Skattesatser 2021

Etter justering med anslått vekst i lønn, pensjon eller priser fra 2020 til 2021 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet. Oppjusteringen kan derfor avvike noe fra nivået på de ulike vekstanslagene. Lønnsveksten anslås til 2,2 prosent, konsumprisveksten til 3,5 prosent og veksten i ordinær alderspensjon til 1,4 prosent. Oppdatert etter Stortingets vedtak 15. desember 2020.

Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2020 og 2021

 

2020-regler

Vedtak 2021

Endring
2020 – 2021

Skatt på alminnelig inntekt

 

 

 

Personer1

22 pst.

22 pst.

-

Bedrifter2

22 pst.

22 pst.

-

 

 

 

 

Skatt på grunnrentenæringer

 

 

 

Petroleum (særskatt)

56 pst.

56 pst.

-

Vannkraft (grunnrenteskatt)

37 pst.

37 pst.

-

 

 

 

 

Trinnskatt

 

 

 

Trinn 1

 

 

 

Innslagspunkt

180 800 kr

184 800 kr

2,2 pst.

Sats

1,9 pst.

1,7 pst.

-0,2 pst.-enheter

Trinn 2

 

 

 

Innslagspunkt

254 500 kr

260 100 kr

2,2 pst.

Sats

4,2 pst.

4,0 pst.

-0,2 pst.-enheter

Trinn 3

 

 

 

Innslagspunkt

639 750 kr

651 250 kr

1,8 pst.

Sats3

13,2 pst.

13,2 pst.

-

Trinn 4

 

 

 

Innslagspunkt

999 550 kr

1 021 550 kr

2,2 pst.

Sats

16,2 pst.

16,2 pst.

-

 

 

 

 

Trygdeavgift

 

 

 

Nedre grense for å betale trygdeavgift

54 650 kr

59 650 kr

9,2 pst.

Opptrappingssats

25 pst.

25 pst.

-

Sats

 

 

 

Lønnsinntekt mv.

8,2 pst.

8,2 pst.

-

Fiske, fangst og barnepass4

8,2 pst.

8,2 pst.

-

Annen næringsinntekt

11,4 pst.

11,4 pst.

-

Pensjonsinntekt mv.

5,1 pst.

5,1 pst.

-

 

 

 

 

Sats på bruttoinntekt for utenlandske arbeidstakere - (kildeskatt)

25 pst.

25 pst.

-

 

 

 

 

Arbeidsgiveravgift

 

 

 

Sone I

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone Ia5

14,1/10,6 pst.

14,1/10,6 pst.

-

Sone II

10,6 pst.

10,6 pst.

-

Sone III

6,4 pst.

6,4 pst.

-

Sone IV

5,1 pst.

5,1 pst.

-

Sone IVa

7,9 pst.

7,9 pst.

-

Sone V

0 pst.

0 pst.

-

 

 

 

 

Maksimale effektive marginale skattesatser

 

 

 

Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift

46,4 pst.

46,4 pst.

-

Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift

53,0 pst.

53,0 pst.

-

Pensjonsinntekt6

43,3 pst.

43,3 pst.

-

Næringsinntekt7

49,6 pst.

49,6 pst.

-

Utbytte7

46,7 pst.

46,7 pst.

-

 

 

 

 

Personfradrag

51 300 kr

52 450 kr

2,2 pst.

 

 

 

 

Minstefradrag i lønnsinntekt

 

 

 

Sats

45 pst.

46 pst.

1 pst.-enhet

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense8

104 450 kr

106 750 kr

2,2 pst.

Minstefradrag i pensjonsinntekt

 

 

 

Sats

31 pst.

32 pst.

1 pst.-enhet

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense

87 450 kr

88 700 kr

1,4 pst.

 

 

 

 

Særskilt fradrag i arbeidsinntekt9

31 800 kr

31 800 kr

-

 

 

 

 

Særfradrag for enslige forsørgere

51 804 kr

51 804 kr

-

 

 

 

 

Særskilt skattefradrag for pensjonister

 

 

 

Maksimalt beløp

32 330 kr

32 620 kr

0,9 pst.

Nedtrapping, trinn 1

 

 

 

Innslagspunkt

204 150 kr

206 050 kr

0,9 pst.

Sats

16,7 pst.

16,7 pst.

-

Nedtrapping, trinn 2

 

 

 

Innslagspunkt

306 300 kr

310 700 kr

1,4 pst.

Sats

6,0 pst.

6,0 pst.

-

 

 

 

 

Skattebegrensningsregelen

 

 

 

Avtrappingssats

55 pst.

55 pst.

-

Skattefri nettoinntekt

 

 

 

Enslig

147 450 kr

147 450 kr

-

Gift

135 550 kr

135 550 kr

-

Formuestillegget

 

 

 

Sats

1,5 pst.

1,5 pst.

-

Enslig

200 000 kr

200 000 kr

-

Gift

100 000 kr

100 000 kr

-

 

 

 

 

Særskilt fradrag i Troms og Finnmark (tiltakssonen)

15 500 kr

15 500 kr

-

 

 

 

 

Sjømannsfradraget

 

 

 

Sats

30 pst.

30 pst.

-

Øvre grense

80 000 kr

80 000 kr

-

 

 

 

 

Fiskerfradraget

 

 

 

Sats

30 pst.

30 pst.

-

Øvre grense

150 000 kr

150 000 kr

-

 

 

 

 

Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.

 

 

 

Inntektsuavhengig fradrag

90 000 kr

90 000 kr

-

Sats utover inntektsuavhengig fradrag

38 pst.

38 pst.

-

Maksimalt samlet fradrag

190 400 kr

190 400 kr

-

 

 

 

 

Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning10

40 000 kr

40 000 kr

-

 

 

 

 

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

 

 

 

Sats per km11

1,56/0,76 kr

1,56/0,76 kr

-

Nedre grense for fradraget

23 100 kr

23 900 kr

3,5 pst.

 

 

 

 

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

50 000 kr

50 000 kr

-

 

 

 

 

Maksimal verdi av skattefri rabatt for personalrabatter

8 000 kr

8 000 kr

-

 

 

 

 

Maksimal verdi av skattefrie gaver mottatt i arbeidsforhold

2 000 kr

5 000 kr

150 pst.

 

 

 

 

Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv.

3 850 kr

3 850 kr

-

 

 

 

 

Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)

 

 

 

Sats for skattefradrag

20 pst.

20 pst.

-

Maksimalt årlig sparebeløp

25 000 kr

27 500 kr

10 pst.

Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen

300 000 kr

300 000 kr

-

 

 

 

 

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn

 

 

 

Øvre grense

 

 

 

Ett barn

25 000 kr

25 000 kr

-

Tillegg per barn utover det første

15 000 kr

15 000 kr

-

 

 

 

 

Formuesskatt12

 

 

 

Kommune

 

 

 

Innslagspunkt

1 500 000 kr

1 500 000 kr

-

Sats

0,7 pst.

0,7 pst.

-

Stat

 

 

 

Innslagspunkt

1 500 000 kr

1 500 000 kr

-

Sats

0,15 pst.

0,15 pst.

-

Verdsettelsesrabatter13

 

 

 

Primærbolig

75 pst.

75 pst.

-

Sekundærbolig (og tilordnet gjeld)

10 pst.

10 pst.

-

Aksjer og driftsmidler (inkl. næringseiendom) og tilordnet gjeld

35 pst.

45 pst.

10 pst.-enheter

 

 

 

 

Finansskatt

 

 

 

Finansskatt på lønn

5 pst.

5 pst.

-

Finansskatt på overskudd

3 pst.

3 pst.

-

 

 

 

 

Avskrivningssatser

 

 

 

Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.)

30 pst.

30 pst.

-

Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)14

24 (30) pst.

24 (30) pst.

-

Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)15

20 pst.

20 pst./30 pst.

-

Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.)

14 pst.

14 pst.

-

Saldogruppe f (fly, helikopter)

12 pst.

12 pst.

-

Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak)

5 pst.

5 pst.

-

Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.)16

4 (6/10/20) pst.

4 (6/10/20) pst.

-

Saldogruppe i (forretningsbygg)

2 pst.

2 pst.

-

Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg)

10 pst.

10 pst.

-

 1. For skattytere i tiltakssonen i Troms og Finnmark fylke er satsen 18,5 pst.
 2. Skatt på alminnelig inntekt for finansskattepliktige virksomheter er 25 pst. både i 2020 og i 2021.
 3. For skattytere i tiltakssonen i Troms og Finnmark fylke er satsen 11,2 pst. i trinn 3 både i 2020 og i 2021.
 4. Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 pst. og 11,4 pst. trygdeavgift.
 5. I sone Ia skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 pst. inntil differansen mellom det foretaket betaler i arbeidsgiveravgift etter denne satsen, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst., er lik fribeløpet. For det overskytende avgiftsgrunnlaget brukes satsen på 14,1 pst. I 2021 er fribeløpet 500 000 kroner per foretak. For godstransport på vei i sone Ia er fribeløpet 250 000 kroner.
 6. For personer som omfattes av skattefradraget for pensjonsinntekt, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 48,0 pst. i 2020 og 47,8 pst. i 2021.
 7. Inkluderer selskapsskatt og oppjusteringsfaktor for utbytte mv. I 2021 er selskapsskatten 22 pst. og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,44.
 8. Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 106 750 kroner for 2021.
 9. Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.
 10. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2017 ble det innført en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Maksimalt fradragsbeløp i denne ordningen er 40 000 kroner. Den gamle IPS-ordningen videreføres med 15 000 kroner i maksimalt fradrag (samordnes med innskudd i den nye ordningen slik at samlet fradrag ikke kan overstige 40 000 kroner) for de som allerede sparer i ordningen.
 11. Redusert sats på 0,76 kroner gjelder for reiser etter samlet årlig reiselengde overstiger 50 000 km.
 12. Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som får skatten fastsatt under ett for felles formue, er innslagspunktet det dobbelte av hva tabellen viser.
 13. Verdsettelsesrabattene gjelder for eiendeler eid direkte av formuesskattepliktige.
 14. Ordinær avskrivningssats for saldogruppe c er 24 pst., med forhøyet sats på 30 pst. for varebiler som bare bruker elektrisk kraft til fremdrift.
 15. Som tiltak for å avhjelpe den økonomiske situasjonen knyttet til koronaviruset, er det innført en startavskrivning på 10 pst. for nyanskaffede driftsmidler som føres på saldogruppe d (maskiner, inventar mv.). Startavskrivning kommer i tillegg til ordinær avskrivning på 20 pst. Forslaget får virkning for anskaffelser og påkostninger fra og med 20. juli 2020 (tidspunktet for godkjennelse av tiltaket fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA)) til 31. desember 2020.
 16. Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 pst. Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 pst. Satsen på 10 pst. gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år. Kostnader for etablering av frukt- og bærfelt kan avskrives som anlegg med henholdsvis 20 og 10 pst. årlig.

Kilde: Finansdepartementet.