Skattesatser 2022

Etter justering med anslått vekst i lønn, pensjon eller priser fra 2021 til 2022 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet. Oppjusteringen kan derfor avvike noe fra nivået på de ulike vekstanslagene. Lønnsveksten for 2022 anslås til 3,0 prosent, konsumprisveksten til 1,3 prosent og veksten i ordinær alderspensjon til 2,4 prosent.

Satser og beløpsgrenser som fremgår av tabellen er vedtatt av Stortinget ved behandlingen av budsjettet for 2022.

Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2021 og  2022

 

2021-regler

Vedtak 2022

Endring
2021–2022

Skatt på alminnelig inntekt

 

 

 

Personer      

22 pst.

22 pst.

-

Bedrifter2      

22 pst.

22 pst.

-

 

 

 

 

Skatt på grunnrentenæringer

 

 

 

Petroleum (særskatt) 

56 pst.

56 pst.

-

Vannkraft (grunnrenteskatt)3           

37 pst.

47,4 pst.

10,4 pst.-enheter

 

 

 

 

Trinnskatt

 

 

 

Trinn 1

 

 

 

Innslagspunkt

184 800 kr

190 350 kr.

3,0 pst.

Sats    

1,7 pst.

1,7 pst.

-

Trinn 2

 

 

 

Innslagspunkt

260 100 kr

267 900 kr

3,0 pst.

Sats    

4,0 pst.

4,0 pst.

-

Trinn 3

 

 

 

Innslagspunkt

651 250 kr

643 800 kr

-1,1 pst.

Sats  

13,2 pst.

13,4 pst.

0,2 pst.-enheter

Trinn 4

 

 

 

Innslagspunkt

1 021 550 kr

969 200 kr

-5,1 pst.

Sats    

16,2 pst.

16,4 pst.

0,2 pst.-enheter

Trinn 5

 

 

 

Innslagspunkt

-

2 000 000 kr

ny

Sats

-

17,4 pst.

ny

 

 

 

 

Trygdeavgift

 

 

 

Nedre grense for å betale trygdeavgift           

59 650 kr

64 650 kr

8,4 pst.

Opptrappingssats       

25 pst.

25 pst.

-

Sats

 

 

 

Lønnsinntekt 

8,2 pst.

8,0 pst.

-0,2 pst.-enheter

Fiske, fangst og barnepass5  

8,2 pst.

8,0 pst.

-0,2 pst.-enheter

Annen næringsinntekt           

11,4 pst.

11,2 pst.

-0,2 pst.-enheter

Pensjonsinntekt mv  

5,1 pst.

5,1 pst.

-

 

 

 

 

Sats på bruttoinntekt for utenlandske
arbeidstakere (kildeskatt)     

25 pst.

25 pst.

-

 

 

 

 

Arbeidsgiveravgift

 

 

 

Sone I

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone Ia6         

14,1/10,6 pst.

14,1/10,6 pst.

-

Sone II          

10,6 pst.

10,6 pst.

-

Sone III         

6,4 pst.

6,4 pst.

-

Sone IV         

5,1 pst.

5,1 pst.

-

Sone IVa       

7,9 pst.

7,9 pst.

-

Sone V          

0 pst.

0 pst.

-

 

 

 

 

Maksimale effektive marginale skattesatser

 

 

 

Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift           

46,4 pst.

47,4 pst.

1,0 pst.-
enhet

Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift           

53,0 pst.

53,9 pst.

0,9 pst.-enheter

Pensjonsinntekt7        

43,3 pst.

44,5 pst.

1,2 pst.-enheter

Næringsinntekt8        

49,6 pst.

50,6 pst.

1,0 pst.-
enhet

Utbytte8         

46,7 pst.

49,5 pst.

2,8 pst.-enheter

 

 

 

 

Personfradrag           

52 450 kr

58 250 kr

11 pst.

 

 

 

 

Minstefradrag i lønnsinntekt mv.9

 

 

 

Sats    

46 pst.

46 pst.

-

Nedre grense 

31 800 kr

31 800 kr

-

Øvre grense   

106 750 kr

109 950 kr

3,0 pst.

 

 

 

 

Minstefradrag i pensjonsinntekt9

 

 

 

Sats    

37 pst.

40 pst.

3 pst.-
enheter

Nedre grense 

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense   

88 700 kr

90 800 kr

2,4 pst.

 

 

 

 

Særfradrag for enslige forsørgere   

51 804 kr

52 476 kr

1,3 pst.

 

 

 

 

Skattefradrag for pensjonsinntekt

 

 

 

Maksimalt beløp       

32 620 kr

33 400 kr

2,4 pst.

Nedtrapping, trinn 1

 

 

 

Innslagspunkt

206 050 kr

210 950 kr

2,4 pst.

Sats    

16,7 pst.

16,7 pst.

-

Nedtrapping, trinn 2

 

 

 

Innslagspunkt

310 700 kr

318 000 kr

2,3 pst.

Sats    

6,0 pst.

6,0 pst.

-

 

 

 

 

Skattebegrensningsregelen

 

 

 

Avtrappingssats         

55 pst.

55 pst.

-

Skattefri nettoinntekt

 

 

 

Enslig 

147 450 kr

147 450 kr

-

Gift    

135 550 kr

135 550 kr

-

Formuestillegget

 

 

 

Sats    

1,5 pst.

1,5 pst.

-

Enslig 

200 000 kr

200 000 kr

-

Gift    

100 000 kr

100 000 kr

-

 

 

 

 

Særskilt fradrag i Troms og Finnmark
(tiltakssonen) 

15 500 kr

20 000 kr

29,0 pst.

 

 

 

 

Særskilt fradrag for sjøfolk

 

 

 

Sats    

30 pst.

30 pst.

-

Øvre grense   

80 000 kr

83 000 kr

3,8 pst.

 

 

 

 

Særskilt fradrag for fiskere og fangstfolk

 

 

 

Sats    

30 pst.

30 pst.

-

Øvre grense   

150 000 kr

154 000 kr

2,7 pst.

 

 

 

 

Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.10

 

 

 

Inntektsuavhengig fradrag   

90 000 kr

93 000 kr

3,3 pst.

Sats utover inntektsuavhengig fradrag           

38 pst.

38 pst.

-

Maksimalt samlet fradrag    

190 400 kr

195 000 kr

2,4 pst.

 

 

 

 

Maksimalt fradrag for innbetaling til individuell sparing til pensjon11      

40 000 kr

15 000 kr

-62,5 pst.

 

 

 

 

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

 

 

 

Sats per km12

1,56/0,76 kr

1,65 kr

5,8/117,1 pst.

Nedre grense for fradraget   

23 900 kr

14 000 kr

-41,4 pst.

 

 

 

 

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige
organisasjoner           

50 000 kr

25 000 kr

-50 pst.

 

 

 

 

Maksimal verdi av skattefri rabatt for
personalrabatter        

8 000 kr

8 000 kr

-

 

 

 

 

Maksimalt fradrag for innbetalt fagforenings-kontingent mv.

3 850 kr

5 800 kr

50,6 pst.

 

 

 

 

Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)

 

 

 

Sats for skattefradrag           

20 pst.

20 pst.

-

Maksimalt årlig sparebeløp  

27 500 kr

27 500 kr

-

Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen           

300 000 kr

300 000 kr

-

 

 

 

 

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn

 

 

 

Øvre grense

 

 

 

Ett barn          

25 000 kr

25 000 kr

-

Tillegg per barn utover det første   

15 000 kr

15 000 kr

-

 

 

 

 

Formuesskatt13

 

 

 

Kommune

 

 

 

Innslagspunkt

1 500 000 kr

1 700 000 kr

13,3 pst.

Sats    

0,7 pst.

0,7 pst.

-

Stat

 

 

 

Innslagspunkt, trinn 1

1 500 000 kr

1 700 000 kr

13,3 pst.

Sats, trinn 1   

0,15 pst.

0,25 pst.

0,1 pst.-enhet

Innslagspunkt, trinn 2

-

20 mill. kr

ny

Sats, trinn 2   

-

0,4 pst.

ny

 

 

 

 

Verdsettelse14

 

 

 

Primærbolig   

25 pst.

25 pst.

-

Primærbolig med høy verdsettelse15           

25 pst.

50 pst.

25 pst.-enheter

Sekundærbolig (og tilordnet gjeld) 

90 pst.

95 pst.

5 pst.-enheter

Aksjer og driftsmidler (inkl. næringseiendom)
og tilordnet gjeld      

55 pst.

75 pst.

20 pst.-enheter

 

 

 

 

Finansskatt

 

 

 

Finansskatt på lønn   

5 pst.

5 pst.

-

Finansskatt på overskudd    

3 pst.

3 pst.

-

 

 

 

 

Avskrivningssatser

 

 

 

Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.)           

30 pst.

30 pst.

-

Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi)        

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser,
varebiler mv.)16        

24 (30) pst.

24 (30) pst.

-

Saldogruppe d (personbiler, maskiner
og inventar mv.)       

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.)    

14 pst.

14 pst.

-

Saldogruppe f (fly, helikopter)        

12 pst.

12 pst.

-

Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak)      

5 pst.

5 pst.

-

Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.)17 

4 (6/10/20) pst.

4 (6/10/20) pst.

-

Saldogruppe i (forretningsbygg)      

2 pst.

2 pst.

-

Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg)           

10 pst.

10 pst.

-

1    For skattytere i tiltakssonen i Troms og Finnmark fylke er satsen på 18,5 pst.

2     Skatt på alminnelig inntekt for finansskattepliktige virksomheter er 25 pst. både i 2021 og i 2022.

3     Forslaget innebærer ikke økt marginalskatt for vannkraftverk. Når grunnrenterelatert selskapsskatt fradragsføres, blir skattegrunnlaget i grunnrenteskatten lavere. Det foreslås derfor at grunnrenteskattesatsen teknisk oppjusteres for å videreføre samme effektive marginalskatt som i dag, 59 pst.

4     For skattytere i tiltakssonen i Troms og Finnmark fylke er satsen 11,2 pst. i trinn 3 i 2021 og 11,4 pst. i 2022.

5     Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,0 pst. trygdeavgift på næringsinntekten i 2022. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,0 pst. og 11,2 pst. trygdeavgift.

6     I sone Ia skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 prosent inntil differansen mellom det foretaket betaler i arbeidsgiveravgift etter denne satsen, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst., er lik fribeløpet. For det overskytende avgiftsgrunnlaget brukes satsen på 14,1 pst. I 2021 og 2022 er fribeløpet 500 000 kroner per foretak. For godstransport på vei i sone Ia er fribeløpet 250 000 kroner.

7     For personer som omfattes av skattefradraget for pensjonsinntekt, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 47,8 pst. både i 2021 og i 2022.

8     Inkluderer selskapsskatt og oppjusteringsfaktor for utbytte mv. I 2022 er selskapsskatten 22 pst., og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,60.

9     Skattyter som både har lønnsinntekt mv. og pensjonsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og summen av minstefradrag i lønnsinntekt og pensjonsinntekt med følgende korreksjoner: Nedre grense for minstefradrag i lønnsinntekt settes lik nedre grense for minstefradrag i pensjonsinntekt. Summen av minstefradrag skal ikke overstige øvre grense for minstefradrag i lønnsinntekt.

10 Det inntektsuavhengige fradraget i reindriftsfradraget økes til 93 000 kroner, og det maksimale fradraget økes til 195 000 kroner.

11   I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2017 ble det innført en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Maksimalt fradragsbeløp i denne ordningen er 40 000 kroner i 2021 og 15 000 kroner i 2022. Den gamle IPS-ordningen videreføres med 15 000 kroner i maksimalt fradrag (samordnes med innskudd i den nye ordningen slik at samlet fradrag ikke kan overstige grensen i den nye ordningen) for de som allerede sparer i ordningen.

12   Redusert sats på 0,76 kroner gjelder for årlig reiselengde som overstiger 50 000 km. Den reduserte satsen foreslås avviklet fra 2022.

13   Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som får skatten fastsatt under ett for felles formue, er innslagspunktet det dobbelte av hva tabellen viser.

14   Verdsettelsen gjelder for eiendeler eid direkte av formuesskattepliktige.

15     Økt verdsettelse for primærbolig gjelder for boligverdi som overskyter 10 mill. kroner.

16   Ordinær avskrivningssats for saldogruppe c er 24 pst., med forhøyet sats på 30 pst. for varebiler som bare bruker elektrisk kraft til fremdrift.

17   Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 pst. Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 pst. Satsen på 10 pst. gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år. Kostnader til etablering av frukt- og bærfelt kan saldoavskrives som anlegg med henholdsvis 10 og 20 pst.

Kilde: Finansdepartementet.