Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Innfører kildeskatt på renter og royalty for å motvirke overskuddsflytting

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Overskuddsflytting reduserer skattegrunnlaget og svekker norske virksomheters konkurranseevne. For å motvirke overskuddsflytting fra Norge foreslår regjeringen å innføre 15 prosent kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger for visse fysiske eiendeler.

Kildeskatten ilegges betalinger fra norsk selskap til selskap i samme konsern i  lavskatteland. Dette reduserer insentivene til å sette kunstig høye priser på betalinger fra Norge med sikte på å øke de norske fradragene. Kildeskatten bidrar dermed til å motvirke overskuddsflytting. I tillegg sikres en effektiv beskatning av inntekter som ellers ville blitt undergitt lav skatt i mottakerstaten, eller ikke ville blitt skattlagt der i det hele tatt.

– Dette er viktig grep for å motvirke overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlagene. Vi foreslår nå å legge kildeskatt på betalinger fra norske selskap til konsernselskap i lavskatteland, som er særlig utsatte for dette. Det vil samtidig bidra til en mer rettferdig konkurranse mellom internasjonale konsern og selskap som har hele sin aktivitet i Norge, sier finansminister Jan Tore Sanner (H). 

Nærstående selskap i konsern har muligheter for å påvirke prisingen av betalinger seg imellom. Det gjelder særlig for renter, betalinger for immaterielle rettigheter (royalty) og leie av fysiske eiendeler, blant annet rigger. 

Med nærstående selskap menes selskap mv. som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer et annet selskap med minst 50 prosent. Avgrensningen til betalinger mellom nærstående er begrunnet i at overskuddsflytting først og fremst skjer i konsernforhold. Med en avgrensning til betalinger til lavskatteland målrettes tiltaket mot de tilfellene hvor skatteplanleggingen er mest aggressiv, og hvor risikoen for overskuddsflytting og mangelfull skattlegging av inntektene er størst.

Les mer i Prop. 1 LS (2020-2021) Skatter, avgifter og toll 2021, kapittel 6.