Markedsverdi

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Markedsverdien av SPN var 250 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2018. Det er en økning på i overkant av 10 milliarder kroner sammenlignet med verdien ved inngangen til 2018. Investeringene var ved utgangen av første halvår 2018 fordelt med om lag 155 milliarder kroner i aksjer og i underkant av 100 milliarder kroner i obligasjoner, svarende til henholdsvis 61,5 prosent, 38,5 prosent av fondet.

SPNs markedsverdi 1996 – 30. juni 2018. Milliarder kroner

Kilde: Folketrygdfondet og Finansdepartementet

Fram til og med 2005 var en vesentlig del av kapitalen i SPN plassert som kontolån til statskassen. I desember 2006 ble Folketrygdfondets deltakelse i kontolånsordningen avsluttet, og 101,8 milliarder kroner av fondets kapital ble tilbakebetalt til staten.

Til toppen