Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Nytt behandlingsbygg i Stavanger og ny regional sikkerhetsavdeling ved Oslo universitetssykehus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å gi lån til nytt behandlingsbygg ved Nye Stavanger universitetssjukehus og til ny regional sikkerhetsavdeling ved Oslo universitetssykehus.

– Med disse lånene legger vi til rette for moderne sykehusbygg og bedre pasientbehandling. Midlene bidrar også til at bedrifter i bygg- og anleggsbransjen kommer i gang igjen, slik at flest mulig kommer i arbeid, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Nytt sykehus i Stavanger er allerede under bygging. Med lån til bygging av et nytt behandlingsbygg, E-bygget, kan Helse Stavanger få fullført byggetrinn 1 ved Nye Stavanger universitetssjukehus. Det innebærer en samling av den somatiske virksomheten på Ullandhaug i stedet for en delt løsning mellom Ullandhaug og Våland som tidligere planlagt. Samling av den somatiske virksomheten gir bedre pasientflyt og utnyttelse av ressursene. Regjeringen foreslår å gi en låneramme på 1 295 millioner kroner til prosjektet og en bevilgning på 255 millioner kroner i 2021.

Ny regional sikkerhetsavdeling ved Oslo universitetssykehus er planlagt bygget på Ila i Bærum. Nåværende sikkerhetsavdeling er på Dikemark i Asker. Lokalene er i svært dårlig tilstand og har dårlig funksjonalitet. Derfor er det et stort behov for nye lokaler som legger til rette for god pasientbehandling. Regjeringen foreslår å gi en låneramme på 830 millioner kroner til prosjektet og en bevilging på 24 millioner kroner i 2021.

I forslaget til statsbudsjett for 2021 foreslår regjeringen til sammen nærmere 7,9 milliarder kroner i lån til nye og allerede igangsatte prosjekter i helseforetakene. Dette legger til rette for nye og moderne sykehus, som kommer både pasienter og ansatte til gode.