Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Om lag 100 milliarder i statlige inntekter fra petroleumsvirksomheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i budsjettet anslått til 87 milliarder kroner i 2020 og 99 milliarder kroner i 2021.

Investeringene ventes å ligge rundt samme nivå i 2020 som i 2019 med en mindre nedgang i 2021, mens produksjonen forventes noe høyere de nærmeste årene.

- Petroleumsnæringen er Norges største og viktigste næring målt i verdiskaping, statlige inntekter, investeringer og eksportverdi. På tross av effekten koronapandemien har på verdensøkonomien og energibruken, har aktiviteten på norsk sokkel i stor grad gått videre som planlagt. De midlertidige endringene i skattesystemet synes å virke etter hensikten, med positive effekter for arbeidsplasser, teknologiutvikling og kompetanse i leverandørindustrien, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Våren og sommeren 2020 har vært preget av lave oljepriser som følge av det verdensomfattende virusutbruddet. Situasjonen ga midlertidige likviditets- og finansieringsutfordringer for olje- og gassbransjen. Planlagte lønnsomme investeringsprosjekter lå an til å bli utsatt og det var utsikter til at investeringsnivået på norsk sokkel kunne bli vesentlig redusert de nærmeste årene.

De midlertidige skatteendringene stimulerer til investeringer og bidrar til å opprettholde aktivitetsnivået på sokkelen. Dette støtter opp under leverandørindustrien og arbeidsplasser kysten rundt ved at forventede kontrakter knyttet til nye prosjekter kommer på anbud.

Investeringene i 2020 er nå anslått til 185 milliarder kroner, noenlunde på samme nivå som i 2019. Til neste år det anslått en nedgang i investeringene til 165 milliarder kroner. Investeringsanslagene for 2020 og 2021 er nå tilbake på om lag samme nivå som anslått ved inngangen av året.

Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel anslås til 4,2 mill. fat/dag i 2021. Nye utbygginger som Sverdrup- og Castberg-feltene vil bidra til en forventet økning i totalproduksjonen de nærmeste årene, ettersom de nye feltene mer enn veier opp for naturlig produksjonsfall i eksisterende felt.

- Det er gledelig å se at våre virkemidler for å redusere utslippene fungerer. Næringens arbeid for mer effektiv energibruk og reduserte utslipp har utsikter til å gi betydelige kutt fremover. Det er en stor oppgave å få gjennomført alle tiltakene som det nå arbeides med, men høy kompetanse og sterkt engasjement i industrien gir resultater, avslutter Bru.

Klimagassutslippene knyttet til petroleumsvirksomheten er i budsjettet anslått redusert fra 13,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020 til 9,7 i 2030. I anslagene er det hensyntatt besluttede og planlagte tiltak for utslippsreduksjoner på det ulike feltene. Reduksjonen må særlig ses i sammenheng med at fremskrivingene har lagt til grunn større omfang av bruk av kraft fra land enn tidligere.