Investeringsstrategi

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Målet for forvaltningen av SPN er høyest mulig avkastning etter kostnader målt i norske kroner, innenfor et akseptabelt nivå på risiko. Hoveddelen av midlene i SPN er plassert i det norske aksje- og obligasjonsmarkedet.

SPN er en betydelig eier og långiver i det norske kapitalmarkedet. Den norske aksjeporteføljen utgjorde om lag 10,5 pst. av markedsverdien av hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX) ved utgangen av 2020. Obligasjonsporteføljen utgjorde på samme tidspunkt om lag 4,1 pst. av det norske obligasjons- og sertifikatmarkedet.  

Investeringsstrategi SPN

Fondets særtrekk, som størrelse og langsiktighet, skiller SPN fra mange andre investorer i det norske markedet. En lang tidshorisont legger til rette for å utnytte langsiktige forvaltningsstrategier, som å opptre motsyklisk og høste tidsvarierende risikopremier. Størrelse gir visse fordeler, blant annet muligheten til å utnytte stordriftsfordeler i forvaltningen. Samtidig innebærer fondets relative størrelse i det norske kapitalmarkedet at det er krevende å gjøre store endringer i porteføljens sammensetning i løpet av kort tid. Dette forsterkes av lav omsettelighet i flere norske verdipapirer.

Les mer i meldingen Statens pensjonsfond 2023.