Markedsverdi

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Markedsverdien av SPN var 220 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2017. Det er en økning på nærmere 8 milliarder kroner sammenliknet med verdien ved inngangen til 2017. Investeringene var ved utgangen av første halvår 2017 fordelt med om lag 136 milliarder kroner i aksjer og om lag 84 milliarder kroner i obligasjoner, svarende til henholdsvis 61,7 prosent, 38,3 prosent av fondet.

SPNs markedsverdi 1996 – 30. juni 2017. Milliarder kroner

markedsverdi

Kilde: Folketrygdfondet og Finansdepartementet

Fram til og med 2005 var en vesentlig del av kapitalen i SPN plassert som kontolån til statskassen. I desember 2006 ble Folketrygdfondets deltakelse i kontolånsordningen avsluttet, og 101,8 milliarder kroner av fondets kapital ble tilbakebetalt til staten.