Om fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet

1 Innledning

Som en prøveordning for årene 2017-2019 har Stortinget 20.12.2016 samtykket i at innsparingsperioden økes fra tre til fem år ved bruk av fullmakten til å overskride driftsbevilgning til investeringsformål mot innsparing i kommende budsjetterminer, jf. Prop. 1 S (2016–2017) Statsbudsjettet 2017 og Innst. 5 S (2016–2017).

Den nye regelen som er tatt inn i punkt 2 gjelder fra og med budsjettåret 2017, jf. forslag til vedtak, romertall I og III.

Denne regelen erstatter inntil videre tilsvarende regel som ble vedtatt i kongelig resolusjon 2. desember 2005, jf. forslag til vedtak, romertall II.

 

2 Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i senere budsjettår

Bevilgningsreglementet § 11 fjerde ledd nr. 3 gir Kongen fullmakt til å gi bestemmelser om overskridelse av driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i de tre følgende budsjettår.

Med hjemmel i denne bestemmelsen er det ved kongelig resolusjon av 2. desember 2005 fastsatt følgende bestemmelse:

"Med hjemmel i bevilgningsreglementet § 11 fjerde ledd nr. 3, gis Finansdepartementet fullmakt til å bemyndige departementene til å overskride bevilgninger under post 01 Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 5 pst. til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i løpet av de tre følgende budsjettår under de samme poster som ble overskredet. Forsvarsdepartementet omfattes ikke av fullmakten.

Fullmakten kan benyttes sammen med fullmakten til å omdisponere inntil 5 pst. av bevilgningen under post 01 Driftsutgifter, til post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

Innsparingen må utgjøre minst en tredjedel av overskridelsen i første påfølgende budsjettår, og minst to tredjedeler samlet ved utløpet av andre budsjettår.

Overskridelsen må gå til dekning av utstyrsanskaffelser eller bygningsmessige arbeider.

Finansdepartementet kan fastsette nærmere vilkår for adgangen til å overskride mot tilsvarende innsparing i senere budsjettår, og gi departementene fullmakt til å delegere sin bemyndigelse til underliggende virksomheter."

Finansdepartementet har i rundskriv av R-110 (5. desember 2005, senest oppdatert 25. november 2013) gitt nærmere retningslinjer om bruken av fullmakten.

Finansdepartementet foreslår at bestemmelsene i kongelig resolusjon av 2. desember 2005 om adgang til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i senere budsjettår, endres i tråd med utprøvingsfullmakten fra Stortinget. Det vises til forslag til vedtak, romertall I, punkt 1.

Finansdepartementet

t i l r å r:

Fastsettelse av endrede fullmakter for Finansdepartementet i medhold av bevilgningsreglementets §11 fjerde ledd og stortingsvedtak 20. desember 2016 om utvidet innsparingsperiode, i samsvar med vedlagte forslag til vedtak.

 

_____________

FULLMAKT I HENHOLD TIL BEVILGNINGSREGLEMENTET

Fastsatt ved kongelig resolusjon 13. januar 2017 med hjemmel i bevilgningsreglementet 26. mai 2005 nr. 876. Fremmet av Finansdepartementet.

I

  1. Fullmakt for Finansdepartementet til å bemyndige departementene til å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende innsparing i senere budsjettår

Med hjemmel i bevilgningsreglementet § 11 fjerde ledd nr. 3 og Stortingets fullmakt av 20.12.2016 om prøveordning om utvidet innsparingsperiode for årene 2017-2019, gis Finansdepartementet fullmakt til å bemyndige departementene til å overskride bevilgninger under post 01 Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 5 pst. til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i løpet av de fem følgende budsjettår under de samme poster som ble overskredet. Forsvarsdepartementet omfattes ikke av fullmakten.

Fullmakten kan benyttes sammen med fullmakten til å omdisponere inntil 5 pst. av bevilgningen under post 01 Driftsutgifter, til post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

Innsparingen må senest starte i år 3 etter at investeringen er gjort i budsjettåret (år 0).

Innsparingen i år 3, medregnet innsparinger som eventuelt er gjennomført i år 1 og 2, må utgjøre minst en tredel av overskridelsen. Etter år 4 skal samlet innsparing være minst to tredeler av overskridelsen. Etter år 5 skal hele innsparingen være gjennomført.

Dersom departementene i år 0 har benyttet fullmakten med et beløp lavere enn 5 pst. avgrensningen, kan departementene i år 1 og 2 overskride driftsbevilgningene ytterligere, slik at samlet overskridelse til samme eller nytt investeringsformål ikke overstiger fem prosent. Departementene må ha spart inn overskridelsene etter fem år, før fullmakten igjen kan tas i bruk. Dersom departementene i år 1 og 2 har ubrukte bevilgninger, kan disse overføres til kommende budsjettermin.

Når departementene i februar hvert år sender Finansdepartementet skjemaet om overføring av ubrukt bevilgning, skal det påføres opplysninger om benyttet fullmakt til overskridelse og om foretatt innsparing.

Overskridelsen må gå til dekning av investeringsformål som bygningsmessige arbeider, utstyrsanskaffelser eller IKT-baserte tjenester og systemer.

Finansdepartementet kan fastsette nærmere vilkår for adgangen til å overskride mot tilsvarende innsparing i senere budsjettår, og gi departementene fullmakt til å delegere sin bemyndigelse til underliggende virksomheter. 

 

II

Punkt 1 erstatter fra 2017-2019 tilsvarende punkt 7 i kongelig resolusjon av 2. desember 2005:

7) Fullmakt for Finansdepartementet til å bemyndige departementene til å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende innsparing i senere budsjettår.

 

III

Bestemmelsene i I og II gjelder fra 1. januar 2017 for budsjetterminene 2017-2019.