Statlig økonomistyring

Finansdepartementet har et overordnet ansvar for økonomistyring i statsforvaltningen. Forvaltningen av økonomiregelverket og operative oppgaver knyttet til statsregnskapet og statlig betalingsformidling er i hovedsak delegert til Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Finansdepartementet forvalter departementenes styring av statlige virksomheter (kapittel 1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten).

Bevilgningsreglementet og veileder i statlig budsjettarbeid

Stortingets overordnede regelverket for budsjettarbeidet i Stortinget og i forvaltningen. I tillegg fastsetter forvaltningen budsjettbestemmelser innenfor rammen av Stortingets regelverk.

Reglement og Bestemmelser om økonomistyring i staten

Felles administrativt regelverk for økonomistyring i staten, fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 5. november 2015.

Rundskriv til forvaltningen innen statlig økonomiforvaltning

Skriv til departementene og forvaltningen. Inneholder direktiver, fullmakter eller rent orienterende stoff. Det skilles på rundskriv av varig karakter (100-serien) og årlige , prosessorienterte skriv.

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde

Pressemelding 28.04.2017:

Statsrekneskapen for 2016

Samla overskot i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond vart 113 milliardar kroner i 2016. Det oljekorrigerte underskotet i statsrekneskapen for 2016 vart 208,4 milliardar kroner, 4,1 milliardar lågare enn lagt til grunn i nysaldert budsjett.

Nett-tv

Se sendingen her

Nyhet 19.02.2016:

Ny utredningsinstruks

Den nye utredningsinstruksen for staten trådte i kraft 1. mars 2016. Samtidig ble forvaltningen av instruksen flyttet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Finansdepartementet.

Dokumenter

Illustrasjonsbilde

Statsrekneskapen 2016

Meld. St. 3 (2016–2017)

Årleg melding om statsrekneskapen med ein løyvingsrekneskap og ein kapitalrekneskap. Meldinga gjer greie for løyvingane i statsbudsjettet og for dei rekneskapsførte tala og syner mellom anna avvik mellom budsjett og rekneskap.

Illustrasjonsbilde

Finansdepartementets

Rundskriv

Rundskriv er (Finansdepartementets) likelydende skriv til departementene. De kan inneholde både direktiver, fullmakter eller rent orienterende stoff.

Kontakt

Finansavdelingen (FA)

Telefon: 22 24 43 03
Adresse: Postboks 8008 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.