Statens pensjonsfond

Styringsmodell

Statens pensjonsfond

Finansdepartementet har det formelle ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond. Statens pensjonsfond består av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). Den operative forvaltningen av de to delene av fondet ivaretas av henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet. Forvaltningen skjer innenfor mandater fastsatt av Finansdepartementet.

SPF styringsmodell

En bred forankring av viktige sider ved forvaltningen av Statens pensjonsfond er en forutsetning for en langsiktig og god forvaltning. Styringsstrukturen må derfor sørge for at viktige beslutninger om risiko i forvaltningen forankres hos fondets eiere, representert ved regjeringen og Stortinget. Samtidig må det være tilstrekkelig delegering av fullmakter til at løpende beslutninger i den operative forvaltningen tas nær markedene fondet investeres i. Denne avveiingen er søkt ivaretatt ved at beslutninger som har vesentlig betydning for samlet risiko legges frem for Stortinget før de gjennomføres, samtidig som reguleringen av fondet i form av mandater fra Finansdepartementet til Norges Bank og Folketrygdfondet hovedsakelig er rammepreget og prinsippbasert, og forutsetter at forvalter fastsetter mer detaljerte interne regler.

Les mer i meldingen Statens pensjonsfond 2023.