Statens pensjonsfond

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Formålet med Statens pensjonsfond er statlig sparing for finansiering av folketrygdens pensjonsutgifter og å sikre langsiktige hensyn ved anvendelse av statens petroleumsinntekter.

Lover og forskrifter

De formelle rammebetingelsene for Statens pensjonsfond og forvaltningen av fondets midler er definert gjennom lov og retningslinjer med utfyllende bestemmelser.

Styringsmodell

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond. Den operative forvaltningen av SPU og SPN ivaretas av henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet. Forvaltningen skjer innenfor mandater fastsatt av Finansdepartementet.

Investeringsstrategi

Utgangspunktet for arbeidet med investeringsstrategien for Statens pensjonsfond er å søke høyest mulig avkastning over tid innenfor et moderat nivå på risiko. Investeringsstrategien er basert på vurderinger av forventet avkastning og risiko på lang sikt.

Aktuelt nå

Nett-tv

Pressekonferanse 5. april:

Styrker forvaltningen av Statens pensjonsfond

- Statens pensjonsfond er vår felles sparekasse og en viktig del av den økonomiske politikken. Det er stor åpenhet om forvaltningen. Norges Bank og Folketrygdfondet har forvaltet henholdsvis Statens pensjonsfond utland (SPU)og Statens pensjonsfond Norge (SPN)på en god måte over tid. Regjeringen styrker nå forvaltningen av fondet ytterligere, sier finansminister Siv Jensen.

Nett-tv

Se sendingen her

Pressekonferanse 18. oktober:

Rapport om aksjeandelen i oljefondet

Finansminister Siv Jensen (Frp) mottok i dag Mork-utvalgets rapport om aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland, også kjent som oljefondet.

Nett-tv

Statsbudsjettet 2017:

Et budsjett for flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag

– Norge skal komme styrket ut av de krevende omstillingene vi nå står i. Budsjettet for 2017 inneholder målrettede tiltak for å motvirke arbeidsledigheten i de regionene og bransjene som er hardest rammet av oljeprisfallet. Dette er et budsjett for flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Flere saker om Statens pensjonsfond

Dokumenter

Meld. St. 23 (2015–2016)

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015

Statens pensjonsfond består av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). Fondene forvaltes av henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet i henhold til mandater fastsatt av Finansdepartementet.

Meld. St. 1 (2016-2017)

Nasjonalbudsjettet 2017

Omtale av forvaltningen av Statens pensjonsfond i kap. 8

Kontakt

Avdeling for formuesforvaltning (AFF)

Telefon: 22 24 41 63
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo