Statens pensjonsfond

Formålet med Statens pensjonsfond er statlig sparing for finansiering av folketrygdens pensjonsutgifter og å sikre langsiktige hensyn ved anvendelse av statens petroleumsinntekter.

Illustrasjonsbilde

Lover og forskrifter

De formelle rammebetingelsene for Statens pensjonsfond og forvaltningen av fondets midler er definert gjennom lov og retningslinjer med utfyllende bestemmelser.

Illustrasjonsbilde

Styringsmodell

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond. Den operative forvaltningen av SPU og SPN ivaretas av henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet. Forvaltningen skjer innenfor mandater fastsatt av Finansdepartementet.

Illustrasjonsbilde

Investeringsstrategi

Utgangspunktet for arbeidet med investeringsstrategien for Statens pensjonsfond er å søke høyest mulig avkastning over tid innenfor et moderat nivå på risiko. Investeringsstrategien er basert på vurderinger av forventet avkastning og risiko på lang sikt.

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde

Pressemelding 31. mars:

God forvaltning av Statens pensjonsfond

– Statens pensjonsfond er våre felles sparepenger og en sentral del av rammeverket for finanspolitikken. Fondet forvaltes på en åpen og langsiktig måte. Både Norges Bank og Folketrygdfondet har levert gode resultater over tid, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Illustrasjonsbilde

Pressemelding 31. mars:

Viktige veivalg for Statens pensjonsfond utland

Aksjeandelen, investeringer i unotert infrastruktur og retningslinjer for statsobligasjoner er sentrale temaer i fondsmeldingen for 2016.

Dokumenter

Illustrasjonsbilde

Meld. St. 26 (2016–2017)

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016

Finansdepartementet legger i denne meldingen fram resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016. Meldingen drøfter videreutvikling av strategien for investeringene, herunder valg av aksjeandel i SPU. Den gjør også rede for arbeidet med ansvarlig forvaltning.

""

Meld. St. 1 (2017-2018)

Nasjonalbudsjettet 2018

Omtale av forvaltningen av Statens pensjonsfond i kap. 7

Kontakt

Avdeling for formuesforvaltning (AFF)

Telefon: 22 24 41 63
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.