Markedsverdi

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Utvikling i markedsverdien til Statens pensjonsfond Norge fra 1996 til utgangen av 2023. Milliarder kroner 1

Utvikling i markedsverdien til Statens pensjonsfond Norge fra 1996 til utgangen av 2023. Milliarder kroner 1
Kilder: Folketrygdfondet og Finansdepartementet.

1 Til og med 2005 var en vesentlig del av kapitalen i SPN plassert som kontolån til statskassen. I desember 2006 ble deltakelsen i kontolånsordningen avsluttet, og i overkant av 100 mrd. kroner av fondets kapital ble tilbakebetalt til staten