Finansdepartementets rundskriv

Rundskriv fra Finansdepartementet er likelydende skriv til departementene innen statlig økonomistyring. De kan inneholde både direktiver, fullmakter eller rent orienterende stoff.

Rundskrivene fra Finansdepartementet er inndelte i to kategorier med egne nummerserier:

Rundskriv av varig karakterer nummerert fra 100 til 199

Når et rundskriv av varig karakter blir endret eller justert, vil samme nummer bli benyttet. Rundskriv av varig karakter er knyttet til bevilgningsreglementet, utredningsinstruksen og reglementet for økonomistyring i staten med tilhørende bestemmelser om økonomistyring i staten. Rundskrivene inneholder presiseringer og utdypende bestemmelser.

Rundskriv av årlig karakter nummerert fra 1 til 99

Rundskriv av årlig karakter gir informasjon til departementene og underliggende virksomheter f.eks. om tidsfrister som gjelder for budsjettprosessen og avleggelse av regnskap til Finansdepartementet. For budsjettene utgir Finansdepartementet et årlig Hovedbudsjettskriv og i tillegg flere prosess-orienterte rundskriv. For statsregnskapet utgir Finansdepartementet bl.a. et årlig rundskriv om den kommende årsavslutningen, med frister for innrapportering. Rundskrivene nummereres fortløpende fra 1 hvert år.

Klikk her for oversikt over alle rundskriv fra Finansdepartementet

Rundskriv av varig karakter

Nummer Tittel Dato
R-118 Regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter. Oppdatert regulering fra 2022 15.12.2021
R-117 Internrevisjon i statlige virksomheter 11.12.2020 
R-116 Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27.05.2022
R-115 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap. Rundskrivet gir nærmere bestemmelser om innhold og oppstilling av årsregnskapet, jf. bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 3.4. 15.12.2022
R-114 Bruk av de statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapene. Seneste endring gjelder obligatorisk SRS.
Lenke til de enkelte regnskapsstandardene.
08.12.2023
R-113 Presisering av håndtering av fellesføringer i tildelingsbrev og årsrapport 18.12.2020
R-112 Bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering 07.10.2015
R-111 Bruk av belastningsfullmakter og betalinger mellom statlige virksomheter 25.11.2013
R-110 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet. Utvidet innsparingsperiode er ikke forlenget etter 1.1.2023. Fullmaktsbeløp er oppdatert juni 2023.  20.06.2023
R-109 Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv. 25.06.2021
R-108 Statens prosjektmodell gjeldende fra 1.7.2023 - Krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten. Frem til 30. juni 2023 gjelder R-108/08.03.2019 15.03.2023
R-107 Behandling av uoppklarte differanser og feilføringer hos regnskapsførerne og/eller i statsregnskapet 25.11.2013
R-106 Presiseringer for virksomheter med unntak fra brutto-budsjetteringsprinsippet.

Kravene i rundskriv R-106 er fra 1.1.2016 fullt ut dekket av bestemmelsene om økonomistyring i staten eller av andre rundskriv.

UTGÅTT
R-105 Bruk av betalingskort i statlige virksomheter ved anskaffelse av varer og tjenester 11.11.2015
R-104 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer innenfor statens konsernkontoordning (vedlegg i word-versjon). 07.12.2020
R-103 Arbeidsgiveravgift for statlige virksomheter 04.12.2020
R-102 Standard kontoplan for statlige virksomheter ble obligatorisk fra 1. januar 2014. Oppdatert desember 2023. Se temaside om standard kontoplan for nærmere informasjon. 08.12.2023
R-101 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet 15.12.2022
R-100

Oppdatering av unntak fra 1. april 2022. Midlertidige unntak fra bestemmelser om økonomistyring i staten, for at utbetaling av lønn til statsansatte kan skje til rett tid under virusutbruddet.

04.03.2022
R-0564/pdf

R-0564/epub

Reglement for økonomistyring i staten
Bestemmelser om økonomistyring i staten
Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 20. desember 2022. Endringene gjelder bl.a.  digital avlevering eller innsamling til kudos.dfo.no. Øvrige endringer fremgår av forordet.

Se for øvrig omtale av gjeldende og tidligere versjoner av Reglement og Bestemmelser om økonomistyring i staten her.

20.12.2022

Årlige rundskriv

2024    
Nummer Tittel Dato
R-4/2024 HOVUDBUDSJETTSKRIV FOR 2025
Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2025
22.03.2024
R-3/2024 Statsbudsjettet 2024 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2024 12.02.2024
R-2/2024 Overføring av ubrukt bevilgning til 2024 19.01.2024
R-1/2024 Statsbudsjett og statsregnskap 2024 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter  18.12.2023
2023    
Nummer Tittel Dato
R-10/2023 Rapportering til statsrekneskapen for 2024 04.12.2023
R-9/2023 Retningslinjer for materialet til regjeringens konferanse i mars om statsbudsjettet for 2025.
Vedlegg: 
1-R9-Konsekvensjusteringer  
2-R9-Satsingsforslag
3-R9-Gevinstrealisering
4-R9-Tabeller-Nettobudsjettert
03.11.2023
R-8/2023 Statsregnskapet for 2023 - Årsavslutning og frister for innrapportering. Skjemaer for rapportering lastes ned fra DFØ (lenker i rundskrivet). 10.11.2023
R-7/2023 Statsbudsjettet 2023 – Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – Ny saldering 04.09.2023
R-6/2023 Statsbudsjettet 2024 - Retningslinjer for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok 24.08.2023
R-5/2023 Statsbudsjett og statsregnskap 2023 - Rentesats for annet halvår 2023 for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 20.06.2023
R-4/2023 HOVUDBUDSJETTSKRIV FOR 2024
Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2024
21.03.2023
R-3/2023 Statsbudsjettet 2023 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2023 27.02.2023
R-2/2023 Overføring av ubrukt bevilgning til 2023 20.01.2023
R-1/2023 Statsbudsjett og statsregnskap 2023 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 20.12.2022
2022    
Nummer Tittel Dato
R-11/2022 Rapportering til statsrekneskapen for 2023 05.12.2022
R-10/2022 Statsregnskapet for 2022 - Årsavslutning og frister for innrapportering. Skjemaer for rapportering lastes ned fra DFØ (lenker i rundskrivet). 10.11.2022
R-9/2022 Retningslinjer for materialet til regjeringens konferanse i mars om statsbudsjettet for 2024.
Vedlegg: 
1-R9-Konsekvensjusteringer  
2-R9-Satsingsforslag
3-R9-Gevinstrealisering
4-R9-Tabeller-Nettobudsjettert
07.11.2022
R-8/2022 Regnskapsføring av ikke utbetalte lønnsmidler ifm. lønnsoppgjøret 2022 og konsekvenser av manglende rapportering i november for fakturering og regnskapsføring av pensjonspremie fra SPK 31.10.2022
R-7/2022 Statsbudsjettet 2022 – Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – Ny saldering 06.09.2022
R-6/2022 Statsbudsjettet 2023 - Retningslinjer for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok 26.08.2022
R-5/2022 Statsbudsjett og statsregnskap 2022 - Rentesats for annet halvår 2022 for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 16.06.2022
R-4/2022 HOVUDBUDSJETTSKRIV FOR 2023
Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2023
28.03.2022
R-3/2022 Statsbudsjettet 2022 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2022 07.03.2022
R-2/2022 Overføring av ubrukt bevilgning til 2022 18.01.2022
R-1/2022 Statsbudsjett og statsregnskap 2022 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter  17.12.2021
     
2021    
Nummer Tittel Dato
R-10/2021 Rapportering til statsrekneskapen for 2022 13.12.2021
R-9/2021 Retningslinjer for materialet til regjeringens konferanse i mars om statsbudsjettet for 2023.
Vedlegg: 
1-R9-Konsekvensjusteringer  
2-R9-Satsingsforslag
3-R9-Gevinstrealisering
4-R9-Tabeller-Nettobudsjettert
13.12.2021
R-8/2021 Statsregnskapet for 2021 - Årsavslutning og frister for innrapportering. Skjemaer for rapportering lastes ned fra DFØ (lenker i rundskrivet). 08.11.2021
R-7/2021 Statsbudsjettet 2021 – Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – Ny saldering 06.09.2021
R-6/2021 Statsbudsjettet 2022 - Retningslinjer for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok 25.08.2021
R-5/2021 Statsbudsjett og statsregnskap 2021 - Rentesats for annet halvår 2021 for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 17.06.2021
R-4/2021 HOVUDBUDSJETTSKRIV FOR 2022
Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2022
26.03.2021
R-3/2021 Statsbudsjettet 2021 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2021 12.02.2021
R-2/2021 Overføring av ubrukt bevilgning til 2021. Vedlegg: Engangseffekt, jf. fullmakt om utbetalingsløsning for reisetid og lønn. 22.01.2021
R-1/2021 Statsbudsjett og statsregnskap 2021 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter  18.12.2020
     
2020    
Nummer Tittel Dato
R-10/2020 Rapportering til statsrekneskapen for 2021 04.12.2020
R-9/2020 Retningslinjer for materialet til regjeringens konferanse i mars om statsbudsjettet for 2022.
Vedlegg: 
1-R9-Konsekvensjusteringer  
2-R9-Satsingsforslag
3-R9-Gevinstrealisering
4-R9-Tabeller-Nettobudsjettert
19.11.2020
R-8/2020 Statsregnskapet for 2020 - Årsavslutning og frister for innrapportering. Skjemaer for rapportering lastes ned fra DFØ (lenker i rundskrivet). 11.11.2020
R-7/2020 Statsbudsjettet 2020 – Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – Ny saldering 09.09.2020
R-6/2020 Statsbudsjettet 2021 - Retningslinjer for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok 01.09.2020
R-5/2020 Statsbudsjett og statsregnskap 2020 - Rentesats for annet halvår 2020 for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 23.06.2020
R-4/2020 HOVUDBUDSJETTSKRIV FOR 2021
Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2021
04.05.2020
R-3/2020 Statsbudsjettet 2020 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2020 20.02.2020
R-2/2020 Overføring av ubrukt bevilgning til 2020 21.01.2020
R-1/2020 Statsbudsjett og statsregnskap 2020 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter  19.12.2019
2019    
Nummer Tittel Dato
R-10/2019 Rapportering til statsrekneskapen for 2020 04.12.2019
R-9/2019 Retningslinjer for materialet til regjeringens konferanse i mars om statsbudsjettet for 2021.
Vedlegg: 
1-R9-Konsekvensjusteringer  
2-R9-Satsingsforslag
3-R9-Gevinstrealisering
4-R9-Tabeller-Nettobudsjettert
13.11.2019
R-8/2019 Statsregnskapet for 2019 - Årsavslutning og frister for innrapportering. Skjemaer for rapportering lastes ned fra DFØ (lenker i rundskrivet). 08.11.2019
R-7/2019 Statsbudsjettet 2019 – Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – Ny saldering 05.09.2019
R-6/2019 Statsbudsjettet 2020 – Retningslinjer for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok 27.08.2019
R-5/2019 Statsbudsjett og statsregnskap 2019 - Rentesats for annet halvår 2019 for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 20.6.2019
R-4/2019 HOVUDBUDSJETTSKRIV FOR 2020
Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2020
11.04.2019
R-3/2019 Statsbudsjettet 2019 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2019 04.03.2019
R-2/2019 Overføring av ubrukt bevilgning til 2019 17.01.2019
R-1/2019 Statsbudsjett og statsregnskap 2019 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter  19.12.2018
     
2018    
Nummer   Dato
R-11-2018

Rapportering til statsrekneskapen for 2019

28.11.2018
R-10-2018

Krav om å tilby elektronisk faktura ved salg av varer og tjenester fra statlige virksomheter

15.11.2018
R-9-2018

Retningslinjer for materialet til regjeringens konferanse i mars om statsbudsjettet for 2020.
Vedlegg: 
1-R9-Konsekvensjusteringer  
2-R9-Satsingsforslag
3-R9-Gevinstrealisering
4-R9-Tabeller-Nettobudsjettert
5-R9-Mellomværende

 

14.11.2018
R-8-2018 Statsregnskapet for 2018 - Årsavslutning og frister for innrapportering. Skjemaer for rapportering lastes ned fra DFØ (lenker i rundskrivet). 08.11.2018
R-7-2018 Statsbudsjettet 2018 – Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – Ny saldering 04.09.2018
R-6-2018 Statsbudsjettet 2019 - Retningslinjer for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok 24.08.2018
R-5-2018 Statsbudsjett og statsregnskap 2018 - Rentesats for annet halvår 2018 for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 20.06.2018
R-4-2018 HOVUDBUDSJETTSKRIV FOR 2019
Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2019
23.03.2018
R-3-2018 Statsbudsjettet 2018 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2018 06.03.2018 
R-2/2018 Overføring av ubrukt bevilgning til 2018 22.01.2018
R-1/2018 Statsbudsjett og statsregnskap 2018 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter  20.12.2017
2017    
Nummer   Dato
R-11/2017 Rapportering til statsrekneskapen for 2018 12.12.2017
R-10/2017 Retningslinjer for materialet til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet for 2019.
Vedlegg:  1-R10-Konsekvensjusteringer  
2-R10-Satsingsforslag
3-R10-Tabeller-Nettobudsjetter
 15.11.2017
R-9/2017 Statsregnskapet for 2017 - Årsavslutning og frister for innrapportering. Skjemaer for rapportering lastes ned fra DFØ (lenker i rundskrivet). 07.11.2017
R-8/2017 Statsbudsjettet 2017 – Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – Ny saldering 31.08.2017
R-7-2017 Statsbudsjettet 2018 - Retningslinjer for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok 18.08.2017
R-6-2017 Informasjon om endringer i krav til rapportering til statsregnskapet for nettobudsjetterte virksomheter 15.08.2017
R-5-2017 Statsbudsjett og statsregnskap 2017 - Rentesats for annet halvår 2017 for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 20.06.2017
R-4-2017 HOVUDBUDSJETTSKRIV FOR 2018
Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2018
 24.03.2017
R-3/2017 Statsbudsjettet 2017 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2017 06.03.2017
R-2/2017 Overføring av ubrukt bevilgning til 2017 21.01.2017
R-1/2017 Statsbudsjett og statsregnskap 2017 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter  19.12.2016
2016    
Nummer Tittel  Dato
R-10/2016 Rapportering til statsrekneskapen for 2017 09.12.2016
R-9/2016

Retningslinjer for materialet til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet for 2018.
Vedlegg: 1-R9-Konsekvensjusteringer  
              2-R9-Satsingsforslag
              3-R9-Tabeller-Nettobudsjetterte 

22.11.2016
R-8/2016 Statsregnskapet for 2016 - Årsavslutning og frister for innrapportering.
Skjemaer for rapportering lastes ned fra DFØ (lenker i rundskrivet).
09.11.2016
R-7/2016 Statsbudsjettet 2016 – Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – Ny saldering  30.08.2016
R-6-2016 Statsbudsjettet 2017 - Retningslinjer for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok  30.08.2016
R-5/2016 Statsbudsjett og statsregnskap 2016 - Rentesats for annet halvår 2016 for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 22.06.2016
R-4/2016 HOVUDBUDSJETTSKRIV FOR 2017
Regningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2017
18.03.2016
 R-3/2016 Statsbudsjettet 2016 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2016  01.03.2016
R-2/2016 Overføring av ubrukt bevilgning til 2016 20.01.2016
R-1/2016 Statsbudsjett og statsregnskap 2016 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter  22.12.2015
     
2015    
Nummer Tittel Dato
R-10/2015  Rapportering til statsrekneskapen for 2016 17.12.2015
R-9/2015  Retningslinjer for materialet til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet 2017.

Word-versjoner:
Vedlegg 1) mal konsekvensjustering, Vedlegg 2) mal satsingsforslag, Vedlegg 3) tabeller nettobudsjetterte virksomheter
 1.12.2015
R-8/2015 Statsregnskapet for 2015 - Årsavslutning og frister for innrapportering.
Skjemaer for rapportering lastes ned fra DFØ (lenker i rundskrivet).
11.11.2015
 R-7/2015  Statsbudsjettet 2015 – Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – Ny saldering 03.09.2015 
R-6/2015 Statsbudsjettet 2016 - Direktiver for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok 21.08.2015
R-5/2015 Statsbudsjett og statsregnskap 2015 - Rentesats for annet halvår 2015 for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 23.06.2015
R-4/2015 Hovudbudsjettskriv for 2016 - Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2016 20.03.2015
 R-3/2015 Statsbudsjettet 2015 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2015 27.02.2015
R-2/2015 Overføring av ubrukt bevilgning til 2015 21.01.2015
R-1/2015 Statsbudsjett og statsregnskap 2015 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter  22.12.2014