Forvaltningsresultater

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Samlet avkastning av SPN i 2016 var 7,1 prosent målt i norske kroner og før fradrag for forvaltningskostnader. Avkastningen av porteføljene var 10,5 prosent og 2,2 prosent for henholdsvis aksjer og obligasjoner.

Resultater i forvaltningen av SPN i 2016, målt i norske kroner

Kilde: Folketrygdfondet og Finansdepartementet

Avkastningen av SPN sammenliknes med referanseindeksen fastsatt av Finansdepartementet. Folketrygdfondet oppnådde i 2016 en avkastning i forvaltningen som var 1,17 prosentenheter høyere enn avkastningen av referanseindeksen. Det var meravkastning både i aksje- og obligasjonsforvaltningen. Resultatene må vurderes over tid. Siden 1998 har årlig brutto meravkastning vært 0,56 prosentenheter. Årlig nominell avkastning var i samme periode 7,3 prosent, mens årlig realavkastning etter kostnader er beregnet til 5,1 prosent, se tabell under. Brutto meravkastning anses å være et rimelig mål på netto verdiskaping i den operasjonelle forvaltningen, se omtale i kapittel 7 i fondsmeldingen for 2015.

Kilder: Folketrygdfondet og Finansdepartementet