Historisk arkiv

Støtter gjennomføring av Langskip og Northern Lights

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I går godkjente Stortinget Olje- og energidepartementets budsjett for 2021, i tråd med Regjeringens forslag.

'
Olje- og energiminister Tina Bru Equinors konsernsjef Anders Opedal i selskapets kontorer på Fornebu 15. desember 2020. Foto: Ella Ege Bye/OED

Dette omfatter statsstøtte til Langskip , og OED har fått fullmakt fra Stortinget til å inngå avtaler med Northern Lights, som omtalt i budsjettet. Stortinget har også fattet flere anmodningsvedtak som bl.a. understreker behovet for kostnadskontroll, risikohåndtering og gevinstrealisering.

Myndighetenes planer er presentert i Stortingsmeldingen om Langskip. Stortingsmeldingen vil bli behandlet i Stortinget over nyttår. Meldingen er nå oversatt til engelsk (lenke). Formell godkjenning av planene for utbygging/anlegg og drift (PUD/PAD) vil finne sted så snart Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om Langskip.

Olje- og energiminister Tina Bru har i dag holdt pressekonferanse om Northern Lights-prosjektet sammen med konsernsjefene Anders Opedal i Equinor, Ben van Beurden i Shell og Patrick Pouyanné i Total. Se pressemelding fra Equinor.

- CO2-håndtering (CCS) er viktig for å nå målene i Parisavtalen. Langskip er det det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne og vil gi et viktig bidrag til utviklingen av CCS som klimatiltak. Samarbeidet med industrien og den skrittvise prosjektutviklingen har vist at prosjektet er gjennomførbart. Jeg vil takke Northern Lights-partnerne Equinor, Shell og Total, og jeg ser fram til det videre samarbeidet, sier Bru.

'
Olje- og energiminister Tina Bru med konsernsjefene Anders Opedal (Equinor), Ben van Beurden (Shell) og Patrick Pouyanné i Total. Foto: Ella Ege Bye/OED

Langskip er et stort skritt for det norske arbeidet med å begrense klimaendringene. Det er også et betydelig løft for norsk industri.
Det er nødvendig med mange CCS-prosjekter for å nå klimamålene til lavest mulig kostnad. Norge har et omfattende grunnlag for å bidra til utvikling av teknologi og løsninger for CO2-håndtering. Vår lange erfaring med sikker lagring på Sleipner og Snøhvit er gode eksempler. De illustrerer også at teknologi fra petroleumsvirksomheten kan utnyttes i arbeidet med å begrense klimaendringene.

Det omfattende beslutningsgrunnlaget vi har lagt fram for Stortinget er resultat av et tett samarbeid med industrien. Gassnova har også gitt viktige bidrag. Industrien skal eie og drive prosjektene. Staten vil sørge for tilstrekkelig støtte til at vi får jobben gjort.

- Vi har sammen med industripartnerne framforhandlet støtteavtaler som er utformet for å gi vellykket prosjektgjennomføring. Avtalene stimulerer kostnadsdisiplin, samt effektiv utnyttelse og videreutvikling av infrastrukturen. Det er oppmuntrende å se at det er stor interesse for å lagre i Nortern Lights, sier Bru.

Bakgrunn
Statsbudsjettet for 2021 ble godkjent 14. desember. Stortinget godkjente med det finansiering i 2021 av Langskip og støtte til prosjektet i henhold til de framforhandlede støtteavtalene for Norcem, og deretter Fortum Oslo Varme (FOV), forutsatt at Fortum Oslo Varme får tilstrekkelig egenfinansiering og finansiering fra EU eller andre kilder. Fortum Oslo Varme må avklare hvorvidt de ønsker å realisere prosjektet på disse vilkår innen tre måneder etter beslutning om tildeling i andre utlysningsrunde av EUs Innovasjonsfond, men ikke seinere enn 31. desember 2024.

Samlede investeringskostnader for prosjektet er anslått til 17,1 mrd. kroner og samlede driftskosnader til 8 mrd. kroner. Samlet er dermed kostnadsestimatet for prosjektet 25,1 mrd. kroner. Langskip mottar statsstøtte i henhold til framforhandlete avtaler. Statens andel av kostnadene er anslått til 16,8 mrd. kroner. Dette innebærer at staten dekker om lag to tredeler av kostnadene.

Langskip baner vei for hydrogen med lave utslipp
Langskip legger til rette for produksjon av blå hydrogen fra naturgass med CO2-fangst og -lagring. Dette gir hydrogen med lave utslipp. Dette har stort potensial for verdiskaping i Norge og for kutt i klimagassutslipp i Europa. Hydrogen har også en viktig rolle i EUs grønne giv.


Stortingsmeldingen om Langskip
Budsjettproposisjonen for Olje- og energidepartementet inneholder en kort beskrivelse av Langskip-prosjektet. Det samlede grunnlaget for statens beslutning om å støtte realiseringen av Langskip er presentert i stortingsmeldingen om Langskip: Meld. St. 33 (2019–2020) Langskip – fangst og lagring av CO2. Engelsk oversettelse av meldingen er nå tilgjengelig (lenke).

Stortingsmeldingen om Langskip var opprinnelig planlagt behandlet av Stortinget 10. desember. På grunn av endringer i Stortingets program vil behandlingen finne sted tidlig i 2021.
Formell godkjenning av planene for utbygging/anlegg og drift (PUD/PAD) vil finne sted så snart Stortinget har behandlet stortingsmeldingen.

 

Equinors pressemelding: Grønt lys for Northern Lights-prosjektet.