Forvaltningsresultater

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Samlet avkastning av SPN i første halvår 2017 var 3,7 prosent målt i norske kroner og før fradrag for forvaltningskostnader. Avkastningen av porteføljene var 4,7 prosent og 2,2 prosent for henholdsvis aksjer og obligasjoner.

Resultater i forvaltningen av SPN i første halvår 2017, målt i norske kroner

resultater

Kilde: Folketrygdfondet og Finansdepartementet

Fondets gjennomsnittlige, årlige avkastning fra januar 1998 til og med utgangen av første halvår 2017 var 7,3 prosent før fradrag for forvaltningskostnader. Netto realavkastning, som er nominell avkastning fratrukket forvaltningskostnader og prisstigning, er i samme periode beregnet til 5,0 prosent, se tabell under. 

Avkastningen av SPN sammenliknes med referanseindeksen fastsatt av Finansdepartementet. Folketrygdfondet oppnådde i første halvår 2017 en avkastning i forvaltningen som var 0,2 prosentenheter høyere enn avkastningen av referanseindeksen. Det var mindreavkastning i aksjeforvaltningen, men meravkastning i obligasjonsforvaltningen. Resultatene må vurderes over tid. Siden 1998 har årlig brutto meravkastning i forvaltningen av SPN vært 0,6 prosentenheter. Brutto meravkastning anses å være et rimelig mål på netto verdiskaping i den operasjonelle forvaltningen, se omtale i kapittel 7 i fondsmeldingen for 2015.

resultater

Kilder: Folketrygdfondet og Finansdepartementet