Rundskriv

Rundskriv er (Finansdepartementets) likelydende skriv til departementene. De kan inneholde både direktiver, fullmakter eller rent orienterende stoff.

Rundskrivene fra Finansdepartementet er inndelte i to kategorier med egne nummerserier:

Rundskriv av varig karakterer nummerert fra 101 til 199

Når et rundskriv av varig karakter blir endret eller justert, vil samme nummer bli benyttet. Rundskriv av varig karakter er knyttet til bevilgningsreglementet og reglementet for økonomistyring i staten med tilhørende bestemmelser om økonomistyring i staten. Rundskrivene inneholder presiseringer og utdypende bestemmelser til reglementene.

Rundskriv av årlig karakter er nummerert fra 1 til 99 der første rundskriv i hvert år begynner med 1

Rundskriv av årlig karakter gir informasjon til departementene og underliggende virksomheter f.eks. om tidsfrister som gjelder for budsjettprosessen og avleggelse av regnskap til Finansdepartementet. For budsjettene gir Finansdepartementet ut årlig et Hovedbudsjettskriv og Tillegg til hovedbudsjettskriv. For statsregnskapet gir Finansdepartementet årlig et rundskriv om Statsregnskapet - årsavslutning og frister for innrapportering.

Klikk her for oversikt over alle rundskriv fra Finansdepartementet

Rundskriv av varig karakter

NummerTittelDato

R-118

Budsjettering og regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter fra 2017

20.10.2016

 R-117

Internrevisjon i statlige virksomheter

29.09.2016 

R-116

Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

12.03.2015

R-115

Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap. Rundskrivet gir nærmere bestemmelser om innhold og oppstilling av årsregnskapet, jf. bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 3.4.

24.11.2016

R-114

Bruk av de statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapene.
Lenke til de enkelte regnskapsstandardene.

21.12.2016

R-113

Presisering av håndtering av fellesføringer i tildelingsbrev og årsrapport

24.08.2009

R-112

Bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering

07.10.2015

R-111

Bruk av belastningsfullmakter og betalinger mellom statlige virksomheter

25.11.2013

R-110

Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet. Kgl. res. om utvidet innsparingsperiode.

13.01.2017

R-109

Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv.

30.04.2014

R-108

Innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

UTGÅTT

R-107

Behandling av uoppklarte differanser og feilføringer hos regnskapsførerne og/eller i statsregnskapet

25.11.2013

R-106

Presiseringer for virksomheter med unntak fra brutto-budsjetteringsprinsippet.

Kravene i rundskriv R-106 er fra 1.1.2016 fullt ut dekket av bestemmelsene om økonomistyring i staten eller av andre rundskriv.

UTGÅTT

R-105

Bruk av betalingskort i statlige virksomheter ved anskaffelse av varer og tjenester

11.11.2015

R-104

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer innenfor statens konsernkontoordning (vedlegg i word-versjon).

11.11.2015

R-103

Arbeidsgiveravgift for statlige virksomheter

21.12.2016

R-102

Standard kontoplan for statlige virksomheter ble obligatorisk fra 1. januar 2014. Oppdatert desember 2017. Se temaside om standard kontoplan for nærmere informasjon.

04.12.2017

R-101

Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet

21.12.2016

R-0564/pdf

R-0564/epub

Reglement for økonomistyring i staten
Bestemmelser om økonomistyring i staten
Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 5. november 2015. Endringene er beskrevet i brev av 11. november 2015. Dokumentet foreligger i A5-format.

2013-utgaven av Reglement og Bestemmelser gjeldende ut 2015 finner du her.

 

05.11.2015 

Årlige rundskriv

2018  
Nummer Dato
R-2/2018Overføring av ubrukt bevilgning til 201822.01.2018
R-1/2018Statsbudsjett og statsregnskap 2018 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 20.12.2017
2017  
Nummer Dato
R-11/2017Rapportering til statsrekneskapen for 201812.12.2017
R-10/2017Retningslinjer for materialet til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet for 2019.
Vedlegg:  1-R10-Konsekvensjusteringer  
                 2-R10-Satsingsforslag
                 3-R10-Tabeller-Nettobudsjetter
 15.11.2017
R-9/2017Statsregnskapet for 2017 - Årsavslutning og frister for innrapportering. Skjemaer for rapportering lastes ned fra DFØ (lenker i rundskrivet).07.11.2017
R-8/2017Statsbudsjettet 2017 – Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – Ny saldering31.08.2017
R-7-2017Statsbudsjettet 2018 - Retningslinjer for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok18.08.2017
R-6-2017Informasjon om endringer i krav til rapportering til statsregnskapet for nettobudsjetterte virksomheter15.08.2017
R-5-2017Statsbudsjett og statsregnskap 2017 - Rentesats for annet halvår 2017 for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter20.06.2017
R-4-2017HOVUDBUDSJETTSKRIV FOR 2018
Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2018
 24.03.2017
R-3/2017Statsbudsjettet 2017 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 201706.03.2017
R-2/2017Overføring av ubrukt bevilgning til 201721.01.2017
R-1/2017Statsbudsjett og statsregnskap 2017 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 19.12.2016
2016  
NummerTittel Dato
R-10/2016 Rapportering til statsrekneskapen for 2017 09.12.2016
R-9/2016  

Retningslinjer for materialet til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet for 2018.
Vedlegg: 1-R9-Konsekvensjusteringer  
              2-R9-Satsingsforslag
              3-R9-Tabeller-Nettobudsjetterte 

22.11.2016
R-8/2016 Statsregnskapet for 2016 - Årsavslutning og frister for innrapportering.
Skjemaer for rapportering lastes ned fra DFØ (lenker i rundskrivet).
09.11.2016
R-7/2016 Statsbudsjettet 2016 – Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – Ny saldering  30.08.2016
R-6-2016 Statsbudsjettet 2017 - Retningslinjer for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok  30.08.2016
R-5/2016 Statsbudsjett og statsregnskap 2016 - Rentesats for annet halvår 2016 for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 22.06.2016
R-4/2016 HOVUDBUDSJETTSKRIV FOR 2017
Regningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2017
18.03.2016
 R-3/2016 Statsbudsjettet 2016 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2016  01.03.2016
R-2/2016 Overføring av ubrukt bevilgning til 2016 20.01.2016
R-1/2016 Statsbudsjett og statsregnskap 2016 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter  22.12.2015
     
2015    
Nummer Tittel Dato
R-10/2015  Rapportering til statsrekneskapen for 2016 17.12.2015
R-9/2015  Retningslinjer for materialet til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet 2017.

Word-versjoner:
Vedlegg 1) mal konsekvensjustering, Vedlegg 2) mal satsingsforslag, Vedlegg 3) tabeller nettobudsjetterte virksomheter
 1.12.2015
R-8/2015 Statsregnskapet for 2015 - Årsavslutning og frister for innrapportering.
Skjemaer for rapportering lastes ned fra DFØ (lenker i rundskrivet).
11.11.2015
 R-7/2015  Statsbudsjettet 2015 – Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – Ny saldering 03.09.2015 
R-6/2015 Statsbudsjettet 2016 - Direktiver for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok 21.08.2015
R-5/2015 Statsbudsjett og statsregnskap 2015 - Rentesats for annet halvår 2015 for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 23.06.2015
R-4/2015 Hovudbudsjettskriv for 2016 - Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2016 20.03.2015
 R-3/2015 Statsbudsjettet 2015 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2015 27.02.2015
R-2/2015 Overføring av ubrukt bevilgning til 2015 21.01.2015
R-1/2015 Statsbudsjett og statsregnskap 2015 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter  22.12.2014 
     
 2014   
Nummer Tittel Dato

R-12/2014

Rapportering til statsrekneskapen for 2015

11.12.2014

R-11/2014

Retningslinjer for materialet til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet 2016

Word-versjoner:
Vedlegg 1) mal konsekvensjustering, Vedlegg 2) mal satsingsforslag, Vedlegg 3) tabeller nettobudsjetterte virksomheter

28.11.2014

R-10/2014

Statsregnskapet for 2014 - Årsavslutning og frister for innrapportering.
Skjemaer for rapportering lastes ned fra DFØ (lenker i rundskrivet).

13.11.2014

R-9/2014

Informasjon om endringer i krav til rapportering til statsregnskapet av refusjoner av lønn fra 1.1.2015

19.09.2014

R-8/2014

Statsbudsjettet 2014. Tilleggsløyvingar i haustsesjonen - nysaldering

12.09.2014

R-7/2014

Statsbudsjettet 2015 - Direktiver for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok

27.08.2014

R-6/2014

Statsbudsjettet og statsregnskap 2014 - Rentesats annet halvår for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

26.06.2014

R-5/2014

 Hovudbudsjettskriv for 2015

02.04.2014

R-4/2014

Statsbudsjettet 2014 - Tilleggsbevilgninger og ompriorieringer våren 2014

28.02.2014

R-3/2014

Forberedelse av innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen.

Vedlegg i regnearkformat. kan benyttes i rapporteringen.

27.01.2014

R-2/2014

Overføring av ubrukt bevilgning til 2014

Oversikt som viser overgang mellom kontoplan for 2012 og 2013

20.01.2014

R-1/2014

Statsbudsjett og statsregnskap 2014 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

08.01.2014
     
2013    
Nummer Tittel Dato

R-10/2013

Rapportering til statsrekneskapen for 2014

12.12.2013

R-9/2013

Retningslinjer for materialet til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet for 2015

Word-versjoner:
Vedlegg 1) mal konsekvensjustering
Vedlegg 2) mal satsingsforslag
Vedlegg 3) tabeller nettobudsjetterte virksomheter

13.12.2013

R-8/2013

Statsregnskapet for 2013 - Årsavslutning og frister for innrapportering.

Skjemaer for rapportering lastes ned fra DFØ (lenker i rundskrivet).

11.11.2013

R-7/2013

Rundskriv - Statsbudsjettet 2013. Tilleggsløyvingar i haustesesjonen - ny saldering

17.09.2013

R-6/2013

Statsbudsjettet 2014 - direktiver for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok

20.08.2013

R-5/2013

Statsbudsjettet og statsregnskap 2013 - Rentesats annet halvår for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

21.06.2013
R-4/2013 

Hovedbudsjettskriv for 2014

04.04.2013

R-3/2013

Statsbudsjettet 2013 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2013

27.02.2013

R-2/2013

Overføring av ubrukt bevilgning til 2013

Oversikt som viser overgang mellom kontoplan for 2011 og 2012

22.01.2013

R-1/2013

Statsbudsjett og statsregnskap 2013 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

04.01.2013

   
2012  
Nummer Tittel Dato

R-10/2012

Rapportering til statsrekneskapen for 2013

07.12.2012

R-9-2012

Retningslinjer for materiale til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet for 2014.Vedlegg 1 mal konsekvensjustering , Vedlegg 2 mal satsingsforslag, Vedlegg 3 tabeller nettobudsjetterte virksomheter

07.12.2012

R-8/2012

Statsregnskapet for 2012 - Årsavslutning og frister for innrapportering.

Skjemaer for rapportering lastes ned fra DFØ (lenker i rundskrivet).

08.11.2012

R-7/2012

Statsbudsjettet 2012. Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – ny saldering

11.09.2012

R-6/2012

Statsbudsjettet 2013 - direktiver for bekreftelsebrev og innlevering av tekst til Gul bok

08.08.2012

R-5/2012

Statsbudsjettet og statsregnskap 2012 - Rentesats annet halvår for mellomværende med statskassen og korrigert rentesats for 2012 for statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

27.06.2012 

R-4/2012

Hovudbudsjettskriv for 2013 - Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2013

22.03.2012

R-3/2012

Statsbudsjettet 2012 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2012

28.02.2012

R-2/2012

Overføring av ubrukt bevilgning til 2012

Oversikt som viser overgang mellom kontoplan for 2010 og 2011

24.01.2012

R-1/2012

Statsbudsjett og statsregnskap 2012 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

03.01.2012

   
2011  
NummerTittelDato

R-10/2011

Rapportering til statsrekneskapen for 2012

12.12.2011

R-9-2011

Retningslinjer for materiale til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet for 2013.Vedlegg 1 mal konsekvensjustering ,  Vedlegg 2 mal satsingsforslag, Vedlegg 3 tabeller nettobudsjetterte virksomheter

02.12.2011

R-8/2011

Statsregnskapet for 2011– årsavslutning og frister for innrapportering.

Skjemaer for rapportering lastes ned fra DFØ (lenker i rundskrivet).

14.11.2011

R-7/2011

Statsbudsjettet 2011. Tilleggsløyvingar i haustsesjonen - nysaldering

12.09.2011

R-6/2011

Statsbudsjettet 2012 - direktiver for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok

23.08.2011

R-5/2011

Statsbudsjettet og statsregnskap 2011 - Rentesats annet halvår for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

24.06.2011

R-4/2011

HOVUDBUDSJETTSKRIV FOR 2012

18.03.2011

R-3/2011

Statsbudsjettet 2011 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2011

10.02.2011

R-2/2011

Overføring av ubrukt bevilgning til 2011

Oversikt som viser overgang mellom kontoplan for 2009 og 2010

24.01.2011

R-1/2011

Statsbudsjett og statsregnskap 2011 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

03.01.2011

   
2010  
NummerTittelDato

R-10/2010

Rapportering til statsrekneskapen for 2011

09.12.2010

R-9/2010

Retningslinjer for materiale til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet for 2012

30.11.2010

R-8/2010

Statsregnskapet for 2010– årsavslutning og frister for innrapportering. Vedlegg 1, Vedlegg 3-4, vedlegg 5, Mal_Kapital_Balanse, Mal_aksjeoversikt, Mal_Garantioversikt, Beholdningsoversikt, Gaveforsterkning 

12.11.2010

R-7/2010

Statsbudsjettet 2010. Tilleggsløyvingar i haustesjonen - ny saldering

14.09.2010

R-6/2010

Statsbudsjettet 2011 - direktiver for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok

23.08.2010

R-5/2010

Statsbudsjettet og statsregnskap 2010 - Rentesats annet halvår for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

21.06.2010

R-4/2010

Hovudbudsjettskriv for 2011

26.03.2010

R-3/2010

Statsbudsjettet 2010 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2010

22.02.2010

R-2/2010

Overføring av ubrukt bevilgning til 2010

Oversikt som viser overgang mellom kontoplan for 2008 og 2009

26.01.2010

R-1/2010

Statsbudsjettet og statsregnskap 2010 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

04.01.2010