Historisk arkiv

Skattesatser 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Tabellen viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser for 2016 og 2017.

Etter justering med anslått vekst i lønn, pensjon eller pris fra 2016 til 2017 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet. Oppjusteringen kan derfor avvike noe fra nivået på de ulike vekstanslagene. Lønnsveksten anslås til 2,7 prosent, konsumprisveksten til 2,0 prosent og veksten i ordinær alderspensjon til 1,9 prosent.

 

2016-
regler

2017-
regler

Endring
2016 – 2017

Skatt på alminnelig inntekt

     

Personer1

25 pst.

24 pst.

-1 pst.enhet

Bedrifter2

25 pst.

24 pst.

-1 pst.enhet

       

Trinnskatt

     

Trinn 1

     

Innslagspunkt

159 800 kr

164 100 kr

2,7 pst.

Sats

0,44 pst.

0,93 pst.

0,49pst.enheter

Trinn 2

     

Innslagspunkt

224 900 kr

230 950 kr

2,7 pst.

Sats

1,7 pst.

2,41 pst.

0,71 pst.enheter

Trinn 3

     

Innslagspunkt

565 400 kr

580 650 kr

2,7 pst.

Sats3

10,7 pst.

11,52 pst.

0,82 pst.enheter

Trinn 4

     

Innslagspunkt

909 500 kr

934 050 kr

2,7 pst.

Sats

13,7 pst.

14,52 pst.

0,82 pst.enheter

       

Trygdeavgift

     

Nedre grense for å betale trygdeavgift

49 650 kr

54 650 kr

10,1 pst.

Opptrappingssats

25,0 pst.

25,0 pst.

-

Sats

     

Lønnsinntekt

8,2 pst.

8,2 pst.

-

Fiske, fangst og barnepass4

8,2 pst.

8,2 pst.

-

Annen næringsinntekt

11,4 pst.

11,4 pst.

-

Pensjonsinntekt mv.

5,1 pst.

5,1 pst.

-

       

Arbeidsgiveravgift5

     

Sone I

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone Ia

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone II

10,6 pst.

10,6 pst.

-

Sone III

6,4 pst.

6,4 pst.

-

Sone IV

5,1 pst.

5,1 pst.

-

Sone IVa

7,9 pst.

7,9 pst.

-

Sone V

0,0 pst.

0,0 pst.

-

       

Maksimale effektive marginale skattesatser

     

Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift

46,9 pst.

46,7 pst.

-0,2 pst.enheter

Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift

53,5 pst.

53,3 pst.

-0,2 pst.enheter

Pensjonsinntekt6

43,8 pst.

43,6 pst.

-0,2 pst.enheter

Næringsinntekt4

50,1 pst.

49,9 pst.

-0,2 pst.enheter

Utbytte7

46,6 pst.

46,6 pst.

-

       

Personfradrag

     

Klasse 1

51 750 kr

53 150 kr

2,7 pst.

Klasse 2

76 250 kr

78 300 kr

2,7 pst.

       

Minstefradrag i lønnsinntekt

     

Sats

43,0 pst.

44,0 pst.

1 pst.enhet

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense8

91 450 kr

94 750 kr

3,6 pst.

       

Minstefradrag i pensjonsinntekt

     

Sats

29,0 pst.

29,0 pst.

-

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense

73 600 kr

75 000 kr

1,9 pst.

       

Særskilt fradrag i arbeidsinntekt9

31 800 kr

31 800 kr

-

       

Særfradrag for enslige forsørgere

51 804 kr

51 804 kr

-

       

Særskilt skattefradrag for pensjonister

     

Maksimalt beløp

29 880 kr

29 940 kr

0,2 pst.

Nedtrapping, trinn 1

     

Innslagspunkt

184 800 kr

188 700 kr

2,1 pst.

Sats

15,3 pst.

15,3 pst.

-

Nedtrapping, trinn 2

     

Innslagspunkt

278 950 kr

284 350 kr

1,9 pst.

Sats

6,0 pst.

6,0 pst.

-

       

Skattebegrensningsregelen

     

Avtrappingssats

55,0 pst.

55,0 pst.

-

Skattefri nettoinntekt

     

Enslig

139 400 kr

143 150 kr

2,7 pst.

Gift

128 150 kr

131 600 kr

2,7 pst.

Formuestillegget

     

Sats

1,5 pst.

1,5 pst.

-

Enslig

200 000 kr

200 000 kr

-

Gift

100 000 kr

100 000 kr

-

Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms

     

Klasse 1

15 500 kr

15 500 kr

-

Klasse 2

15 500 kr

15 500 kr

-

       

Sjømannsfradraget

     

Sats

30,0 pst.

30,0 pst.

-

Øvre grense

80 000 kr

80 000 kr

-

       

Fiskerfradraget

     

Sats

30,0 pst.

30,0 pst.

-

Øvre grense

150 000 kr

150 000 kr

-

       

Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.

     

Inntektsuavhengig fradrag

63 500 kr

63 500 kr

-

Sats utover inntektsuavhengig fradrag

38,0 pst.

38,0 pst.

-

Maksimalt samlet fradrag

166 400 kr

166 400 kr

-

       

Særfradrag for store sykdomsutgifter10

     

Nedre grense

9 180 kr

9 180 kr

-

       

Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning

15 000 kr

15 000 kr

-

       

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

     

Sats per km

1,50/0,70 kr

1,56/0,76 kr

4 pst./8,6 pst.

Nedre grense for fradraget

22 000 kr

22 000 kr

-

       

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

25 000 kr

30 000 kr

20 pst.

       

Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv.

3 850 kr

3 850 kr

-

       

Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)

     

Sats for skattefradrag

20,0 pst.

20,0 pst.

-

Maksimalt årlig sparebeløp

25 000 kr

25 000 kr

-

Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen

300 000 kr

300 000 kr

-

       

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn

     

Øvre grense

     

Ett barn

25 000 kr

25 000 kr

-

Tillegg per barn utover det første

15 000 kr

15 000 kr

-

       

Formuesskatt11

     

Kommune

     

Innslagspunkt

1 400 000 kr

1 480 000 kr

5,7 pst.

Sats

0,7 pst.

0,7 pst.

-

Stat

     

Innslagspunkt

1 400 000 kr

1 480 000 kr

5,7 pst.

Sats

0,15 pst.

0,15 pst.

-

Verdsettingsrabatter

     

Primærbolig

75 pst.

75 pst.

-

Sekundærbolig12

20 pst.

10 pst.

-10 pst.enheter

Næringseiendom13

20 pst.

20 pst.

-

Aksjer og andre driftsmidler for formuesskattepliktige

-

10 pst.

10 pst.enheter

       

Finansskatt på lønn

-

5 pst.

5 pst.enheter

       

Avskrivningssatser

     

Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.)

30 pst.

30 pst.

-

Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)14

20/22 pst.

24/30 pst.

2/4/10 pst.enheter

Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)15

20 (30) pst.

20 pst.

-(10) pst.enheter

Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.)

14 pst.

14 pst.

-

Saldogruppe f (fly, helikopter)

12 pst.

12 pst.

-

Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak)

5 pst.

5 pst.

-

Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.)16, 17

4 (6/10) pst.

4 (6/10) pst.

-

Saldogruppe i (forretningsbygg)

2 pst.

2 pst.

-

Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg)

10 pst.

10 pst.

-

1) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark reduseres satsen fra 21,5 prosent i 2016 til 20,5 prosent i 2017.
2) Særskatten for petroleumsvirksomhet og grunnrenteskatten for vannkraft økes fra henholdsvis 53 og 33,0 prosent i 2016 til 54 og 34,3 prosent i 2017. Skatten på alminnelig inntekt for finansforetakene videreføres på 2016-nivå.
3) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 8,7 prosent i trinn 3 i 2016 og økes til 9,52 prosent i 2017.
4) Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 prosent trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 prosent og 11,4 prosent trygdeavgift.
5) I sone Ia skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 prosent inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 prosent er lik fribeløpet. I 2017 er fribeløpet 500 000 kroner per foretak. For godstransport på vei i sone 1a er fribeløpet 250 000 kroner. Etter EUs nye retningslinjer for regionalstøtte kan det ikke lenger gis differensiert arbeidsgiveravgift i deler av transportsektoren, energisektoren og finans- og forsikringssektoren. I disse sektorene er det derfor innført en tilsvarende fribeløpsordning som i sone Ia.
6) For personer som omfattes av skattefradraget for pensjonsinntekt, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 46,8 prosent.
7) Inkluderer selskapsskatt og oppjusteringsfaktor for utbytte mv. I 2016 er selskapsskatten 25 prosent og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,15. I 2017 er selskapsskatten 24 prosent og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,24.
8) Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 94 750 kroner for 2017.
9) Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.
10) Særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres med 2016-regler.
11) Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktet det dobbelte av hva tabellen viser.
12) Tabellen viser verdsettingsrabatt for sekundærbolig direkte eid av formuesskattepliktige. Sekundærbolig eid av ikke-børsnoterte selskap gis ikke verdsettingsrabatt fra 2017. Slik eiendom vil indirekte bli omfattet av den nye verdsettingsrabatten på 10 prosent for aksjer og driftsmidler på 10 pst.
13) Tabellen viser den effektive verdisettingsrabatten for næringseiendom. For slike eiendommer eid av formueskattepliktige (personlige skatteytere og stiftelser mv.) tilsvarer dette den formelle rabatten på 20 prosent. For slike eiendommer eid av ikke-børsnoterte selskap tilsvarer dette samlet verdsettingsrabatt når en både tar hensyn til den direkte rabatten i selskapet på 11 prosent og den nye verdsettingsrabatten på 10 prosent for aksjer og driftsmidler.
14) Ordinær avskrivningssats for saldogruppe c i 2016 er 20 prosent, med forhøyet 22 prosent for lastebiler, vogntog og busser. I 2017 er maksimal avskrivningssats på 24 prosent for alle driftsmidler i saldogruppen. Stortinget har vedtatt en sats på inntil 30 pst. for elektrisk drevne varebiler, men endringen skal notifiseres til ESA og er derfor ikke satt i kraft. 
15) Startavskrivninger for driftsmidler i saldogruppe d innebærer i 2016 mulighet til å avskrive driftsmidler i saldogruppe d med 10 prosent ut over ordinær sats i anskaffelsesåret. I 2017 bortfaller startavskrivningene.
16) Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 prosent. Satsen på 10 pst. gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år.
17) Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 prosent.

Kilde: Finansdepartementet.