Styringsmodell

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Stortinget har i lov om Statens pensjonsfond gitt Finansdepartementet ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge (SPN). Den operasjonelle gjennomføringen av forvaltningsoppdraget ivaretas av Folketrygdfondet. Departementet har fastsatt bestemmelser om Folketrygdfondets forvaltning av SPN i eget mandat.

Mandatet for forvaltningen av SPN beskriver de overordnede investeringsrammene i form av referanseindekser og rammer for forvaltningen, og inneholder bestemmelser om risikostyring, rapportering og ansvarlig forvaltning. Mandatet er i hovedsak rammepreget og prinsippbasert, og forutsetter at Folketrygdfondet fastsetter mer detaljerte interne regler.

Folketrygdfondet har i sammensetningen av faktisk portefølje anledning til å avvike fra referanseindeksen innenfor bestemte risikorammer fastsatt i mandat fra Finansdepartementet. Formålet med slike avvik er en kostnadseffektiv gjennomføring av forvaltningen og å oppnå meravkastning. Departementet har i mandatet stilt krav om at Folketrygdfondet skal legge opp forvaltningen med sikte på at forventet relativ volatilitet ikke overstiger 3 prosentenheter. Det er i tillegg fastsatt supplerende risikorammer for forvaltningen av SPN.