Meld. St. 33 (2019–2020)

Langskip – fangst og lagring av CO2 — Førebels utgåve

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no