Styringsmodell

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Stortinget har i lov om Statens pensjonsfond gitt Finansdepartementet ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge (SPN). Den operasjonelle gjennomføringen av forvaltningsoppdraget ivaretas av Folketrygdfondet.

Styringsmodell SPN

Departementet har fastsatt bestemmelser om Folketrygdfondets forvaltning av SPN i eget mandat. Forvaltningsmandatet beskriver de overordnede investeringsrammene i form av referanseindekser og rammer for forvaltningen, og inneholder bestemmelser om risikostyring, rapportering og ansvarlig forvaltning. Mandatet er i hovedsak rammepreget og prinsippbasert, og forutsetter at Folketrygdfondet fastsetter mer detaljerte interne regler.

Les mer i meldingen Statens pensjonsfond 2024.