Statens pensjonsfond

Formålet med Statens pensjonsfond er statlig sparing for finansiering av folketrygdens pensjonsutgifter og å sikre langsiktige hensyn ved anvendelse av statens petroleumsinntekter.

Lover og forskrifter

De formelle rammebetingelsene for Statens pensjonsfond og forvaltningen av fondets midler er definert gjennom lov og retningslinjer med utfyllende bestemmelser.

Styringsmodell

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond. Den operative forvaltningen av SPU og SPN ivaretas av henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet. Forvaltningen skjer innenfor mandater fastsatt av Finansdepartementet.

Investeringsstrategi

Utgangspunktet for arbeidet med investeringsstrategien for Statens pensjonsfond er å søke høyest mulig avkastning over tid innenfor et moderat nivå på risiko. Investeringsstrategien er basert på vurderinger av forventet avkastning og risiko på lang sikt.

Aktuelt nå

Nett-tv

Pressekonferanse 5. april:

Styrker forvaltningen av Statens pensjonsfond

- Statens pensjonsfond er vår felles sparekasse og en viktig del av den økonomiske politikken. Det er stor åpenhet om forvaltningen. Norges Bank og Folketrygdfondet har forvaltet henholdsvis Statens pensjonsfond utland (SPU)og Statens pensjonsfond Norge (SPN)på en god måte over tid. Regjeringen styrker nå forvaltningen av fondet ytterligere, sier finansminister Siv Jensen.

Nett-tv

Se sendingen her

Pressekonferanse 5. april:

Unoterte investeringer i Statens pensjonsfond

Regjeringen legger opp til å endre reguleringen av eiendom i SPU. Med den nye reguleringen vil omfanget og innretningen av investeringene i unotert eiendom være bestemt av Norges Bank, innenfor en øvre ramme på 7 prosent av SPU. Det legges ikke opp til å åpne for investeringer i unotert infrastruktur i SPU nå, og heller ikke til endringer for SPN.

Nett-tv

Se sendingen her

Seminar 17. desember:

Investeringer i eiendom og infrastruktur

Finansdepartementet har mottatt analyser og råd fra en ekspertgruppe og Norges Bank om investeringer i eiendom og infrastruktur i Statens pensjonsfond utland (SPU).

Flere saker om Statens pensjonsfond

Dokumenter

Meld. St. 23 (2015–2016)

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015

Statens pensjonsfond består av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). Fondene forvaltes av henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet i henhold til mandater fastsatt av Finansdepartementet.

Meld. St. 1 (2015-2016)

Nasjonalbudsjettet 2016

Omtale av forvaltningen av Statens pensjonsfond i kap. 6

Kontakt

Avdeling for formuesforvaltning (AFF)

Telefon: 22 24 41 63
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo