Utlysning av område knyttet til CO2-lagring

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Olje- og energidepartementet utlyser et område i Nordsjøen for søknader knyttet til injeksjon og lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel. Utlysningen skjer i henhold til lagringsforskriften, på bakgrunn av interesse fra industrien.

- Denne utlysningen vil ytterligere styrke utviklingen av et viktig klimatiltak og bidra til å bygge opp under en ny, kommersiell næring på norsk sokkel. Interessen for lagring av CO2 på norsk sokkel er stor, noe som denne nye utlysningen viser. Vi ønsker å videreutvikle de lønnsomme mulighetene på sokkelen, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Karbonfangst og -lagring (CCS) er viktig for regjeringen, både fordi det kutter utslipp og skaper jobber. Tildeling av areal er en forutsetning for å lykkes med CCS.

Departementet har fått henvendelse fra kommersiell aktør med ønske om å få tildelt et konkret område for lagring av CO2. Området ligger i Nordsjøen. Det er på denne bakgrunn området nå blir lyst ut.

Utlysning og eventuell tildeling av areal for en lagringstillatelse skjer etter individuell søknad. Prosessen settes i gang ved at aktører som ønsker en tillatelse etter lagringsforskriften søker når de selv mener det foreligger et tilstrekkelig godt grunnlag.

Søknadsfristen er satt til 1. juni 2022 klokken 12:00.

Fullstendig utlysningstekst, oppdatert kart og koordinater over utlyste områder, HMS-, miljø- og fiskeriforhold og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsider. 

Bakgrunn
Virksomhet rettet mot undersøkelse og leting etter undersjøiske reservoarer for lagring av CO2, samt utnyttelse, transport og lagring av CO2 i slike reservoarer på norsk kontinentalsokkel er regulert i lagringsforskriften (forskrift 5. desember 2014 nr. 1517).

Alle som skal drive slik lagringsvirksomhet trenger en tillatelse etter forskriften. I tillegg har Petroleumstilsynet den 20. februar 2020 fastsatt forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og lagring av CO2 på kontinentalsokkelen (CO2-sikkerhetsforskriften).

Det er frem til nå tildelt tre lagringstillatelser på norsk sokkel. Tillatelse EL 001 ble tildelt Northern Lights i 2019 og det er gitt tilbud om ytterligere to tillatelser 5. april 2022. (lenke)

Norske myndigheter legger aktivt til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel. Selskaper som har den nødvendige kompetansen og som har modnet fram industrielt gode og lønnsomme prosjekter vil kunne søke om en tillatelse tilpasset virksomhetens behov. Staten vil føre en forutsigbar, effektiv og fleksibel prosess for å gi industrielle aktører tilgang til aktuelle lagringsmuligheter. Områder som er aktuelle for tildeling vil bli utlyst blant annet for å sikre konkurranse.

I tråd med lagringsforskriften forventer departementet normalt å tildele en letetillatelse forut for tildeling av en utnyttelsestillatelse i et aktuelt område. Letetillatelser kan tildeles til ett eller flere kompetente selskaper. Dersom en tillatelse tildeles flere selskaper, vil departementet som hovedregel utpeke ett av selskapene som operatør.

Tildeling av letetillatelser vil normalt gjøres med et arbeidsprogram med én forpliktende fase og påfølgende betingede faser med beslutningspunkter for videreføring eller tilbakelevering av arealet til staten. Tilbakelevering gjør at andre interessenter med lagringsbehov kan søke tildeling av området. Arbeidsprogrammet vil normalt avsluttes med et krav om innlevering av en plan for utbygging og drift (PUD) for lagringslokaliteten eller tilbakelevering.