Markedsverdi

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Markedsverdien til SPN var 212 milliarder kroner ved utgangen av 2016. Det er en økning på nærmere 14 milliarder kroner sammenliknet med verdien ved inngangen til 2016. Fondets aksjeportefølje hadde på samme tid en markedsverdi på 130 milliarder kroner, hvorav verdien av aksjer i norske selskaper utgjorde 107 milliarder kroner. Verdien av aksjer i øvrige nordiske land, utenom Island, var 22 milliarder. Obligasjonsporteføljen hadde en verdi på 83 milliarder kroner fordelt på 67 milliarder i obligasjoner fra utstedere i Norge og 15 milliarder i obligasjoner fra utstedere i andre nordiske land.

SPNs markedsverdi 1996 – 31. desember 2016. Mrd. kroner

Kilde: Folketrygdfondet og Finansdepartementet

Fram til og med 2005 var en vesentlig del av kapitalen i SPN plassert som kontolån til statskassen. I desember 2006 ble Folketrygdfondets deltakelse i kontolånsordningen avsluttet, og 101,8 milliarder kroner av fondets kapital ble tilbakebetalt til staten.