Investeringsstrategi

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Målsettingen for forvaltningen av SPN er høyest mulig avkastning målt i norske kroner, innenfor moderat risiko. Hoveddelen av midlene i SPN er plassert i det norske aksje- og obligasjonsmarkedet.

SPN er en betydelig eier og långiver i det norske kapitalmarkedet. Den norske aksjeporteføljen utgjorde om lag 10 prosent av markedsverdien av hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX) ved utgangen av 2016. Obligasjonsporteføljen utgjorde på samme tid om lag 3 prosent av det norske obligasjons- og sertifikatmarkedet.

SPNs investeringsstrategi 

Kilde: Folketrygdfondet og Finansdepartementet

Fondets særtrekk, som størrelse og langsiktighet, skiller SPN fra mange andre investorer i det norske markedet. Størrelse gir visse fordeler, blant annet muligheten til å utnytte stordriftsfordeler i forvaltningen. Samtidig innebærer fondets relative størrelse i det norske kapitalmarkedet at det er krevende å gjøre store endringer i porteføljens sammensetning i løpet av kort tid. Markedet er for øvrig kjennetegnet ved lav omsettelighet i flere selskaper. Det forsterker utfordringene ved store porteføljetilpasninger.