Regelverk for økonomistyring i staten

Det er fastsatt et felles administrativt regelverk for økonomistyring i staten. Regelverket består av Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 20. desember 2022.

Regelverket har som formål å sikre at:

 1. statlige midler brukes og inntekter oppnås i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger
 2. fastsatte mål og resultatkrav oppnås
 3. statlige midler brukes effektivt
 4. statens materielle verdier forvaltes på en forsvarlig måte

Den elektroniske utgaven av regelverket publiseres både i pdf-format og i EPUB-format:

Regelverket har flere nivåer

 • Reglement for økonomistyring i staten utgjør det øverste nivået i regelverket og fastsettes ved kongelig resolusjon. Reglementet avgrenser seg til hovedprinsipper for økonomistyringen og gir et hjemmelsgrunnlag for Finansdepartementet til å fastsette utdypende bestemmelser.
 • Bestemmelser om økonomistyring i staten utgjør neste nivå og fastsettes av Finansdepartementet i medhold av reglementet § 3. Bestemmelsene supplerer reglementet og omhandler i mer detalj bestemmelser på en rekke områder, bl.a. Departementenes styring av virksomheter, Virksomheters interne styring og Felles standarder og systemer.  Det er også gitt nærmere bestemmelser knyttet til forvaltning av tilskuddsordninger, stønadsordninger til privatpersoner og forvaltning av garantiordninger.
 • I Rundskriv til forvaltningen gir Finansdepartementet presiseringer og utdypende bestemmelser knyttet til Bevilgningsreglementet og Reglement for økonomistyring i staten. Finansdepartementet sender også ut rundskriv i tilknytning til de årlige budsjett- og regnskapsprosesser.

På noen områder er det tidligere utarbeidet kravspesifikasjoner. Se Kravspesifikasjon økonomi og lønnssystemer under arkiv.

Det utarbeides også veiledere  på ulike områder.

Oversikt over endringer

Gjeldende Økonomiregelverk ble fastsatt 12. desember 2003.

 • Høsten 2005 ble det gjennomført en begrenset revisjon av Økonomiregelverket for å korrigere tekniske henvisninger til nytt bevilgningsreglement som Stortinget vedtok 26. mai 2005. Endringene er beskrevet i Finansdepartementets brev av 21.12.2005.
 • Sommeren 2010 ble det bl.a. gjennomført noen endringer i bestemmelsene om økonomistyring i staten knyttet til mottak av elektroniske fakturaer. Endringene er beskrevet i brev av 08.06.2010. Den elektroniske versjonen av bestemmelsene ble også oppdatert med lenker ved henvisning til andre dokumenter. 
 • Det ble 18. september 2013 gjort endringer i Bestemmelsene om økonomistyring med blant annet krav til standard kontoplan, årsrapport og årsregnskap. Det ble også gjort tilpasninger i bestemmelsene som følge av endringer i bokføringsloven med tilhørende forskrifter. Endringene er beskrevet i brev av 18.09.2013.
 • Det er 5. november 2015 gjort endringer i Bestemmelsene om økonomistyring med blant annet krav til vurdering av internrevisjon, krav om at virksomhetene skal føre regnskapet etter enten kontantprinsippet eller periodiseringsprinsippet iht. SRS. Det er også gjort tilpasninger i bestemmelsene som følge av endringer i bokføringsloven med tilhørende forskrifter, og som følge av innføringen av nettoføringsordningen for merverdiavgift i statsforvaltningen. I tilknyting til krav om oppbevaringsplikt av regnskapsmateriell er det gjort visse tillempninger for bl.a. oppbevaring av papirfakturaer.  Endringene er overordnet beskrevet i brev av 11.11.2015 og i forord til økonomiregelverket. De oppdaterte bestemmelsene har virkning fra 1.1.2016.
 • Høsten 2019 ble det gjort oppdateringer i bestemmelsenes kapittel 1-7. I kapittel 1 er en definisjon av begrepet statlig virksomhet tatt inn, og publiseringskravene i kapittel 1 og 2 er endret på noen punkter. Bestemmelser som gjelder transaksjonskontroller og arbeidsdeling er gjennomgått og endret på flere punkter. Unntak fra kontantprinsippet som innebærer at det oppstår et mellomværende med statskassen er klargjort i kapittel 3, med henvisning til rundskriv R-101. I kapittel 4 og 5 er det gjort endringer for å oppdatere og harmonisere krav med reglene i bokføringsloven med forskrifter. Kapittel 6 og 7 er endret for å tydeliggjøre sammenhengen med forvaltningslovens krav til saksbehandling. Rundskriv R-101 er oppdatert 2.10.2019 med presiseringer til innholdet i mellomværende med statskassen og krav som vedrører refusjoner av utlegg og utgiftsdeling. Endringene er overordnet beskrevet i brev av 2.10.2019 og i forord til økonomiregelverket. Kravene trer i kraft 1. januar 2020, med to unntak som er nærmere omtalt i forordet til oppdaterte bestemmelser. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring forvalter regelverket og her kan du lese mer om endringene. 
  Se også Nærings- og fiskeridepartementets rundskriv W-01/2019 av 25.10.2019 om Registrering av statlige virksomheter i enhetsregisteret. 
 • I desember 2020 er rundskriv R-101 og flere av Finansdepartementenes øvrige rundskriv gjennomgått og oppdatert , bl.a. som følge av oppdateringen av bestemmelsene i 2019.
 • I august 2021 er det gjort endringer som berører bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3 felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. I punkt 3.3.2 om virksomhetens plikt til å føre regnskap er det tatt inn bestemmelse om at de statlige regnskapsstandardene (SRS) gjøres obligatorisk for alle statlige virksomheter med en innføringsperiode på fem år fra 2022, jf. Finansdepartementets rundskriv R-114/31. august 2021.  I tråd med dette er det i punktene 3.4.1 og 3.4.2 gjort en mindre redigeringsmessig justering.
 • I desember 2022 er det fastsatt enkelte mindre endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten. Endringene gjelder blant annet punkt 2.7 Evalueringer som er oppdatert med digital avlevering eller innsamling til kudos.dfo.no. Øvrige endringer med referanse til aktuelle punkter i bestemmelsene, fremgår av forordet til økonomiregelverket, der også endringslogg for alle tidligere revisjoner fremkommer.

Nærmere bestemmelser om innhold og oppstilling av årsregnskapet, jf. bestemmelsene pkt. 3.4 er gitt i rundskriv R-115 av 15.  desember 2022.

2021 versjon av Bestemmelsene om økonomistyring kan hentes her.
2019 versjon av Bestemmelsene om økonomistyring kan hentes her.
2015 versjon av Bestemmelsene om økonomistyring kan hentes her.
2013 versjon av Bestemmelsene om økonomistyring kan hentes her.
2010 versjon av Bestemmelsene om økonomistyring kan hentes her.