Statlig økonomistyring

Finansdepartementet har et overordnet ansvar for økonomistyring i statsforvaltningen. Forvaltningen av økonomiregelverket og operative oppgaver knyttet til statsregnskapet og statlig betalingsformidling er i hovedsak delegert til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Fra 2016 har Finansdepartementet også delegert økonomiregelverkets bestemmelser om etatsstyring til DFØ (kapittel 1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten).

Bevilgningsreglementet og veileder i statlig budsjettarbeid

Artikkel

Stortingets overordnede regelverket for budsjettarbeidet i Stortinget og i forvaltningen. I tillegg fastsetter forvaltningen budsjettbestemmelser innenfor rammen av Stortingets regelverk.

Reglement og Bestemmelser om økonomistyring i staten

Artikkel

Felles administrativt regelverk for økonomistyring i staten, fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 20. desember 2022.

Finansdepartementets rundskriv til forvaltningen innen statlig økonomistyring

Artikkel

Finansdepartementets rundskriv til departementene og forvaltningen inneholder direktiver, fullmakter eller rent orienterende stoff. Det skilles på rundskriv av varig karakter (100-serien) og årlige, prosessorienterte rundskriv.

Hender og kalkulator

Pressemelding:

Statsrekneskapen 2022

Pressemelding 28.04.2023

Statsrekneskapen syner eit oljekorrigert underskot på 282,7 milliardar kroner i 2022. Dette er 27,1 milliardar kroner mindre enn i nysaldert budsjett og medfører at statsbudsjettet får eit tilsvarande overskot i rekneskapen. Statens pensjonsfond, slik dette vert presentert saman med statsbudsjettet, syner eit overskot på 1 254,7 mrd. kroner. Det går fram av statsrekneskapen for 2022 som vart lagt fram i dag.

Statsbudsjettet 2023

Finansdepartementets fagproposisjon

Proposisjon

I denne proposisjonen kjem departementet med framlegg om utgifter og inntekter under programområde 00 Konstitusjonelle institusjonar, programområde 23 Finansadministrasjon, medrekna skatte- og avgiftsadministrasjonen, og programområde 24 Statleg gjeld og krav, renter og avdrag m.m. Ansvaret for løyvingane, medrekna rekneskapsavlegging, under programkategoriane 00.30 Regjeringa og 00.40 Stortinget og tilknytte organ ligg til høvesvis Statsministerens kontor og Stortingets eigne institusjonar. Av praktiske grunnar vert desse programkategoriane førte opp i Finansdepartementets proposisjon, og beløpa er tekne med i oversikt over løyvingar på Finansdepartementets område.

Kontakt

Finansavdelingen (FA)

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8008 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo