Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Grunnkapitalen i Statens pensjonsfond Norge (SPN) stammer i hovedsak fra overskudd på trygderegnskapene etter innføringen av folketrygden i 1967 og fram til slutten av 1970-tallet. Kapitalen er plassert som innskudd i Folketrygdfondet, som forvalter midlene i eget navn og etter mandat fastsatt av Finansdepartementet. Avkastningen av midlene i SPN overføres ikke til statskassen, men legges løpende til kapitalen.

Styringsmodell

Stortinget har i lov om Statens pensjonsfond gitt Finansdepartementet ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge. Den operasjonelle forvaltningen ivaretas av Folketrygdfondet innenfor mandater fastsatt av departementet.

Investeringsstrategi

Målsettingen for forvaltningen av SPN er høyest mulig avkastning målt i norske kroner, innenfor moderat risiko. Hoveddelen av midlene i SPN er plassert i det norske aksje- og obligasjonsmarkedet.

Strategisk referanseindeks

Utgangspunktet for forvaltningen er den strategiske referanseindeksen fastsatt av departementet. Referanseindeksen består av 60 prosent aksjer og 40 prosent obligasjoner, med en andel på 85 prosent i Norge og 15 prosent i Norden for øvrig utenom Island

Aktuelt nå

Dokumenter

Statens pensjonsfond 2020

Meld. St. 32 (2019–2020)

Finansdepartementet legger i denne meldingen frem resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2019 og første halvår 2020. Meldingen drøfter flere viktige temaer i videreutviklingen av strategien for investeringene. Den gjør også rede for arbeidet med ansvarlig forvaltning.

Meld. St. 1 (2018-2019)

Nasjonalbudsjettet 2019

Omtale av forvaltningen av Statens pensjonsfond i kapittel 7.

Kontakt

Avdeling for formuesforvaltning (AFF)

Telefon: 22 24 41 63
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo