Historisk arkiv

Utlysning av områder knyttet til CO2-lagring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet utlyser to områder for søknader knyttet til injeksjon og lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel. Utlysningen skjer i henhold til lagringsforskriften, på bakgrunn av interesse fra flere aktører i industrien.

Europakart som viser prosjektet Langskip
OED - Langskip

Fangst og lagring av CO2 er et område hvor Norge har en unik mulighet til virkelig å gjøre en forskjell på veien mot et globalt lavutslippssamfunn. I Norge har vi allerede unik erfaring og kompetanse fra Sleipner- og Snøhvitfeltene og ikke minst testsenteret på Mongstad. Dette bygger vi videre på gjennom prosjektet Langskip. Med dagens utlysning legger vi til rette for flere norske prosjekter for CO2-håndtering, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Flere-aktører i industrien har henvendt seg til departementet med ønske om å få tildelt to konkrete områder de anser som interessante for lagring av CO2. Det ene er i Nordsjøen, det andre i Barentshavet. Det er på denne bakgrunnen departementet gjør denne utlysningen.

— Det er gledelig at industrien nå satser og viser sin interesse for CO2-lagring. Dette viser at det er potensiale for en ny og viktig næring på norsk sokkel, sier Bru.

Som beskrevet i stortingsmeldingen Energi til arbeid, som ble lagt fram før sommeren, skjer utlysning og tildeling av lete- og utnyttelsestillatelser etter individuelle utlysninger og etter behov. Prosessen settes i gang ved at aktører som ønsker en tillatelse etter lagringsforskriften søker når de selv mener det foreligger et tilstrekkelig godt grunnlag.

Søknadsfristen er satt til 9. desember 2021 klokken 12:00.

Fullstendig utlysningstekst, oppdatert kart og koordinater over utlyste områder, HMS-, miljø- og fiskeriforhold og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsider her

Bakgrunn:

Virksomhet rettet mot undersøkelse og leting etter undersjøiske reservoarer for lagring av CO2, samt utnyttelse, transport og lagring av CO2 i slike reservoarer på norsk kontinentalsokkel er regulert i forskrift 5. desember 2014 nr. 1517. Forskriften handler om utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2 og om transport av CO2 på kontinentalsokkelen (lagringsforskriften).

Alle som skal drive slik virksomhet trenger en tillatelse etter lagringsforskriften. I tillegg har Petroleumstilsynet den 20. februar 2020 fastsatt forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og lagring av CO2 på kontinentalsokkelen (CO2-sikkerhetsforskriften).

I stortingsmeldingen Energi til arbeid gis det en beskrivelse av strategien for videreutvikling av CO2-lager på norsk sokkel. Departementet vil legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom lagring av CO2 på norsk sokkel. Tildelingen av areal er en viktig del av dette.

Selskaper som har den nødvendige kompetansen og som har modnet fram industrielt gode og lønnsomme prosjekter skal kunne få tildelt områder etter lagringsforskriften. Staten vil føre en forutsigbar, effektiv og fleksibel prosess for å gi industrielle aktører tilgang til aktuelle lagringsmuligheter. Områder som er aktuelle for tildeling vil bli utlyst blant annet for å sikre like konkurransevilkår. Ved tildeling vil det bli stilt vilkår om gjennomføring av et konkret arbeidsprogram tilpasset det konkrete området. Gjennom en slik tildelingspolitikk vil staten legge til rette for at industrielle aktører kan etablere ny aktivitet i Norge som inkluderer lagring av CO2.