Skattesatser 2022

Etter justering med anslått vekst i lønn, pensjon eller priser fra 2021 til 2022 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet. Oppjusteringen kan derfor avvike noe fra nivået på de ulike vekstanslagene. Lønnsveksten for 2022 anslås til 3,0 prosent, konsumprisveksten til 1,3 prosent og veksten i ordinær alderspensjon til 2,2 prosent.

Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2021 og 2022

 

2021-regler

Forslag 2022

Endring
2021 – 2022

Skatt på alminnelig inntekt

 

 

 

Personer1

22 pst.

22 pst.

-

Bedrifter2

22 pst.

22 pst.

-

 

 

 

 

Skatt på grunnrentenæringer

 

 

 

Petroleum (særskatt)

56 pst.

56 pst.

-

Vannkraft (grunnrenteskatt)3

37 pst.

47,4 pst.

10,4 pst.-enheter

 

 

 

 

Trinnskatt

 

 

 

Trinn 1

 

 

 

Innslagspunkt

184 800 kr

190 350 kr

3,0 pst.

Sats

1,7 pst.

1,4 pst.

-0,3 pst.-enheter

Trinn 2

 

 

 

Innslagspunkt

260 100 kr

267 900 kr

3,0 pst.

Sats

4,0 pst.

3,8 pst.

-0,2 pst.-enheter

Trinn 3

 

 

 

Innslagspunkt

651 250 kr

670 800 kr

3,0 pst.

Sats4

13,2 pst.

13,2 pst.

-

Trinn 4

 

 

 

Innslagspunkt

1021 550 kr

1 052 200 kr

3,0 pst.

Sats

16,2 pst.

16,2 pst.

-

 

 

 

 

Trygdeavgift

 

 

 

Nedre grense for å betale trygdeavgift

59 650 kr

61 450 kr

3,0 pst.

Opptrappingssats

25 pst.

25 pst.

-

Sats

 

 

 

Lønnsinntekt mv.

8,2 pst.

8,2 pst.

-

Fiske, fangst og barnepass5

8,2 pst.

8,2 pst.

-

Annen næringsinntekt

11,4 pst.

11,4 pst.

-

Pensjonsinntekt mv.

5,1 pst.

5,1 pst.

-

 

 

 

 

Sats på bruttoinntekt for utenlandske arbeidstakere - (kildeskatt)

25 pst.

25 pst.

-

 

 

 

 

Arbeidsgiveravgift

 

 

 

Sone I

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone Ia6

14,1/10,6 pst.

14,1/10,6 pst.

-

Sone II

10,6 pst.

10,6 pst.

-

Sone III

6,4 pst.

6,4 pst.

-

Sone IV

5,1 pst.

5,1 pst.

-

Sone IVa

7,9 pst.

7,9 pst.

-

Sone V

0 pst.

0 pst.

-

 

 

 

 

Maksimale effektive marginale skattesatser

 

 

 

Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift

46,4 pst.

46,4 pst.

-

Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift

53,0 pst.

53,0 pst.

-

Pensjonsinntekt7

43,3 pst.

43,3 pst.

-

Næringsinntekt8

49,6 pst.

49,6 pst.

-

Utbytte8

46,7 pst.

46,7 pst.

-

 

 

 

 

Personfradrag

52 450 kr

54 000 kr

3,0 pst.

 

 

 

 

Minstefradrag i lønnsinntekt mv. 9

 

 

 

Sats

46 pst.

48 pst.

2 pst.-enheter

Nedre grense

31 800 kr

31 800 kr

-

Øvre grense

106 750 kr

109 950 kr

3,0 pst.

Minstefradrag i pensjonsinntekt9

 

 

 

Sats

37 pst.

40 pst.

3 pst.-enheter

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense

88 700 kr

90 800 kr

2,4 pst.

 

 

 

 

Jobbfradrag for unge under 30 år

 

   

Maksimalt beløp

-

23 500 kr

nytt

Nedtrapping

 

 

 

Innslagspunkt

-

300 000 kr

nytt

Sats

-

10 pst.

nytt

 

 

 

 

Særfradrag for enslige forsørgere

51 804 kr

52 476 kr

1,3 pst

 

 

 

 

Skattefradrag for pensjonsinntekt

 

 

 

Maksimalt beløp

32 620 kr

33 400 kr

2,4 pst.

Nedtrapping, trinn 1

 

 

 

Innslagspunkt

206 050 kr

210 950 kr

2,4 pst

Sats

16,7 pst.

16,7 pst.

-

Nedtrapping, trinn 2

 

 

 

Innslagspunkt

310 700 kr

318 000 kr

2,3 pst.

Sats

6,0 pst.

6,0 pst.

-

 

 

 

 

Skattebegrensningsregelen

 

 

 

Avtrappingssats

55 pst.

55 pst.

-

Skattefri nettoinntekt

 

 

 

Enslig

147 450 kr

147 450 kr

-

Gift

135 550 kr

135 550 kr

-

Formuestillegget

 

 

 

Sats

1,5 pst.

1,5 pst.

-

Enslig

200 000 kr

200 000 kr

-

Gift

100 000 kr

100 000 kr

-

 

 

 

 

Særskilt fradrag i Troms og Finnmark (tiltakssonen)

15 500 kr

15 500 kr

-

 

 

 

 

Sjømannsfradraget

 

 

 

Sats

30 pst.

30 pst.

-

Øvre grense

80 000 kr

80 000 kr

-

 

 

 

 

Fiskerfradraget

 

 

 

Sats

30 pst.

30 pst.

-

Øvre grense

150 000 kr

150 000 kr

-

 

 

 

 

Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.

 

 

 

Inntektsuavhengig fradrag

90 000 kr

90 000 kr

-

Sats utover inntektsuavhengig fradrag

38 pst.

38 pst.

-

Maksimalt samlet fradrag

190 400 kr

190 400 kr

-

 

 

 

 

Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning10

40 000 kr

40 000 kr

-

 

 

 

 

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

 

 

 

Sats per km11

1,56/0,76 kr

1,65 kr

5,8/117,1 pst.

Nedre grense for fradraget

 

 

 

Sentralitetsklasse 1–3

23 900 kr

23 900 kr

-

Sentralitetsklasse 4–6          

23 900 kr

14 000 kr

-41,4 pst.

 

 

 

 

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

50 000 kr

50 000 kr

-

 

 

 

 

Maksimal verdi av skattefri rabatt for personalrabatter

8 000 kr

8 000 kr

-

 

 

 

 

Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv.

3 850 kr

3 850 kr

-

 

 

 

 

Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)

 

 

 

Sats for skattefradrag

20 pst.

20 pst.

-

Maksimalt årlig sparebeløp

27 500 kr

27 500 kr

-

Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen

300 000 kr

300 000 kr

-

 

 

 

 

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn

 

 

 

Øvre grense

 

 

 

Ett barn

25 000 kr

25 000 kr

-

Tillegg per barn utover det første

15 000 kr

25 000 kr

66,7 pst.

 

 

 

 

Formuesskatt12

 

 

 

Kommune

 

 

 

Innslagspunkt

1 500 000 kr

1 600 000 kr

6,7 pst.

Sats

0,7 pst.

0,7 pst.

-

Stat

 

 

 

Innslagspunkt

1 500 000 kr

1 600 000 kr

6,7 pst.

Sats

0,15 pst.

0,15 pst.

-

Verdsettelse13

 

 

 

Primærbolig

25 pst.

25 pst.

-

Primærbolig med høy verdsettelse 14

25 pst.

50 pst.

25 pst.-enheter

Sekundærbolig (og tilordnet gjeld)

90 pst.

95 pst.

5 pst.-enheter

Aksjer og driftsmidler (inkl. næringseiendom) og tilordnet gjeld

55 pst.

50 pst.

-5 pst.-enheter

 

 

 

 

Finansskatt

 

 

 

Finansskatt på lønn

5 pst.

5 pst.

-

Finansskatt på overskudd

3 pst.

3 pst.

-

 

 

 

 

Avskrivningssatser

 

 

 

Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.)

30 pst.

30 pst.

-

Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)15

24 (30) pst.

24 (30) pst.

-

Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.)

14 pst.

14 pst.

-

Saldogruppe f (fly, helikopter)

12 pst.

12 pst.

-

Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak)

5 pst.

5 pst.

-

Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.)16

4 (6/10/20) pst.

4 (6/10/20) pst.

-

Saldogruppe i (forretningsbygg)

2 pst.

2 pst.

-

Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg)

10 pst.

10 pst.

-

1     For skattytere i tiltakssonen i Troms og Finnmark fylke er satsen på 18,5 pst.

2     Skatt på alminnelig inntekt for finansskattepliktige virksomheter er 25 pst. både i 2021 og i 2022.

3     Forslaget innebærer ikke økt marginalskatt for vannkraftverk. Når grunnrenterelatert selskapsskatt fradragsføres, blir skattegrunnlaget i grunnrenteskatten lavere. Det foreslås derfor at grunnrenteskattesatsen teknisk oppjusteres for å videreføre samme effektive marginalskatt som i dag, 59 pst.

4     For skattytere i tiltakssonen i Troms og Finnmark fylke er satsen 11,2 pst. i trinn 3 både i 2021 og i 2022.

5     Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 pst. og 11,4 pst. trygdeavgift.

6     I sone 1a skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 prosent inntil differansen mellom det foretaket betaler i arbeidsgiveravgift etter denne satsen, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst., er lik fribeløpet. For det overskytende avgiftsgrunnlaget brukes satsen på 14,1 pst. I 2021 og 2022 er fribeløpet 500 000 kroner per foretak. For godstransport på vei i sone 1a er fribeløpet 250 000 kroner.

7     For personer som omfattes av skattefradraget for pensjonsinntekt, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 47,8 pst. i 2021 og 47,6 pst. i 2022.

8     Inkluderer selskapsskatt og oppjusteringsfaktor for utbytte mv. I 2022 er selskapsskatten med regjeringens forslag 22 pst. og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,44.

9     Skattyter som både har lønnsinntekt mv. og pensjonsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og summen av minstefradrag i lønnsinntekt og pensjonsinntekt med følgende korreksjoner: Nedre grense for minstefradrag i lønnsinntekt settes lik nedre grense for minstefradrag i pensjonsinntekt. Summen av minstefradrag skal ikke overstige øvre grense for minstefradrag i lønnsinntekt.

10   I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2017 ble det innført en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Maksimalt fradragsbeløp i denne ordningen er 40 000 kroner. Den gamle IPS-ordningen videreføres med 15 000 kroner i maksimalt fradrag (samordnes med innskudd i den nye ordningen slik at samlet fradrag ikke kan overstige 40 000 kroner) for de som allerede sparer i ordningen.

11   Redusert sats på 0,76 kroner gjelder for årlig reiselengde som overstiger 50 000 km. Den reduserte satsen foreslås avviklet fra 2022.

12   Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som får skatten fastsatt under ett for felles formue, er innslagspunktet det dobbelte av hva tabellen viser.

13   Verdsettelsen gjelder for eiendeler eid direkte av formuesskattepliktige.

14     Økt verdsettelse for primærbolig gjelder for boligverdi som overskyter 15 mill. kroner.

15   Ordinær avskrivningssats for saldogruppe c er 24 pst., med forhøyet sats på 30 pst. for varebiler som bare bruker elektrisk kraft til fremdrift.

16   Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 pst. Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 pst. Satsen på 10 pst. gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år. Kostnader til etablering av frukt- og bærfelt kan saldoavskrives som anlegg med henholdsvis 10 og 20 pst.

Kilde: Finansdepartementet.