Høring – forslag til endring i selskapsloven – transport og lagring av CO2 i undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.05.2022

Vår ref.: 22/396

Det vises til vedlagte høringsnotat, der det foreslås en endring av § 1-1 fjerde ledd i lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven).

Ved endringen vil det fastslås at selskapsloven ikke gjelder for samarbeidsavtaler knyttet til tillatelse gitt i medhold av §§ 3-1, 4-1 eller 6-1 i forskrift 5. desember 2014 nr. 1517 om utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO₂ og om transport av CO₂ på kontinentalsokkelen (lagringsforskriften). Som en følge av denne endringen må det også gjøres tilpasninger i lagringsforskriften. Disse er beskrevet i høringsnotatet.

Eventuelle merknader til forslaget bes sendt til Olje- og energidepartementet innen 16. mai 2022.

Med hilsen

Dag Erlend Henriksen (e.f.)

avdelingsdirektør                                              Mette Gravdahl Agerup 

                                                                             underdirektør                              

 

 

 

A/S Norske Shell

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Equinor ASA

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Horisont Energi AS

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kultur - og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljødirektoratet

Norsk olje og gass

Northern Lights JV DA

Nærings- og fiskeridepartementet

Oljedirektoratet

Petroleumstilsynet

Samferdselsdepartementet

TotalEnergies EP Norge AS

Utenriksdepartementet

Vår Energi ASA