Statens pensjonsfond

Formålet med Statens pensjonsfond er statlig sparing for finansiering av folketrygdens pensjonsutgifter og å sikre langsiktige hensyn ved anvendelse av statens petroleumsinntekter.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Lover og annet regelverk

De formelle rammebetingelsene for Statens pensjonsfond og forvaltningen av midlene følger av lov, instrukser mv. og mandater med utfyllende bestemmelser.

Illustrasjonsbilde

Styringsmodell

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond. Den operative forvaltningen av SPU og SPN ivaretas av henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet. Forvaltningen skjer innenfor mandater fastsatt av Finansdepartementet.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Investeringsstrategi

Utgangspunktet for arbeidet med investeringsstrategien for Statens pensjonsfond er å søke høyest mulig avkastning over tid innenfor et moderat nivå på risiko. Investeringsstrategien er basert på vurderinger av forventet avkastning og risiko på lang sikt.

Aktuelt nå

Nett-tv

oljefondet 25 år

Statens pensjonsfond utland 25 år

Mandag 31. mai kl. 09:00–10:30 inviterer Finansdepartementet og Norges Bank til digitalt seminar for å markere at det er 25 år siden det første innskuddet ble gjort i Statens pensjonsfond utland. Seminaret «Oljefondet 25 år» vil bli strømmet direkte og er åpent for alle.

Grafikk stil fondsmeldingen

Langsiktig og ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond

09.04.2021: Finansdepartementet la 9. april frem meldingen Statens pensjonsfond 2021. Meldingen omhandler regjeringens arbeid med å utvikle investeringsstrategien videre og styrke rammeverket for den ansvarlige forvaltningen.

Dokumenter

Meld. St. 24 (2020-2021)

Statens pensjonsfond 2021

Finansdepartementet legger i denne meldingen frem resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2020. Meldingen drøfter flere viktige temaer i videreutviklingen av strategien for investeringene. Den gjør også rede for arbeidet med ansvarlig forvaltning, inkludert Finansdepartementets oppfølging av Etikkutvalgets utredning.

Meld. St. 1 (2020–2021)

Nasjonalbudsjettet 2021

Omtale av forvaltningen av Statens pensjonsfond i kap. 3.1.3.

Kontakt

Avdeling for formuesforvaltning (AFF)

Telefon: 22 24 41 63
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo