Markedsverdi

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Markedsverdien av SPN var 240 milliarder kroner ved utgangen av 2017. Det er en økning på nærmere 28 milliarder kroner sammenlignet med verdien ved inngangen til 2017. Investeringene var ved utgangen av 2017 fordelt med om lag 155 milliarder kroner i aksjer og om lag 85 milliarder kroner i obligasjoner, svarende til henholdsvis 64,5 prosent, 35,5 prosent av fondet.

SPNs markedsverdi 1996 – 31. desember 2017. Milliarder kroner

Kilde: Folketrygdfondet og Finansdepartementet

Fram til og med 2005 var en vesentlig del av kapitalen i SPN plassert som kontolån til statskassen. I desember 2006 ble Folketrygdfondets deltakelse i kontolånsordningen avsluttet, og 101,8 milliarder kroner av fondets kapital ble tilbakebetalt til staten.

Til toppen