Forvaltningsresultater

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Samlet avkastning av SPN i 2017 var 13,2 prosent målt i norske kroner og før fradrag for forvaltningskostnader. Avkastningen av porteføljene var 19,3 prosent og 3,6 prosent for henholdsvis aksjer og obligasjoner.

Resultater i forvaltningen av SPN i 2017, målt i norske kroner

Kilde: Folketrygdfondet og Finansdepartementet

Fondets gjennomsnittlige, årlige avkastning fra januar 1998 til og med 2017 var 7,6 prosent før fradrag for forvaltningskostnader. Netto realavkastning, som er nominell avkastning fratrukket forvaltningskostnader og prisstigning, er i samme periode beregnet til 5,4 prosent, se tabell under. 

Avkastningen av SPN sammenliknes med referanseindeksen fastsatt av Finansdepartementet. Folketrygdfondet oppnådde i 2017 en avkastning i forvaltningen som var 0,5 prosentenheter høyere enn avkastningen av referanseindeksen. Det var meravkastning i både aksje- og obligasjonsforvaltningen, men meravkastning i obligasjonsforvaltningen. Resultatene må vurderes over tid. Siden 1998 har årlig brutto meravkastning i forvaltningen av SPN vært 0,6 prosentenheter. Brutto meravkastning anses å være et rimelig mål på netto verdiskaping i den operasjonelle forvaltningen, se omtale i kapittel 7 i fondsmeldingen for 2015.

Kilder: Folketrygdfondet og Finansdepartementet

Til toppen