Statlig økonomistyring

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har et overordnet ansvar for økonomistyring i statsforvaltningen. Forvaltningen av økonomiregelverket og operative oppgaver knyttet til statsregnskapet og statlig betalingsformidling er i hovedsak delegert til Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Finansdepartementet forvalter departementenes styring av statlige virksomheter (kapittel 1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten).

Bevilgningsreglementet og veileder i statlig budsjettarbeid

Stortingets overordnede regelverket for budsjettarbeidet i Stortinget og i forvaltningen. I tillegg fastsetter forvaltningen budsjettbestemmelser innenfor rammen av Stortingets regelverk.

Reglement og Bestemmelser om økonomistyring i staten

Felles administrativt regelverk for økonomistyring i staten, fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 5. november 2015.

Rundskriv til forvaltningen innen statlig økonomiforvaltning

Skriv til departementene og forvaltningen. Inneholder direktiver, fullmakter eller rent orienterende stoff. Det skilles på rundskriv av varig karakter (100-serien) og årlige , prosessorienterte skriv.

Aktuelt nå

Pressemelding 29.04.2016:

Statsrekneskapen for 2015

Det oljekorrigerte underskotet i statsrekneskapen for 2015 vart 185,3 milliardar kroner. Kapitalen i Statens pensjonsfond auka i 2015 med 1043 milliardar kroner. Det syner statsrekneskapen som vart lagt fram i dag.

Nett-tv

Se sendingen her

Nyhet 19.02.2016:

Ny utredningsinstruks

Den nye utredningsinstruksen for staten trådte i kraft 1. mars 2016. Samtidig ble forvaltningen av instruksen flyttet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Finansdepartementet.

Ferdig behandlet:

Høring om statlige regnskapsstandarder

Høring om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning.

Flere saker om Statlig økonomistyring

Dokumenter

Statsrekneskapen 2015

Meld. St. 3 (2015–2016)

Årleg melding om statsrekneskapen med ein løyvingsrekneskap og ein kapitalrekneskap. Meldinga gjer greie for løyvingane i statsbudsjettet og for dei rekneskapsførte tala og syner mellom anna avvik mellom budsjett og rekneskap. Det er gjort greie for hovudelementa i statsrekneskapen og budsjettpolitikken. Utgifter under departementa, rekneskapen til Statens pensjonsfond og statens balanse er omtalt i kvart sitt kapittel i meldinga. Vedlegg til meldinga inneheld detaljert rekneskap og spesifikasjonar.