Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

170 millioner kroner til Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil svare på de langsiktige utfordringene landet står overfor. Vi skal skape mer og inkludere flere. Derfor foreslås 170 millioner kroner til Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal blir mer tilgjengelig digitalt, og helsehjelpen til unge med sammensatte behov og til barn i barnevernet skal styrkes.

– Mange unge opplever press og bekymringer i hverdagen, og altfor mange rapporterer om psykiske helseplager. Hvis vi klarer å forebygge psykiske helseproblemer hos barn på et tidlig tidspunkt, vil det ha stor betydning for resten av livene deres. Derfor foreslår regjeringen 170 millioner kroner for å styrke innsatsen for barn og unges psykiske helse, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024) ble lagt frem i juni 2019. I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen en styrking på 130 millioner kroner til oppfølging av tiltak i planen, hvorav 100 millioner kroner gjennom styrking av kommunenes frie inntekter. Med omdisponeringer er satsingen på totalt 170 millioner kroner.

35 millioner kroner går til å legge til rette for utvikling og drift av digitale tjenester til barn og unge. Midlene skal blant annet gå til digitalisering og større digital tilgjengelighet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Tiltaket inngår også i Handlingsplan for forebygging av selvmord.

– God tilgjengelighet er viktig for at barn og unge skal oppsøke hjelpetilbud. Barn er til stede på digitale plattformer, da må hjelpetilbudene også være det, på tidspunkt som passer for unge, sier Høie.

Flere tverrfaglige og oppsøkende team

Helsedirektoratet arbeider med å utvikle oppsøkende og tverrfaglige team for unge med sammensatte og langvarige behov, gjennom utprøving av FACT ung. Per nå er det etablert fire FACT ung-piloter og fem forprosjekter.

I budsjettet for 2021 foreslås det 5 millioner kroner til FACT ung. Forslaget vil gi Helsedirektoratet mulighet til å utvide piloteringen med flere team, utvikle digitale virkemidler til bruk i teamene og evaluere pilotene.

Disse teamene har ansatte fra både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. De gir blant annet utredning og behandling av psykiske lidelser og ruslidelser, samt tett individuell oppfølging rettet mot arbeid, skole, familie, fritid og bolig. Målet er en samordnet og tett oppfølging slik at unge med store hjelpebehov mestrer hverdagen bedre.

– Barn og unge med sammensatte behov trenger bedre og mer koordinert hjelp der de bor. Å gi ungdom muligheten til å holde fast i et skolemiljø og en skolehverdag på tross av rus og psykiske helseproblemer, vil ha stor betydning for livskavliten og fremtiden til disse ungdommene. Jeg er derfor glad for at vi nå styrker det oppsøkende arbeidet mot unge, sier Høie.

Helsehjelp til barn i barnevernet

Regjeringen foreslår også å bevilge til sammen 30 millioner kroner til helsesatsingen i barnevernet. Midlene er fordelt mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet.

2 millioner kroner foreslås til evaluering og utarbeidelse av veiledende materiale fra prosjektet Stillasbyggerne ved Akershus Universitetssykehus. Stillasbyggerne er en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) spesielt rettet mot å følge opp barn i barnevernet. De foretar utredning og behandling, samtidig som kommunene gis støtte til å følge opp barna.

3 millioner kroner foreslås til implementering av pakkeforløp for kartlegging og behandling av somatisk og psykisk helse og rus hos barn og unge i barnevernet. Pakkeforløpet er utarbeidet av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms og familiedirektoratet. Målet er at de som har behov for det får nødvendig helsehjelp.

25 millioner kroner foreslås til utredning av barn som er plassert utenfor hjemmet.

– Mange barn som får hjelp fra barnevernet har helsemessige utfordringer. Det er noe vi tar på alvor, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Regjeringen vil trappe opp innsatsen for å styrke barn og unges psykiske helse gjennom planperioden, og regjeringen vil i de årlige budsjettforslagene vurdere innfasing og prioritering av enkelttiltak i planen.