Økonomi og budsjett

Statens pensjonsfond

Formålet med Statens pensjonsfond er statlig sparing for finansiering av folketrygdens pensjonsutgifter og å sikre langsiktige hensyn ved anvendelse av statens petroleumsinntekter.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Lover og annet regelverk

Artikkel

De formelle rammebetingelsene for Statens pensjonsfond og forvaltningen av midlene følger av lov, instrukser mv. og mandater med utfyllende bestemmelser.

Illustrasjonsbilde

Styringsmodell

Artikkel

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond. Den operative forvaltningen av SPU og SPN ivaretas av henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet. Forvaltningen skjer innenfor mandater fastsatt av Finansdepartementet.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Investeringsstrategi

Artikkel

Utgangspunktet for arbeidet med investeringsstrategien for Statens pensjonsfond er å søke høyest mulig avkastning over tid innenfor et moderat nivå på risiko. Investeringsstrategien er basert på vurderinger av forventet avkastning og risiko på lang sikt.

Nett-tv

Illustrasjon til stortingsmelding

Meld. St. 17 (2022-2023)

Langsiktig og ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond

Pressemelding 31.03.2023

Finansdepartementet legger i dag frem meldingen Statens pensjonsfond 2023.

Meld. St. 17 (2022-2023)

Statens pensjonsfond 2023

Melding til Stortinget 31.03.2023

Finansdepartementet legger i denne meldingen frem resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2022. Meldingen drøfter flere viktige temaer, herunder NOU 2022:12 Fondet i en brytningstid og gjennomgangen av Folketrygdfondets forvaltning av SPN. Opprettelse av en ny enhet for statlig kapitalforvaltning i Tromsø omtales også.

Meld. St. 1 (2022–2023)

Nasjonalbudsjettet 2023

Melding til Stortinget 06.10.2022

Omtale av forvaltningen av Statens pensjonsfond i kap. 7.

Kontakt

Avdeling for formuesforvaltning (AFF)

Telefon: 22 24 41 63
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo