Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Grunnkapitalen i Statens pensjonsfond Norge (SPN) stammer i hovedsak fra overskudd på trygderegnskapene etter innføringen av folketrygden i 1967 og fram til slutten av 1970-tallet. Kapitalen er plassert som innskudd i Folketrygdfondet, som forvalter midlene i eget navn og etter mandat fastsatt av Finansdepartementet.

Styringsmodell

Artikkel

Stortinget har i lov om Statens pensjonsfond gitt Finansdepartementet ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge. Den operasjonelle forvaltningen ivaretas av Folketrygdfondet innenfor mandater fastsatt av departementet.

Investeringsstrategi

Artikkel

Målet for forvaltningen av SPN er høyest mulig avkastning etter kostnader målt i norske kroner, innenfor et akseptabelt nivå på risiko. Hoveddelen av midlene i SPN er plassert i det norske aksje- og obligasjonsmarkedet.

Strategisk referanseindeks

Artikkel

Utgangspunktet for forvaltningen er den strategiske referanseindeksen fastsatt av departementet. Referanseindeksen består av 60 prosent aksjer og 40 prosent obligasjoner, med en andel på 85 prosent i Norge og 15 prosent i Norden for øvrig utenom Island

Statens pensjonsfond 2023

Meld. St. 22 (2023-2024)

Fondsmeldingen 2024

Pressemelding 12.04.2024

Finansdepartementet legger i dag frem meldingen Statens pensjonsfond 2024.

Meld. St. 22 (2023-2024)

Statens pensjonsfond 2024

Melding til Stortinget 12.04.2024

Finansdepartementet legger i denne meldingen frem resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2023. Meldingen drøfter flere viktige temaer, herunder unoterte aksjer og håndtering av SPNs høye eierandeler i det norske aksjemarkedet. 

Meld. St. 1 (2023–2024)

Nasjonalbudsjettet 2024

Melding til Stortinget 06.10.2023

Omtale av forvaltningen av Statens pensjonsfond i kapittel 7.

Kontakt

Avdeling for formuesforvaltning (AFF)

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo