Oversikt over Finansdepartementets rundskriv

 Finansdepartementets rundskriv innen statlig økonomistyring er inndelt i to kategorier med egne nummerserier:

  • Rundskriv av varig karakter er nummerert fra 100 til 199. Når et rundskriv av varig karakter blir endret eller justert, vil samme nummer bli benyttet.
  • Rundskriv av årlig karakter er nummerert fra 1 til 99 der første rundskriv i hvert år begynner med 1.

Rundskriv i listen nedenfor er sortert på år og nummer.

 

       
2024      
Nummer Tittel Dato Status
R-5/2024 Statsbudsjett og statsregnskap 2024 - Rentesats for annet halvår 2024 for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 21.06.2024

Årlig

R-4/2024 HOVUDBUDSJETTSKRIV FOR 2025
Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2025
22.03.2024

Årlig

R-3/2024 statsbudsjettet 2024 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2024 12.02.2024

Årlig

R-2/2024 Overføring av ubrukt bevilgning til 2024 19.01.2024

Årlig

R-1/2024 Statsbudsjett og statsregnskap 2024 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 18.12.2023

Årlig

2023    

 

Nummer Tittel Dato

Status

R-114/2023 Bruk av de statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapene. Seneste endring gjelder obligatorisk SRS. 08.12.2023

Fast
Erstatter R-114/2022

R-102/2023 Standard kontoplan for statlige virksomheter ble obligatorisk fra 1. januar 2014. Oppdatert desember 2023. Se temaside om standard kontoplan for nærmere informasjon. 08.2.2023

Fast
Erstatter R-102/2021

R-10/2023 Rapportering til statsrekneskapen for 2024 04.12.2023

Årlig

R-8/2023 Statsregnskapet for 20223- Årsavslutning og frister for innrapportering. Skjemaer for rapportering lastes ned fra DFØ (lenker i rundskrivet). 10.11.2023

Årlig

R-9/2023 Retningslinjer for materialet til regjeringens konferanse i mars om statsbudsjettet for 2025.
Vedlegg: 
1-R9-Konsekvensjusteringer  
2-R9-Satsingsforslag
3-R9-Gevinstrealisering
4-R9-Tabeller-Nettobudsjettert
3.11.2023

Årlig

R-7/2023 Statsbudsjettet 2023 – Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – Ny saldering 04.09.2023

Årlig

R-6/2023 Statsbudsjettet 2024 – Retningslinjer for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok 24.08.2023

Årlig

R-5/2023 Statsbudsjett og statsregnskap 2023 - Rentesats for annet halvår 2023 for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 20.06.2023

Årlig

R-110/2023 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet. Utvidet innsparingsperiode er ikke forlenget etter 1.1.2023. Fullmaktsbeløp er oppdatert juni 2023. 20.06.2023

Fast
Erstatter R-110/2022

R-4/2023 HOVUDBUDSJETTSKRIV FOR 2024
Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2024
21.03.2023

Årlig

R-108 Statens prosjektmodell gjeldende fra 1.7.2023 - Krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten 15.03.2023

Fast
Erstatter fra 1.7.23 R-108/2019

R-3/2023 Statsbudsjettet 2023 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2023 27.02.2023 Årlig
R-2/2023 Overføring av ubrukt bevilgning til 2023 20.01.2023 Årlig
R-1/2023 Statsbudsjett og statsregnskap 2023 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 20.12.2022 Årlig
2022      
Nummer Tittel Dato Status
R-115/2022 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap. Rundskrivet gir nærmere bestemmelser om innhold og oppstilling av årsregnskapet, jf. bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 3.4. 15.12.2022

Fast
Erstatter R-115/17.12.2019

R-114/2022 Bruk av de statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapene. Seneste endring gjelder obligatorisk SRS. 15.12.2022

Fast
Erstatter R-114/31.8.2021/Erstattet av R-114/2023

R-101/2022 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet 15.12.2022

Fast
Erstatter R-101/4.12.2020

R-11/2022 Rapportering til statsrekneskapen for 2023 05.12.2022

Årlig

R-10/2022 Statsregnskapet for 2022 - Årsavslutning og frister for innrapportering. Skjemaer for rapportering lastes ned fra DFØ (lenker i rundskrivet). 10.11.2022

Årlig

R-110/2022 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet. Utvidet innsparingsperiode er ikke forlenget etter 1.1.2023.   10.11.2022

Fast
Erstattet av R-110/20.06.2023
Erstatter R-110/10.1.2020

R-9/2022 Retningslinjer for materialet til regjeringens konferanse i mars om statsbudsjettet for 2024.
Vedlegg: 
1-R9-Konsekvensjusteringer  
2-R9-Satsingsforslag
3-R9-Gevinstrealisering
4-R9-Tabeller-Nettobudsjettert
07.11.2022

Årlig

R-8/2022 Regnskapsføring av ikke utbetalte lønnsmidler ifm. lønnsoppgjøret 2022 og konsekvenser av manglende rapportering i november for fakturering og regnskapsføring av pensjonspremie fra SPK 31.10.2022

Årlig

R-7/2022 Statsbudsjettet 2022 – Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – Ny saldering 06.09.2022

Årlig

R-6/2022 Statsbudsjettet 2023 – Retningslinjer for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok 26.08.2022

Årlig

R-5/2022 Statsbudsjett og statsregnskap 2022 - Rentesats for annet halvår 2022 for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 16.06.2022

Årlig

R-116/2022 Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen. 27.05.2022

Fast
Erstatter R-116/4.12.2020

R-4/2022 HOVUDBUDSJETTSKRIV FOR 2023
Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2023
28.03.2022 Årlig
R-3/2022 Statsbudsjettet 2022 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2022 07.03.2022 Årlig
R-100/2022 Unntak etter 01.4.2022. Midlertidige unntak fra bestemmelser om økonomistyring i staten, for at utbetaling av lønn til statsansatte kan skje til rett tid under virusutbruddet 04.03.2022 Erstatter R_100 av 23.3.2021
R-2/2022 Overføring av ubrukt bevilgning til 2022 18.01.2022 Årlig
       
2021      
Nummer Tittel Dato  
R-102/2021 Standard kontoplan for statlige virksomheter ble obligatorisk fra 1. januar 2014. Oppdatert desember 2021. Se temaside om standard kontoplan for nærmere informasjon. 20.12.2021 Fast, erstatter R-102/2020. Erstattet av R-102/2023
R-1/2022 Statsbudsjett og statsregnskap 2022 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 17.12.2021 Årlig
R-118/2021 Regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter. Oppdatert regulering fra 2022. 15.12.2021 Fast, erstatter R-118/2019
R-10/2021 Rapportering til statsrekneskapen for 2022 13.12.2021 Årlig
R-9/2021 Retningslinjer for materialet til regjeringens konferanse i mars om statsbudsjettet for 2023.
Vedlegg: 
1-R9-Konsekvensjusteringer  
2-R9-Satsingsforslag
3-R9-Gevinstrealisering
4-R9-Tabeller-Nettobudsjettert
13.12.2021 Årlig
R-8/2021 Statsregnskapet for 2021 - Årsavslutning og frister for innrapportering. Skjemaer for rapportering lastes ned fra DFØ (lenker i rundskrivet). 08.11.2021 Årlig
R-7/2021 Statsbudsjettet 2021 – Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – Ny saldering 06.09.2021 Årlig
R-114/2021 Bruk av de statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapene. Seneste endring gjelder obligatorisk SRS. 31.08.2021 Erstattet av R-114/15.12.2022 Fast. Erstatter R-114/2020
R-6/2021 Statsbudsjettet 2022 – Retningslinjer for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok 25.08.2021 Årlig
R-109/2021 Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv. 25.06.2021 Fast. Erstatter R-109/2014
R-5/2021 Statsbudsjett og statsregnskap 2021 - Rentesats for annet halvår 2021 for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 17.06.2021 Årlig
R-4/2021 HOVUDBUDSJETTSKRIV FOR 2022
Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2022
26.03.2021 Årlig
R-100/2021 Unntak etter 01.4.2021. Midlertidige unntak fra bestemmelser om økonomistyring i staten, for at utbetaling av lønn til statsansatte kan skje til rett tid under virusutbruddet 23.03.2021,  Erstatter R_100 av 1.9.2020. Erstattes av R-100/04.03.2022
R-3/2021 Statsbudsjettet 2021 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2021 12.02.2021 Årlig
R-2/2021 Overføring av ubrukt bevilgning til 2021. Vedlegg: Engangseffekt, jf. fullmakt om utbetalingsløsning for reisetid og lønn. 22.01.2021 Årlig
R-1/2021 Statsbudsjett og statsregnskap 2021 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 18.12.2020 Årlig
2020      
Nummer Tittel Dato Status
R-114/2020 Bruk av de statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapene 18.12.2020 Erstatter R-114/17.12.2019
R-113/2020 Presisering av håndtering av fellesføringer i tildelingsbrev og årsrapport 18.12.2020 Erstatter R-113/24.08.2009
R-117/2020 Internrevisjon i statlige virksomheter 11.12.2020 Erstatter R-117/29.9.2016
R-102/2020 Standard kontoplan for statlige virksomheter ble obligatorisk fra 1. januar 2014. Oppdatert desember 2020. Se temaside om standard kontoplan for nærmere informasjon. 10.12.2020 Erstatter R-102/17.12.2019
R-104/2020 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer innenfor statens konsernkontoordning (vedlegg i word-versjon). 07.12.2020 Erstatter R-104/11.11.2015
R-116/2020 Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen. 04.12.2020 Erstatter R-116/12.03.2015
R-103/2020 Arbeidsgiveravgift for statlige virksomheter 04.12.2020 Erstatter R-103/21.12.2016
R-101/2020 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet

04.12.2020

Erstattet av R-101/15.12.2022

Erstatter R-101/2.10.2019
R-10/2020 Rapportering til statsrekneskapen for 2021 04.12.2020 Årlig
R-9/2020 Retningslinjer for materialet til regjeringens konferanse i mars om statsbudsjettet for 2022.
Vedlegg: 
1-R9-Konsekvensjusteringer  
2-R9-Satsingsforslag
3-R9-Gevinstrealisering
4-R9-Tabeller-Nettobudsjettert
19.11.2020 Årlig
R-8/2020 Statsregnskapet for 2020 - Årsavslutning og frister for innrapportering. Skjemaer for rapportering lastes ned fra hjemmesiden til DFØ (lenker i rundskrivet). 11.11.2020 Årlig
R-7/2020 Statsbudsjettet 2020 – Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – Ny saldering 09.09.2020 Årlig
R-6/2020 Statsbudsjettet 2021 - Retningslinjer for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok 01.09.2020 Årlig
R-100/2020 Unntak etter 01.9.2020. Midlertidige unntak fra bestemmelser om økonomistyring i staten, for at utbetaling av lønn til statsansatte kan skje til rett tid under Covid-19 utbruddet og for at betaling til leverandører kan skje før forfall 01.09.2020 Erstattet av R-100/23.03.2021
R-5/2020 Statsbudsjett og statsregnskap 2020 - Rentesats for annet halvår 2020 for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter  23.06.2020 Årlig
R-4/2020 HOVEDBUDSJETTSKRIV FOR 2021
Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2021
05.05.2020 Årlig
R-100/2020 Erstattet av R-100/01.09.2020. Midlertidige unntak fra bestemmelser om økonomistyring i staten, for at utbetaling av lønn til statsansatte kan skje til rett tid under Covid-19 utbruddet og for at betaling til leverandører kan skje før forfall 26.03.2020 Erstattet av R-100/01.09.2020
R-3/2020 Statsbudsjettet 2020 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2020 20.02.2020 Årlig
R-2/2020 Overføring av ubrukt bevilgning til 2020 21.01.2020 Årlig
R-110/2020 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet. Kgl. res. 10.1.2020 om forlenget, utvidet innsparingsperiode. 10.01.2020 Fast - Erstattet av R-110/2022, 10.11.2022

 

R-1/2020

Statsbudsjett og statsregnskap 2020 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 19.12.2019 Årlig
       
2019      
Nummer Tittel Dato Status
R-118/2019 Budsjettering og regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter. Oppdatert regulering fra 2020. 17.12.2019 Fast
Erstattet av R-118/15.12.2021
R-115/2019 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap. Rundskrivet gir nærmere bestemmelser om innhold og oppstilling av årsregnskapet, jf. bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 3.4. 17.12.2019 Erstattet av R-115/15.12.2022 Fast
R-114/2019 Bruk av de statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapene 17.12.2019 Erstattet av R-114/18.12.2020
R-102/2019 Standard kontoplan for statlige virksomheter ble obligatorisk fra 1. januar 2014. Oppdatert desember 2019. Se temaside om standard kontoplan for nærmere informasjon. 17.12.2019 Erstattet av R-102/10.12.2020
R-10/2019 Rapportering til statsrekneskapen for 2020 04.12.2019 Årlig
R-9/2019 Retningslinjer for materialet til regjeringens konferanse i mars om statsbudsjettet for 2021.
Vedlegg: 
1-R9-Konsekvensjusteringer  
2-R9-Satsingsforslag
3-R9-Gevinstrealisering
4-R9-Tabeller-Nettobudsjettert
13.11.2019 Årlig
R-8/2019 Statsregnskapet for 2019 - Årsavslutning og frister for innrapportering. Skjemaer for rapportering lastes ned fra hjemmesiden til DFØ (lenker i rundskrivet). 08.11.2019 Årlig
R-101/2019 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet 02.10.2019 Erstattet av r-101 av 04.12.2020 
R-7/2019 Statsbudsjettet 2019 – Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – Ny saldering 05.09.2019 Årlig
R-6/2019 Statsbudsjettet 2020 – Retningslinjer for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok 27.08.2019 Årlig
R-5/2019 Statsbudsjett og statsregnskap 2019 - Rentesats for annet halvår 2019 for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter  20.06.2019 Årlig
R-4/2019

HOVEDBUDSJETTSKRIV FOR 2020
Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2020

11.04.2019 Årlig
R-3/2019 Statsbudsjettet 2019 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2019 04.03.2019 Årlig
R-108/2019 Statens prosjektmodell - Krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten 08.03.2019 Fast Erstattes fra 1.7.23 av R-108/15.3.2023
R-2/2019 Overføring av ubrukt bevilgning til 2019 17.01.2019 Årlig
R-1/2019 Statsbudsjett og statsregnskap 2019 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 19.12.2018 Årlig
 

2018

     
Nummer Tittel Dato Status
R-114/2018 Bruk av de statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapene 19.12.2018 Fast.
Erstattet av R-114/2019
R-102/2018 Standard kontoplan for statlige virksomheter ble obligatorisk fra 1. januar 2014. Oppdatert november 2018. Se temaside om standard kontoplan for nærmere informasjon. 29.11.2018

Fast.
Erstattet av R-102/2019

R-11-2018 Rapportering til statsrekneskapen for 2019 28.11.2018 Årlig
R-10-2018 Krav om å tilby elektronisk faktura ved salg av varer og tjenester fra statlige virksomheter 15.11.2018 Årlig
R-9-2018 Retningslinjer for materialet til regjeringens konferanse i mars om statsbudsjettet for 2020.
Vedlegg: 
1-R9-Konsekvensjusteringer  
2-R9-Satsingsforslag
3-R9-Gevinstrealisering
4-R9-Tabeller-Nettobudsjettert
5-R9-Mellomværende
14.11.2018 Årlig
R-8-2018 Statsregnskapet for 2018 - Årsavslutning og frister for innrapportering. Skjemaer for rapportering lastes ned fra hjemmesiden til DFØ (lenker i rundskrivet). 08.11.2018 Årlig
R-7-2018 Statsbudsjettet 2018 – Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – Ny saldering 04.09.2018 Årlig
R-6-2018 Statsbudsjettet 2019 - Retningslinjer for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok 24.08.2018 Årlig
R-5-2018 Statsbudsjett og statsregnskap 2018 - Rentesats for annet halvår 2018 for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter  20.06.2018 Årlig
R-4-2018 HOVEDBUDSJETTSKRIV FOR for 2019
Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2019

 

23.03.2018 Årlig
R-3-2018 Statsbudsjettet 2018 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2018

 

06.03.2018 Årlig
R-2/2018 Overføring av ubrukt bevilgning til 2018

 

22.01.2018  Årlig
 

2017

     
Nummer  Tittel  Dato  Status

R-1/2018

Statsbudsjett og statsregnskap 2018 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter  20.12.2017  Årlig

R-11/2017

Rapportering til statsrekneskapen for 2018 12.12.2017 Årlig
R-102/2017 Standard kontoplan for statlige virksomheter ble obligatorisk fra 1. januar 2014. Oppdatert desember 2017. Se temaside om standard kontoplan for nærmere informasjon.  04.12.2017  Fast

R-10/2017

Retningslinjer for materialet til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet for 2019.
Vedlegg:  1-R10-Konsekvensjusteringer  
                 2-R10-Satsingsforslag
                 3-R10-Tabeller-Nettobudsjetterte
15.11.2017 Årlig
R-9/2017 Statsregnskapet for 2017 - Årsavslutning og frister for innrapportering. Skjemaer for rapportering lastes ned fra hjemmesiden til DFØ (lenker i rundskrivet). 07.11.2017 Årlig
R-8/2017 Statsbudsjettet 2017 – Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – Ny saldering 31.08.2017 Årlig
R-7-2017 Statsbudsjettet 2018 - Retningslinjer for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok 18.08.2017 Årlig
 R-6/2017 Informasjon om endringer i krav til rapportering til statsregnskapet for nettobudsjetterte virksomheter 15.08.2017 Årlig
 R-5/2017 Statsbudsjett og statsregnskap 2017 - Rentesats for annet halvår 2017 for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter  20.06.2017 Årlig
 R-4/2017  Hovudbudsjettskriv for 2018

Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2018

 24.03.2017 Årlig 

R-3/2017

Statsbudsjettet 2017 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2017

06.03.2017  

R-2/2017

Overføring av ubrukt bevilgning til 2017

 21.1.2017 Årlig
 

R-110/2017

 

Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet. Kgl. res. om utvidet innsparingsperiode.

 13.1.2017  Fast. Erstattet av R-110/2020
       
 

2016

     
Nummer  Tittel  Dato  Status
R-114/2016 Bruk av de statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapene 21.12.2016 Gyldig. Erstattes av R-114/2018 av 19.12.2018

R-103/2016

 

Arbeidsgiveravgift for statlige virksomheter

 21.12.2016  Erstattet av R-103 av 04.12.2020

R-101/2016

Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet

21.12.2016 Erstattes fra 1.1.2020 av R-101 av 2.10.2019. Erstattet fra 1.1.2017 r-101 av 5.12.2014 

R-1_2017

Statsbudsjett og statsregnskap 2017 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 19.12.2016 Årlig
R-10-2016 Rapportering til statsrekneskapen for 2017 09.12.2016 Årlig
 R-102/2016 Standard kontoplan for statlige virksomheter er fastsatt som obligatorisk fra 1. januar 2014. Oppdatert november 2014. Se temaside om standard kontoplan for nærmere informasjon.  24.11.2016 Gyldig, erstatter fra 1.1.2017 R-102/2015
R-115/2016

Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap. Rundskrivet gir nærmere bestemmelser om innhold og oppstilling av årsregnskapet, jf. bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 3.4.

24.11.2016 Fast.
Erstattes av R-115 /2019
R-9-2016

Vedlegg: 1-R9-Konsekvensjusteringer
              2-R9-Satsingsforslag
              3-R9-Tabeller-Nettobudsjetterte 

22.11.2016 Årlig
R-8-2016 Statsregnskapet for 2016 - Årsavslutning og frister for innrapportering.
Skjemaer for rapportering lastes ned fra hjemmesiden til DFØ (lenker i rundskrivet).
09.11.2016 Årlig
R-118/2016 Budsjettering og regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter 20.10.2016 Fast.
Erstattes av R-118/2019
R-117/2016 Internrevisjon i statlige virksomheter 29.09.2016 Erstattet av R-117/11.12.2020
R-7-2016 Statsbudsjettet 2016 – Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – Ny saldering  30.08.2016 Årlig
R-6-2016 Statsbudsjettet 2017 - Retningslinjer for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok  30.08.2016 Årlig
R-5-2016 Statsbudsjett og statsregnskap 2016 - Rentesats for annet halvår 2016 for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter  22.06.2016 Årlig
R-4-2016 Hovudbudsjettskriv for 2017
Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2017
18.03.2016 Årlig
 R-3/2016 Statsbudsjettet 2016 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2016  01.03.2016 Årlig 

 R-2/2016

Overføring av ubrukt bevilgning til 2016

20.01.2016

Årlig

 R-1/2016

Statsbudsjett og statsregnskap 2016 - Rentesats for mellomvcærende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

 22.12.2015

Årlig 

2015

 

 

 

 Nummer

Tittel

  Dato

 

 R-10/2015

Rapportering til statsregnskapet for 2016

 17.12.2015

Årlig 

 R-9/2015

Retningslinjer for materialet til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet 2017.

Word-versjon Vedlegg 1 mal konsekvensjustering, Vedlegg 2 mal satsingsforslag, Vedlegg 3 tabeller nettobudsjetterte virksomheter

 01.12.2015

Årlig 

 R-102/2015

 

Standard kontoplan for statlige virksomheter er fastsatt som obligatorisk fra 1. januar 2014. Oppdatert november 2014. Se temaside om standard kontoplan for nærmere informasjon.

 25.11.2015

Erstattes fra 1.1.2017 av R-102/2016 

 R-114/2015

Bruk av de statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapene

 23.11.2015

 Gyldig, erstatter r-114-1/2015 av 10.9.2015

 R-104/2015

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer innenfor statens konsernkontoordning (vedlegg i word-versjon).

 11.11.2015

Erstattet av R-104 /2020 07.12.2020 

 R-105/2015

Bruk av betalingskort i statlige virksomheter ved anskaffelse av varer og tjenester

 11.11.2015

Gyldig. Erstatter R-105/2013 av 25.11.2013 

 R-115/2015

Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap. Rundskrivet gir nærmere bestemmelser om innhold og oppstilling av årsregnskapet, jf. bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 3.4.

 11.11.2015

Erstattes av R-115 av 24.11.2016

 R-8/2015

Statsregnskapet for 2015 - Årsavslutning og frister for innrapportering.
Skjemaer for rapportering lastes ned fra hjemmesiden til DFØ (lenker i rundskrivet).

 11.11.2015

 Årlig

 R-112/15

 Bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering

 07.10.2015

Gyldig, erstatter R-112 av 16.06.2006

 

 R-114/2015-1

Fastsettelse og bruk av anbefalte statlige regnskapsstandarder i virksomhetsregnskapene

10.09.2015 

Erstattes av R-114/23.11.2015. Erstatter R-114/2013

 R-7/2015

Statsbudsjettet 2015 – Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – Ny saldering

03.09.2015

Årlig 

 R-6/2015

Statsbudsjettet 2016 - Direktive for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok

21.08.2015

Årlig 

 R-5/2015

Statsbudsjett og statsregnskap 2015 - Rentesats for annet halvår 2015 for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 

23.05.2015

Årlig 

 R-117/2015

 Internrevisjon i statlige virksomheter

20.05.2015  Erstattet av R-117 av 29.9.2016

 R-4/2015

 Hovudbudsjettskriv for 2016 - Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2016

20.03.2015

 Årlig

 R-116/2015

Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen. Oppdatert mars 2015

12.03.2015

Erstattet av r-116 av 04.12.2020

 

 R-3/2015

Statsbudsjettet 2015 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2015

 27.02.2015  Årlig

R-2/2015

Overføring av ubrukt bevilgning til 2015

21.01.2015 Årlig

R-1/2015

Statsbudsjett og statsregnskap 2015 - Rentesats for mellomvcærende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

22.12.2014 Årlig
       

2014

     
 Nummer  Tittel  Dato  Status
R-12/2014

Rapportering til statsregnskapet for 2015

11.12.2014

Årlig

R-102/2014

Standard kontoplan for statlige virksomheter er fastsatt som obligatorisk fra 1. januar 2014. Oppdatert desember 2014. Se temaside om standard kontoplan for nærmere informasjon.

05.12.2014

Erstattes fra 1.1.2016 av r-102 av 25.11.2015. Tidligere rundskriv er r-102 av 22.11.2013

R-101

Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet

05.12.2014

Erstattes fra 1.1.2017 av r-101av 21.12.2016.
Erstattet r-101 av 6.12.2013

R-11/2014

Retningslinjer for materialet til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet 2016

Word-versjon Vedlegg 1 mal konsekvensjustering, Vedlegg 2 mal satsingsforslag, Vedlegg 3 tabeller nettobudsjetterte virksomheter

28.11.2014

Årlig 

R-10/2014 Statsregnskapet for 2014– årsavslutning og frister for innrapportering.
Skjemaer for rapportering lastes ned fra hjemmesiden til DFØ (lenker i rundskrivet).
13.11.2014

Årlig

R-116 Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 19.09.2014

Erstattet av r-116 av 12.3.2015

R-9/2014 Informasjon om endringer i krav til rapportering til statsregnskapet av refusjoner av lønn fra 1.1.2015 19.09.2014 Årlig
R-8/2014  Statsbudsjettet 2014. Tilleggsløyvingar i haustsesjonen - nysaldering 12.09.2014 Årlig
R-7/2014 Statsbudsjettet 2015 - Direktiver for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok  27.08.2014 Årlig
R-6/2014 Statsbudsjett og statsregnskap 2014 - Rentesats annet halvår for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 26.06.2014 Årlig
R-104 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer innenfor statens konsernkontoordning (vedlegg i word-versjon). 20.06.2014 Erstattet av R-104/2015 av 11.11.2015.  Erstatter R-104 av 30.10.2007
R-109 Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv. 30.04.2014 Erstattet av R-109 av 25.06.2021
R-5/2014  Hovudbudsjettskriv for 2015 02.04.2014 Årlig
R-4/2014 Statsbudsjettet 2014 - Tilleggsbevilgninger og ompriorieringer våren 2014 28.02.2014 Årlig
R-3/2014

Forberedelse av innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen.

Vedlegg i regnearkformat, kan benyttes i rapporteringen.

27.01.2014 Årlig
R-2/2014 Overføring av ubrukt bevilgning til 2014
Oversikt som viser overgang mellom kontoplan for 2012 og 2013
20.01.2014 Årlig
R-1/2014  Statsbudsjett og statsregnskap 2014 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 08.01.2014 Årlig

2013

     
 Nummer Tittel

Dato

Status

R-9/2013 Retningslinjer for materialet til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet for 2015 (word-versjon). Vedlegg 1 mal konsekvensjustering Vedlegg 2 mal satsingsforslagVedlegg 3 tabeller nettobudsjetterte virksomheter 13.12.2013 Årlig
R-114

Fastsettelse og bruk av anbefalte statlige regnskapsstandarder i virksomhetsregnskapene.
Lenke til de enkelte regnskapsstandardene.

 12.12.2013

Gyldig ut 2015
Erstattes av R-114/2015. Tidligere rundskriv R-114 av des. 2009.

R-10/2013

 Rapportering til statsrekneskapen for 2014

 12.12.2013

Årlig

R-101

Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet

 06.12.2013

Erstattes av r-101/2014 fra 1.1.2015

R-111

Bruk av belastningsfullmakter og betalinger mellom statlige virksomheter

 25.11.2013

Gyldig

R-110 

Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet

 25.11.2013

Erstatter av R-110/2017 av 13.1.2017

R-107 Behandling av uoppklarte differanser og feilføringer hos regnskapsførerne og/eller i statsregnskapet

 25.11.2013

Gyldig

R-106

Presiseringer av økonomiregelverket for virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Kravene i rundskriv R-106 er fra 1.1.2016 fullt ut dekket av bestemmelsene om økonomistyring i staten eller av andre rundskriv.

 25.11.2013

Utgått fra 1.1.2016

R-105 Bruk av betalingskort i statlige virksomheter ved anskaffelse av varer og tjenester

 25.11.2013

Erstattet av R-105/2015 av 11.11.2015

R-102 Standard kontoplan for statlige virksomheter er fastsatt som obligatorisk fra 1. januar 2014. Oppdatert november 2013. Se temaside om standard kontoplan for nærmere informasjon.

 22.11.2013

Erstattes av r-102/2014 fra 1.1.2015

R-8/2013  Statsregnskapet for 2013– årsavslutning og frister for innrapportering.
Skjemaer for rapportering lastes ned fra hjemmesiden til DFØ (lenker i rundskrivet).

 11.11.2013

Årlig

R-115 Fastsettelse av bestemmelser om utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap. Rundskrivet gir nærmere bestemmelser om innhold og oppstilling av årsregnskapet, jf. bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 3.4.

 02.10.2013

Erstattet av R-115/2015 av 11.11.2015

R-7/2013 Rundskriv - Statsbudsjettet 2013. Tillegsløyvingar i haustesesjonen - ny saldering

 17.09.2013

Årlig 

R-6/2013 Statsbudsjettet 2014 - direktiver for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok

 20.08.2013

Årlig 

R-5/2013 Statsbudsjett og statsregnskap 2013 - Rentesats annet halvår for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

 21.06.2013

Årlig

R-4/2013 Hovedbudsjettskriv for 2014

04.04.2013

Årlig

R-3/2013

 Statsbudsjettet 2013 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2013

26.02.2013

Årlig

R-2/2013

Overføring av ubrukt bevilgning til 2013
Oversikt som viser overgang mellom kontoplan for 2011 og 2012

22.01.2013

Årlig

R-1/2013 Statsbudsjett og statsregnskap 2013 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 04.01.2013

Årlig

2012

     
Nummer Tittel

Dato

Status

R-10-2012 Rapportering til statsrekneskapen for 2013

 07.12.2012

Årlig

R-9-2012

Retningslinjer for materiale til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet for 2014.Vedlegg 1 mal konsekvensjustering , Vedlegg 2 mal satsingsforslag, Vedlegg 3 tabeller nettobudsjetterte virksomheter

 07.12.2012

Årlig

R-106/2012 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

 16.11.2012

Erstattet av R-106 nov. 2013

R-102/2012

Vedlegg
Standard kontoplan for statlige virksomheter er fastsatt som obligatorisk fra 1. januar 2014. Se temaside om standard kontoplan for nærmere informasjon. Vedlegg oppdatert desember 2012.

 16.11.2012

Gyldig, erstattes fra 1. januar 2014 av R-102 av nov 2013.

R-101/2012 Statens kontoplan for statsbudsjettet og bevilgningsregnskapet med inndeling i poster og underspesifikasjoner.

 16.11.2012

Gyldig, erstattes fra 1. januar 2014 av R-101 av des 2013. Tidligere rundskriv er R-101/ nov 2010.

R-8/2012 Statsregnskapet for 2012– årsavslutning og frister for innrapportering.
Skjemaer for rapportering lastes ned fra hjemmesiden til DFØ (lenker i rundskrivet).

 08.11.2012

Årlig

R-7/2012 Statsbudsjettet 2012. Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – ny saldering

11.09.2012

Årlig

R-6/2012 Statsbudsjettet 2013 - direktiver for bekreftelsebrev og innlevering av tekst til Gul bok

08.08.2012

Årlig 

R-5/2012 Statsbudsjettet og statsregnskap 2012 - Rentesats annet halvår for mellomværende med statskassen og korrigert rentesats for 2012 for statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

24.06.2012 

Årlig 

R-4/2012 Hovudbudsjettskriv for 2013 - Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2013

22.03.2012

Årlig

R-3/2012 Statsbudsjettet 2012 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2012

28.02.2012

Årlig

R-2/2012

Overføring av ubrukt bevilgning til 2012
Oversikt som viser overgang mellom kontoplan for 2010 og 2011

24.01.2012

Årlig

R-1/2012 Statsbudsjett og statsregnskap 2012 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

03.01.2012

Årlig

2011

     
Nummer Tittel

Dato

Status

R-102/2011

Vedlegg

Fastsettelse av standard kontoplan for statlige virksomheter fra 1. januar 2011. Se temaside om standard kontoplan for nærmere informasjon.

22.12.2011

Ugyldig. Erstattet av R-102 des. 2012. Erstatter R-102/2010.

R-10/2011 Rapportering til statsrekneskapen for 2012

12.12.2011

Årlig

R-9-2011 Retningslinjer for materiale til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet for 2013.Vedlegg 1 mal konsekvensjustering ,  Vedlegg 2 mal satsingsforslag,Vedlegg 3 tabeller nettobudsjetterte virksomheter

02.12.2011

Årlig

R-8/2011 Statsregnskapet for 2011– årsavslutning og frister for innrapportering.
Skjemaer for rapportering lastes ned fra hjemmesiden til DFØ (lenker i rundskrivet).

14.11.2011

Årlig

R-7/2011 Statsbudsjettet 2011. Tilleggsløyvingar i haustsesjonen - nysaldering

12.09.2011

Årlig

R-6/2011 Statsbudsjettet 2012 - direktiver for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok

23.08.2011

Årlig

R-5/2011 Statsbudsjett og statsregnskap 2011 - Rentesats annet halvår for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

24.06.2011

Årlig

R-4/2011 HOVUDBUDSJETTSKRIV FOR 2012

18.03.2011

Årlig

R-3/2011 Statsbudsjettet 2011 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2011

10.02.2011

Årlig

R-2/2011

Overføring av ubrukt bevilgning til 2011
Oversikt som viser overgang mellom kontoplan for 2009 og 2010

24.01.2011

Årlig

R-1/2011 Statsbudsjett og statsregnskap 2011 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

03.01.2011

Årlig

       

2010

     
Nummer Tittel

Dato

Status

R-10/2010 Rapportering til statsrekneskapen for 2011

09.12.2010

Årlig

R-9/2010 Retningslinjer for materiale til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet for 2012

30.11.2010

Årlig

R-111/2010

Bruk av belastningsfullmakter og betalinger mellom statlige virksomheter

25.11.2010

Erstattet av R-111, nov. 2013. Se tidligere R-111 av nov. 2007

R-106/2010

Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

25.11.2010

Ugyldig.Erstattet av R-106 nov. 2012. Erstatter R-106 av des. 2005

R-102/2010

Vedlegg

Fastsettelse av standard kontoplan for statlige virksomheter fra 1. januar 2011. Se temaside om standard kontoplan for nærmere informasjon.

25.11.2010

Erstattet av R-102/2011

R-101/2010

Statens kontoplan for statsbudsjettet og bevilgningsregnskapet med inndeling i poster og underspesifikasjoner

25.11.2010

Ugyldig. Erstattet av R-101 nov. 2012. Erstatter R-101 av juni 2008

R-8/2010 Statsregnskapet for 2010– årsavslutning og frister for innrapportering. Vedlegg 1, Vedlegg 3-4, vedlegg 5, Mal_Kapital_Balanse, Mal_aksjeoversikt, Mal_Garantioversikt, Beholdningsoversikt, Gaveforsterkning

12.11.2010

Årlig

R-7/2010 Statsbudsjettet 2010. Tilleggsløyvingar i haustesjonen - ny saldering

14.09.2010

Årlig

R-6/2010 Statsbudsjettet 2011 - direktiver for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok

23.08.2010

Årlig

R-5/2010 Statsbudsjett og statsregnskap 2010 - Rentesats annet halvår for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

21.06.2010

Årlig

R0564/2010

Reglement for økonomistyring i staten
Bestemmelser om økonomistyring i staten
Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 8. juni 2010.

Erstattes av ny utgave 18.9.2013 som gjelder fra 1. januar 2014.

 08.06.2010

 Gjelder ut 2013

R-4/2010 Hovudbudsjettskriv for 2011

26.03.2010

Årlig

R-3/2010 Statsbudsjettet 2010 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2010

22.02.2010

Årlig

R-2/2010

Overføring av ubrukt bevilgning til 2010
Oversikt som viser overgang mellom kontoplan for 2008 og 2009

26.01.2010

Årlig

R-1/2010 Statsbudsjettet og statsregnskap 2010 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

04.01.2010

Årlig

2009

     

Nummer

Tittel

Dato

Status

R-114/2009

Fastsettelse og bruk av anbefalte statlige regnskapsstandarder i virksomhetsregnskapene.
Lenke til de enkelte regnskapsstandardene.

21.12.2009

Ugyldig.
Erstattet av R-114 av 12.12.2013, gjeldende fra 1.1.2014

R-10/2009 Rapportering til statsrekneskapen for 2010

15.12.2009

Årlig

R-9/2009 Retningslinjer for materiale til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet for 2011

07.12.2009

Årlig

R-8/2009

Statsregnskapet for 2009– årsavslutning og frister for innrapportering. Vedlegg 1, Vedlegg 3-4, vedlegg 5, Mal_Kapital_Balanse, Mal_aksjeoversikt, Mal_Garantioversikt, Beholdningsoversikt 

11.11.2009

Årlig

R-7/2009 Statsbudsjettet 2009. Tilleggsløyvingar i haustesjonen - ny saldering

17.09.2009

Årlig

R-6/2009 Statsbudsjettet 2010 - direktiver for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul Bok

31.08.2009

Årlig

R-113 Presisering av håndtering av fellesføringer i tildelingsbrev og årsrapport

24.08.2009

Erstattet av R-113/18.12.2020. Tidligere R-113 av 4.11.2008 

R-5/2009

Statsbudsjett og statsregnskap 2009 - Rentesats annet halvår for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

23.06.2009

Årlig

R-4/2009 Hovudbudsjettskriv for 2010

20.03.2009

Årlig

R-3/2009 Statsbudsjettet 2009 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2009

26.02.2009

Årlig

R-2/2009 Overføring av ubrukt bevilgning til 2009
Oversikt som viser overgang mellom kontoplan for 2007 og 2008

27.01.2009

Årlig

R-1/2009
Statsbudsjett og statsregnskap 2009 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i forvaltningsbedrifter

05.01.2009

Årlig

2008

     

Nummer

Tittel

Dato

Status

R-10/2008 Rapportering til statsrekneskapen for 2009

10.12.2008

Årlig

R-9/2008 Retningslinjer for materiale til regjeringens konferanse om statsbudsjettet for 2010

02.12.2008

Årlig

R-8/2008

Statsregnskapet for 2008– årsavslutning og frister for innrapportering. Vedlegg 1, Vedlegg 3-4, vedlegg 5, Mal_Kapital_Balanse, Mal_aksjeoversikt, Mal_Garantioversikt

14.11.2008

Årlig

R-113 Presisering av Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 1.4 Tildelingsbrev

04.11.2008

Erstattet av R-113 av 24.8.2009

R-7/2008 Statsbudsjettet 2007. Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – ny saldering

08.09.2008

Årlig

R-101 Statens kontoplan

30.06.2008

Erstattet av R-101 av 25.11.2010

R-5/2008  Statsbudsjett og statsregnskap 2008 - Rentesats annet halvår for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

25.06.2008

Årlig

R-4/2008 Hovudbudsjettskriv for 2009 -
Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2009

31.03.2008

Årlig

R-3/2008

Statsbudsjettet 2008 - Tillegsbevilgninger og omprioriteringer våren 2008

04.03.2008

Årlig

R-2/2008 Overføring av ubrukt bevilgning til 2008
Oversikt som viser overgang mellom kontoplan for 2006 og 2007

24.01.2008

Årlig

R-1/2008 Statsbudsjett og statsregnskap 2008 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i forvaltningsbedrifter

21.01.2008

Årlig

2007

     

Nummer

Tittel

Dato

Status

R-8/07 Rapportering til statsregnskapet for 2008

07.12.2007

Årlig

R-7/07 Retningslinjer for materiale til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet for 2009

06.12.2007

Årlig

R-111/07 Bruk av belastningsfullmakter og betalinger mellom statlige virksomheter

28.11.2007

Erstattet av R-111 av 25.11.2010

R-6/07 Statsregnskapet for 2007– årsavslutning og frister for innrapportering Vedlegg 1, vedlegg 3-4, vedlegg 5, Balanse_vedlegg_5

06.11.2007

Årlig

R-104/07

Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

30.10.2007

Utgått. Erstattet av R-104 av 20.06.2014.
Forrige r-skriv var fra 21.01.2006 

R-5/07 Statsbudsjettet 2007. Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – ny saldering

01.10.2007

Årlig

R-4/07 Statsbudsjettet 2008 - direktiver for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul Bok

03.09.2007

Årlig

R-3/07 Hovudbudsjettskriv for 2008

22.03.2007

Årlig

R-2/07 Statsbudsjettet 2007 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2007

02.03.2007

Årlig

R-1/07

Overføring av ubrukt bevilgning til 2007.
Vedlegg.

29.01.2007 Årlig

 

2006

     

Nummer

Tittel

Dato

Status

R-10/06

Rapportering til statsregnskapet for 2007

05.12.2006

Årlig

R-9/06

Retningslinjer for materiale til Regjeringens første konferanse om statsbudsjettet for 2008

04.12.2006

Årlig

R-103/06

Arbeidsgiveravgift for statlige virksomheter

30.11.2006

Utgått. Erstattes av r-103 2016 fra 1.1.2017. Erstatter R-103 av 21.12.2005

R-8/06

Statsregnskapet for 2006– årsavslutning og frister for innrapportering Vedlegg1, vedlegg3-4, vedlegg5, Balanse vedlegg5

03.11.2006


Årlig 

R-7/06

Statsbudsjettet 2006. Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – ny saldering

29.09.2006


Årlig

R-6/06

Statsbudsjettet 2007, direktiver for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul Bok

05.09.2006

Årlig

R-5/06

Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen

30.06.2006


Årlig 

R-112/06

Retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger.

16.06.2006

Gyldig, nytt i 2006 

R-4/06

Retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger. Opplegg for gjennomgang og tilpasning av eksisterende ordninger

16.06.2006

Årlig 

R-3/06

Hovudbudsjettskriv for 2007

07.04.2006

Årlig 

R-2/06

Statsbudsjettet 2006 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2006

07.03.2006

Årlig 

R-104/06

Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

21.01.2006

Erstattet av R-104 av 30.10.2007 

R-1/06

Overføring av ubrukt bevilgning til 2006. Vedlegg.

27.02.2006

Årlig 

 

2005

   

Nummer

Tittel

Dato

Status

R-106/05

Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

21.12.2005

Erstattet av R-106 av 25.11.2010

R-111/05

Bruk av belastningsfullmakter og betalinger mellom statlige virksomheter

21.12.2005

 Erstattet av R‑111  av 28.11.2007

R-9/05

Retningslinjer for materiale til regjerings første konferanse om statsbudsjettforslaget 2007

13.12.2005

Årlig 

R-110/05

Fullmakt i henhold til bevilgningsreglementet

5.12.2005

Uyldig, er erstattet av R-110 av nov.2013. Se tidligere R‑4/03 av 11.4.2003

R-101/05

Statens kontoplan

21.12.2005

UTGÅTT

R-103/05

Arbeidsgiveravgift for statlige virksomheter

21.12.2005

Gyldig, erstatter R-103 av 11.11.2003

R-8/05

Rapportering til statsregnskapet 2006

   02.12.2005

Årlig

R-7/05

Statsregnskapet medregnet folketrygden for 2005- årsavslutning og frister for innrapportering

       07.11.2005Årlig

R-109/05

Behandling av kalkulasjonsrente, risiko, kalkulasjonspriser og skattekostnad i samfunnsøkonomiske analyser


23.09.2005

 

UTGÅTT, erstattet av R-109, 30.04.2014

R-108/05

Innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen


31.3.2005

UTGÅTT

R-104/05

Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank


2.6.2005

Erstattet av
R -104 av 21.02.2006

R-6/05

Statsbudsjettet medrekna folketrygda 2005. Tilleggsløyvingar i haustsesjonen - ny saldering


21.9.2005

Årlig

R-5/05

Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2006, direktiver for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul Bok.

31.08.2005

Årlig

R-3/05

HOVEDBUDSJETTSKRIV FOR 2006
Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettetforslaget for budsjetterminen 2006

18.03.2005

Årlig

R-2/05

Statsbudsjettet 2005 - tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2005

04.03.2005

Årlig

R-1/05

Overføring av ubrukt bevilgning til 2005. Vedlegg.

27.01.2005

Årlig

 

2004

     

Nummer

Tittel

Dato

Status

R-107/04

Behandling av uoppklarte differanser og feilføringer hos regnskapsførere og/eller i statsregnskapet

21.12.2004

Erstattet av R-107 av nov. 2013

R-11/04

Rapportering til statsregnskapet for 2005

16.12.2004

Årlig

R-10/04

Retningslinjer for materiale til regjeringens første konferanse om statsbudsjettforslaget 2006

10.12.2004

Årlig

R-9/04

Statsregnskapet medregnet folketrygden for 2004 – årsavslutning og frister for innrapportering

05.11.2004

Årlig

R-8/04

Statsbudsjettet medrekna folketrygda 2004. Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – ny saldering

01.10.2004

Årlig

R-106/04

Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

10.09.2004

Erstattet av R-106 av 21.12.2005

R-7/04 

Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005, direktiver for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul Bok

23.08.2004

Årlig

R-105/04

Bruk av betalingskort i statlige virksomheter ved anskaffelse av varer og tjenester

01.07.2004

Erstattet av R-105 av 25.11.2013

R-6/04

Statsbudsjettet 2005 - budsjettmessige konsekvenser av ny departementsstruktur

25.06.2004

Årlig

R-101/04

Statsbudsjettets og bevilgningsregnskapets inndeling i poster og underspesifikasjoner – statens kontoplan

30.04.2004

Erstattet av R-101 av 21.12.2005

R-104/04

Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

30.04.2004

Erstattet av

R-104 av 2.6.2005

R-102/04

Forberedelser til innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift for statlige virksomheter

15.04.2004

UTGÅTT

R-4/04

Hovedbudsjettskriv for 2005. Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjetterminen 2005

29.03.2004

Årlig

R-2/04

Statsbudsjettet 2004 – tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2004

25.02.2004

Årlig

R-1/04

Overføring av ubrukt bevilgning til 2004. Vedlegg.

26.01.2004

Årlig

 

2003

     

Nummer

Tittel

Dato

Status

R-11/03

Rapportering til statsregnskapet i 2004
Omhandler frister og krav til rapportering

11.12.2003

Årlig

R-10/03

Retningslinjer for materiale til regjeringens første konferanse om statusbudsjettforslaget 2005

10.12.2003

Årlig

R-103/03

Arbeidsgiveravgift for statlige virksomheter

11.11.2003

Erstattet av R-103 av 21.12.2005

R-9/03

Statsregnskapet medregnet folketrygden for 2003 – årsavslutning og frister for innrapportering. Vedlegg 1-5 er tilgjengelig i word format.

07.11.2003

Årlig

R-102/03

Forberedelser til innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift for statlige virksomheter

30.10.2003

Erstattet av R-102 av 15.4.2004

R-8/03

Statsbudsjettet medrekna folketrygda 2003. Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – ny saldering

02.10.2003

Årlig

R-7/03

Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004, direktiver for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul Bok

02.09.2003

Årlig

R-101/03

Statsbudsjettets og bevilgningsregnskapets inndeling i poster og underspesifikasjoner – statens kontoplan.

04.08.2003

Erstattet av R-101 av 30.4.2004

R-6/03

Tillegg til hovedbudsjettskriv for 2004 – endring i 90–poster

02.06.2003

Erstattet av R-101 av 4.8.2003

R-5/03

Hovedbudsjettskriv for 2004. Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjetterminen 2004

22.05.2003

Årlig

R-4/03

Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet (erstatter tidligere rundskriv, bl.a. R-19/93.

11.04.2003

Erstattet av R-110 av 5.12.2005

R-3/03

Statsbudsjettet 2004 – retningslinjer for det videre budsjettarbeidet våren 2003

19.03.2003

Årlig

R-2/03

Statsbudsjettet 2003 – Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2003

24.02.2003

Årlig

R-1/03

Overføring av ubrukte bevilgninger til 2003.
Vedlegg.

31.01.2003

Årlig

       

 

2002      

Nummer

Tittel

Dato

Status

R-11/02

Rapporteringer til det sentrale statsregnskapet 2003

18.12.2002

Årlig

R-10/02

Retningslinjer for materialet til Regjeringens første konferanse om statsbudsjettforslaget 2004

10.12.2002

Årlig

R-9/02

Statsregnskapet -
medregnet folketrygden for 2002

14.11.2002

Årlig

R-8/02

Statsbudsjettet medrekna folketrygda 2002. Tilleggsløyvingar i haustsesjonen - ny saldering

18.10.2002

Årlig

R-7/02

Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003, direktiver for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul Bok

02.09.2002

Årlig

R-6/02

Retningslinjer for arbeidet med forslag til rammefordeling, fagproposisjon og gul bok

25.6.2002

Årlig

R-5/02

Rundskriv om Nasjonalbudsjettet 2003

 

Årlig

R-4/02

Hovedbudsjettskriv for 2003 retningslinjer for arbeidet med statsbudsjett forslaget for budsjetterminen 2003

22.03.2002

Årlig

R-3/02

Statsbudsjettet 2002 - tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2002

07.02.2002

Årlig

R-2/02

Overføring av ubrukte bevilgninger til 2002

29.1.2002

Årlig

R-1/02

Forvaltning av verdipapirer - bruk av depot

23.1.2002

Opphevet ved revidert økonomiregelverk 1.1.2004

 

2001

     

Nummer

Tittel

Dato

Status

       

R-14/01

Rapportering til det sentrale statsregnskapet i 2002

18.12.2001

Årlig

R-13/01

Retningslinjer for materiale til Regjeringens første konferanse om statsbudsjettforslaget 2003

07.12.2001

Årlig

R-12/01

Statsregnskapet medregnet folketrygden for 2001 - årsavslutning og frister for innrapportering

15.11.2001

Årlig

R-11/01

Statsbudsjettet medrekna folketrygda 2001. Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – nysaldering

10.10.2001

Årlig

R-10/01

Belastningsfullmakter. Bruk av betaling mellom statlige virksomheter

04.10.2001

Erstattet av R-111 av 21.12.2005

R-9/01

Økonomiregelverket - endringer som følge av reviderte funksjonelle krav til økonomiforvaltningen i staten

07.09.2001

Opphevet ved revidert økonomiregelverk 1.1.2004

R-8/01

Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002, direktiver for bekreftelsesbrev

28.08.2001

Årlig

R-7/01

Økonomiregelverket og elektronisk samhandling

29.06.2001

Opphevet ved revidert økonomiregelverk 1.1.2004

R-6/01

Tillegg til hovudbudsjettskriv for 2002
Retningslinjer for arbeidet med forslag til rammefordeling, fagproposisjon og gul bok

11.06.2001

Årlig

R-5/01

Rundskriv om Nasjonalbudsjettet 2002

 

Årlig

R-4/01

Hovedbudsjettskriv for 2002 retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjetterminen 2002

23.03.2001

Årlig

R-3/01

Statsbudsjettet 2001 - tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2001

06.02.2001

Årlig

R-2/01

Merverdiavgiftsreformen 2001 - kompensasjon til statlig forvaltning

01.02.2001

Årlig

R-1/01

Overføring av ubrukte bevilgninger til 2001

05.02.2001

Årlig

 

2000

     

Nummer

Tittel

Dato

Status

       

R-12/00

Retningslinjer for materiale til Regjeringens første konferanse om statsbudsjettforslaget 2002

11.12.2000

Årlig

R-11/00

Statsbudsjettet medrekna folketrygda 2001. Tilleggsløyvingar i haustseksjonen – ny saldering

10.10.2000

Årlig

R-10/00

Statsregnskap medregnet folketrygden for 2000 årsavslutning og frister for innrapportering

13.11.2000

Årlig

R-9/00

Nummeret er ikke benyttet

   

R-8/00

Bruk av bilagsforside ved attestasjon og anvisning og bruk av
samleanvisning ved anvisning av statsutgifter

29.09.2000

Opphevet ved revidert økonomiregelverk 1.1.2004

R-7/00

Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2000. Tilleggsbevilgninger i høstsesjonen – ny saldering.

04.10.2000

Årlig

R-6/00

Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2001, direktiver for bekreftelsesbrev

28.08.2000

Årlig

R-5/00

Rundskriv om Nasjonalbudsjettet 2001

 

Årlig

R-4/00

Tillegg til hovedbudsjettskriv for 2001 retningslinjer for arbeidet med forslag til rammefordeling, fagproposisjon og Gul bok

07.06.2000

Årlig

R-3/00

Hovedbudsjettskriv for 2001 retningslinjer for arbeidet med Statsbudsjettforslag for budsjettermin 2001

27.03.2000

Årlig

R-2/00

Statsbudsjettet 2000 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2000

14.02.2000

Årlig

R-1/00

Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

03.02.2000

Erstattet av R-104

 

1999

     

Nummer

Tittel

Dato

Status

       

R-15/99

Overføring av ubrukte bevilgninger til 2000

22.12.1999

Årlig

R-14/99

Behandling av diskonteringsrente, risiko, kalkulasjonspriser og skattekostnad i samfunnsøkonomiske analyser

22.12.1999

Erstattet av
R-109 av 23.9.2005

R-13/99

Ikke tilgjengelig

   

R-12/99

Retningslinjer for materiale til Regjeringens første konferanse om Statsbudsjettforslag 2001

15.12.1999

Årlig

R-11/99

Statsregnskapet medregnet folketrygden for 1999 - årsavslutning og frister for innrapportering

19.10.1999

Årlig

R-10/99

Statsbudsjettet medregnet folketrygden 1999 tilleggsbevilgninger i høstsesjonen - ny saldering

16.09.1999

Årlig

R-9/99

Kravene om behandling av kontant innbetalte midler i funksjonelle krav til økonomiforvaltningen i staten

07.09.1999

Opphevet ved
rundskriv R-9/2001

R-8/99

Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2000, direktiver for bekreftelsesbrev

01.09.1999

Årlig

R-7/99

Statens konsernkontoordning - informasjon om rammeavtalen med kontoførere

08.07.1999

Opphevet i brev av 10.9.2003

R-6/99

Tillegg til Hovedbudsjettskriv for 2000

10.06.1999

Årlig

R-5/99

Ikke tilgjengelig

   

R-4/99

Tillegg til hovedbudsjettskriv for 2000

18.03.1999

Årlig

R-3/99

Økonomiregelverkets rekkevidde for forvaltning av statlige fond

05.02.1999

Opphevet ved revidert økonomiregelverk 1.1.2004

R-2/99

Statsbudsjettet 1999 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 1999

03.02.1999

Årlig

R-1/99

Overføring av ubrukte bevilgninger til 1999

14.01.1999

Årlig

 

1998

     

Nummer

Tittel

Dato

Status

       

R-11/98

Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

10.12.1998

Erstattet av rundskriv R-106  av 10.09.04

R-10/98

Retningslinjer for materiale til regjeringens første konferanse om statsbudsjettforslaget 2000

29.10.1998

Årlig

R-9/98

Behandling av uoppklarte differanser og feilføringer hos regnskapsførerne og/eller i statsregnskapet

02.10.1998

Erstattet av rundskriv R-107 av 21.12.04

R-8/98

Statsregnskapet medregnet folketrygden for 1998 - årsavslutning og frister for innrapportering

02.10.1998

Årlig

R-7/98

Statsbudsjettet medregnet folketrygden 1998 Tilleggsbevilgninger i høstsesjonen - ny saldering

14.09.1998

Årlig

R-6/98

Fullmakt for departementene til å avskrive uerholdelige fordringer

04.09.1998

Opphevet ved
rundskriv R-9/2001

R-5/98

Statsbudsjettet medregnet folketrygden 1999, direktiver for bekreftelsesbrev

01.09.1998

Årlig

R-4/98

Innrapportering av regnskapsdata til Finansdepartementet – kasserapport

05.08.1998

Opphevet ved rundskriv R-101/2003

R-3/98

Tillegg til hovudbudsjettskriv for 1999 -retningslinjer for arbeidet med forslag til rammefordeling, fagproposisjon og Gul bok

10.06.1998

Årlig

R-2/98

Hovedbudsjettskriv for 1999 Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjetterminen 1999

20.03.1998

Årlig

R-1/98

Erstattet av R-1/2000. Retningslinjer for etablering av oppgjørskonti i konsernkonto-systemet i Norges Bank

16.03.1998

Erstattet av
rundskriv R-1/2000

 

1997

     

Nummer

Tittel

Dato

Status

       

R-22/97

Overføring av ubrukte bevilgninger til 1998

18.12.1997

Årlig

R-21/97

Retningslinjer for materiale til Regjeringens første konferanse om statsbudsjettforslaget 1999

17.12.1997

Årlig

R-20/97

Proposisjon om sammenslåing av kapitler og poster

02.12.1997

Erstattet av
rundskriv
R-101/2003

R-19/97

Statsregnskapet 1998. Endringer i kontoplanen for poster og underposter

25.11.1997

Erstattet av
rundskriv
R-101/2003

R-18/97

Opphevelse av stillingshjemmelsystemet - departementenes ansvar for bemanningen ved statlige virksomheter

07.11.1997

Opphevet ved revidert økonomiregelverk 1.1.2004

R-17/97

Tilleggsnummer til St prp nr 1

20.10.1997

Årlig

R-16/97

Statsregnskapet medregnet folketrygden for 1997 - kontroll og krav til innrapportering av kapital- regnskapsposter til det sentrale statsregnskapet for 1997

17.10.1997

Årlig

R-15/97

Statsbudsjettet medregnet folketrygden 1997. Tilleggsbevilgninger i høstsesjonen - ny saldering - nye frister

14.10.1997

Årlig

R-14/97

Statsbudsjettet medregnet folketrygden 1997. Tilleggsbevilgninger i høstsesjonen - ny saldering

11.9.1997

Årlig

R-13/97

Statsregnskapet medregnet folketrygden for 1997 - rutiner vedrørende innrapportering til Det sentrale statsregnskapet for regnskapsåret 1997

30.09.1997

Årlig

R-12/97

Tillegg 2 til hovedbudsjettskriv for 1998. Kontoplan og bemanningsoversikt

25.8.1997

Erstattet av R-101/2003

R-11/97

Tilpasning til nytt økonomiregelverk

06.08.1997

Opphevet ved revidert økonomiregelverk 1.1.2004

R-10/97

Tillegg til hovedbudsjettskriv for 1998. Retningslinjer for arbeidet med forslag til rammefordeling, fagproposisjon og Gul bok

06.06.1997

Årlig

R-9/97

Rundskriv om Nasjonalbudsjettet 1998

05.06.1997

Årlig

R-8/97

Betalingsformidling for departementene

15.05.1997

Utgått

R-7/97

Håndkasse

17.04.1997

Opphevet ved
rundskriv R-9/2001

R-6/97

Retningslinjer for etablering av oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

mars 1997

Erstattet av
rundskriv R-1/2000

R-5/97

Hovedbudsjettskriv for 1998 Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjetterminen 1998

21.03.1997

Årlig

R-4/97

Rundskriv om revidert nasjonalbudsjett 1997

19.3.1997

Årlig

R-3/97

Økonomireglement for staten - vedtak i henhold til kgl. res. 10.1.97 om ikrafttreden

14.02.1997

Opphevet ved revidert økonomiregelverk 1.1.2004

R-2/97

Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - forskrift og nærmere bestemmelser

06.02.1997

Gyldig

R-1/97

Avgift til statskassa på arv og gåver for budsjetterminen 1997

07.01.1997

Årlig

 

1996

     

Nummer

Tittel

Dato

Status

       

R-17/96

Rundskriv om Halvorsbøle 1998

13.01.1997

Årlig

R-16/96

Overføring av ubrukte bevilgninger til 1997

17.12.1996

Årlig

R-15/96

Statsregnskapet medregnet folke trygden for 1996

17.12.1996

Årlig

R-14/96

Retningslinjer for materiale til Regjeringens første konferanse om statsbudsjettforslaget 1998

13.12.1996

Årlig

R-13/96

Statsbudsjettet medregnet folketrygden 1997 – tilleggsproposisjoner – proposisjon om saldering

11.10.1996

Årlig

R-12/96

Statsbudsjettet medregnet folketrygden 1996. Proposisjon om nysaldering

16.10.1996

Årlig

R-11/96

Tilleggsbevilgninger i høstsesjonen – ny saldering

09.09.1996

Årlig

R-10/96

Statsbudsjettet medregnet folke trygden 1996. Direktiver for bekreftelsesbrevene

15.08.1996

Årlig

R-9/96

Oppgaver fra skifterettene til skattefogdene i henhold til lov om avgift på arv og visse gaver av 19. juni 1964 nr 14

04.07.1996

 

R-8/96

Tillegg til hovedbudsjettskriv for 1997. Retningslinjer for arbeidet med forslag til rammefordeling, fagproposisjon og Gul bok

10.06.1996

Årlig

R-7/96

Rundskriv om Nasjonalbudsjettet 1997

10.06.1996

Årlig

R-6/96

Betalingsformidling for departementene

23.05.1996

Årlig

R-5/96

Hovedbudsjettskriv for 1997- Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjetterminen 1997

26.03.1996

Årlig

R-4/96

Rundskriv om revidert nasjonalbudsjett 1996

18.03.1996

Årlig

R-3/96

Avgift til statskassa på arv og gåver for budsjetterminen 1996

Februar 1996

Årlig

R-2/96

Tilskudd til lærlingeplasser - ny standard inntektspost 17

31.01.1996

Erstattet av
rundskriv R-101

R-1/96

Rundskriv om Halvorsbøle 1997

05.01.1996

Årlig

 

Eldre rundskriv

Nummer

Tittel

Dato

Status

       

R-17/93

Billighetsnedsettelse av skatt og arbeidsgiveravgift mv.

16.07.1993

Opphevet

R-12/92

Fullmakt for departementene til å avskrive uerholdelige fordringer

29.09.1992

Opphevet ved
rundskriv R-9/2001