Markedsverdi

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Markedsverdien av SPN var 256,8 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2020. Det er en reduksjon på 11,9 milliarder kroner sammenlignet med verdien ved inngangen til 2020. Investeringene var ved utgangen av første halvår 2020 fordelt med om lag 157 milliarder kroner i aksjer og om lag 100 milliarder kroner i obligasjoner, svarende til henholdsvis 61,1 prosent og 39,9 prosent av fondet.

SPNs markedsverdi 1996 – 30. juni 2020. Milliarder kroner

markedsverdi
Kilde: Folketrygdfondet og Finansdepartementet

Fram til og med 2005 var en vesentlig del av kapitalen i SPN plassert som kontolån til statskassen. I desember 2006 ble Folketrygdfondets deltakelse i kontolånsordningen avsluttet, og 101,8 milliarder kroner av fondets kapital ble tilbakebetalt til staten.