CO2-lagring

Tildeling av letetillatelser etter lagringsforskriften

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Olje- og energidepartementet tilbyr to letetillatelser etter lagringsforskriften på norsk sokkel; en i Nordsjøen og en i Barentshavet.

— Fangst og lagring av CO2 er nødvendig for at verden skal nå sine ambisiøse klimamål. I Norge har vi lang erfaring med lagring av CO2 fra Sleipner- og Snøhvitfeltene, og vi vet at det fungerer. Regjeringen vil legge til rette for at norsk kontinentalsokkel skal beholde en lederrolle på dette området, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap)

En av de to letetillatelsene etter lagringsforskriften ligger i Nordsjøen og en i Barentshavet. Tildelingen i Nordsjøen tilbys til Equinor ASA, mens tillatelsen i Barentshavet tilbys en gruppe bestående av Equinor ASA, Horisont Energi AS og Vår Energi AS. 

— Jeg er opptatt å gjøre attraktivt lagringsareal tilgjengelig for selskaper som har et konkret lagringsbehov med basis i kommersiell næringsvirksomhet. Vi skal behandle slike henvendelser raskt og effektivt. Det er nå stor interesse fra flere norske og utenlandske selskaper for å få tildelt areal etter lagringsforskriften. Dette er gledelig og viser at politikken vår fungerer, fortsetter Aasland.

Begge tillatelsene tilbys med et forpliktende arbeidsprogram som sikrer både rask og effektiv fremdrift, eller tilbakelevering av arealene hvis prosjektutviklingen skulle stanse opp.

Mer informasjon, kart og arbeidsprogram på Oljedirektoratets nettsider.

Bakgrunn
Virksomhet rettet mot undersøkelse og leting etter undersjøiske reservoarer for lagring av CO2, samt utnyttelse, transport og lagring av CO2 i slike reservoarer på norsk kontinentalsokkel er regulert i lagringsforskriften (forskrift 5. desember 2014 nr. 1517).

Alle som skal drive slik lagringsvirksomhet trenger en tillatelse etter forskriften. I tillegg har Petroleumstilsynet den 20. februar 2020 fastsatt forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og lagring av CO2 på kontinentalsokkelen (CO2-sikkerhetsforskriften).

Det er frem til nå tildelt en lagringstillatelse på norsk sokkel, til Northern Lights i 2019. I dag tildeler vi to nye tillatelser.

Norske myndigheter legger aktivt til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel. Selskaper som har den nødvendige kompetansen og som har modnet fram industrielt gode og lønnsomme prosjekter vil kunne søke om en tillatelse tilpasset virksomhetens behov. Staten vil føre en forutsigbar, effektiv og fleksibel prosess for å gi industrielle aktører tilgang til aktuelle lagringsmuligheter. Områder som er aktuelle for tildeling vil bli utlyst blant annet for å sikre konkurranse.

I tråd med lagringsforskriften forventer departementet normalt å tildele en letetillatelse forut for tildeling av en utnyttelsestillatelse i et aktuelt område. Letetillatelser kan tildeles til ett eller flere kompetente selskaper. Dersom en tillatelse tildeles flere selskaper, vil departementet som hovedregel utpeke ett av selskapene som operatør.

Olje- og energidepartementet har i dag sendt forslag til endring i selskapsloven på høring. Forslaget vil sikre at interessentskap som opprettes mellom flere selskaper som er tildelt tillatelse ikke er å anse som selskap i selskapslovens forstand. Dette tilsvarer den løsning vi har hatt i petroleumsvirksomheten i flere tiår.

Tildeling av letetillatelser vil normalt gjøres med et arbeidsprogram med én forpliktende fase og påfølgende betingede faser med beslutningspunkter for videreføring eller tilbakelevering av arealet til staten. Tilbakelevering gjør at andre interessenter med lagringsbehov kan søke tildeling av området. Arbeidsprogrammet vil normalt avsluttes med et krav om innlevering av en plan for utbygging og drift (PUD) for lagringslokaliteten eller tilbakelevering.

Utlysningen av områdene som nå tildeles ble gjort 10. september 2021. Søknadsfristen var 9. desember 2021.