Veiledere utarbeidet av Finansdepartementet

Her finner du lenker til flere ulike veiledere utarbeidet av Finansdepartementet, blant annet veileder i Etatsstyring, Samfunnsøkonomiske analyser og veilederen i statlig budsjettarbeid.

Veileder i etatsstyring

Etatsstyring er en viktig oppgave for departementene. Den omfatter styring og oppfølging av underliggende statlige virksomheter som er en del av statsforvaltningen. Etatsstyringen er regulert i Reglement for økonomistyring i staten og utdypet i Finansdepartementets Bestemmelser om økonomistyring i staten. Reguleringen er generell og overordnet, og det er lagt vekt på tilpasning av styringen til risiko, vesentlighet og underliggende virksomhets egenart.

Hvert departement må tilpasse sin etatsstyring til de gjeldende forholdene på det aktuelle området. Denne veilederen skal derfor ikke normere eller standardisere etatsstyringen. Hensikten har snarere vært å peke på en del utfordringer og problemstillinger som må vurderes når departementene skal tilpasse sin styring. Siktemålet har vært at dokumentet kan være til inspirasjon for departementene i dette arbeidet. Finansdepartementet har utarbeidet veilederen i et samarbeid med representanter fra rundt halvparten av departementene. Fra 2016 har Finansdepartementet også delegert økonomiregelverkets bestemmelser om etatsstyring til DFØ (kapittel 1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten). Veilederen i etatsstyring er tilgjengelig på DFØs nettsider sammen med annet veiledningsmateriell knyttet til fagfeltet.

Veileder i Samfunnsøkonomiske analyser

DFØ har utarbeidet en veileder i samfunnsøkonomiske analyser basert på rundskriv R-109/2014 Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv. Veilederen  gir anbefalinger om hvordan samfunnsøkonomiske analyser bør utformes, og gjennomgår stegene i en samfunnsøkonomisk analyse samt prinsipper, hovedregler og begrunnelser for hvordan verdsette ulike kostnads- og nytteelementer, fastsettelse av kalkulasjonsrente, håndtering av risiko, beregning av skattekostnad mv.

På DFØs nettsider finnes også informasjon om nettverksmøter og kurs i tillegg til at DFØ har samlet linker til sektorveiledere som går nærmere inn på sektorspesifikke problemstillinger. Dere vil også finne linker til andre lands veiledere på siden.

Finansdepartementets veileder fra 2005 er ikke oppdatert og bygger på tidligere rundskriv og anbefalinger. Den er fortsatt tilgjengelig på nettsidene.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings sider med veiledningsmateriell finner dere her.

Finansdepartementets veileder basert på utgått rundskriv fra 2005. Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomisk analyse fra 2005.

Veileder til gjennomføring av evalueringer

Les Finansdepartementets veileder til gjennomføring av evalueringer.

Veileder i statlig budsjettarbeid

Stortinget vedtok 26. mai 2005 et nytt bevilgningsreglement på grunnlag av St.prp. nr. 48 (2004-2005), jf. Innst. S. nr. 187 (2004-2005). Det nye reglementet trådte i kraft 1. januar 2006 og avløste det tidligere reglementet av 19. november 1959 med senere endringer.

Finansdepartementet har utarbeidet og oppdatert en veileder i statlig budsjettarbeid basert på reglementet av 2005 og på regelverk som Kongen og Finansdepartementet har fastsatt med hjemmel i reglementet.

Veilederen erstatter tidligere utgitte veiledere som er basert på bevilgningsreglementet av 1959.

Les Finansdepartementets veileder i statlig budsjettarbeid (senest oppdatert mars 2014)

Bestilling

Offentlige institusjoner kan bestille veiledere fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Kopi- og distribusjonsservice, på følgende måte: