Søknad om lagring av CO2 på sokkelen

Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra fem selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder knyttet til injeksjon og lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel.

Karbonfangst- og lagring (CCS) er viktig for regjeringen, både fordi det skaper jobber og kutter utslipp. Tildeling av areal er en forutsetning for å lykkes med CCS.

Flere aktører har henvendt seg til departementet med ønske om å få tildelt to konkrete områder for lagring av CO2. Ett område i Nordsjøen og ett i Barentshavet ble 10. september derfor utlyst i henhold til lagringsforskriften.

Ved søknadsfristens utløp 9. desember hadde departementet mottatt søknader fra fem selskaper. Departementet vil behandle de innkomne søknadene og tildele areal etter lagringsforskriften i løpet av første halvår 2022.

— Det er svært gledelig at selskapene viser interesse for å få tildelt areal til lagring av CO2. Dette er viktig, men det gir også muligheter til å lykkes med produksjon av lønnsom hydrogen eller ammoniakk. Vi vil umiddelbart gå i gang med å behandle disse søknadene, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Listen over selskaper som har søkt:

  • A/S Norske Shell
  • Equinor ASA
  • Horisont Energi AS
  • Northern Lights JV DA
  • Vår Energi AS

Bakgrunn

Virksomhet rettet mot undersøkelse og leting etter undersjøiske reservoarer for lagring av CO2, samt utnyttelse, transport og lagring av CO2 i slike reservoarer på norsk kontinentalsokkel er regulert i forskrift 5. desember 2014 nr. 1517 (lagringsforskriften). Forskriften handler om utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2 og om transport av CO2 på kontinentalsokkelen.

Alle som skal drive slik virksomhet trenger en tillatelse etter lagringsforskriften. I tillegg har Petroleumstilsynet den 20. februar 2020 fastsatt forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og lagring av CO2 på kontinentalsokkelen (CO2-sikkerhetsforskriften).

Selskaper som har den nødvendige kompetansen og som har modnet fram industrielt gode og lønnsomme prosjekter skal kunne få tildelt områder etter lagringsforskriften. Selskaper kan søke alene eller sammen med andre.

Staten vil føre en forutsigbar, effektiv og fleksibel prosess for å gi industrielle aktører tilgang til aktuelle lagringsmuligheter. Områder som er aktuelle for tildeling vil bli utlyst blant annet for å sikre like konkurransevilkår.

Ved tildeling vil det bli stilt vilkår om gjennomføring av et konkret arbeidsprogram tilpasset det konkrete området. Gjennom en slik tildelingspolitikk vil staten legge til rette for at industrielle aktører kan etablere ny aktivitet i Norge som inkluderer lagring av CO2.