Statlig økonomistyring

Finansdepartementet har et overordnet ansvar for økonomistyring i statsforvaltningen. Forvaltningen av økonomiregelverket og operative oppgaver knyttet til statsregnskapet og statlig betalingsformidling er i hovedsak delegert til Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Finansdepartementet forvalter departementenes styring av statlige virksomheter (kapittel 1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten).

Bevilgningsreglementet og veileder i statlig budsjettarbeid

Stortingets overordnede regelverket for budsjettarbeidet i Stortinget og i forvaltningen. I tillegg fastsetter forvaltningen budsjettbestemmelser innenfor rammen av Stortingets regelverk.

Reglement og Bestemmelser om økonomistyring i staten

Felles administrativt regelverk for økonomistyring i staten, fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 18. september 2013.

Rundskriv til forvaltningen innen statlig økonomiforvaltning

Skriv til departementene og forvaltningen. Inneholder direktiver, fullmakter eller rent orienterende stoff. Det skilles på rundskriv av varig karakter (100-serien) og årlige , prosessorienterte skriv.

Aktuelt nå

Ferdig behandlet:

Høring om internrevisjon i staten

Flere statlige virksomheter (forvaltningsorganer) bruker internrevisjon, men det finnes ingen felles, faglige rammer i staten for internrevisjon.

Ferdig behandlet:

Høring om statlige regnskapsstandarder

Høring om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning.

Statsrekneskapen for 2014 lagt fram

Det oljekorrigerte underskotet i statsrekneskapen for 2014 vart 160 milliardar kroner. Kapitalen i Statens pensjonsfond auka i 2014 med 1 416,1 milliardar kroner. Det syner statsrekneskapen som vart lagt fram i dag.

Flere aktuelle saker om Statlig økonomistyring

Dokumenter

Statsrekneskapen 2014

Meld. St. 3 (2014–2015)

Meldinga gjer greie for løyvingane i statsbudsjettet og for dei rekneskapsførte tala og syner mellom anna avvik mellom budsjett og rekneskap. Det er gjort greie for hovudelementa i statsrekneskapen og budsjettpolitikken.