Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Grunnkapitalen i Statens pensjonsfond Norge (SPN) stammer i hovedsak fra overskudd på trygderegnskapene etter innføringen av folketrygden i 1967 og fram til slutten av 1970-tallet. Kapitalen er plassert som innskudd i Folketrygdfondet, som forvalter midlene i eget navn og etter mandat fastsatt av Finansdepartementet. Avkastningen av midlene i SPN overføres ikke til statskassen, men legges løpende til kapitalen.

Styringsmodell

Artikkel

Stortinget har i lov om Statens pensjonsfond gitt Finansdepartementet ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge. Den operasjonelle forvaltningen ivaretas av Folketrygdfondet innenfor mandater fastsatt av departementet.

Investeringsstrategi

Artikkel

Målet for forvaltningen av SPN er høyest mulig avkastning etter kostnader målt i norske kroner, innenfor et akseptabelt nivå på risiko. Hoveddelen av midlene i SPN er plassert i det norske aksje- og obligasjonsmarkedet.

Strategisk referanseindeks

Artikkel

Utgangspunktet for forvaltningen er den strategiske referanseindeksen fastsatt av departementet. Referanseindeksen består av 60 prosent aksjer og 40 prosent obligasjoner, med en andel på 85 prosent i Norge og 15 prosent i Norden for øvrig utenom Island

Nett-tv

Illustrasjon til stortingsmelding

Meld. St. 17 (2022-2023)

Langsiktig og ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond

Pressemelding 31.03.2023

Finansdepartementet legger i dag frem meldingen Statens pensjonsfond 2023.

Meld. St. 1 (2023–2024)

Nasjonalbudsjettet 2024

Melding til Stortinget 06.10.2023

Omtale av forvaltningen av Statens pensjonsfond i kapittel 7.

Meld. St. 17 (2022-2023)

Statens pensjonsfond 2023

Melding til Stortinget 31.03.2023

Finansdepartementet legger i denne meldingen frem resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2022. Meldingen drøfter flere viktige temaer, herunder NOU 2022:12 Fondet i en brytningstid og gjennomgangen av Folketrygdfondets forvaltning av SPN. Opprettelse av en ny enhet for statlig kapitalforvaltning i Tromsø omtales også.

Kontakt

Avdeling for formuesforvaltning (AFF)

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo