Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Foreslår 440 millioner kroner til mer automatisering i NAV

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår å bruke 440 millioner kroner til modernisering av IKT-systemene i NAV. Styrkingen vil bidra til at flere av NAVs tjenester kan automatiseres, slik at de ansatte kan bruke mer tid på oppfølging og veiledning.

Enkelte av NAVs IKT-systemer er svært gamle, og tilfredsstiller ikke dagens krav til sikkerhet og brukervennlighet. Flere av systemene krever også mye manuell saksbehandling, noe som er svært ressurskrevende og fører til unødvendig lang saksbehandlingstid for mange ytelser. Det er nødvendig å skifte ut slike utdaterte systemer der dette er mulig.

– Vi må legge til rette for at møtet med NAV er så enkelt og brukervennlig som mulig. Da må de ansatte kunne bruke mest mulig av tiden sin på å følge opp folk som trenger deres hjelp, fremfor å bruke tid på manuell saksbehandling av enkle søknader som kunne blitt behandlet automatisk, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Med denne budsjettbevilgningen vil NAV i 2021 kunne starte et større prosjekt for utfasing av systemene Arena og Abetal. Disse systemene håndterer i dag store ytelsesområder som dagpenger og arbeidsavklaringspenger. I prosjektet er det også planlagt å modernisere tjenesteyting og forvaltning av arbeidsmarkedstiltakene.

Snart i mål med utfasingen av systemet Infotrygd

Prosjekt 3 i IKT Moderniseringsprogrammet har allerede vært i gang siden 2019. I prosjektet utvikles det nå nye løsninger for sykepenger, pleiepenger, omsorgspenger med mer. Prosjektet skal etter planen avsluttes i 2021, og dermed er i all hovedsak det gamle systemet Infotrygd faset ut.