Statsregnskapet

Statsregnskapet utarbeides og sendes Stortinget i en egen melding innen 1. mai hvert år. Meldingen har fast nummerering og Meld. St. 3 utarbeides med grunnlag i rapportering fra statlige virksomheter og fagdepartement. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) publiserer månedlig bevilgningsregnskap.

Finansdepartementet har ansvaret for hvert år innen 1. mai å utarbeide og oversende Meld. St. 3 om Statsregnskapet til Stortinget.

De overordnede kravene til innholdet meldingen til Stortinget finnes i Bevilgningsreglementet. Meldingen til Stortinget består av en foredragsdel og en vedleggsdel. Vedleggsdelen inneholder oversikter over statens utgifter og inntekter (bevilgningsregnskapet), statens eiendeler og gjeld (kapitalregnskapet), statens garantiansvar og andre regnskap og spesifikasjoner.

Meld. St. 3 utarbeides med grunnlag i rapportering av regnskapstall fra statlige virksomheter og fagdepartementene til statsregnskapet, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten kapittel 3.

Ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet er lagt til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Finansdepartementet utarbeider hvert år følgende rundskriv:

  • Rundskriv om rapportering til statsregnskapet for det enkelte år
  • Rundskriv om årsavslutning med frister for rapportering til statsregnskapet
  • Rundskriv om overføring av ubrukt bevilgning til neste budsjettår

Det rapporteres månedlig til statsregnskapet og alle tall rapporteres akkumulert gjennom året. For nærmere informasjon om månedlige frister og form og innhold på rapporteringen til statsregnskapet henvises det til hjemmesidene til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring publiserer månedlige statsregnskapstall på internett. Det er lagt opp til en fullstendig og enhetlig publisering av slike regnskapstall og det gis oppdaterte opplysninger om Stortingets bevilgninger på de enkelte postene i statsbudsjettet. Fra og med november-regnskapet 2015 publiserer DFØ også rådata med regnskapsinformasjon etter artskontoplanen i maskinlesbart format. Lenke til DFØs rapporteringsside.

Statsregnskapet.no

I oktober 2017 ble portalen statsregnskapet.no lansert. Portalen har en enkel og grafisk fremstilling av statens inntekter og utgifter, og gjør det mulig å sammenligne på tvers av statlige virksomheter. Her kan en også finne mer detaljerte regnskapstall. Portalen ble i juni 2018 oppgradert med regnskapstall også for nettobudsjetterte virksomheter.

DFØ avholder jevnlig kurs i bruk av statsregnskapet.no, og kan kontaktes for veiledning.

1999-2023

 

 

Datasett: Uttrekk bevilgningsregnskap 1999-2023

 

   
Regnskapsår Frister Årsavslutning Ubrukt bevilgning Meld. St. 3
2024

R-10/2023

     
2023

R-11/2022

R-8/2023 R-2/2024 2023
2022

R-10/2021

R-10/2022 R-2/2023 2022
2021

R-10/2020

R-8/2021 R-2/2022 2021
2020

R-10/2019

R-8/2020 R-2/2021  2020
2019

R-11/2018

R-8/2019 R-2/2020  2019
2018

R-11/2017

R-8/2018 R-2/2019  2018
2017

R-10/2016

R-9/2017

R-2/2018 

2017