Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regelverk for økonomistyring i staten

Det er fastsatt et felles administrativt regelverk for økonomistyring i staten. Regelverket består av Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten, Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 5. november 2015. Rundskriv R-115 om virksomheters årsregnskap er oppdatert 24. november 2016.

Regelverket har som formål å sikre at:

 1. statlige midler brukes og inntekter oppnås i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger
 2. fastsatte mål og resultatkrav oppnås
 3. statlige midler brukes effektivt
 4. statens materielle verdier forvaltes på en forsvarlig måte

Den elektroniske utgaven av regelverket publiseres både i pdf-format og i EPUB-format:

Regelverket har flere nivåer

 • Reglement for økonomistyring i staten utgjør det øverste nivået i regelverket og fastsettes ved kongelig resolusjon. Reglementet avgrenser seg til hovedprinsipper for økonomistyringen og gir et hjemmelsgrunnlag for Finansdepartementet til å fastsette utdypende bestemmelser.
 • Bestemmelser om økonomistyring i staten utgjør neste nivå og fastsettes av Finansdepartementet i medhold av reglementet § 3. Bestemmelsene supplerer reglementet og omhandler i mer detalj bestemmelser på en rekke områder, bl.a. Departementenes styring av virksomheter, Virksomheters interne styring og Felles standarder og systemer.  Det er også gitt nærmere bestemmelser knyttet til forvaltning av tilskuddsordninger, stønadsordninger til privatpersoner og forvaltning av garantiordninger.
 • I Rundskriv til forvaltningen gir Finansdepartementet presiseringer og utdypende bestemmelser knyttet til Bevilgningsreglementet og Reglement for økonomistyring i staten. Finansdepartementet sender også ut rundskriv i tilknytning til de årlige budsjett- og regnskapsprosesser.

På noen områder er det tidligere utarbeidet kravspesifikasjoner. Se Kravspesifikasjon økonomi og lønnssystemer under arkiv.

Det utarbeides også veiledere  på ulike områder.

Oversikt over endringer

Gjeldende Økonomiregelverk ble fastsatt 12. desember 2003.

 • Høsten 2005 ble det gjennomført en begrenset revisjon av Økonomiregelverket for å korrigere tekniske henvisninger til nytt bevilgningsreglement som Stortinget vedtok 26. mai 2005. Endringene er beskrevet i Finansdepartementets brev av 21.12.2005.
 • Sommeren 2010 ble det bl.a. gjennomført noen endringer i bestemmelsene om økonomistyring i staten knyttet til mottak av elektroniske fakturaer. Endringene er beskrevet i brev av 08.06.2010. Den elektroniske versjonen av bestemmelsene ble også oppdatert med lenker ved henvisning til andre dokumenter. 
 • Det ble 18. september 2013 gjort endringer i Bestemmelsene om økonomistyring med blant annet krav til standard kontoplan, årsrapport og årsregnskap. Det ble også gjort tilpasninger i bestemmelsene som følge av endringer i bokføringsloven med tilhørende forskrifter. Endringene er beskrevet i brev av 18.09.2013.
 • Det er 5. november 2015 gjort endringer i Bestemmelsene om økonomistyring med blant annet krav til vurdering av internrevisjon, krav om at virksomhetene skal føre regnskapet etter enten kontantprinsippet eller periodiseringsprinsippet iht. SRS. Det er også gjort tilpasninger i bestemmelsene som følge av endringer i bokføringsloven med tilhørende forskrifter, og som følge av innføringen av nettoføringsordningen for merverdiavgift i statsforvaltningen. I tilknyting til krav om oppbevaringsplikt av regnskapsmateriell er det gjort visse tillempninger for bl.a. oppbevaring av papirfakturaer.  Endringene er overordnet beskrevet i brev av 11.11.2015 og i forord til økonomiregelverket. De oppdaterte bestemmelsene har virkning fra 1.1.2016.

Nærmere bestemmelser om innhold og oppstilling av årsregnskapet, jf. bestemmelsene pkt. 3.4 er gitt i rundskriv R-115 av 24. november 2016.

2013 versjon av Bestemmelsene om økonomistyring kan hentes her.
2010 versjon av Bestemmelsene om økonomistyring kan hentes her.

 

Til toppen