Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

100 millioner kroner til ny hydrogensatsing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Hydrogen byr på spennende muligheter for Norge, både som energinasjon og teknologinasjon. Det vil kunne skape flere grønne jobber over hele landet og legge til rette for ny verdiskaping.

Regjeringen foreslår derfor å bevilge 100 millioner kroner til en forsterket hydrogensatsing i statsbudsjettet for 2021, med særlig vekt på å støtte utvikling og etablering av infrastruktur. Vi ønsker å fokusere på knutepunkter og leverandørkjeder, som legger til rette for bruk av hydrogen.

- Hydrogen vil kunne bidra stort til reduksjon av utslipp nasjonalt og globalt, og til å skape verdier for norsk næringsliv. Denne satsingen er historisk og skal bidra til å få fram mange spennende hydrogenprosjekter de neste årene, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Regjeringens hydrogenstrategi peker ut retningen for veien videre. Allerede våren 2020 bevilget vi 120 millioner kroner til innovasjonsprosjekter der hydrogen har en sentral plass. Regjeringen følger nå opp strategien med friske midler i budsjettet.

Den grønne pakken, vedtatt før sommeren 2020, har styrket Enova med to milliarder kroner, noe regjeringen forventer vil gjøre det mulig å gjennomføre enda flere hydrogenprosjekter. Et nytt arbeid med et veikart for hydrogen skal bidra til å systematisere denne satsingen videre.

Hydrogen er mest aktuelt for bruksområder hvor det i dag er få eller ingen nullutslippsalternativer, og hvor det kan bli utfordrende å erstatte fossile energikilder med ren elektrisitet og batterier, eller biobaserte løsninger.

Regjeringen jobber for å:

- Øke antall pilot- og demonstrasjonsprosjekter av hydrogen og hydrogenbaserte løsninger i Norge.

- Bidra til at vi får etablert helhetlige verdikjeder for hydrogen i Norge.

- Legge til rette for bruk av hydrogen innenfor nye anvendelsesområder.

- Sikre ytterligere teknologiutvikling for å redusere produksjonskostnader.