Økonomi og budsjett

Statlig økonomistyring

Finansdepartementet har et overordnet ansvar for økonomistyring i statsforvaltningen. Forvaltningen av økonomiregelverket og operative oppgaver knyttet til statsregnskapet og statlig betalingsformidling er i hovedsak delegert til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Fra 2016 har Finansdepartementet også delegert økonomiregelverkets bestemmelser om etatsstyring til DFØ (kapittel 1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten).

Bevilgningsreglementet og veileder i statlig budsjettarbeid

Stortingets overordnede regelverket for budsjettarbeidet i Stortinget og i forvaltningen. I tillegg fastsetter forvaltningen budsjettbestemmelser innenfor rammen av Stortingets regelverk.

Reglement og Bestemmelser om økonomistyring i staten

Felles administrativt regelverk for økonomistyring i staten, fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 31. august 2021.

Finansdepartementets rundskriv til forvaltningen innen statlig økonomistyring

Finansdepartementets rundskriv til departementene og forvaltningen inneholder direktiver, fullmakter eller rent orienterende stoff. Det skilles på rundskriv av varig karakter (100-serien) og årlige, prosessorienterte rundskriv.

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Pressemelding 29.04.2022:

Statsrekneskapen 2021

Statsbudsjettet og Statens pensjonsfond vart avlagd med eit samla overskot på 142,2 milliardar kroner i 2021, fordelt med eit overskot i statsbudsjettet på 21,1 milliardar kroner og eit overskot i Statens pensjonsfond på 121,1 milliardar kroner. Det syner statsrekneskapen for 2021 som vart lagt fram i dag.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Statsbudsjettet 2022:

Finansdepartementets fagproposisjon

I proposisjonen kjem departementet med framlegg om utgifter og inntekter under programområde 00 Konstitusjonelle institusjonar, programområde 23 Finansadministrasjon, medrekna skatte- og avgiftsadministrasjonen, og programområde 24 Statleg gjeld og krav, renter og avdrag m.m. Ansvaret for løyvingane, medrekna rekneskapsavlegging, under programkategoriane 00.30 Regjeringa og 00.40 Stortinget og underliggjande institusjonar ligg til høvesvis Statsministerens kontor og Stortinget sine eigne institusjonar. Av praktiske grunnar vert desse programkategoriane førte opp i Finansdepartementets proposisjon, og beløpa er tekne med i oversikt over løyvingar på Finansdepartementets område.

Finansdepartementets

Finansdepartementets rundskriv

Rundskriv fra Finansdepartementet er likelydende skriv til departementene innen statlig økonomistyring. De kan inneholde både direktiver, fullmakter eller rent orienterende stoff.

Kontakt

Finansavdelingen (FA)

Telefon: 22 24 43 03
Adresse: Postboks 8008 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo