortingsmelding om arbeidet i 2020.

 • Regjeringen foreslår endringer i avgiften på alkoholfrie drikkevarer. Alkoholfrie drikkevarer som har lavt sukkerinnhold eller kun er tilsatt kunstig søtstoff vil få redusert avgift, mens drikkevarer med høyest sukkerinnhold får uendret avgift.

  Les mer i Finansdepartementets pressemelding.

 • Regjeringen foreslår å innføre en avgift på forbrenning av avfall på 149 kroner per tonn CO2. Avgiften har som formål å redusere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser og bidra til å redusere de miljøskadelige effektene fra avfall.

  Avgiften vil ikke omfatte kvotepliktige forbrenningsanlegg. Regjeringen foreslår også fritak for utslipp av COved forbrenning av farlig avfall og ved forbrenning av avfall dersom COfanges og lagres (CCS).

 • Regjeringen foreslår en produksjonsavgift på oppdrett av laks, ørret og regnbueørret på 0,40 kroner per kilo. Avgiften innføres med virkning fra 1. januar 2021, og skal i første omgang betales i 2022.

  Regjeringen vil i budsjettet for 2022 komme tilbake med forslag om overføringer til Havbruksfondet for utbetalinger til havbrukskommunene og -fylkeskommunene i 2022.

B

 • Regjeringen foreslår 15,7 millioner kroner i økt bevilgning til barne- og ungdomskultur, fordelt på følgende tiltak:

  • Styrke Den kulturelle skolesekken (DKS) med 4 millioner kroner for å stimulere til mer nyproduksjon i DKS-ordningen.
  • 4 millioner kroner til et pilotprosjekt for å integrere barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging.
  • 4 millioner kroner til digitale satsinger på barne- og ungdomskulturfeltet.
  • 1 million kroner til oppstart av arbeidet med en nasjonal strategi for barn og medier. Arbeidet vil bli ledet av Medietilsynet.
  • 2,7 millioner kroner til ulike virksomheter som har søkt om midler til målrettede barne- og ungdomstiltak.

  Se pressemelding fra Kulturdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 8,3 millioner kroner for å dekke heltidsplasser for 1-, 2- og 3-åringer i asylmottak. Dette er et ledd i arbeidet med å gi rett til barnehageplass for barn i mottak.

 • Regjeringen er opptatt av god kvalitet i barnehagen for at barn skal få en god start og like muligheter til å klare seg videre i livet. I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å bevilge 430 millioner kroner til tiltak for å fremme kvaliteten og kompetansen i barnehagene. Om lag 200 millioner kroner av dette vil gå til den regionale ordningen for kompetanseutvikling.

 • Regjeringen foreslår i oppfølgingen av «Tett-på»-meldingen å styrke kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis fra 25 til 50 millioner kroner. Det skal også opprettes et senter for forskning på spesialpedagogikk og inkludering som lyses ut av Norges forskningsråd, med oppstart i 2021. Tiltakene gjelder både barnehage og skole.

 • Regjeringen foreslår å øke barnetrygden til barn opp til fylte seks år med 300 kroner i måneden fra 1. september 2021. Det innebærer en årlig økning på 3 600 kroner. Økningen skal også komme sosialhjelpsmottakere med barn til gode.

  Økningen i barnetrygden vil bety mer for småbarnsfamilier med lav inntekt enn for dem med høy inntekt.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 24 millioner kroner til kommunene, slik at retten til ettervern i barnevernet kan utvides fra 23 til 25 år fra
  1. januar 2021. Utvidelsen vil gjøre det mulig for unge å få hjelp fra barnevernet lenger inn i voksenlivet.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet 

 • Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til å forbedre helsetilbudet til barn i barnevernet. Mange barn som får hjelp fra barnevernet, har helsemessige utfordringer. Satsingen innebærer blant annet tidlig kartlegging, som skal gi barnevernet og helsetjenestene bedre grunnlag for videre oppfølging av hvert enkelt barn.

  Midlene er fordelt mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet 

 • Regjeringen foreslår å bevilge 11 millioner kroner til arbeidet med et samlokalisert bygg i Kautokeino for Beaivváš samisk nasjonalteater og Samisk videregående skole og reindriftsskole.

 • Regjeringen foreslår å innføre et tidsavgrenset unntak fra reglene om begrenset skatteplikt. Unntaket skal gjelde for utenlandske foretak som får begrenset skatteplikt til Norge alene av den grunn at ansatte har hjemmekontor i Norge som følge av koronapandemien.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 6,5 milliarder kroner til kollektivtransport, sykling, gange og reduserte bompenger i de ni største byområdene. Dette er en økning på nær 20 prosent fra 2020-budsjettet.

  Til byvekstavtalene i Osloområdet, Bergensområdet, Trondheimsområdet og Nord-Jæren foreslår regjeringen å bevilge om lag 6 milliarder kroner. Av dette er 2,6 milliarder kroner satt av til store kollektivprosjekter der staten dekker inntil 50 prosent av kostnadene i følgende prosjekter:

  • 890 millioner kroner til Fornebubanen i Oslo og Viken
  • 890 millioner kroner til Bybanen til Fyllingsdalen i Bergen
  • 140 millioner kroner til Metrobussen i Trondheim
  • 710 millioner kroner til Bussveien på Nord-Jæren

  Det er i tillegg satt av om lag 925 millioner kroner slik at det statlige bidraget her kan økes fra 50 til 66 prosent. Den ene halvparten skal øremerkes til reduserte bompenger og den andre til et bedre kollektivtilbud etter lokal prioritering. Det skal også settes av om lag 200 millioner kroner som skal gå til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de fire største byområdene.

  Det er satt av om lag 360 millioner kroner i midler til Belønningsordningen og om lag 100 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk til Kristiansand, Buskerudbyen, Nedre Glomma, Grenland og Tromsø.

  Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet

 • Regjeringen ønsker flere spesialister og vernepliktige til Forsvaret for å styrke reaksjonsevnen og utholdenheten til norske styrker, og foreslår å bevilge 79 millioner kroner til økt bemanning fra 2021.

  Økningen i antall stillinger henger også sammen med investeringer, kapasiteter som skal fases inn i Forsvaret og en videreutvikling av Forsvarets utdanningssystem.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 94,1 millioner kroner til beredskapskostnader under koronapandemien. Midlene skal blant annet gå til lønn, drift, infrastruktur, overvåkning og prevalensstudier.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 11 millioner kroner til igangsetting av et forprosjekt for rehabilitering av tinghuset i Bergen.

  Se pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 8,2 millioner kroner for å dekke økte kostnader til innføring av assistert befruktning for enslige, donorregister og kompensasjon for donering. Tiltakene følger av endringer i bioteknologiloven.

 • Regjeringen foreslår et bistandsbudsjett på 38,1 milliarder kroner, noe som tilsvarer 1 prosent av anslått BNI for 2021.

  Koronapandemien utgjør en alvorlig helsekrise og illustrerer tydelig betydningen av investeringer på helsefeltet, spesielt i land med svake helsesystemer.

  Helse prioriteres og regjeringen foreslår å øke bevilgningen med om lag 500 millioner kroner.

  Regjeringen foreslår å opprettholde nødhjelp og humanitær innsats på et høyt nivå i 2021, med totalt 5,5 milliarder kroner.

  Regjeringen planlegger å videreføre klima- og skogsatsningen på samme høye nivå i 2021, med totalt 3,2 milliarder kroner.

  Les mer i Utenriksdepartementets og Klima- og miljødepartementets fagproposisjoner.

 • Regjeringen foreslår å bruke 15 millioner kroner på økt satsing på kunnskaps- og teknologioppbygging gjennom de marine forskningsprogrammene i Norges forskningsråd. Målet er å bidra til kunnskaps- og teknologioppbygging som kan gi økt konkurransekraft i marine næringer.

 • Regjeringen foreslår at personer som allerede eier en bolig ikke lenger skal få fradrag i skatt gjennom sparing i BSU.

  Regjeringen foreslår samtidig at maksimalt årlig sparebeløp i BSU økes fra 25 000 kroner til 27 500 kroner.

  Les mer i Finansdepartementets pressemelding.

 • Regjeringen foreslår å bevilge over 1,4 milliarder kroner til tilskuddsordningen for reduserte bompengetakster utenfor byområdene.

  Ordningen brukes til å betale ned bompengegjeld. I 2021 prioriteres følgende prosjekt:

  • E18 Tvedestrand – Arendal i Agder
  • Rv. 3/25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet i Innlandet

  I tillegg har om lag 40 prosjekter fått tilsagn om tilskudd i 2021. Samferdselsdepartementet vil vurdere muligheter for å betale ned bompengegjeld, redusere bompengetakster og fjerne bom på sidevei i ytterlige prosjekter.

  I tråd med bompengeavtalen fra 2019 er det foreslått om lag 925 millioner kroner i tilskudd til de fire største byområdene, der halvparten øremerkes reduserte bompenger og halvparten øremerkes bedre kollektivtilbud i byene etter lokal prioritering.

 • Bostøtten går til personer med lav inntekt og høye boutgifter. Regjeringen foreslår å styrke bostøtten med 82,4 millioner kroner i 2021. Dette bidrar til at både enslige og barnefamilier får mer i bostøtte. I tillegg foreslår regjeringen å likestille begge foreldrene i tilfeller der barnet har delt bosted, slik at begge foreldrene nå kan regne med barnet i en eventuell bostøttesøknad. Regjeringen foreslår også at minsteutbetalingen av bostøtte reduseres til 50 kroner.

  Se pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • I 2020 er det bevilget 120 millioner kroner til et treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling. Regjeringen foreslår å videreføre 110 millioner kroner til et treparts bransjeprogram i 2021. Det inkluderer 20 millioner kroner til kompetanseløft for utsatte industriklynger.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 264,1 millioner kroner for å bygge ut bredbånd i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Midlene skal fordeles til fylkene etter en fastsatt fordelingsnøkkel.

  Se pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke Brønnøysundregistrenes driftsbevilgning med 40 millioner kroner. Pengene skal gå til å utvikle et mer effektivt system for virksomhetsstyring og til økt informasjonssikkerhet, i tillegg til å dekke andre nødvendige kostnader. Samtidig skal Brønnøysundregistrene gjennomføre en omstillingsprosess. Sammen vil dette bidra til at Brønnøysundregistrene kan utvikle og forvalte de registrene etaten har ansvar for på en trygg og forsvarlig måte.

C

 • Regjeringen foreslår å bevilge 353 millioner kroner til et samlokaliseringsprosjekt på Ås. Nybygget er planlagt ferdig i 2020. Regjeringen foreslår også å øke kostnadsrammen til 8,35 milliarder kroner.

 • Regjeringen foreslår å øke avgiftsnivået på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser med 5 prosent utover prisjustering, fra 544 til 591 kroner per tonn CO2 i 2021.

  Regjeringen foreslår også å øke CO2-avgiften på mineralolje til kvotepliktig innenriks luftfart med 5 prosent.

  Regjeringen foreslår å fjerne fritaket for CO2-avgift på naturgass og LPG som leveres til bruk i kjemisk reduksjon eller i elektrolyse, metallurgiske eller mineralogiske prosesser. Disse utslippene vil få en redusert sats. Regjeringen foreslår at kvotepliktige utslipp fortsatt fritas for CO2-avgift.

  På grunn av svak krone foreslår regjeringen å øke den reduserte satsen for naturgass til bruk som gir kvotepliktige utslipp, slik at den er i tråd med EØS-avtalen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,7 milliarder kroner til arbeidet med CO2-håndtering i 2021.

  Arbeidet skal bidra til å utvikle og demonstrere kostnadseffektiv teknologi for fangst og lagring av CO2 med spredningspotensial.

  Innsatsen favner bredt, med forskning og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndtering under CLIMIT-programmet, Teknologisenter Mongstad (TCM) og demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering i Norge.

  Se pressemelding fra Olje- og energidepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge om lag 2,3 milliarder kroner i støtte til gjennomføring av et norsk demonstrasjonsprosjekt for fullskala CO2-håndtering som omfatter fangst, transport og lagring av CO2. Prosjektet har fått navnet Langskip.

  Regjeringen foreslår at Norcem i Porsgrunn blir Norges første CO2-fangstprosjekt og deretter at Fortum Oslo Varme blir fangstprosjekt, under forutsetning av at Fortum Oslo Varme får tilstrekkelig egenfinansiering og finansiering fra EU eller andre kilder.

  Northern Lights skal gjennomføre CO2-transport og lagring.

  Viser til Meld. St. 33 (2019-2020) Langskip – fangst og lagring av CO2 og omtale i Olje- og energidepartementets Prop. 1 S (2020-2021), programkategori 18.40.

  Se pressemelding fra Olje- og energidepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til CO2-kompensasjonsordningen for industrien med om lag 1,1 milliard kroner i 2021. Økningen skyldes i hovedsak økt kvotepris.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 14 millioner kroner til nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19. Programmet skal gi pålitelig kunnskap for rådgiving, pasientbehandling og sentrale beslutninger i håndteringen av pandemien i Norge.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 2 milliarder kroner for å ta høyde for å videreføre kompensasjon for tapte billettinntekter og redusert kapasitet i kollektivtrafikken som følge av smittevernstiltak.

  Det er tatt høyde for en kompensasjon på 650 millioner kroner til persontransport med tog, 1 250 millioner kroner til fylkeskommunal kollektivtrafikk og 100 millioner kroner til ekspressbusser.

D

 • Regjeringen foreslår å bevilge 6,5 millioner kroner til å etablere et dagligvaretilsyn som skal håndheve den nye loven om god handelsskikk i dagligvarekjedene. Det nye tilsynet skal samlokaliseres med Forbrukertilsynet i Porsgrunn.

  Regjeringen foreslår også å videreføre dagligvaresatsingen i Konkurransetilsynet med 8,5 millioner kroner i 2021. Dette innebærer at Konkurransetilsynet kan opprettholde den styrkede håndhevingen av konkurranseloven, økt markedsovervåkning, og vurdere flere tiltak som kan bidra til mer konkurranse i blant dagligvarekjedene.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 18,4 milliarder kroner til dagpenger i 2021. Det er om lag 9,4 milliarder kroner mer enn i saldert budsjett 2020 og om lag 27,8 milliarder kroner mindre enn oppdatert anslag for 2020 i Prop. 142 S (2019–2020).

  Den store nedgangen skyldes i hovedsak at det legges til grunn færre mottakere av dagpenger til neste år. Avvikling av ekstraordinære og midlertidige tiltak i forbindelse med koronapandemien bidrar også til lavere utgifter.

  Som et midlertidig tiltak i en situasjon med mange ledige og permitterte, har regjeringen fra 20. april 2020 og ut året innført en midlertidig ordning som gjør det lettere å kombinere dagpenger og opplæring. Regjeringen foreslår å videreføre den midlertidige ordningen til 1. juli 2021. Videreføring av ordningen er på usikkert grunnlag anslått å øke utgiftene til dagpenger med 100 millioner kroner.

  Regjeringen foreslår å skjerpe sanksjonene i dagpengeordningen fra 1. januar 2021, ved å øke varigheten på forlenget ventetid og tidsbegrenset bortfall av dagpenger ved selvforskyldt ledighet og for dem som takker nei til arbeid eller arbeidsmarkedstiltak. Forslaget er på usikkert grunnlag anslått å redusere utgiftene i dagpengeordningen med om lag 180 millioner kroner.

  I dag er det en rekke særregler for permitteringer i fiskeindustrien. Blant annet kan permitterte i fiskeindustrien motta dagpenger under permittering i en lengre periode enn andre permitterte i andre næringer. Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2020 å redusere perioden med dagpenger under permitteringer i fiskeindustrien fra 52 til 26 uker fra i løpet av 18 måneder fra 1. juli 2020. Regjeringen varslet i vår at denne regelendringen ble utsatt. Ny dato for iverksetting av redusert permitteringsperiode i fiskeindustrien foreslås nå satt til 1. juli 2021, det vil si samtidig som perioden med dagpenger under permittering reduseres til 26 uker for andre næringer, dersom forholdene ligger til rette for det.

  Se pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

 • Flere profesjonelle dansemiljøer og dansekompanier rundt om i Norge, har vokst fram blant annet som følge av flere år med støtte til prosjekter fra Norsk kulturfond.

  Regjeringen ønsker å legge til rette for større forutsigbarhet for disse, og foreslår å styrke dansefeltet med 11 millioner kroner. Økningen vil bidra til å styrke infrastrukturen for profesjonell dans, fremme produksjon og formidling av dans, legge til rette for økt aktivitet både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og gi dans som kunstform et løft.

  7,3 millioner kroner av økningen fordeles på de regionale kompetansesentrene for dans som for 2020 mottok støtte fra Norsk kulturfond. Økningen skal bidra til at regionale kompetansesentre for dans kan videreutvikle sin virksomhet, inkludert arbeidet med kompetansehevende tiltak rettet mot profesjonelle dansere, koreografer og produsenter og publikumsrettede tiltak.

 • Regjeringen foreslår å trappe opp satsingen på dataspill med 5 millioner kroner i 2021. Bevilgningen skal blant annet gå til utvikling av dataspill og formidling av dataspill, inkludert datatreff og andre typer spillarrangement. Midlene skal også gå til oppstart av Dataspillsenteret – norsk senter for spillutvikling.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 38 millioner kroner til investeringer på de kongelige eiendommene og til rehabiliteringstiltak på Stiftsgården, Gamlehaugen, Det kongelige slott og Ridehallen i Stallbygningen ved Det kongelige slott.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til desentraliserte studieplasser for å sikre tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft i distriktskommuner. Bevilgningen videreføres fra revidert nasjonalbudsjett for 2020.

 • Regjeringen foreslår ingen endringer i soner og satser for differensiert arbeidsgiveravgift i 2021.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 5,55 millioner kroner til digital deltakelse og kompetanse:

  • 3,55 millioner kroner i driftstilskudd til Seniornett Norge.
  • 2 millioner kroner til Digihjelpen som er en tilskuddsordning som skal øke den digitale deltakelsen og kompetansen i befolkningen. Tilskuddet skal bidra til at alle landets kommuner har et tilbud om veiledning i grunnleggende digital kompetanse til innbyggere som trenger hjelp til å komme seg på nett og bruke digitale tjenester.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 56,2 millioner kroner i 2021 til Norges deltagelse i EUs Digital Europe Programme (DEP) 2021-27.

  DEP er EUs nye og ambisiøse program for digital omstilling og bruk av innovative digitale teknologier i samfunn og næringsliv. Les mer om DEP.

  Se pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Deltakelse i DEP vil gi norske bedrifter og forskningsmiljøer tilgang til samarbeidspartnere og ressurser innenfor kunstig intelligens, superdatamaskiner (tungregning), IKT-sikkerhet og avansert digital kompetanse.

  Som en del av DEP skal det etableres et nettverk av nasjonale innovasjonsnav (European Digital Innovation Hubs - EDIH). De nasjonale forberedelsene for norsk deltakelse i EDIH fra 2021 har startet.

  Det tas et generelt forbehold om at endelig beslutning om norsk deltakelse i EUs programmer i perioden 2021-2027 blir tatt etter at EUs langtidsbudsjett er vedtatt.

 • Regjeringen foreslår å omdisponere 35 millioner kroner av tilskuddet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, for å legge til rette for drift og utvikling av digitale tjenester for barn og unge. Digitalisering og økt digital tilgjengelighet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal prioriteres.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,5 milliarder kroner til IKT- og digitaliseringstiltak i offentlig sektor.

  Satsingene skal bidra til forenkling og effektivisering i offentlig sektor, bedre offentlige tjenester for brukerne og økt IT-sikkerhet, og sørge for at flere lønnsomme og innovative prosjekter blir gjennomført i offentlig sektor.

  Se pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Altinn med 45 millioner kroner for å videreutvikle og sikre en god forvaltning av Altinn.

  Bruken av nasjonale fellesløsninger som Altinn, ID-porten og kontakt- og reservasjonsregistret har hatt en sterk økning de siste årene. Løsningene har i tillegg opplevd vesentlig økt trafikkmengde under koronaepidemien.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 16 millioner kroner til etablering av Datafabrikken.

  Datafabrikken er et samarbeid med DigitalNorway og vil bidra til å gi små- og mellomstore bedrifter, oppstartsselskaper, akademia og mindre offentlige virksomheter rask og enkel tilgang på data, verktøy (som kunstig intelligens) og nødvendig kompetanse for å kunne utvikle nye tjenester og nye næringer.

  Se pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Regjeringen foreslår en samlet satsing på domstolene, med tiltak knyttet til digitalisering, strukturendringer, bemanningsøkning og regelverk.

  Regjeringen foreslår å bevilge 42,6 millioner kroner til prosjektet Digitale domstoler II. Det innebærer en utvidelse av det pågående prosjektet Digitale domstoler til alle landets domstoler, samt en satsing på informasjonssikkerhet.

  Se pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen vil legge fram en egen sak om endringer i domstolstrukturen, og foreslår en økning på 71 millioner kroner til dømmende stillinger. Regjeringen foreslår at bevilgningsøkningen til stillinger gjøres varig. Denne samlede satsingen vil øke effektiviteten, kvaliteten og forbedre saksbehandlingstiden i domstolene.

  Se pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

E

 • Regjeringen foreslår å slå sammen egenandelstak 1 og 2 til ett egenandelstak på 3 183 kroner fra 1. januar 2021 for å skjerme brukere med høye utgifter til helse. Sammenslåingen er en forenkling for brukerne og gir lavere egenandelsutgifter til de som oppnår begge frikort eller har høye egenandelsutgifter under begge takene. Regjeringen foreslår samtidig at 60 millioner kroner settes av til ytterligere skjerming av utsatte grupper, hvorav 50 millioner kroner tilføres kommunenes rammetilskudd og 10 millioner kroner til Helsedirektoratet/Helfo til forvaltning og utredning av skjermingsordninger.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regjeringen foreslår at anlegg som brukes til reindrift fritas for eiendomsskatt.

  Les mer i Finansdepartementets pressemelding.

 • Regjeringen foreslår at den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig og fritidsbolig reduseres fra 5 til 4 promille fra 2021.

  Les mer i Finansdepartementets pressemelding.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 75 millioner kroner til en styrket strategisk satsing på eksport. Pengene skal blant annet gå til å bygge et sterkere samarbeid mellom staten og næringslivet for å identifisere felles strategiske satsingsområder som danner grunnlag for langsiktige eksportsatsinger. Bevilgningen er en del av regjeringens eksporthandlingsplan.

 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen til ekspressbusser og andre kollektivruter som drives på kommersielt grunnlag med 100 millioner kroner i 2021.

  Tilskuddsordningen ble opprettet i forbindelse med at mange selskaper tapte inntekter på grunn av få passasjerer som følge av covid-19.

 • På grunn av den svake kronen foreslår regjeringen å øke den reduserte satsen med 0,0027 øre per kWh, slik at satsen er i samsvar med EØS-avtalen.

  Regjeringen foreslår ingen endringer i den ordinære satsen på elavgift, utover prisjustering.

 • Regjeringen foreslår en engangsbevilgning på 60 millioner kroner til frivillige og ideelle organisasjoner som tilbyr tiltak som bidrar til økt aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap for eldre. Mange eldre har vært sosialt isolerte som følge av pandemien. Forslaget ses i sammenheng med Leve hele livet, Demensplan 2025, pårørendestrategien og ernæringsstrategien.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

   

 • Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til ordinære driftsutgifter for det nye Eldreombudet.

 • Regjeringen foreslår at utstedelsen av salgsdokumenter kan utsettes til arbeidet er fullført. Det vil gi en tilsvarende utsettelse av tidfestingen av merverdiavgift.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 333 millioner kroner til energiløsning for nytt regjeringskvartal. Prosjektet er planlagt ferdig i 2024.

 • Regjeringen foreslår å øke kravet til elektrisk rekkevidde for ladbare hybridbiler fra 50 til 75 km, for at denne typen biler skal kunne oppnå maksimalt vektfradrag i engangsavgiften.

 • Regjeringen foreslår å innføre WLTP-baserte CO2-verdier som beregningsgrunnlag for varebiler, og at slagvolum inntil videre erstatter CO2-utslipp som avgiftskomponent for campingbiler. Omleggingen skal ikke øke inntektene til staten.

 • Regjeringen foreslår å øke de to laveste positive satsene i CO2-komponenten med 23 prosent. For varebiler forslås det å øke de positive satsene i CO2-komponenten med 6 prosent.

 • Regjeringen vil i 2021 legge til rette for en engangsløsning der utlendinger med lang oppholdstid kan få innvilget oppholdstillatelse i Norge.

  Regjeringen foreslår å bevilge 12,2 mill. kr i 2021 til saksbehandling og bosetting.

  Se pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke engangsstønaden fra 84 720 kroner til 90 300 kroner fra 1. januar 2021.

  Engangsstønaden er en minstegaranti for mødre uten opparbeidet rett til foreldrepenger. Økningen styrker økonomien til disse familiene.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet

 • Utbyttet fra Equinor ASA anslås til 7,5 milliarder kroner.

  Equinor utbetaler utbytte fire ganger i året. I løpet av et kalenderår utbetales utbyttet for tredje og fjerde kvartal fra året før samt første og andre kvartal i inneværende kalenderår. Anslaget for utbytte som utbetales i 2021 er en teknisk framskrivning av utbyttet for første og andre kvartal 2020.

  Staten eier 67 prosent av aksjene i Equinor ASA.

  Viser til omtale i Olje- og energidepartementets Prop. 1 S (2020-2021), kapittel 5685.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 363 millioner kroner til EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus+. Regjeringen tar forbehold om endelig beslutning om norsk deltakelse i EUs programmer frem til at EUs langtidsbudsjett er vedtatt. Dette skjer trolig i november slik at programmene kan starte januar 2021.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til et program som skal styrke ernæringsarbeidet i helse- og omsorgssektoren, blant annet ved å bidra til å sikre ernæringskompetanse og individuelt tilpasset mat og ernæringsoppfølging. Tiltaket inngår i regjeringens ernæringsstrategi og i Kompetanseløft 2025, og er en del av oppfølgingen av Leve hele livet.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 13,7 millioner til deltakelse i delprogrammene Konkurransepolitikk og COSME under EUs indre markedsprogram i programperioden (2021-2027). COSME består av Enterprise Europe Network, klyngevirkemidler, skaleringsvirkmidler og mentorordninger som norske små og mellomstore bedrifter og entreprenører kan ha stor nytte av. Deltakelse i Konkurranseprogrammet vil bidra til at Norge får mulighet til å delta i utforming av regelverk og policy på konkurranseområdet i EU, på lik linje med medlemslandene.

 • EØS-midlene er avtalefestede forpliktelser mellom Norge og EU. I 2021 foreslår regjeringen å bidra med i underkant av 6 milliarder kroner i EØS-midler. Dette er en økning på over 1,5 milliarder kroner fra Saldert budsjett 2020. Økningen har sammenheng med at de fleste land nå er i gjennomføringsfasen av programmer og prosjekter.

  Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utvikling i de 15 mottakerlandene. Innovasjon og forskning, klima og miljø, menneskerettigheter, demokratiske verdier og rettsstaten er prioriterte områder. EØS-midlene er også svært viktige for sivile samfunn i mange av mottakerlandene.

  Les mer i Utenriksdepartementets fagproposisjon.

F

 • Regjerningen foreslår å styrke Helsedirektoratets pilotprosjekt FACT ung ved å øke bevilgningen med 5 millioner kroner. Midlene skal også gå til evaluering av prosjektet. FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling. FACT-modellen er utviklet gjennom praktisk erfaring med ACT-modellen, som er en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. FACT ung skal gi tverrfaglig og poliklinisk oppfølging og behandling for barn og unge med sammensatte og langvarige behov. Bevilgningen er en del av Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024).

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regjeringen foreslår ingen endringer i fagforeningsfradraget.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 139,1 millioner kroner i 2021 til arbeidet med en ny fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell ved Norges brannskole i Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark.

  Se pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 178,6 millioner kroner til videreføring av 1 600 studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning. Av disse ble 1 500 opprettet våren 2020 i forbindelse med pandemien. I tillegg kommer anslåtte utgifter til utdanningsstøtte på 52,7 millioner kroner.

  Regjeringen foreslår også å bevilge 37,8 millioner kroner til om lag 500 nye studieplasser ved Industrifagskolen. Inkludert utdanningsstøtte blir det til sammen 50 millioner kroner i bevilgning til Industrifagskolen.

 • Regjeringen foreslår å videreføre et grunntilskudd til fastleger som ufrivillig har mindre enn 500 pasienter på sin liste. Grunntilskuddet ble innført i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020. Tilskuddet tilsvarer 500 pasienter, og kan mottas i inntil to år fra driftsavtalen opprettes. Tiltaket utgjør totalt 50 millioner kroner, og inngår i oppfølging av handlingsplanen for allmennlegetjenesten.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å videreføre et knekkpunkt ved 1000 pasienter i basistilskuddet til fastlegene. Det betyr at fastlegene får bedre betalt for de første 1000 pasientene på sin liste. Knekkpunkt ble innført i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2020. Tiltaket utgjør totalt 350 millioner kroner i 2021, og inngår i oppfølging av handlingsplanen for allmennlegetjenesten.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 66,4 millioner kroner til arbeidet med innføring av nytt sak- og arkivsystem for Statsministerens kontor, departementene og DSS. Bevilgningen dekker nødvendige utgifter for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, DSS og Forsvarsdepartementet.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 11,8 millioner kroner til reduksjon av isolasjon i fengsel, inkludert en bevilgning over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

  6,8 millioner kroner skal gå til etablering av et nasjonalt ressursteam ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. Ressursteamet skal forebygge og hindre langvarig isolasjon for kvinnelige innsatte med alvorlige psykiske lidelser.

  Regjeringen foreslår også å bevilge 5 millioner kroner til aktiviseringsteam i kriminalomsorgen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 46,3 millioner kroner til arbeidet med forprosjektet av nytt Oslo fengsel, inkludert en bevilgning over Statsbyggs budsjett. Oslo fengsel er et av fengslene på østlandsområdet med størst behov for vedlikehold. Fengselet er viktig med hensyn til varetektskapasiteten for politiet i Oslo og på det sentrale østlandsområdet.

  Se pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

 • Regjeringen foreslår en økning på 38,5 millioner kroner til Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Tilskuddsordningen gir tilskudd til kultur- og fritidsaktiviteter, ferietilbud eller alternative mestringsarenaer.

  Ordningen skal legge til rette for at flere barn og unge får delta i viktige sosiale arenaer, uavhengig av familiens økonomiske situasjon.

  I 2021 vil ordningen være på om lag 355 millioner kroner totalt.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge nær 1,6 milliarder kroner til statlig kjøp av riksveiferjetjenester.

  Ferjetilbudet videreføres fra 2020 til 2021, men med noe økt frekvens og kapasitet i nye kontrakter. I 2021 vil de fleste riksveiferjesambandene på europaveiene være nattåpne.

  De siste årene har det blitt stilt krav til lav- eller nullutslippsteknologi ved anbudsutlysning av riksveiferjesamband. I 2021 starter tre samband opp med nullutslippsteknologi: E39 Molde – Vestnes, E39 Halsa – Kanestraum og rv. 13 Hjelmeland – Nesvik – Skipavik.

  I løpet av 2020 ble manuell billettering i riksveiferjedriften erstattet av kontaktfrie betalingsløsninger som kjennemerkeregistrering og etterskuddsfakturering. I tillegg ble også AutoPASS-regulativet innført på samtlige av riksveiferjesambandene som ikke allerede hadde innført dette. Statens vegvesen vil videreutvikle kontaktfrie betalingsløsninger for ferje i tråd med de erfaringer og føringer som er gitt.

 • Tilskudd til regionale filmfond forvaltes av Norsk filminstitutt og fordeles etter kriterier fastsatt i Prop. 1 S (2018–2019). Regjeringen foreslår en justering av fordelingsmodellen for å tilrettelegge for videre utvikling og vekst i filmbransjen i nord.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Internasjonalt Samisk Filminstitutt med 500 000 kroner.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Forbrukerrådets markedsportaler med 6 millioner kroner. Økningen skal styrke driften og utviklingen av Finansportalen.

  Finansportalen er et viktig virkemiddel for at forbrukerne skal kunne sammenligne bank-, forsikrings-, pensjons- og fondsprodukter fra ulike tilbydere. Det er nødvendig å gjennomføre utviklingsarbeid for å sikre at portalen holder høy kvalitet.

 • Regjeringen fortsetter å øke den landmilitære tilstedeværelsen i nord innenfor rammen av Finnmark landforsvar, og foreslår å bevilge ytterligere 19 millioner kroner til etableringen av nytt jegerkompani ved Garnisonen i Sør-Varanger.

  Finnmark landforsvar består blant annet av:

  • et ledelseselement ved Garnisonen i Porsanger, som vil være fullt operativt i 2021.
  • en kavaleribataljon med støtteelementer ved Garnisonen i Porsanger, som vil være fullt operativ i 2025.
  • et jegerkompani i grensevaktbataljonen ved Garnisonen i Sør-Varanger, som vil være fullt operativt i 2022.

  Heimevernsdistrikt 17 arbeider målrettet for å sikre lokal rekruttering over hele landet, samtidig som driften og lagringskapasiteten for materiell styrkes. Distriktet koordinerer sine operasjoner med Finnmark landforsvar.

 • Regjeringen vil styrke fiskerikontrollen og foreslår å ilegge fiskeriene en kontrollavgift som skal bidra til finansieringen. Avgiften er foreslått satt til 0,22 prosent av verdien av førstehåndsomsetningen. Avgiften er beregnet å gi en inntekt på 42 millioner kroner i 2021. Det er foreslått at fartøy under 15 meter fritas fra avgift det første året. Denne avgiften skal gå til å forbedre kontrollarbeidet og bidra til et offentlig-privat samarbeid for digital utvikling.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 45,7 millioner kroner til fleksible utdanningstilbud gjennom Diku, slik at ordningen økes til om lag 97 millioner kroner. Ordningen gjør høyere utdanning, inkludert videreutdanninger, tilgjengelig også for folk i arbeid som ikke kan flytte til studiestedet.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 500 millioner kroner, inkludert drift, til arbeidet med å forebygge flom- og skredskader under Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

  Midlene skal blant annet gå til sikrings- og miljøtiltak, kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, fjellskredovervåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeid med overvann.

  Regjeringen foreslår også å bevilge om lag 60 millioner kroner til skredsikring i Longyearbyen over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett for å sluttføre skredsikringstiltak under fjellet Sukkertoppen.

  Viser til omtale i Olje- og energidepartementets Prop. 1 S (2020-2021), programkategori 18.20.

 • Regjeringen foreslår at flyginger med lav- og nullutslippsfly fritas for flypassasjeravgift.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 45,3 millioner kroner til å utvide programmet Familie for første gang.

  Førstegangsforeldre med behov for ekstra støtte mottar oppfølging og bistand fra en familiesykepleier fra tidlig i svangerskapet og frem til barnet fyller to år. Med utvidelsen av programmet ønsker regjeringen å nå flere sårbare foreldre.

  Familie for første gang prøves i dag ut i Oslo og Rogaland, og utvidelsen av programmet innebærer at flere familier kan delta, at programmet kan prøves ut i flere kommuner og at nasjonalt fagkontor blir styrket.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet

 • For å ivareta skattytere som på grunn av kommunereformen får en brå økning i den beregnede verdien av boligen sin (som utgjør formuesgrunnlaget), foreslår regjeringen at noen skattytere skal kunne bruke den beregnede verdien fra 2019, justert for prisvekst, som formuesgrunnlag for 2020 i en viss periode fremover.

  Les mer i Finansdepartementets pressemelding.

 • Regjeringen foreslår å videreføre bunnfradraget på 1,5 millioner kroner (3 millioner kroner for ektefeller) i formuesskatten, og å videreføre formuesskattesatsen på 0,85 prosent i 2021.

 • Regjeringen foreslår forenklinger i formuesskattereglene som gjelder for verdsettelse av bolig- og næringseiendom, slik at det skal mindre til for å få satt ned verdien av eiendommen basert på takst eller lignende.

  Skattytere som har krav på nedsettelse skal også få en like høy verdsettelsesrabatt som dem som ikke har dokumentert verdien.

  Regjeringen foreslår også en mindre forenkling som innebærer at det er tilstrekkelig å dokumentere verdien av næringseiendom hvert femte år.

  Les mer i Finansdepartementets pressemelding.

 • Regjeringen foreslår å øke verdsettelsesrabatten på aksjer, driftsmidler fra 35 til 45 prosent i 2021.

 • Regjeringen foreslår å senke verdsettelsesrabatten til 50 prosent for den delen av en primærboligs verdi som overstiger 15 millioner kroner.

  Les mer i Finansdepartementets pressemelding.

 • Regjeringen foreslår at formuesverdiene av fritidsboliger oppjusteres med 20 prosent i 2021.

 • Regjeringen foreslår å følge opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning med til sammen 959 millioner kroner i økte bevilgninger. Av dette går 339 millioner kroner til de tre opptrappingsplanene

  • Teknologiløft
  • FoU for fornyelse og omstilling i næringslivet og
  • Kvalitet i høyere utdanning.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 45 milliarder kroner til forskning og utvikling (FoU). Det er en økning på ca. 2 milliarder kroner fra 2020 og utgjør 1,6 prosent. Dersom Skattefunn holdes utenfor, innebærer forslaget om lag 41 milliarder kroner i FoU-bevilgninger.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til forskning for grønn omstilling knyttet til blant annet arealbruk, bærekraftige byer, hav og lavutslippsteknologi med 50 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 434 millioner kroner til energiforskning, hvor hoveddelen går til programmet ENERGIX og Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Det skal etableres et FME for vindkraft.

  Regjeringen foreslår å bevilge 302 millioner kroner til petroleumsforskning, hvor hoveddelen går til programmene PETROMAKS 2 og DEMO 2000.

  I tillegg foreslår Regjeringen å bevilge 164 millioner kroner til forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologi gjennom CLIMIT-programmet. Programmet er et samarbeid mellom Gassnova SF og Norges forskningsråd.

  Bevilgningen til Nordisk Energiforskning utgjør 10 millioner kroner.

  Viser til omtale i Olje- og energidepartementets Prop. 1 S (2020-2021), programkategori 18.30 og 18.40.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til å etablere NorTrials som et gjensidig forpliktende partnerskap for kliniske studier.

  Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner som et tiltak for å styrke innovasjon i helse- og omsorgssektoren.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regjeringen forslår å bevilge om lag 1,7 milliarder kroner til næringsrettet forskning, og 407,9 millioner kroner til marin forskning under Norges forskningsråd over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett.

  Regjeringen foreslår blant annet å øke bevilgningen til grunnfinansiering til de teknisk-industrielle instituttene med 50 millioner kroner og 192 millioner kroner til videføring av Forskningsrådets andel av Grønn plattform.

  Innenfor marin forskning foreslår regjeringen å bevilge 15 millioner kroner til kunnskaps- og teknologioppbygging som kan bidra til økt konkurransekraft i marine næringer .

 • Regjeringen foreslår en måned senere forfall for andre og fjerde termin på forskuddsskatten for personlige skattytere.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til oppstart av opprydding av forurenset sjøbunn i Hammerfest Havn. Den samlede statlige støtten til oppryddingen, som vil foregå over tre år, er beregnet til 128 millioner kroner. Massene som fjernes vil bli deponert og danne fundament til ny sentrums- og hurtigrutekai og ny fiskerikai, som er et viktig samferdselsprosjekt for Hammerfest.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 11 millioner kroner for å gjøre data fra Kartverkets arbeid med tinglysing og matrikkel mer tilgjengelig. I dag går inntekter fra brukerne til å finansiere deler av forvaltning og utvikling av tinglysing og matrikkel. Dette vil nå finansieres av staten. Tiltaket vil være til nytte for private aktører som benytter seg av disse dataene og da særlig de som er i oppstartsfasen.

  Se pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke frikortgrensen fra 55 000 kroner i 2020 til 60 000 kroner i 2021.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 120 millioner kroner til å videreføre og utvide prøveprosjektet med en nasjonal fritidskortordning for barn i alderen 6 til 18 år i flere kommuner. I 2020 er 12 kommuner med i prøveprosjektet.

  Fritidskortet skal bidra til å dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter og gjøre det lettere for barn og unge å delta i fritidsaktiviteter.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til ideelle og frivillige organisasjoner som arbeider med personer som har rusproblemer eller har erfaring med prostitusjon, med 40 millioner kroner.

 • Regjeringen styrker rammevilkårene for frivillig sektor gjennom å øke merverdiavgiftskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner med 118,9 millioner kroner til 1,8 milliarder kroner i 2021.

  Dette er del av opptrappingsplanen i Frivillighetsmeldingen, der regjeringen varslet at ordningen skal være på 1,8 milliarder kroner i 2021.

  Regjeringen vil styrke det frivillige kulturlivets arbeid og foreslår 5 millioner kroner til tilskuddsordningen for inkludering i frivillig kulturliv.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,2 milliarder kroner til frivillighet og idrett, i form av stimuleringsmidler innrettet med en varighet på et halvt år inn i 2021.

  Hensikten er å gi insentiver til å utvikle og gjennomføre arrangementer og aktiviteter som er tilpasset smittevernsituasjonen. Det vil også gis støtte til gjennomføring av større publikumsarrangementer innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

  De nye ordningene skal gjelde for organisasjoner som har sin hovedvirksomhet i Norge, og som er registrert i Frivillighetsregisteret.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 206,8 millioner kroner til frivilligsentraler. Midlene fordeles til kommunene, som utbetaler tilskudd til frivilligsentralene i egen kommune.

G

 • Regjeringen foreslår ingen endringer i fradraget for gaver til frivillige organisasjoner i 2021.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner til å ferdigstille undersøkingen av Gjellestadskipet i Halden kommune, som ble startet i 2020, med en estimert samlet kostnad på 23,5 millioner kroner.

 • Norge vil ha en aktiv rolle i forhandlingene om et nytt globalt rammeverk for naturmangfold under konvensjonen om biologiske mangfold. Forhandlingene skal avsluttes i 2021.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til universitet og høyskoler som tilbyr grunnskole-lærerutdanning med 89,1 millioner kroner. Bakgrunnen er at studentene som ble tatt opp til den nye femårige grunnskolelærerutdanningen i 2017, vil starte på det femte året av utdanningen høsten 2021.

 • Regjeringen foreslår å videreføre ordningen for innfasing av hurtigbåter med lav- og nullutslippsteknologi i fylkeskommunale samband med en ramme for nye tilsagn på 80 millioner kroner i 2021.

  Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til videreføring av det offentlig-private samarbeidet Grønt Skipsfartsprograms arbeid med grønn flåtefornying av lasteskip. Tiltakene skal stimulere til grønne løsninger i skipsfarten.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 333 millioner kroner til Grønn plattform i 2021. Det er et treårig prosjekt og retter seg mot fornyelse av næringslivet gjennom en grønn plattform for forskning og innovasjon. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva skal administrere ordningen og de fordeler pengene til grønne prosjekter.

H

 • Regjeringen foreslår å styrke kommunenes rammetilskudd til barn og unge med nedsatt funksjonsevne med en engangsbevilgning på 100 millioner kroner. Smitteverntiltakene har rammet mange barn og unge og deres familier. Midlene skal gå til habiliterings- og avlastningstilbud til disse gruppene.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til Oljedirektoratets kartlegging av havbunnsmineraler i 2021.

  Regjeringen har igangsatt konsekvensutredning av mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Regjeringen foreslår å videreføre arbeidet med kartlegging av havbunnsmineraler i regi av Oljedirektoratet for å få bedre kunnskap om mineralforekomster og ressursgrunnlaget på havbunnen på norsk sokkel.

  Viser til omtale i Olje- og energidepartementets Prop. 1 S (2020-2021), programkategori 18.10.

  Se pressemelding fra Olje- og energidepartementet

 • Regjeringen foreslår at det settes i gang et forprosjekt for samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i et nytt bygg på Dokken i Bergen. Det foreslås en bevilgning på 13 millioner kroner til forprosjektet i 2021.

 • Heimevernet fortsetter sitt arbeid med å forbedre planlegging og øving av objektsikring i 2021. Arbeidet vil bidra til å sikre nøkkelobjekter i væpnet konflikt, og at Heimevernet skal kunne bistå politiets sikring av objekter mot trusler.

  Heimevernet har behov for lokal rekruttering i hele landet, og arbeider derfor målrettet med rekruttering fra de minst befolkede områdene av landet, særlig i Nord-Norge. Innfasingen av nye kjøretøy til Heimevernet ferdigstilles i 2021.

  Driften og lagringskapasiteten for materiell styrkes, spesielt i de nordlige Heimevernsdistriktene, og regjeringen foreslår å bevilge 21 millioner kroner til formålet fra 2021.

  Det høye øvingsnivået i Heimevernet videreføres, og investeringer i moderne klær og utrustning, inkludert moderne våpen til den enkelte soldat, fortsetter.

  Innsatsstyrkene fortsetter å styrke kompetansen på sjøen, inkludert sikring av utvalgte nøkkelobjekter langs kysten.

  Regjeringen vil også styrke Heimevernets vertslandsstøtte ved alliert trening og øving i Norge.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,85 milliarder kroner til om lag 1000 heldøgns omsorgsplasser, over fem år. I 2021 utgjør bevilgningen 92,7 millioner kroner.

  Halvparten av rammen er øremerket heldøgns omsorgsplasser i kommunene.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Pandemien utgjør en alvorlig helsekrise og tydeliggjør behovet for økte investeringer på helsefeltet, spesielt i land med svake helsesystemer.

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til helse på bistandsområdet med om lag 500 millioner kroner. Beskyttelse av marginaliserte grupper, smittevern, behandling og rettferdig fordeling av vaksiner skal prioriteres.

  Les mer i Utenriksdepartementets fagproposisjon og pressemelding.

 • Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 35 millioner kroner til arbeidet med å utvikle en nasjonal helseanalyseplattform. Til sammen foreslår regjeringen å bevilge 235,3 millioner kroner i 2021 til arbeidet med plattformen. Helseanalyseplattformen skal bidra til bedre utnyttelse av norske helsedata samtidig som personvern og sikkerhet styrkes.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til til helsesatsingen i barnevernet med 30 millioner kroner. 2 millioner kroner skal gå til prosjektet Stillasbyggerne ved Akershus universitetssykehus. Det foreslås også å bevilge 3 millioner kroner til å innføre et pakkeforløp for kartlegging og behandling av somatisk og psykisk helse og rus hos barn og unge i barnevernet. 20 millioner kroner skal gå til utprøving av tverrfaglig helsekartlegging av barn som vurderes flyttet ut av hjemmet. Barne- og familiedepartementet omprioriterer i tillegg ytterligere 5 millioner kroner til dette formålet fra sitt budsjett. Bevilgningen er en del av Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024).

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 9 millioner kroner til å videreføre pilotprosjeket NOR EMT (Emergency Medical Team), fordelt på 1,6 millioner kroner til Helse- og omsorgsdepartementet, 2,7 millioner kroner til Justis- og beredskapsdepartementet og 4,7 millioner kroner til Utenriksdepartementet. NOR EMT er medisinske team som kan bistå i en avgrenset periode i land rammet av en krise, som supplement til mottakerlandets helsetjeneste og ikke-statlige aktørers innsats. Helsepersonellet kommer fra sykehus i hele landet. Norge har sendt NOR EMT for å bistå Hellas etter brannen i flyktningleiren Moria. Teamet ble sendt til Nord-Italia i vår og til Samoa under meslingutbruddet i 2019. NOR EMT er godkjent av WHO og er meldt inn som kapasitet til EU.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 827 millioner kroner til deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Regjeringen tar forbehold om endelig beslutning om norsk deltakelse i EUs programmer frem til at EUs langtidsbudsjett er vedtatt. Dette skjer trolig i november slik at programmene kan starte januar 2021.

 • Norges humanitære innsats gir beskyttelse og livreddende assistanse til mennesker som rammes av konflikt, naturkatastrofer og andre kriser. Koronapandemien har forsterket behovet for humanitær bistand i mange områder. Til tross for et redusert bistandsbudsjett foreslår regjeringen å opprettholde et høyt nivå på den humanitære bistanden med 5,5 milliarder kroner i 2021. Sammen med norske og internasjonale partnere vil Norge arbeide for en helhetlig og effektiv humanitær innsats.

  Les mer i Utenriksdepartementets fagproposisjon og pressemelding.

 • Regjeringen foreslår en låneramme på 20 milliarder kroner i 2021, en økning på 4 milliarder kroner fra Saldert budsjett 2020. Dette bidrar til at satsingen på startlån kan fortsette, slik at flere kan eie egen bolig. I tillegg kan Husbanken gi mer lån til utleieboliger til vanskeligstilte og lån til boligkvalitet. Lån til boligkvalitet bidrar til bærekraftige boliger som løser utfordringer innen miljø og en aldrende befolkning.

  Se pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å utvide Husleietvistutvalgets (HTU) virkeområde til hele landet. Dette betyr at leietakere og utleiere kan få hjelp av HTU til å løse husleietvister, uavhengig av hvor de bor.

 • Regjeringen foreslås å bevilge 100 millioner kroner for å følge opp regjeringens hydrogenstrategi. Regjeringen ønsker å legge til rette for utvikling og bruk av hydrogen som energibærer i flere sektorer og bruksområder, inkludert infrastruktur og knutepunkter som legger til rette for kommersiell bruk av hydrogen.

  Viser til omtale i Olje- og energidepartementets Prop. 1 S (2020-2021), programkategori 18.30.

  Se pressemelding fra Olje- og energidepartementet

 • Regjeringen foreslår en betydelig styrking av materielldriften og forsyningsberedskapen i Hæren fra 2021, og vil fremme et anskaffelsesprosjekt for nye stridsvogner til Stortinget i 2021.

  Artilleribataljonen fortsetter arbeidet med mottak av nytt artilleri, og regjeringen foreslår en økning på 17 millioner kroner til nytt kampluftvern fra 2021.

  Regjeringen fortsetter å øke den landmilitære tilstedeværelsen i nord innenfor rammen av Finnmark landforsvar, og foreslår å bevilge ytterligere 19 millioner kroner til nytt jegerkompani ved Garnisonen i Sør-Varanger. Regjeringen foreslår videre å bevilge om lag 71 millioner kroner til bedret drift og tilgjengelighet på materiell i Hæren, i tillegg at 2. bataljon vil bli omgjort til en mekanisert bataljon.

I

 • Regjeringen viderefører satsingen på internasjonale idrettsarrangementer i Norge:

  • 10 millioner kroner til internasjonale sykkelritt i Norge
  • 15 millioner kroner til X Games
  • 15 millioner kroner til Arctic Race of Norway
  Bevilgningene går til arrangementer hvor det er vurdert et behov for et særskilt løft eller satsing, for eksempel sykkelritt for kvinner og egenorganisert idrett.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 149 millioner kroner til rehabilitering av tekniske anlegg i Ila fengsel. Det tekniske anlegget er forventet å være ferdigstilt andre halvår 2023.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til tiltak som støtter opp under inkluderingsdugnaden i 2021. Dette vil styrke innsatsen overfor personer med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en.

  Regjeringen foreslår også å styrke oppfølgingen av personer med psykiske lidelser eller rusproblemer gjennom en økt satsing på individuell jobbstøtte (IPS).

  Samarbeidsprosjektet mellom NAV og partene i arbeidslivet, "Vi inkluderer!", videreføres i 2021. Regjeringen foreslår å etablere opplæringskoordinatorer i NAV, som skal bidra til et bedre samarbeid mellom etaten og fylkeskommunene slik at tiltaket kan nå flere brukere.

  Se pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

   

 • Regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner til et program for innovasjonskjøp fra oppstartsselskaper (StartOff). Programmet skal gjøre det enklere for oppstartsselskaper å bli leverandør til det offentlige ved å tilrettelegge for rask og enkel anskaffelsesprosess, mindre detaljspesifikasjoner og korte utviklingsløp.

  Programmet skal forvaltes av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP).

  Se pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 3 milliarder kroner til Innovasjon Norge over budsjettet til Nærings- og fiskeridepartementet. Dette er en økning fra om lag 2,1 milliard kroner i 2020. Økningen er størst på reiselivsområdet. Reiselivsnæringen har vært sterkt berørt av restriksjonene grunnet koronapandemien.

 • Regjeringen foreslår en ramme for innovasjonslåneordningen på 2 milliarder kroner i 2021. Dette er en økning på 600 millioner kroner fra saldert budsjett 2020. Regjeringen foreslår også å videreføre låneordningen for investeringer i miljøvennlige skip i nærskipsfart og fiskefartøy, gjennom en øremerket ramme på 600 millioner kroner på toppen av innovasjonslåneordningen. Innovasjon Norges samarbeidsavtaler med Det Europeiske Investeringsfondet (EIF) gjelder også i 2021, og bidrar til å muliggjøre økt låneramme og større fleksibilitet.

 • Våren 2020 ble bevilgningen til Jobbsjansen økt med 25 millioner kroner. Regjeringen foreslår å videreføre denne økningen i 2021 og foreslår å bevilge til sammen 110,3 millioner kroner til Jobbsjansen i 2021. Målgruppen for ordningen er hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet.

 • I 2021 foreslår vi å styrke arbeidet med frihet fra negativ sosial kontroll med 15 millioner kroner. 10 millioner kroner skal gå til å styrke og utvide minoritetsrådgiverordningen med 10 nye stillinger. Totalt vil budsjettet for ordningen være 63 millioner kroner, med 59 minoritetsrådgivere på utvalgte ungdoms- og videregående skoler.

  5 millioner kroner vil gå til å styrke arbeidet med utvikling av informasjonstiltak og kunnskapsformidling for de særskilte hjelpetilbudene og å styrke Bufdirs Kompetanseteam mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll.

 • Regjeringen foreslår 25 millioner kroner til norskinnsatsen i 2021. 5 millioner kroner skal gå til å styrke norsktrening i regi av frivillige organisasjoner, og 20 millioner kroner til en klippekortordning hvor målgruppen for norskdugnaden får tildelt et visst antall timer til norskopplæring.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 11,2 millioner kroner til å etablere flere tilbud til offentlige kvalifiseringsordninger for tolker. Midlene vil også gå til å etablere et nytt digitalt verktøy for mer effektiv organisering av tolketjenestene og til en veiledningstjeneste for offentlige tolkebrukere. I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 1,13 millioner kroner til tolkeutdanningstilbudet på Vestlandet (samlet utgjør bevilgningen 2,8 millioner kroner i 2021).

 • Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til en tiltakspakke for økt mangfold i arbeidslivet i 2021. Regjeringen foreslår å etablere en tilskuddsordning for tiltak til økt etnisk mangfold i arbeidslivet og en informasjons- og veiledningstjeneste rettet mot arbeidsgivere, bransjeorganisasjoner og andre aktører i arbeidslivet samt en informasjonskampanje til dette formålet.

 • Norge vil også i 2021 bidra med relevante og etterspurte bidrag til internasjonale operasjoner:

  • Støtten til koalisjonen mot ISIL videreføres. Irak har bedt verdenssamfunnet bidra til å bekjempe ISIL, og har bedt om fortsatt støtte til trening og utvikling av sine sikkerhetsstyrker.
  • Opplæring og mentorering av afghansk spesialpoliti videreføres. Den norske partnerstyrkens hovedoppgave er å forhindre og bekjempe terrorisme i Kabul. Avdelingen er samtidig en nasjonal kapasitet med hele Afghanistan som innsatsområde.
  • Situasjonen i Midtøsten og Afghanistan er dynamisk. Norge må være forberedt på fortløpende endringer i innsatsen.
  • Støtten gjennom NATOs beroligelsestiltak i Øst-Europa og deltakelse i alliansens beredskapsstyrker og stående maritime styrker videreføres.  
  I 2021 vil Norge fortsatt delta i FNs fredsoperasjoner. Hovedvekten vil være på operasjonene i Mali og Sør-Sudan.

J

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 32,1 milliarder kroner til jernbaneformål i 2021. Dette er en økning på 20 prosent fra Saldert budsjett 2020.

  Forslaget legger til rette for rasjonell fremdrift i alle pågående store jernbaneprosjekter.

  I 2021 prioriterer regjeringen også midler til:

  • Innfasing av 14 nye togsett på Trønder-, Meråker- og Rørosbanen.
  • Fortsatt utbygging av nytt signalsystem (ERTMS).
  • 17,3 milliarder kroner til planlegging og investering. Dette omfatter planlegging og bygging av IC-strekningene på Vestfold-, Dovre-, og Østfoldbanen.

  Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til gjennomføring av jordbruksavtalen med 350 millioner kroner. Som følge av koronapandemien ble partene enige om å gjennomføre forenklede forhandlinger for 2021. Avtalen prioriterer planteprodukter til mat og klimatiltak, samtidig som distriktshensyn skal ivaretas.

K

 • Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til istandsetting av klimaskall, og utskifting av el-anlegg og gamle rørovner i kirker som ble bygget før 1850.

  Bevilgningen er en videreføring av tiltakene som ble igangsatt i 2020 som en del av regjeringens tiltakspakke i forbindelse med koronakrisen. Med en bevilgning på 50 millioner kroner i 2021 vil man kunne fullføre arbeidet som ble startet i 2020 og flere kirker kan få nytt klimaskall og bedre brannsikkerhet.

  Samlet foreslår regjeringen en bevilgning på om lag 70 millioner kroner til istandsetting og sikring av kulturhistorisk verdifulle kirker i 2021.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 137 millioner kroner til kjøp av boligene som i dag eies av Universitetssenteret på Svalbard AS.

 • Regjeringen er opptatt av å styrke det lokale og regionale klimaarbeidet, og foreslår å videreføre tilskuddsordningen Klimasats i 2021 med en ramme for nye tilsagn på 100 millioner kroner.

  Tilskuddsordningen Klimasats støtter prosjekter som bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet.

 • Omfanget av sult øker som en følge av klimaendringer og konflikt, og koronapandemien har forsterket dette. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til matsikkerhet og klimatilpasning med 31 millioner kroner i 2021.

  Fortsatt økt innsats mot sult, inkludert mat fra havet, er en viktig del av arbeidet for klimatilpasning og for å møte de utfordringene pandemien skaper.

  Les mer i Utenriksdepartementets fagproposisjon.

 • I Kommuneproposisjonen 2021 varslet regjeringen at de kommunale skattørene vil fastsettes med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre 40 prosent av kommunenes samlede inntekter fra 2021.

 • Regjeringen foreslår en samlet bevilgning på 335,7 millioner kroner til Kongehuset, fordelt på apanasje til H.M. Kongen og H.M. Dronningen og til H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen, Det kongelige hoff og til særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff.

  Bevilgningen inkluderer 87,9 millioner kroner til sikringstiltak på de statlige og private kongelige eiendommene.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til å opprette en kontaktfamilieordning for foreldre som venter barn med spesielle behov. Tiltaket skal etableres i regi av helseregionene i dialog med pasientorganisasjonene.

 • Regjeringen forsterker satsingen på tiltak som styrker kunst- og kultursektorens økonomiske bærekraft. Gjennom satsingen foreslår regjeringen å øke bevilgningene til mentortjenester gjennom Innovasjon Norge for bedrifter innen kulturell og kreativ næring med 5 millioner kroner.

 • Nasjonalbibliotekets nye sikringsmagasin og Arkivverkets nye magasiner i Mo i Rana skal ferdigstilles i fjerde kvartal 2021. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Nasjonalbiblioteket for å dekke økte utgifter til husleie og drift av magasinene i 2021 med 5,1 millioner kroner. Regjeringen foreslår også en økning i bevilgningen til Arkivverket på 5,6 millioner kroner, fordelt på 2,6 millioner kroner til husleie og drift, og 3 millioner kroner til investeringer i utstyr.

  Regjeringen foreslår å videreføre økningen fra 2020 på 35 millioner kroner til Arkivverket for å utvikle nye løsninger for langtidsbevaring og tilgjengeliggjøring av digitale arkiver. Det er lagt til grunn at disse investeringene skal videreføres i ytterligere to år, slik at den samlede innsatsen på området vil utgjøre 140 millioner kroner.

 • Under ordningen for Nasjonale kulturbygg er det foreslått å bevilge 266,4 millioner kroner i 2021, og samtidig bedt om fullmakt om å gi tilsagn om ytterligere 634,5 millioner kroner i senere budsjettår. Med dette som utgangspunkt, foreslår regjeringen å bidra til to nye prosjekter som kommer i tillegg til 20 prosjektene det har blitt gitt tilsagn om i tidligere budsjettår.

  Prosjektene har god geografisk spredning og bidrar til å gi gode arenaer som stimulerer til produksjon og formidling av kultur med høy kvalitet. Prosjektene er valgt ut på bakgrunn av lokale og regionale behov. De har vært underlagt nødvendig kvalitetssikring og har annen medfinansiering på plass.

  De to nye prosjektene er som følger:

  • Norsk Skogfinsk Museum - Finnskogens hus, Grue kommune, Innlandet. Regjeringen foreslår å bevilge 106,6 millioner kroner av et totalbudsjett på 127,9 millioner kroner
  • Norsk Bergverksmuseum - Jakten på sølvet, Kongsberg kommune, Viken. Regjeringen foreslår å bevilge 26 millioner av et totalbudsjett på 71 millioner kroner
 • Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner til vedlikehold og oppgradering av kulturhistoriske eiendommer.

 • Vi trenger et bredt kulturtilbud, som er tilgjengelig for alle over hele landet innenfor rammene av smittevernbegrensninger.

  Regjeringen foreslår derfor at det bevilges om lag én milliard kroner til midlertidige ordninger som skal stimulere til økt aktivitet og omstilling innen kultursektoren under koronapandemien. Stimuleringsmidlene skal bidra til å skape aktivitet i hele sektoren og oppfylle kulturpolitiske mål. Målet er at hele næringskjeden tas i bruk. Midlene skal bidra til at det fremdeles er høy aktivitet i norsk kulturliv, også etter at krisen er over.

  Stimuleringsordningene vil i 2021 ha samme innretning som i 2020 og skal ses i sammenheng med øvrige virkemidler på kulturfeltet, jf. Prop. 142 S (2019–2020).

  Se pressemelding fra Kulturdepartementet

 • Regjeringen foreslår å styrke ordningen for Statens kunstnerstipend med 100 millioner kroner til midlertidige stipend for kunstnere for å opprettholde kontinuitet i kunstnerisk produksjon under koronapandemien. Stipendene er viktige for utviklingen av kunstnerskap og er med på å sikre et fritt og uavhengig kulturliv. Forslaget innebærer at det kan tildeles 309 midlertidige arbeidsstipendhjemler for å stimulere til produksjon og aktivitet i forbindelse med koronapandemien.

  Se pressemelding fra Kulturdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til mer forskning på kvinners helse og kjønnsperspektivet, og for å få mer kunnskap om eldre kvinners helse, om minoritetskvinners og unge kvinners psykiske helse, og om sykdommer som primært rammer kvinner.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,6 milliarder kroner til kystforvaltning. Midlene går blant annet til:

  • Investeringer i farledsprosjekter i Grenland, Bodø, Askvoll, Hammerfest og Eigersund.
  • Investering i og vedlikehold av navigasjonsinfrastruktur.
  • Drift av lostjenesten.
  • Beredskap mot akutt forurensning.

  Regjeringen foreslår å bevilge:

  • 32 millioner kroner til tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø.
  • 53 millioner kroner til prøveordningen for tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner.
  • 52 millioner kroner til Senter for oljevern og marint miljø, inkludert 25 millioner kroner til planlegging av fasiliteter for testing av oljevernteknologi på Fiskebøl i Vesterålen.

  Ansvaret for fiskerihavnene overføres til fylkene. Overføringen skal skje gjennom avtaler med hvert fylke, som vil få overført midler for å ivareta ansvaret. Det er inngått avtaler med fylkene sør for Møre og Romsdal, mens de resterende fylkene ennå ikke har avtaler.

  Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet

 • Staten kjøper sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes. Dette er for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes. Regjeringen foreslår å bevilge 926,7 millioner kroner i 2021 til dette formålet.

  Fra 1. januar 2021 skal Hurtigruten Cruise AS og Havila Kystruten AS betjene kystruten.

 • Regjeringen har styrket Kystvakten gjennom å etablere grunnlaget for en åttende besetning til Ytre kystvakt. Dette vil gjøre Kystvakten mer robust, og bidra til å opprettholde det høye seilingsnivået med kystvaktfartøyene.

  Kystvakten overtok operatøransvaret for den nasjonale slepeberedskapen 1. januar 2020 og har leid inn to fartøyer til dette oppdraget. Fartøyene er utrustet slik at de også kan utføre kystvaktoppgaver.

  Det bygges tre nye helikopterbærende fartøyer ved Vard Langsten verft, som skal erstatte Nordkapp-klassen. Den nye klassen vil fases inn i perioden 2022–2024.

L

 • Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til forskningsaktivitet som kan bidra til teknologiutvikling, grønn omstilling i næringslivet og utvikling av nye arbeidsplasser innenfor klimatilpasset og bærekraftig matproduksjon.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Landbruksdirektoratet med 6 millioner kroner for å styrke det faglige grunnlaget for arealpolitikken i landbruket. Satsingen vil bidra til å styrke kunnskapen på dette området.

 • Forsvarssektorens langtidsplaner legger til rette for en helhetlig, langsiktig, balansert og bærekraftig utvikling av Forsvaret og forsvarssektoren. Langtidsplanene angir og forankrer hovedlinjer for sektorens utvikling, inkludert sikkerhets- og forsvarspolitiske mål, Forsvarets oppgaver og ambisjonsnivå, i tillegg til økonomiske og strukturelle rammer. Regjeringen legger frem en ny langtidsplan i midten av oktober 2020.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,1 milliarder kroner til å etablere et beredskapslager av kritiske legemidler i primær- og spesialisthelsetjenesten i 2021. Midlene skal dekke kostnader til innkjøp, kapitalbinding og lagerdrift. Dette vil bidra til å trygge forsyningen av legemidler til Norge i forbindelse med koronapandemien.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å samle tilskudd til drift og utvikling av litteraturhus, kunstscener, kunsthaller, ensembler og kompanier m.m på kulturområdet på samme budsjettpost. Formålet er å legge til rette for større grad av likebehandling av tilskuddsmottakerne ved å kunne se lignende tilskudd i sammenheng på tvers av fagfelt.

  Norsk kulturråd vil få ansvaret for den administrative behandlingen av søknader og utbetalinger av tilskudd. Det vil fortsatt være Stortinget som fastsetter størrelsen på tilskuddene.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 8 millioner kroner til en ny tilskuddsordning i arbeidet mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer fra 2021. Hensikten er å styrke organisasjoner, kommuner og andre aktører som jobber mot rasisme og diskriminering. Ordningen skal bidra til å følge opp målsetningene i Handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion og Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer.

  Ordningen skal bidra til å styrke regjeringens innsats mot hatefulle ytringer.

  Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til å styrke tilskuddsordningen til lhbtiq-organisasjonene.

  En styrket tilskuddsordning vil gi bedre rammebetingelser, og bidra til forutsigbarhet for organisasjonene. Organisasjonene har en viktig rolle i arbeidet med å endre holdninger, skape større åpenhet og økt trygghet på ulike sosiale arenaer. De bidrar også til deltakelse fra og styrket identitet for lhbtiq-personer.

  Regjeringen foreslår at Norge skal delta i EUs flerårige samarbeidsprogram for medborgerskap, likestilling, rettigheter og verdier (CERV), 2021-2027. Formålet med programmet er å ivareta og fremme like muligheter og grunnleggende rettigheter for den enkelte borger uavhengig av kjønn, etnisitet, religion eller tro, funksjonsevne, alder og seksuell orientering (lhbtiq).

  Regjeringen foreslår at det bevilges 5 millioner kroner til en styrking av TryggEst.

  TryggEst er et prosjekt og modell for økt kompetanse i kommunene i arbeidet med vern av utsatte voksne som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. TryggEst skal blant annet sikre at saker blir avdekket, at saker ikke blir oversett eller glemt, og at den utsatte blir godt ivaretatt.

 • For å legge til rette for et mangfold av tilbud innen lindrende behandling og omsorg, foreslår regjeringen å bevilge totalt 62,3 millioner kroner til etablering og drift av lindrende enheter i 2021. Frivillige aktører og stiftelser kan søke om tilskudd.

  For 2020 ble det bevilget 30,8 millioner kroner i søkbare tilskudd til etablering og drift av lindrende enheter/hospice. I revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble det i tillegg bevilget 30 millioner kroner til et øremerket tilskudd til etablering og drift av barnehospice i Kristiansand. Denne styrkingen foreslås videreført som en del av det søkbare tilskuddet i 2021.

  Tilbud til barn og unge skal prioriteres i fordelingen av tilskudd, i tillegg til aktører som allerede har etablert eller er i gang med å etablere et tilbud med midler fra tilskuddsordningen.

 • Regjeringen foreslår å opprette 100 nye LIS1-stillinger, som står for lege i spesialisering, del 1 (tidligere turnustjeneste) med halvårsvirkning (50 stillinger) fra og med høsten 2021. Fullt utbygd vil økningen ha en årlig kostnad på om lag 206 millioner kroner.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Litteraturhusene er viktige samfunnsinstitusjoner som legger til rette for offentlige samtaler, debatt og litteraturformidling. Regjeringen foreslår å styrke litteraturhusene i Oslo, Bergen, Trondheim og Fredrikstad med til sammen 1,5 millioner kroner. Økningen er fordelt med 700 000 kroner til Litteraturhuset i Oslo, 300 000 kroner til litteraturhusene i henholdsvis Bergen og Fredrikstad og 200 000 kroner til Litteraturhuset i Trondheim.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1 milliard kroner til luftfartsformål. Fordelingen er som følger:

  • 690 millioner kroner til kjøp av regionale flyruter (FOT-ruter), hovedsakelig på kortbanenettet.
  • 254,5 millioner kroner til Luftfartstilsynet.
  • 88 millioner kroner til Statens havarikommisjon for transport.
 • Regjeringen vil fortsette styrkingen av Luftforsvaret også i 2021.

  Regjeringen foreslår derfor å bevilge om lag 250 millioner kroner til økt aktivitet, innfasing og drift av F35 og utfasing av F-16, 35 millioner kroner til driftsunderstøttelse av NH90 maritime helikoptre og om lag 18 millioner kroner til delt helikopterløsning for Bell 412 på Rygge og Bardufoss.

  Luftforsvaret står midt i en stor omstilling med fornyelse på mange områder. Mye nytt materiell skal bidra til å øke den operative evnen og beredskapen for Forsvaret, og ny og viktig kompetanse er under oppbygging. Flere baser har stor aktivitet med bygging av ny infrastruktur og klargjøring for mottak og drift av det nye materiellet. Til sammen bidrar dette til et styrket og moderne Luftforsvar.

M

 • Regjeringen vil støtte opp under institusjoner og virksomheter som bidrar til å øke mangfoldet blant aktører, deltakere og uttrykksformer. Satsingen på kulturelt mangfold som ble innarbeidet i statsbudsjettet for 2020, og som innebar at det ble fordelt til sammen om lag 24 millioner kroner til ulike institusjoner og aktører som har søkt om midler til å gjennomføre prosjekter og tiltak som skal stimulere til mangfold, likestilling og integrering videreføres.

  Regjeringen foreslår å styrke innsatsen på dette området med ytterligere om lag 6 millioner kroner i 2021, slik at den totale satsingen nå utgjør om lag 30 millioner kroner.

  Se pressemelding fra Kulturdepartementet

 • Marginalskattesatsen er den skatten man betaler av den sist tjente kronen. Regjeringen foreslår endringer i trinnskatten og minstefradraget, som vil redusere marginalskatten for noen skattytere.

 • Regjeringen foreslår et materiellinvesteringsbudsjett for 2021 på over 18 milliarder kroner.

  Tre nye prosjekter er lagt frem for godkjenning av Stortinget: Sikker teknisk infrastruktur fase 2 (ca. 2 milliarder kroner), Tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon (ca. 1,1 milliarder kroner) og Videreføring av sjømålsmissiler (NSM) (ca. 700 millioner kroner).

  Investeringsmidlene vil i hovedsak gå til å videreføre prosjekter der leveransene allerede er påbegynt, herunder:

  • Nye F-35 kampfly med nødvendig tilleggsutstyr og tjenester
  • Pansrede beltekjøretøy CV90 og Leopard 2 stridsvogner
  • Lastevogner til Forsvaret
  • Oppgradering og oppdatering av fregattene og ubåtene
  • Nye kystvaktfartøyer
  • Innfasing av NH90-helikoptrene
  • Nye P-8 maritime patruljefly
  • Nye ubåter
  • Etterretnings- og overvåkingskapasiteter
  • Kampluftvern
 • Regjeringen foreslår å bevilge 188,5 millioner kroner til ekstraordinært oppkjøp av melkekvoter i 2020, med virkning fra 2021, jf. avtale mellom staten og Norges Bondelag 16. oktober 2019.

 • Regjeringen foreslår å videreføre 20 millioner kroner fra revidert nasjonalbudsjett 2020 til prosjektet Menn i helse. Formålet med prosjektet er økt rekruttering av menn til omsorgssektoren. Totalt foreslår regjeringen å bevilge 26 millioner kroner til tiltaket.

 • Regjeringen foreslår å oppheve merverdiavgiftsunntaket for alternativ behandling.

  Regjeringen foreslår at omsetning og formidling av alternativ behandling skal ilegges en merverdiavgift på 25 prosent. Behandling som gis som en del av offentlig finansiert helsehjelp og som gis av autorisert eller lisensiert helsepersonell uten særskilt brukerbetaling, skal fortsatt være unntatt fra merverdiavgift.

  Les mer i Finansdepartementets pressemelding.

 • Regjeringen foreslår at kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling skal ilegges en merverdiavgift på 25 prosent.

  Kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling som er medisinsk begrunnet og som finansieres helt eller delvis av det offentlige, skal fortsatt være unntatt fra merverdiavgift. Dette vil også gjelde på tannhelseområdet hvor kirurgi og kosmetisk behandling som er medisinsk begrunnet vil være unntatt.

  Les mer i Finansdepartementets pressemelding.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,8 milliarder kroner til merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg med 104,5 millioner kroner til 299 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til oppfølging av ny stortingsmelding om miljøkriminalitet. Regjeringen er opptatt av å styrke det lokale og regionale klimaarbeidet, og foreslår å videreføre tilskuddsordningen Klimasats i 2021 med en ramme for nye tilsagn på 100 millioner kroner.

  Tilskuddsordningen Klimasats støtter prosjekter som bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet.

 • Regjeringen foreslår å øke prosentsatsen i minstefradraget i lønn og trygd med 1 prosentenhet. Maksimalt minstefradrag foreslås økt i tråd med forventet lønnsvekst.

 • Regjeringen foreslår å øke prosentsatsen i minstefradraget i pensjon med 1 prosentenhet. Maksimalt minstefradrag foreslås økt i tråd med forventet vekst i ordinær alderspensjon.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,3 milliarder kroner til museer og andre museums- og kulturverntiltak. Dette er en økning på om lag 144 millioner kroner fra 2020.

  Se pressemelding fra Kulturdepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til offentlig finansierte museer som faller utenfor andre etablerte støtteordninger i forbindelse med koronapandemien med 60 millioner kroner.

  Målet er å stimulere til aktivitet og at institusjonene skal kunne opprettholde publikumsrettet aktivitet selv med vesentlig lavere egeninntekter. Stimuleringsordningen skal gjelde i første halvår av 2021.

  Se pressemelding fra Kulturdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge på om lag 2,9 milliarder til musikk- og scenekunstinstitusjoner.

  Se pressemelding fra Kulturdepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til offentlig finansierte musikk- og scenekunstinstitusjoner som faller utenfor andre etablerte støtteordninger i forbindelse med koronapandemien med 140 millioner kroner.

  Målet er å stimulere til aktivitet og at institusjonene skal kunne opprettholde publikumsrettet aktivitet selv med vesentlig lavere egeninntekter. Stimuleringsordningen skal gjelde i første halvår av 2021.

  Se pressemelding fra Kulturdepartementet

N

 • Regjeringen foreslår å bevilge 189 millioner kroner til arbeidet med nasjonale samhandlingsløsninger, som kjernejournal, e-resept og helsenorge.no.

  Forslaget innebærer en investering i utvikling av registre og tjenester, en nasjonal database for laboratorie- og røntgensvar og i et forprosjekt av de neste stegene i samhandlingsløsningen. Investeringene skal legge grunnlaget for dokument- og datadeling i helse- og omsorgssektoren.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen skal etter planen åpne for publikum 2021. Det nye museet vil bli Nordens største kunstmuseum og ha om lag 90 utstillingsrom.

  Bygget skal eies og forvaltes av staten ved Statsbygg.

  Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til museet for å dekke ferdigstilling av nybygget på Vestbanen, før museet åpnes for publikum. Det foreslås en økning på 90,9 millioner kroner fra 2021.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 300 millioner kroner til minnestedet på Utøyakaia. Prosjektet har en kostnadsramme på 512,6 millioner kroner. Målet er å ferdigstille minnestedet til tiårsmarkeringen i 2021.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner kroner til rehabilitering av Nationaltheatret.

 • NATO fortsetter sin omstilling for å møte nye sikkerhetsutfordringer. NATOs evne til avskrekking og forsvar skal styrkes. Norge jobber aktivt for at maritime spørsmål og betydningen av Nord-Atlanteren står høyt på dagsorden. Norge jobber også for økt fokus på planlegging av forsterkninger, flere soldater, økt reaksjonsevne og rask forflytning av styrker.

  Et viktig arbeid i 2021 vil være implementeringen av NATOs helhetlige konsept for avskrekking og forsvar av det euro-atlantiske området, som alliansen har arbeidet med siden 2014.

  NATO har siden INF-avtalen (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) ble avsluttet, jobbet med et bredt, balansert og koordinert sett av tiltak for å sikre at NATOs forsvars- og avskrekkingsevne er effektiv. Samtidig har allierte forpliktet seg til fortsatt effektiv nedrustning, ikke-spredning og rustningskontroll.

  Norge vil fortsette å bidra til alliert samhold i NATO og jobbe for troverdig nedrustning i kjølvannet av INF-avtalen.

 • Regjeringen foreslår å øke beløpsgrensen for skattefrie gaver i arbeidsforhold fra 2 000 kroner til 5 000 kroner i året i 2021.

  Regjeringen foreslår også å innføre skattefritak for influensavaksine og ev. fremtidige pandemivaksiner finansiert av arbeidsgiver fra 2021.

  Skattedirektoratets veiledning til regelverket vil bli justert for å gjøre innrapportering og verdsetting enklere for næringslivet.

  Les mer i Finansdepartementets pressemelding.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 20 mill. kroner til utjevning av overføringstariffer i 2021.

  Midlene skal bidra til å redusere forskjeller i nettleien for kunder i distribusjonsnettet som på grunn av naturgitte forhold og høye overføringskostnader har høy nettleie.

  Viser til omtale i Olje- og energidepartementets Prop. 1 S (2020-2021), programkategori 18.20.

 • Nordområdene er Norges viktigste strategiske ansvarsområde. Nordområdemeldingen som planlegges presentert senere i høst, vil beskrive strategier på flere viktige samfunnsområder i årene fremover.

  Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 inneholder tiltak som er viktige for nordområdene innen blant annet forsvar, samfunnssikkerhet og beredskap, samferdsel, kompetanse og omstilling. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner som skal bidra til økt kompetanse, fremming av næringsliv og internasjonalt samarbeid, og bosetting i nord.

  Les mer i Utenriksdepartementets fagproposisjon og pressemelding.

   

 • Regjeringen vil fortsette å styrke tilstedeværelsen, tilgjengeligheten og beredskapen i nordområdene, blant annet gjennom:

  • Etableringen av et jegerkompani ved Grensevakten i Sør-Varanger. Målet er å styrke den operative evnen til Forsvaret i nordområdene ved å styrke det landmilitære nærværet i Finnmark.
  • Å fortsette oppbyggingen av ledelseselementet i Finnmark landforsvar ved Garnisonen i Porsanger. Dette antas å være fullt operativt i løpet av 2021.
  • Å fortsette omvæpningen av 2. bataljon på Skjold fra lett infanteribataljon til mekanisert bataljon.
  • Å videreføre permanent tilstedeværelse med en ubåt i nordområdene med base ved Ramsund orlogsstasjon og tilstedeværelse med P-3 Orion maritime patruljefly.
  • Å fortsette utbyggingen av Evenes flystasjon for å kunne operere nye maritime patruljefly og fungere som fremskutt base for F-35 kampfly.
  • Å legge til rette for øvelser sammen med allierte styrker i nord. Allierte styrkers nærvær i regionen er en naturlig følge av vårt medlemskap i NATO.
  • Å videreføres arbeidet med å knytte Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan nærmere til den allierte kommandostrukturen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 700 millioner kroner til Nysnø Klimainvesteringer AS. Nysnø er hittil tilført 1,7 milliarder kroner i kapital. Nysnø skal bidra til det grønne skiftet ved å gjøre lønnsomme investeringer i teknologi som reduserer klimagassutslipp.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 137 millioner kroner til prosjektet Nytt Campus NTNU.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 44 millioner kroner til arbeidet med nytt fengsel i Oslo.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 1 300 millioner kroner til nytt livsvitenskapsbygg ved Universitetet i Oslo. Bygget er planlagt ferdig i 2024.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til et nytt logistikkbygg ved Det kongelige slott. Logistikkbygget er planlagt ferdig i 2020.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 57 millioner kroner til nytt museumsbygg for Saemien Sijte på Snåsa. Museumsbygget er planlagt ferdig i 2021.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 1 300 millioner kroner til oppstart av byggetrinn 1 av nytt regjeringskvartal, inkl. kunstnerisk utsmykking og kjøp av eiendom. Innflytting i byggene i byggetrinn 1 er foreløpig planlagt i andre halvår 2025 og første halvår 2026. Kostnadsrammen for byggetrinnn 1 er satt til om lag 20, 5 milliarder kroner.

  Se pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 120 millioner kroner til Nytt sikringsmagasin for Nasjonalbiblioteket og arkivmagasin i fjellet i Rana. Prosjektet er planlagt ferdig i 2021.

 • Regjeringen foreslår å bevilge mer enn 9 milliarder kroner over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett til næringsrettet forskning og innovasjon. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst for norsk økonomi. Det skal bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende.

O

 • Regjeringen foreslår at Skatteetaten kan dele inntektsopplysninger med pensjonsleverandører i arbeidet med obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Tiltaket innebærer en klar forenkling for næringslivet.

  Regjeringen foreslår også å styrke tilsynet med at arbeidsgiverne overholder plikten til å opprette en pensjonsordning, ved at tilsynet flyttes fra Finanstilsynet til Skatteetaten.

  Les mer i Finansdepartementets pressemelding.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til prosjektet Ocean Space Laboratories.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til å styrke det fylkeskommunale tilbudet til pasienter som har vært utsatt for tortur og/eller overgrep, eller som har angst for tannlegebehandling (odontofobi).

 • Regjeringen foreslår å bruke om lag 208 millioner kroner over syv departementers budsjett i 2021. Staten bidrar til områdesatsinger som er et virkemiddel for å bidra til bedre levekår i byområder med særskilte levekårsutfordringer.

 • Regjeringen foreslår å oppheve arveavgiften på arv for dødsfall før 2014.

 • Regjeringen foreslår at selskap skal ha opplysningsplikt til Skatteetaten om tildelte opsjoner i den gunstige opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap.

 • Regjeringen foreslår å samle tilskudd til drift og utvikling av organisasjoner og kompetansesentre på kulturområdet på samme budsjettpost. Formålet er å legge til rette for større grad av likebehandling av tilskuddsmottakerne ved å kunne se lignende tilskudd i sammenheng på tvers av fagfelt.

  Norsk kulturråd vil få ansvaret for den administrative behandlingen av søknader og utbetalinger av tilskudd. Det vil fortsatt være Stortinget som endelig fastsetter størrelsen på tilskuddene.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til oppfølging av ny helhetlig plan for Oslofjorden.

 • Regjeringen foreslår en samlet reduksjon av overprisede gebyrer på 326 millioner kroner i budsjettet for 2021. Gjenstående samlet overprising av gebyrer i 2021 anslås til i underkant av 600 millioner kroner.

  Konkret gjelder forslagene om reduksjoner i årets budsjett følgende ordninger:

  • Gebyr for utlegg under Politiet og domstolene: -279 millioner kroner
  • Gebyrer under Brønnøysundregistrene: -36 millioner kroner
  • Tinglysningsgebyret under Kartverket: -11 millioner kroner
 • Regjeringen foreslår å tildele 13 millioner til bedre overvåking av kysten. Pengene fordeles med 11 millioner kroner til Havforskingsinstituttet og 2 millioner kroner til Veterinærinstituttet, og skal blant annet gå til å utvikle et nytt varslingssystem for kysten som heter Coastwatch.

  Et slikt system vil kunne varsle om trusler langs kysten, og dermed bidra til å redusere skadeomfanget ved oppblomstring av giftige alger eller maneter som truer oppdrettsanlegg. Satsingen vil også gi bedre kunnskap om kystøkologien og hva som er bakgrunnen for endringene vi ser, blant annet for kysttorsk og kystreker. Dette gir grunnlag for en bedre forvaltning.

P

 • Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til å utvikle pakkeforløp hjem for kreftpasienter, som skal sikre god oppfølging i overgangen fra sykehus til kommune. Helsedirektoratet vil gjennomføre prøveforsøk i utvalgte kommuner og sykehus i 2021 for å skaffe seg erfaringer før pakkeforløpet vurderes innført over hele landet.

 • Regjeringen forslår å øke bevilgningen til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold med 185 millioner kroner. Det arbeides med å endre kompensasjonsordningen som følge av anmodningsvedtak fra Stortinget. Det vil blant annet bli gitt kompensasjon som om det dreier seg om et ekspropriasjonsartet inngrep.

  Inntil endringene trer i kraft kan pelsdyroppdrettere som har avviklet driften søke om kompensasjon etter gjeldende ordning. Disse vil kunne søke på nytt og få utbetalt eventuell tilleggskompensasjon når den nye ordningen er på plass.

 • Regjeringen foreslår ingen endringer i personfradraget utover lønnsjustering.

 • Statens samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til (skatt og avgift, SDØE og utbytte fra Equinor):

  • 2021: Om lag 99 milliarder kroner
  • 2020: Om lag 87 milliarder kroner

  Oljeprisforutsetning:

  • 2021: 424 kroner/fat
  • 2020: 357 kroner/fat
 • Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR) har vedtatt en langtidsplan for pilegrimssatsing, der oppretting av regionale senter langs Kystpilegrimsleia er et sentralt tiltak. Regjeringen foreslår derfor å øke NDRs tilskuddsmidler til regionale pilegrimssentre med 1 million kroner til dette arbeidet.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,3 milliarder kroner til pleie-, opplærings- og omsorgspenger i 2021. Dette er en økning på 150 millioner kroner sammenliknet med Saldert budsjett 2020.

  Økningen skyldes blant annet endringene i pleiepengeordningen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 26 millioner kroner til å legge til rette for at politifolk i politidistriktene kan få trene mer ved politiets nasjonale beredskapssenter. Tiltaket skal bidra til å øke beredskapsevnen.

  Se pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å styrke budsjettet til politiet med 478 millioner kroner til 400 faste politistillinger fra neste år. Dette er en videreføring av stillingene som ble opprettet i forbindelse med virusutbruddet.

  Når det ekstraordinære bemanningsbehovet som følge av virusutbruddet faller bort, vil stillingene overføres til politidistriktene.

  Se pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 740,2 millioner kroner til statlig kjøp av ulønnsomme post- og banktjenester. Dette bidrar til å finansiere postlevering annenhver dag, grunnleggende banktjenester i landspostnettet og gratis fremsending av blindeskriftsendinger.

  174,2 millioner av bevilgningen går til levering av aviser.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til utvikling av prisportalen hvakostertannlegen.no.

  Portalen ble stengt i mai 2020, og det er behov for en teknisk utvikling for å effektivisere driften. Regjeringen ønsker også å inkludere priser på tannregulering i portalen.

 • Regjeringen foreslår at produktavgiften på førstehåndsomsetning av fisk, hval og sel settes ned fra 2,2 prosent til 2,1 prosent.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner for å utvikle mer fleksible avlastningsordninger for pårørende, som treffer behovene deres i større grad. Tiltaket vil inngå i regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan som fremmes i løpet av 2020.

R

 • Regjeringen foreslår å legge om tilskuddsordningen for Rask psykisk helsehjelp for å legge til rette for at kommuner etablerer ordningen. Omleggingen skal skje gradvis, og for 2021 foreslår regjeringen å omprioritere 10 millioner kroner i budsjettet for å øke kapasiteten i opplærings- og utdanningspakken for Rask psykisk helsehjelp til dette formålet.

 • 16 nye redningshelikoptre av typen AW101 («SAR Queen») skal erstatte dagens Sea King-helikoptre. Regjeringen foreslår å øke antallet faste besetninger for redningshelikoptertjenesten fra 2 til 25 for en permanent styrking av redningshelikoptertjenesten.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Redningsselskapet med 15 millioner kroner til drift av en ny redningsskøyte i Vardø. En fast bemannet redningsskøyte vil sikre en redningstjeneste på sjøen med lokalkunnskap og som har raskere responstid. Dette vil gi økt trygghet for fiskere og kystbefolkningen i Finnmark.

  Se pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningene med 13,4 millioner kroner til gjennomføring av reindriftsavtalen. Reindriftsavtalen for 2020/2021 gir bedre rammevilkår for reindriften, og prioriterer de som har reindrift som hovedvirksomhet. Avtalen legger til rette for økt velferd i reindriften, gjennom å åpne for at distriktstilskuddet kan benyttes til avløser ved ferie og fritid.

  Regjeringen foreslår å øke reindriftsfradraget til samme nivå som jordbruksfradraget, og gjøre endringer slik at reindriftsanlegg får samme unntak fra eiendomsskatt som jordbruk og skogbruk har i dag.

 • Regjeringen foreslår å øke reindriftsfradraget fra 63 500 kroner til 90 000 kroner, og det maksimale fradraget fra 166 400 kroner til 190 400 kroner i 2021. Satsen i fradraget videreføres uendret på 38 prosent.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 338,1 millioner kroner til videreføring av 250 rekrutteringsstillinger ved universiteter og høyskoler, som ble tildelt våren 2020.

 • Regjeringen foreslår å innføre 15 prosent kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger for visse fysiske eiendeler. Kildeskatten ilegges betalinger fra norske selskap til nærstående selskap i lavskatteland.

  Hovedformålet med forslaget er å motvirke overskuddsflytting fra Norge, og å motvirke at inntektene ikke skattlegges, eller skattlegges lavt, på mottakers hånd. I tillegg bidrar forslaget til å sikre mer rettferdig konkurranse mellom internasjonale konsern og konsern som har hele sin aktivitet i Norge.

  Les mer i Finansdepartementets pressemelding.

 • Tilbudet til mennesker som har behov for mye hjelp fra den kommunale omsorgstjenesten, skal ikke være avhengig av kommunens økonomi. Kommuner som har innbyggere med et særlig stort behov for slike tjenester, mottar derfor et særskilt tilskudd for å dekke utgifter over et gitt nivå. Fra 2012 til 2020 har veksten i ordningen vært på over fem milliarder kroner, nær en fordobling av utgiftene. Regjeringen foreslår å øke innslagspunktet med 46 000 kroner for 2021, som vil gi en innsparing på 300 millioner kroner. Innstrammingen er liten i forhold til den sterke veksten som har vært i ordningen.

  Det er enkelte små kommuner som har spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. For å fange opp kommuner med spesielt høye utgifter per innbygger, foreslår regjeringen å fordele 30 millioner kroner i skjønnsmidler for 2021. Midlene skal rettes mot kommuner med under 3 000 innbyggere som har en spesielt stor økonomisk byrde på grunn av ressurskrevende tjenester.

 • Regjeringen foreslår å videreføre Norges deltakelse i EUs romprogram for perioden 2021-2027, med forbehold om at en endelig beslutning om norsk deltakelse tas etter at EUs langtidsbudsjett er vedtatt.

  I tillegg til satellittnavigasjon (Galileo og EGNOS) og jordobservasjon (Copernicus), vil kommende programperiode også omfatte romovervåking (SSA) og sikker satellittkommunikasjon for myndighetsformål (GOVSATCOM).

  Kontingenten for Norge i kommende syvårsperiode er anslått til totalt 3,6 milliarder kroner (2020-prisnivå). Utbetalingen i 2021 anslås til 268,2 millioner kroner. I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 98 millioner kroner årlig til nasjonal administrativ og teknisk oppfølging som skal gi Norge maksimalt utbytte av programmene.

S

 • Nybygget for det sørsamiske museet og kultursenteret Saemien Sijte skal etter planen ferdigstilles i andre halvår 2021. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Sametinget med 2,7 millioner kroner for å styrke museumsdriften ved Saemien Sijte i 2021.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 80,1 milliard kroner til samferdselsformål i 2020.

  Dette omfatter:

  • 36,3 milliarder kroner til veiformål. Midlene vil blant annet gå til oppstart av nye riksveiprosjekt og til å videreføre satsingen på vedlikehold for å redusere vedlikeholdsetterslepet.
  • 32,1 milliarder kroner til jernbaneformål. Dette utgjør en økning på 20 prosent sammenlignet med Saldert budsjett 2020.
  • 6,8 milliarder kroner til særskilte transporttiltak, en økning på 15,7 prosent sammenlignet med Saldert budsjett 2020.
  • 2,6 milliarder kroner til kystforvaltning.
  • 1 milliard kroner til luftfartsformål.
  • 740,2 millioner kroner til ulønnsomme posttjenester og omdeling av aviser.
  • 441 millioner kroner til administrasjon, som blant annet inkluderer satsing på transportforskning og tilskudd til trafikksikkerhetsformål.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner for å videreutvikle Regionalt samisk kompetansesenter (RESAK) i Karasjok til et nasjonalt samisk kompetansesenter for familievern, barnevern og krisesentertilbud.

  Familievernet, barnevernet og det kommunale krisesentertilbudet trenger mer kunnskap om samisk språk og kultur. Satsingen skal bidra til et mer likeverdig tjenestetilbud og til å styrke tilliten til hjelpeapparatet i den samiske befolkningen.

 • Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) anslås til 75,1 milliarder kroner i 2021. Anslaget er basert på en gjennomsnittlig oljepris på 424 kroner per fat.

  Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 milliarder kroner i investeringer under SDØE i 2021. De største investeringene er på feltene Troll, Johan Castberg, Oseberg, Snorre, Johan Sverdrup, Gullfaks, Heidrun, Martin Linge og Åsgard.

  Viser til omtale i Olje- og energidepartementets Prop. 1 S (2020-2021), kapittel 2440/5440.

  Se pressemelding fra Olje- og energidepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke sektoravgiftene til Fiskeridirektoratet med 4 millioner kroner og sektoravgiften for tobakksnæringen med 11 millioner kroner i 2021.

  Regjeringen foreslår også å innføre en sektoravgift for å finansiere kontrollvirksomhet rettet mot fiskeflåten.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til tiltak i ny handlingsplan for forebygging av selvmord, som regjeringen la frem 10. september. Mental helses hjelpetelefon og Kirkens SOS ble styrket med til sammen 10 millioner kroner i revidert budsjett for 2020, og styrkingen foreslås videreført i 2021.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet med henholdvis 38 millioner kroner og 14 millioner kroner. Samlet utgjør dette en økning på 52 millioner kroner til innsats mot arbeidslivskriminalitet og satsing på et seriøst og sikkert arbeidsliv.

  Styrkingen av tilsynene skal bidra til å hindre bruk av ulovlig innleie ved hjelp av håndheving og kontroll med innleie- og likebehandlingsreglene.

  Tiltaket innebærer også en styrking av Arbeidstilsynets arbeid på Svalbard.

  Tiltaket skal bedre sikkerheten og arbeidsforholdene i petroleumsvirksomheten og leverandørindustrien. Oljepris- og konjunktursvingninger, koronapandemien og andre omstillinger i petroleumsnæringen kan påvirke sikkerheten i disse næringene både på kort og lang sikt. Det er viktig at det er trygt å jobbe i petroleumsvirksomheten og leverandørindustrien også i dagens situasjon.

  Se pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

 • 1. januar 2021 starter Norge som valgt medlem i FNs sikkerhetsråd. Medlemskapet er en unik mulighet til å fremme norske interesser og arbeide for fred og sikkerhet. Det er i Norges interesse at trusler mot internasjonal fred og sikkerhet håndteres i Sikkerhetsrådet, fremfor direkte mellom stormaktene. Medlemskapet varer frem til 31. desember 2022.

  Les mer i Utenriksdepartementets fagproposisjon.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tiltak for en sirkulær økonomi med 40 millioner kroner. Midlene skal gå til tiltak som skal styrke en raskere omstilling til en mer grønn og sirkulær økonomi, en mer effektiv ressursutnyttelse, begrense negativ påvirkning på klima- og miljø og bidra til flere arbeidsplasser og bedret lønnsomhet i næringslivet.

 • Satsingen på vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger fortsetter også i 2021.

  For at Sjøforsvaret skal ha en vedvarende minemottiltakskapasitet vil Alta- og Oksøy-klassen av mineryddefartøyer være i bruk til nye minefartøyer er operative.

  Sjøforsvaret vil fortsette å ha en høy tilstedeværelse i nord og delta i internasjonale oppdrag.

  KNM Maud er bemannet med dobbel besetning og antall seilingsdøgn økes for å redusere konsekvensene av tapet av KNM Helge Ingstad. Dette gir øvrige overflatefartøyer mulighet til å oppholde seg lenger i et operasjonsområde.

 • Regjeringen foreslår ingen endringer i skattesatsen på alminnelig inntekt. Den vil være 22 prosent også i 2021.

 • Regjeringen foreslår ingen endringer i reglene for skattebegrensning. Grensene for skattefri nettoinntekt og formuestillegget videreføres i 2021.

 • Regjeringen vil videreføre det midlertidige skipsfinansieringstilbudet i 2021, i lys av usikre markedsforhold som følge av koronapandemien. Tilbudet består av lån fra Eksportkreditt Norge og garantier fra GIEK for langsiktig finansiering av skip produsert ved verft i Norge som skal brukes i Norge.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 73 millioner kroner til infrastrukturtiltak i skogbruket.

  I perioden 2014 til 2020 er det bevilget omkring 1,1 milliard kroner til infrastrukturtiltak i skogbruket, som skogsveger og tømmerkaier.

  Regjeringen foreslår også å videreføre ordningen for utbedring av flaskehalser til hinder for effektiv tømmertransport på fylkesvegnettet (over Samferdselsdepartementets budsjett) med en bevilgning på 20 millioner kroner.

 • Arbeidet med å øke arealet av vernet skog fortsetter. Regjeringen foreslår at bevilgningen på skogvern holdes videreføres på samme nivå som i 2020.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 80 millioner kroner i 2021 for å utjevne forskjeller mellom kommunene når det gjelder digital hjemmeundervisning. Dette er en videreføring av midlene som ble bevilget våren 2020.

 • Regjeringen vil trappe opp satsingen på lærerspesialistordningen, og foreslår å bruke om lag 230 millioner kroner på dette i 2021. Det gir rom for å øke antall lærerspesialister fra 1 500 til 2 300 fra høsten 2021.

 • Arbeidet mot mobbing og for et godt inkluderende læringsmiljø har høy prioritet hos regjeringen. Regjeringen foreslår å bevilge om lag 110 millioner kroner til dette arbeidet i 2021.

 • Fra høsten 2020 starter innføringen av de nye læreplanene i grunnopplæringen. Regjeringen foreslår å bevilge 180 millioner kroner til læremidler i forbindelse med fagfornyelsen i 2021.

 • I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å bevilge 25 millioner kroner for å utvide den eksisterende nasjonale ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling til å også gjelde 3.-4. trinn fra høsten 2021. Utvidelsen bidrar til lavinntektsfamilier kan benytte seg av ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling på alle trinn i SFO.

  Regjeringen foreslår å bevilge 15,2 millioner kroner til gratis SFO for lavinntektsfamilier i utvalgte kommuner.

 • Våren 2020 ble det bevilget 170 millioner kroner for at sårbare elever skulle kunne ta igjen tapt læring som følge av stenging av skolene. Regjeringen foreslår å videreføre tiltaket i 2021 slik at sårbare elever kan ta igjen tapt læring, og bevilger 170 mill. kroner til dette også i 2021.

 • Regjeringen foreslår for 2021 å ta inn to nye skoler i ordningen, NTG Bodø og Wang Toppidrett Hamar. Tilskuddet til skolene utgjør til sammen 6,2 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 61,1 millioner kroner til skredsikring av området under fjellet Sukkertoppen på Svalbard. Sikringstiltaket består av støtteforbygninger i fjellsiden og en fangvoll nedenfor fjellet. Samlet kostnad for skredsikring av området er beregnet til 140 millioner kroner. Arbeidet ble påbegynt i 2019 og er forventet ferdigstilt i 2022.

  Se pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 46 millioner kroner til utvidelse av nasjonalt smittesporingsteam som skal bistå kommunene i å håndtere lokale utbrudd av covid-19. Det nasjonale smittesporingsteamet skal også bistå ved samordning av utbrudd som involverer flere kommuner, og ved smittesporing knyttet til offentlig transport som ikke er knyttet til enkeltkommuner.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Spesialenheten for politisaker med 6 millioner kroner til å øke kapasiteten og nødvendig utvikling av enheten.

  Se pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

 • Regjeringen vil verne og fremme språk som uttrykk for vår felles kulturarv og infrastruktur i samfunnet. Som ledd i dette foreslås det å øke bevilgningen til ulike språktiltak med til sammen 11,5 millioner kroner i 2021.

  Se pressemelding fra Kulturdepartementet

 • Regjeringen foreslår å sette av 16 millioner kroner til det fireårige pilotprosjektet nye "statens hus". Dette er en ordning der små og mellomstore avdelinger av statlige etater kan samarbeide tettere med hverandre og skape et større statlig fagmiljø utenfor de store byene.

  Målet er å gjøre det lettere å beholde og rekruttere nødvendig kompetanse i distriktene, og legge bedre til rette for at flere statlige etater kan rekruttere og tilsette folk utenfor de store bysentrene.

  Les mer om Statens hus.

 • Regjeringen foreslår å styrke Statens innkjøpssenter ved å overføre totalt 9,2 millioner kroner fra departementenes driftsbudsjett til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

  Statens innkjøpssenter etablerer statlige rammeavtaler som utnytter statens stordriftsfordeler og kutter offentlige kostnader. Statens innkjøpssenter gir mer effektive innkjøp i form av reduserte priser og transaksjonskostnader for staten, sikrer god etterlevelse av regelverket, profesjonelle innkjøpsprosesser og ivaretar relevante samfunnshensyn.

 • Rehabilitering av Nationaltheatret

  Regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner kroner til rehabilitering av Nationaltheatret.

  Nytt Campus NTNU

  Regjeringen foreslår å bevilge 137 millioner kroner prosjektet Nytt Campus NTNU.

  Ocean Space Laboratories

  Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til prosjektet Ocean Space Laboratories.

  Vikingtidsmuseet ved Universitetet i Oslo

  Regjeringen foreslår å bevilge 110 millioner kroner til nytt vikingtidsmuseum ved Universitetet i Oslo. Museet er planlagt ferdig i 2025.

  Nytt livsvitenskapsbygg ved Universitetet i Oslo

  Regjeringen foreslår å bevilge 1300 millioner kroner til nytt livsvitenskapsbygg ved Universitetet i Oslo. Bygget er planlagt ferdig i 2024.

  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Veterinærinstituttet, nybygg

  Regjeringen foreslår å bevilge 353 millioner kroner til et nybygg ved Veterinærinstituttet i Ås. Nybygget er planlagt ferdig i 2020. Regjeringen foreslår også å øke kostnadsrammen til 8 350 millioner kroner.

  Nytt logistikkbygg ved Det kongelige slott

  Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til et nytt logistikkbygg ved Det kongelige slott. Logistikkbygget er planlagt ferdig i 2020.

  De kongelige eiendommer

  Regjeringen foreslår å bevilge 38 millioner kroner til investeringer på de kongelige eiendommene og til rehabiliteringstiltak på Stiftsgården, Gamlehaugen, Det kongelige slott og Ridehallen i Stallbygningen ved Det kongelige slott.

  Rehabilitering av kulturhistoriske eiendommer

  Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner til vedlikehold og oppgradering av kulturhistoriske eiendommer.

  Nasjonalt minnested på Utøyakaia

  Regjeringen foreslår å bevilge 300 millioner kroner til minnestedet på Utøyakaia. Prosjektet har en kostnadsramme på 512,6 millioner kroner. Målet er å ferdigstille minnestedet til tiårsmarkeringen i 2021.

  Nytt fengsel i Oslo

  Regjeringen foreslår å bevilge 44 millioner kroner til arbeidet med nytt fengsel i Oslo.

  Havforskningsinstituttet

  Regjeringen foreslår å bevilge 13 millioner kroner til arbeidet med samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

  Bergen tinghus

  Regjeringen foreslår å bevilge 11 millioner kroner til arbeidet med Bergen tinghus.

  Beaivváš samisk nasjonalteater og Samisk videregående skole og reindriftsskole

  Regjeringen foreslår å bevilge 11 millioner kroner til arbeidet med et samlokalisert bygg i Kautokeino for Beaivváš samisk nasjonalteater og Samisk videregående skole og reindriftsskole.

  Nytt regjeringskvartal

  Regjeringen foreslår å bevilge 1 300 millioner kroner til oppstart av byggetrinn 1 av nytt regjeringskvartal, inkludert kunstnerisk utsmykking og kjøp av eiendom. Innflytting i byggene i byggetrinn 1 er foreløpig planlagt i andre halvår 2025 og første halvår 2026. Kostnadsrammen for byggetrinnn 1 er satt til om lag 20 465 millioner kroner.

  Energiløsning for nytt regjeringskvartal

  Regjeringen foreslår å bevilge 333 millioner kroner til energiløsning for nytt regjeringskvartal. Prosjektet er planlagt ferdig i 2024.

  Nytt sikringsmagasin for Nasjonalbiblioteket og arkivmagasin i fjellet i Rana

  Regjeringen foreslår å bevilge 120 millioner kroner til Nytt sikringsmagasin for Nasjonalbiblioteket og arkivmagasin i fjellet i Rana. Prosjektet er planlagt ferdig i 2021.

  Nytt museumsbygg for Saemien Sijte

  Regjeringen foreslår å bevilge 57 millioner kroner til nytt museumsbygg for Saemien Sijte på Snåsa. Museumsbygget er planlagt ferdig i 2021.

  Rehabilitering tekniske anlegg i Ila fengsel

  Regjeringen foreslår å bevilge 149 millioner kroner til rehabilitering av tekniske anlegg i Ila fengsel. Det tekniske anlegget er forventet å være ferdigstilt andre halvår 2023.

  Kjøp av eiendom

  Regjeringen foreslår å bevilge 137 millioner kroner til kjøp av boligene som i dag eies av Universitetssenteret på Svalbard AS.

 • Regjeringen foreslår å budsjettere med utbytteinntekter på 17,3 milliarder kroner fra statens aksjer i selskaper hvor eierskapet forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet i 2021.

  Det er stor usikkerhet knyttet til de endelige utbyttene. fordi vi ikke på forhånd kjenner selskapenes årsregnskap for 2020, situasjonen rundt koronapandemien og annet vesentlig som inngår i styrenes og eiernes vurderinger av utbytte våren 2021. Oppdaterte anslag kommer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021.

  For de børsnoterte selskapene er det ikke beregnet egne anslag på utbytte i 2021, i stedet er det teknisk videreført utbetalt utbytte per aksje i 2020.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 38,1 millioner kroner til en utvidelse av forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Seks nye kommuner ble innlemmet i prøveprosjektet fra 1. januar 2021.

 • Utbytte fra Statnett SF anslås til 908 millioner kroner.

  Utbyttet utgjør 50 prosent av konsernets anslåtte resultat etter skatt, justert for årets endring i saldo for mer-/mindreinntekt etter skatt.

  Viser til omtale i Olje- og energidepartementets Prop. 1 S (2020-2021), kapittel 5680.

 • Regjeringen foreslår å styrke kapasiteten til å behandle søknader om statsborgerskap med 61,5 millioner kroner i 2021.

  Se pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 130 millioner kroner til domstolene og påtalemyndigheten i forbindelse med straffesaker. Formålet er å redusere antall restanser i domstolene som har bygget seg opp i forbindelse med virusutbruddet, og å sikre at saksbehandlingstiden i domstolene ikke blir for lang.

  Bevilgningsøkningen innebærer stillinger til domstolene, påtalemyndigheten i politiet og Den høyere påtalemyndighet. Regjeringen foreslår at bevilgningsøkningen til stillinger gjøres varig.

  Se pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å gi tilskudd til 1 650 nye studentboliger i 2021. Vi reduserer antallet planlagte studentboliger noe fordi tallet på søknader til nye studentboliger har gått ned de siste tre årene.

 • Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 104,8 millioner kroner til studentsamskipnadene. Det er en økning på 20 millioner kroner fra året før.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 753,4 millioner kroner til 5 000 nye studieplasser ved universiteter og høyskoler. Av disse er 4 000 en del av Utdanningsløftet 2020, mens de øvrige er en opptrapping av tidligere tildelinger fra 2016-20.

  I tillegg kommer anslåtte utgifter til utdanningsstøtte på om lag 231 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å endre åtteårsregelen i Lånekassen slik at personer som tar utdanning på deltid, kan få støtte til å ta like mye utdanning som studenter som studerer på heltid.

 • Sivil klareringsmyndighet (SKM) har fått en økning i antall oppdrag som følge av den nye sikkerhetsloven, og regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen med 14,6 millioner kroner. Økningen vil bidra til redusert saksbehandlingstid, og sikre SKMs evne til å håndtere økningen i antall oppdrag.

  Styrkingen vil bidra til flere statlige arbeidsplasser i Moss.

 • Det ventes årlige underskudd fra driften av Gruve 7 fremover. Den finansielle situasjonen er også påvirket av koronapandemien og vanninntrengingen i gruven tidligere i år. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 40 millioner kroner til Store Norske for å dekke det anslåtte driftsunderskuddet i Gruve 7 i 2021. Pengene skal bidra til at kraftverket i Longyearbyen har tilgang på stabil kullforsyning.

 • Regjeringen foreslår å bevilge totalt 7 859,5 millioner kroner til investeringslån til helseforetakene. Regjeringen foreslår lånerammer til to nye prosjekter i 2021:

  • Nytt behandlingsbygg ved nytt sykehus i Stavanger med en samlet låneramme på 1 295 millioner kroner, hvor 255 millioner kroner bevilges i 2021 og
  • Ny regional sikkerhetsavdeling ved Oslo universitetssykehus med en samlet låneramme på 830 millioner kroner, hvor 24 millioner kroner bevilges i 2021.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningene til sykehusene med 6 335 millioner kroner. Dette gir blant annet rom for en aktivitetsvekst på om lag 2,3 prosent, reduksjon i ventetidene og dekning av særskilte kostnader og beredskap knyttet til pandemien.

  Midlene dekker også innføring av ny inntektsmodell til de fire helseregionene.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 39,6 milliarder kroner til sykepenger for arbeidstakere i 2021. Dette er en reduksjon på 250 millioner kroner sammenliknet med Saldert budsjett 2020.

  Reduksjon skyldes at koronapandemien har medført lavere sysselsettingsvekst og lønnsvekst i 1. halvår 2020, enn det som ble lagt til grunn i Saldert budsjett 2020.

  Se pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

 • Regjeringen foreslår at det maksimale beløpet for skattefradraget for pensjonister økes til 32 620 kroner.

 • I tråd med bærekraftsprinsippet om at ingen skal utelates, skal de minst utviklede landene og de mest marginaliserte gruppene prioriteres.

  Regjeringen foreslår en økning på 56 millioner kroner til tiltak for kvinner og jenter.

  Sosiale sikkerhetsnett som skolemat og kontantoverføringer til de mest sårbare gruppene skal prioriteres.

  Les mer i Utenriksdepartementets fagproposisjon.

T

 • Regjeringen vil styrke arbeidet med talentutvikling, blant annet for å øke mangfoldet i rekrutteringen til kunst- og kulturlivet. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til talentsatsing med 29 millioner kroner,

  Satsingen innebærer at tilskuddet til Talent Norge økes med totalt 14 millioner kroner, og en økning på 15 millioner kroner til Norsk filminstitutts arbeid med talentutvikling

 • Regjeringen foreslår å bevilge 16,8 millioner kroner til konkurransen Smartere transport i Norge. Konkurransen ble lansert i 2017. Fem vinnere ble kunngjort i juni 2018.

  Regjeringen foreslår å bevilge 72,4 millioner kroner til transportforskning og 62 millioner kroner til Pilot-T.

  Pilot-T er et virkemiddel som stimulerer innovasjon og digitalisering i transportsektoren. Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge forvalter ordningen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 125,3 millioner kroner i tilskudd til telesikkerhet og -beredskap for å dekke beredskapsavtaler og bygging av forsterket mobilberedskap i utvalgte kommuner. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal forvalte midlene.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 650 millioner kroner til drift av teststasjoner ved grenseoverganger i forbindelse med pandemien. I 2020 er det etablert teststasjoner ved grenseoverganger i 17 kommuner.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,9 milliarder kroner til tiltak for sysselsetting av sjøfolk i 2020. Regjeringen foreslår å innføre et makstak i ordningen, og en avvikling av tilskuddsmodellen for lasteskip i NIS i utenriksfart.

  Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk skal bidra til norsk maritim kompetanse, rekruttering av norske sjøfolk og konkurransedyktige rammevilkår for rederier med skip i NOR og NIS.

 • Tolking for hørselshemmede, døve og døvblinde utføres både av fast ansatte tolker ved NAV Hjelpemiddelsentral og av frilanstolker. Retten til tolk er hjemlet i folketrygdloven.

  For å legge til rette for bedre kvalitet, økt forutsigbarhet for brukeren og bedre tilgang på tolketjenester, foreslår regjeringen å øke antall fast ansatte tolker i tolketjenesten med 34 årsverk fra 2021. Deler av styrkingen gjennomføres ved å overføre midler fra frilanstolker til fast ansatte tolker. Forslaget innebærer at NAVs budsjett styrkes med totalt 31,8 millioner kroner til dette formålet.

  Se pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

 • Regjeringen foreslår tollfritak for roser også fra de nest fattigste landene (GSP+-land) etter GSP-ordningen. Begrunnelsen er at økonomisk vekst i Kenya (som i dag har tollfrihet) kan føre til at landet blir et GSP+-land i det norske tollregelverket, og dermed får en toll på 150 prosent på roser. Med en slik tollsats vil det trolig ikke bli importert roser fra Kenya.

 • Totalisatoravgiften er en avgift på hesteveddeløp. Totalisatoravgiften ble i mars 2020 avviklet for 2020. Regjeringen vil ikke fremme forslag om gjeninnføring av avgiften i 2021, men vil vurdere nærmere om totalisatoravgiften skal gjeninnføres i 2022.

 • Regjeringen foreslår at det i 2021 ikke innkreves avgift av omsetningen hos Norsk Rikstoto (totalisatoravgift). Overskuddet fra Norsk Rikstotos pengespill fremmer norsk hestehold, hesteavl og hestesport.

 • Regjeringen foreslår å innføre trafikkforsikringsavgift for elbiler med lik sats som for motorsykler.

 • Regjeringens innsats for økt trafikksikkerhet gjenspeiles i et bredt spekter av tiltak. Utbygging, utbedring og drift av veiene samt reduksjon av vedlikeholdsetterslepet gjør veiene tryggere. I tillegg kommer bevilgningene til trafikant- og kjøretøytilsyn.

  De målrettede programområdemidlene til trafikksikkerhetstiltak vil i hovedsak gå til tiltak for å forhindre de alvorligste ulykkene som møteulykker og utforkjøringsulykker: midtrekkverk, utbedring av terrenget langs veien, veibelysning, kurve- og kryssutbedringer, rekkverk og rumlefelt.

  Regjeringen foreslår å bevilge 69,1 millioner kroner til trafikksikkerhetsformål og lignende, blant annet

  • 55 millioner kroner til Trygg Trafikk
  • 3,55 millioner kroner til Syklistenes Landsforening
  • 2,5 millioner kroner til ITS Norge
  • 500 000 kroner i tilskudd til Transportøkonomisk institutt for å revidere Trafikksikkerhetshåndboken
  • 4 millioner kroner til tilskuddsordningen for lokale trafikksikkerhetstiltak
  • 1 million kroner til prisen Årets trafikksikkerhetskommune
 • Regjeringen foreslår at satsene i trinn 1 og 2 i trinnskatten reduseres med 0,2 prosentenheter. Satsene i trinn 3 og 4 videreføres uendret. Regjeringen foreslår å justere innslagspunktene for trinnskatten med forventet lønnsvekst. Innslagspunktet i trinn 3 settes deretter ned med 2 600 kroner.

 • Fra 2021 tar staten over de kommunale utbetalingene til tros- og livssynssamfunn. Dette betyr at tros- og livssynssamfunnene vil få ett samlet tilskudd fra staten, som tilsvarer om lag det staten og kommunene gir i tilskudd til Den norske kirke, regnet per medlem.

  Samtidig legges det til rette for en digital løsning for innsendelse av krav om tilskudd. Endringene vil føre til at søknadsprosessen blir enklere for det offentlige og for tros- og livssynsamfunnene.

  Til sammen foreslår regjeringen å bevilge 940,2 millioner kroner i 2021 til det sammenslåtte tilskuddet.

 • Regjeringen foreslår ingen endringer i satsene for trygdeavgift.

 • Regjeringen foreslår å øke den nedre grensen for å betale trygdeavgift med 5 000 kroner fra 54 650 kroner til 59 650 kroner.

U

 • Regjeringen foreslår å bevilge 104 milliarder kroner til uføretrygd i 2021. Dette er en økning på 3,25 milliarder kroner sammenliknet med Saldert budsjett 2020.

  Hovedgrunnen til at utgiftene øker er flere mottakere av uføretrygd. Det er anslått et gjennomsnittlig antall mottakere av uføretrygd på 363 300 i 2021, sammenliknet med 357 200 som lå til grunn for Saldert budsjett 2020.

  Se pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 9,5 millioner kroner til Tilsynet for universell utforming av IKT ved Digitaliseringsdirektoratet, for gjennomføring av digitaliseringsprosjektet "Et datadrevet digitalt tilsyn".

  Prosjektet vil sette tilsynet i stand til å håndheve både eksisterende og kommende nytt regelverk på en effektiv måte. Økt tilsynsaktivitet med regelverket for universell utforming av IKT vil bidra til økt etterlevelse, og flere IKT-tjenester som kan brukes av personer med funksjonsnedsettelser.

  Prosjektet inkluderer utvikling av en sentral løsning for tilgjengelighetserklæring. For virksomheter, som vil få krav om å utarbeide en slik erklæring, vil bruk av en sentral digital løsning være kostnadsbesparende.

V

 • Regjeringen foreslår å bevilge 3,8 milliarder kroner til vaksiner og vaksinasjon mot covid-19, inkludert 3,77 milliarder kroner til å inngå forhåndsavtaler om levering av vaksiner og til vaksinasjon, og 30 millioner kroner til distribusjon av vaksiner.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regjeringen foreslår at kraftforetak kan utgiftsføre nye investeringskostnader i grunnrenteskatten i samme år som investeringen gjøres. I dag utgiftsføres investeringene gjennom avskrivninger og friinntekt over en periode på inntil 67 år.

  Regjeringens forslag vil tilføre kraftforetakene betydelig likviditet (800 mill. kroner for 2021) fordi selskapene vil betale mindre skatt i de årene de investerer. Over tid er omleggingen provenynøytral for staten fordi skattebetalingene vil øke i senere år.

  Forslaget vil legge til rette for lønnsomme investeringer i både nye kraftverk og i oppgraderinger.

  Les mer i Finansdepartementets pressemelding.

 • Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et tiltak for personer som mottar eller i nær framtid ventes å få innvilget uføretrygd, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Deltakerne gis ansettelse i en skjermet virksomhet eller en ordinær virksomhet.

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 39 millioner kroner i 2021, noe som utgjør en økning på om lag 300 nye plasser.

  Styrkingen betyr at det vil være rom for om lag 11 400 tiltaksplasser i varig tilrettelagt arbeid i 2021.

  Se pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge totalt 36,3 milliarder kroner til veiformål: 30,5 milliarder kroner til Statens vegvesen, og 5,8 milliarder kroner til Nye Veier.

  Med budsjettforslaget vil det samlede vedlikeholdsetterslepet på riksveiene reduseres i 2021. Dette er i hovedsak knyttet til tunnelutbedringer. Regjeringen foreslår å bruke om lag 5 milliarder kroner til vedlikehold og fornyingstiltak på riksvei i 2021.

  Regjeringen foreslår å bevilge i alt om lag 18,7 milliarder kroner til investeringer i riksveier. Dette inkluderer forslaget om bevilgninger til Statens vegvesen og Nye Veier.

  Regjeringen foreslår også å bevilge 100 millioner kroner til tilskuddsordningen for utbedring av fylkesveier som er viktige for næringstransport.

  Regjeringen foreslår å bevilge over 1,4 milliarder kroner til reduksjon av bompengetakster utenfor byområdene.

  Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å redusere satsene i veibruksavgiften for å unngå at forslaget om økt CO2-avgift på mineralske produkter og økt omsetningskrav for biodrivstoff skal føre til økte pumpepriser på drivstoff. I tillegg foreslår regjeringen å øke satsene i veibruksavgiften på LPG og naturgass.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner til en midlertidig insentivordning som stimulerer helseforetakene til å redusere ventetider ved poliklinikkene i 2021.

  Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til Verdens helseorganisasjon (WHO) for å styrke organisasjonens evne til å håndtere koronapandemien og for å styrke WHO politisk og økonomisk som ledende og koordinerende global helseorganisasjon. Midlene kommer i tillegg til den årlige kontingenten og bidrag over bistandsbudsjettet.

 • Regjeringen foreslår å videreføre 10 millioner kroner fra revidert nasjonalbudsjett 2020 til Verdighetssenteret som tilbyr etterutdanning innen frivillighetskoordinering, akuttmedisinsk og palliativ eldreomsorg. Samlet foreslår regjeringen å bevilge 22 millioner kroner til Verdighetssenteret.

 • Regjeringen vil opprettholde innsatsen for personell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Oppfølging av mål og tiltak i Meld. St. 15 (2019–2020) Også vi når det blir krevet. Veteraner i vår tid er et viktig politisk satsingsområde. Hovedprioriteringer er barn og familier, videreutvikling av kompetanse og samhandling i det sivile hjelpeapparatet og forskning på feltet.

 • Våren 2020 ble det bevilget 323,3 millioner kroner, inkludert 23,3 millioner kroner til utdanningsstøtte, for at flere permitterte og ledige kan fullføre videregående opplæring. Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen i 2021.

 • Våren 2020 ble det bevilget 46 millioner kroner for at flere skal benytte ordningen Fagbrev på jobb. Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen i 2021. Ordningen skal gjøre det enklere å kombinere arbeid og opplæring, og er en del av kompetansereformen.

  Regjeringen foreslår videre å bevilge 51,5 millioner kroner, hvor 6 millioner kroner skal gå til utdanningsstøtte, slik at personer som har fullført videregående opplæring, skal få mulighet til å ta fagbrev. Tiltaket er en del av kompetansereformen, der et av målene er at ingen skal gå ut på dato i arbeidslivet på grunn av manglende kompetanse.

 • Våren 2020 ble det bevilget 150 millioner kroner for at avgangselever som går ut med hull i vitnemålet, kan få mulighet til å fullføre. Regjeringen foreslår videreføre tiltaket og bevilge 172,3 millioner kroner i 2021, hvor 22,3 millioner kroner går til utdanningsstøtte. Disse elevene har problemer med å komme inn i et krevende arbeidsmarked og har ikke mulighet til å gå over i høyere utdanning, dersom de ikke fullfører videregående opplæring.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 150 millioner kroner som skal legge til rette for et utvidet tilbud i skolen for elever som ikke får læreplass: Fagbrev som elev. I tillegg foreslår regjeringen å videreføre den ekstraordinære økningen av lærlingtilskuddet i høst til våren 2021. Økningen utgjør 4 250 kroner per læreplass neste vår.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 110 millioner kroner til arbeidet med Vikingtidsmuseet. Prosjektet har en total kostnadsramme på om lag 2,4 milliarder kroner. Museet skal etter planen stå ferdig i 2025.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 153 millioner kroner til studieforbund, som en del av Kulturdepartementets studieforbundsordningen.

  Regjeringen foreslår også å bevilge 10 millioner kroner til Voksenopplæringsforbundet (Vofo).

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til innsatsen mot vold og overgrep med ytterligere 87,3 millioner kroner i 2021.

  Av midlene skal

  • 45,3 millioner kroner gå til programmet Familie for første gang som hjelper førstegangsforeldre med behov for ekstra støtte.
  • 10 millioner kroner skal gå til å videreutvikle Regionalt samisk kompetansesenter (RESAK) til et nasjonalt samisk kompetansesenter for det statlige og kommunale barnevernet, for familievernet og for det kommunale krisesentertilbudet.
  • 8 millioner kroner skal gå til Alarmtelefonen for barn og unge, slik at de kan opprettholde en døgnåpen telefon og chatløsning.
  • 15 millioner kroner skal gå til å bedre behandlingstilbudet til unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd.
  • 9 millioner kroner skal gå til etablering av et helhetlig tilbud til personer som står i fare for å utføre seksuelle overgrep mot barn.

  Med disse satsingene vil de samlede bevilgningene til opptrappingsplanen mot vold og overgrep være på om lag 1,1 milliarder kroner i 2021.

 • Regjeringen er opptatt av sikker og god værvarsling i hele landet og foreslår derfor å bevilge 27,8 millioner kroner til å bygge en ny værradar på Finnmarksvidda i Kautokeino kommune. Værradaren skal gi bedre varsling av ekstremvær og flom i hele Finnmark og gi bedre sikkerhet for person- og godstrafikk, spesielt på E8.

Ø

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til kunnskap for en helhetlig og økosystembasert forvaltning av natur med 5 millioner kroner.

0-9

 • Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til en egen samling for etterlatte og overlevende etter 22. juli i forbindelse med tiårsmarkeringen i 2021.