Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan for statlige virksomheter ble fastsatt som obligatorisk fra 2014, jf. rundskriv R-102 og kapittel 9.4.3 i Gul bok 2014. Rundskrivet oppdateres normalt årlig, senest 08. desember 2023. Standard kontoplan er vedlegg til rundskrivet.

Finansdepartementet fastsatte 25. november 2010 en standard kontoplan for statlige virksomheter som en frivillig ordning fra 1. januar 2011. Standard kontoplan ble 28. september 2012 fastsatt som obligatorisk fra 2014. Det vises til omtale i Gul bok 2010, kapittel 9.2, og til Gul bok 2013, kapittel 9.4 og til Gul bok 2014, kapittel 9.4.3.

Fastsettelse og bruk av standard kontoplan er omtalt i Rundskriv R-102 (senest oppdatert desember 2023) med kontoplanen som vedlegg. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) forvalter kontoplanen, som normalt vil bli oppdatert årlig. Se også DFØs hjemmesider for detaljer. Lenke til regnskapsdagen 28. november 2023

Standard kontoplan for statlige virksomheter ble innført som en frivillig ordning fra 1. januar 2011, med sikte på obligatorisk innføring i 2014 etter en nærmere vurdering av erfaringene. Finansdepartementet varslet i Gul bok 2012 at dersom erfaringen med den pågående innføringen av standard kontoplan for de første kullene ikke tilsa noe annet, ville departementet fastsette kontoplanen som obligatorisk fra 2014. Ut fra erfaringene, og basert på tilrådning fra DFØ, informerte Finansdepartementet i Gul bok 2013 om at standard kontoplan var fastsatt som obligatorisk med virkning fra 1. januar 2014. Statlige virksomheter skal fra 2014 kunne rapportere til statsregnskapet på grunnlag av både statsbudsjettets inndeling i kapitler og poster og ny standard kontoplan.Standard kontoplan gjelder for alle departementer og statlige virksomheter som er en del av staten som juridisk person. Nærmere retningslinjer om bruk av kontoplanen går fram av rundskriv R-102.

Etter at standard kontoplan ble fastsatt som en frivillig ordning 25. november 2010, er det foretatt årlige oppdateringer basert på erfaringer ved forvaltningen av kontoplanen, senest per desember 2021.

Standard kontoplan inneholder en inndeling av virksomhetens inntekter, utgifter og balansekonti gruppert etter art. Kontoplanen er utarbeidet med utgangspunkt i Norsk standard kontoplan (NS 4102), og er tilpasset statlige virksomheter og statens behov for aggregert regnskapsinformasjon.

Det er fastsatt én felles kontoplan for statlige virksomheter, og denne gjelder både for virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til kontant­prinsippet og for virksomheter som, i samråd med overordnet departement, velger å føre virksomhetsregnskapet etter andre prinsipper enn kontantprinsippet. Hvilke konti i standard kontoplan som er relevante for alle virksomheter, og hvilke konti som utelukkende er relevante for virksomheter som følger enten kontantprinsippet eller de statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhets­regnskapet, fremgår av egen kolonne i standard kontoplan. I kontoplanen inngår også enkelte konti som er reserverte for spesifikke formål, virksomheter eller fond.

DFØ vil, som ledd i forvaltningen av standard kontoplan, vedlikeholde to separate veiledningsnotater for henholdsvis virksomheter som fører virksomhetsregnskapet etter kontantprinsippet og virksomheter som benytter SRS. Utdrag av relevante konti fra standard kontoplan følger som vedlegg til disse veiledningsnotatene.

Standard kontoplanen forutsettes lagt inn i virksomhetenes regnskapssystem slik at alle føringer i regnskapet (hovedboken) følger de angitte artskontiene. Det skal ikke bokføres på artskonti som er reservert. Det understrekes at virksomhetene fortsatt skal innrette virksomhetsregnskapene slik at kravene til rapportering til bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet etter kontantprinsippet ivaretas.

Lenke til rundskriv med standard kontoplan og til aktuelle veiledningsnotater fremgår nedenfor: 

Lenke/Kilde Tittel Dato
Finansdepartementet Standard kontoplan for statlige virksomheter (fra 2024) Desember 2023
Finansdepartementet Standard kontoplan for statlige virksomheter (fra 2022)  Desember
2021
Finansdepartementet Standard kontoplan for statlige virksomheter (fra 2021)  Desember 2020
Finansdepartementet Standard kontoplan for statlige virksomheter (fra 2020)  Desember 2019
Finansdepartementet Standard kontoplan for statlige virksomheter (fra 2019)  November 2018
Finansdepartementet Standard kontoplan for statlige virksomheter (fra 2018)  Desember 2017
Finansdepartementet Standard kontoplan for statlige virksomheter (fra 2017)  November 2016
Finansdepartementet Standard kontoplan for statlige virksomheter (fra 2016)  November 2015
Finansdepartementet Standard kontoplan for statlige virksomheter (fra 2015)  Desember 2014
Finansdepartementet Standard kontoplan for statlige virksomheter  November 2013
Finansdepartementet Standard kontoplan for statlige virksomheter Desember 2012 *)
Direktoratet for økonomistyring Veiledningsnotat til standard kontoplan  

*) Første versjon av standard kontoplan,25.11.2010, med endringer 22.12.2011 finnes her.

Formålet med standard kontoplan er å legge til rette for et mer omfattende og standardisert informasjons­grunnlag for styring i statlige virksomheter og for departementenes styring av underliggende virksomheter. En standard kontoplan gir bedre grunnlag for kjennskap til utgiftsstrukturen i virksomhetene og i staten samlet sett. Kontoplanen legger også til rette for bruk i sammenlikninger internt og på tvers av statlige virksomheter. En felles standard kontoplan legger videre til rette for stordrifts­fordeler i forvaltningen av kontoplanen (herunder veiledning og kompetanseutvikling) og vil kunne bidra til å øke kvaliteten på virksomhetsregnskapene.

Høring om standard kontoplan i 2010

Finansdepartementet gjennomførte i perioden juni- september 2010 en høring om utforming av standard kontoplan for statlige virksomheter. Det ble mottatt høringssvar fra samtlige fagdepartementer, og fra omlag 50 statlige virksomheter. Finansdepartementet har oppsummert høringssvarene, og har i samarbeid med DFØ gjennomgått og vurdert disse. Relevante innspill til utformingen av kontoplanen er søkt ivaretatt i den fastsatte kontoplanen.