Meld. St. 33 (2019–2020)

Langskip – fangst og lagring av CO2

Meldinga er det samla grunnlaget for regjeringas forslag om å realisere Langskip. Langskip er eit fullskala demonstrasjonsprosjekt for CO2-handtering. Regjeringa vil halde fram med å bidra til utvikling av teknologi for fangst, transport og lagring av CO2. Regjeringa vil i det vidare arbeidet bygge på etablerte verkemiddel og ordningar.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget