Statlige regnskapsstandarder

Finansdepartementet fastsatte de statlige regnskapsstandardene (SRS) som obligatoriske fra 1. januar 2016 for virksomheter som fører regnskapet etter andre prinsipper enn kontantprinsippet. Alle de 11 statlige regnskapsstandardene ble desember 2018 oppdatert etter gjennomført høring høsten 2018. I desember 2020 er SRS 1, 2 og 17 oppdatert.

Statlige regnskapsstandarder (SRS)

Finansdepartementet fastsatte de statlige regnskapsstandardene (SRS) som obligatoriske fra 1. januar 2016 for virksomheter som fører regnskapet etter andre prinsipper enn kontantprinsippet, jf. omtale i kap. 8 i Gul bok 2016 (Prop. 1 S for 2015-2016). Dette innebærer at virksomhetene skal føre regnskapet etter enten kontantprinsippet eller periodiseringsprinsippet i henhold til de statlige regnskapsstandardene, jf. kap. 3 i bestemmelser om økonomistyring i staten (bestemmelsene). Se også rundskriv R-114 Bruk av de statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapet. Alle de 11 statlige regnskapsstandardene ble oppdatert etter gjennomført høring høsten 2018. Standardene SRS 1, 2 og er senest oppdatert i desember 2020 med ikrafttredelse 1. januar 2021.


De statlige regnskapsstandardene inneholder regler om hvordan statlige virksomheter som benytter disse standardene, skal utarbeide og presentere sitt virksomhetsregnskap.

Standardene ble fra 2016 obligatoriske å følge for statlige virksomheter som i samråd med overordnet departement velger å føre regnskapet etter andre prinsipper enn kontantprinsippet, jf. bestemmelsene pkt. 3.3.2. Dersom en virksomhet velger å føre sitt virksomhetsregnskap i henhold til SRS, skal som utgangspunkt alle standardene benyttes.

Regnskapsreglene i de statlige regnskapsstandardene kommer i tillegg til de bestemmelser som er gitt om bokføring og rapportering i Reglement for økonomistyring i staten (Reglementet) og Bestemmelser om økonomistyring i staten (Bestemmelsene) av 12. desember 2003 med senere endringer. Det understrekes at virksomhetene fortsatt skal innrette virksomhetsregnskapene slik at kravene til rapportering til bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet etter kontantprinsippet ivaretas.

Følgende standarder er fastsatt som statlige regnskapsstandarder (SRS):

Nummer *)

Tittel

Gjeldende SRS t.o.m. 2018

Gjeldende SRS etter 2018 

SRS 1

Presentasjon av virksomhetsregnskapet

August 2015

Des 2018
Des 2020

 

Lenke til temaside om standard kontoplan for statlige virksomheter

 

 

SRS 2

Kontantstrømoppstilling

August 2015

Des 2018
Des 2020

SRS 3

Prinsippendring, estimatendring og korrigering av feil

August 2015

Des 2018

SRS 9

Transaksjonsbaserte inntekter

August 2015

Des 2018

SRS 10

Inntekt fra bevilgninger, tilskudd og overføringer til virksomheten, samt overføringer til og fra staten Desember 2016

Des 2018

SRS 11

Anleggskontrakter

August 2015

Des 2018

SRS 12

Beholdning av varer og driftsmateriell

August 2015

Des 2018

SRS 13

Leieavtaler

August 2015

Des 2018

SRS 17

Anleggsmidler

August 2015

Des 2018
Des 2019
Des 2020

 

SRS 19

Usikre forpliktelser og betingede eiendeler

August 2015

Des 2018

SRS 25

Ytelser til ansatte

Desember 2016

Des 2018
Des 2019

*)  Det fremgår av tabellen der det er gjort flere endringer i de statlige regnskapsstandardene etter fastsettelsen i desember 2009. Se oversikt over tidligere versjoner

Alle de 11 statlige regnskapsstandardene ble oppdatert etter gjennomført høring høsten 2018. Formålet var å gjøre standardene enklere å forstå og regnskapsføring etter SRS mindre ressurskrevende. Forenklingene bidrar til færre krav til skjønnsmessige vurderinger og færre bokføringstransaksjoner. Endringslogg fra tidligere versjon finnes bakerst i hver enkelt SRS.

I 2020 er det gjort oppdateringer i SRS 1, 2 og 17. I SRS 1 Presentasjon av virksomhetsregnskapet er retningslinjer knyttet til forenklinger ved utarbeidelse av åpningsbalansen tydeliggjort. Alle forenklinger som gjelder utarbeidelse av åpningsbalanse, og som til nå har ligget i vedlegget til SRS 17 Anleggsmidler, er for oversiktens skyld, samlet i et eget avsnitt i SRS 1. I SRS 2 Kontantstrømoppstilling er det gjort en mindre justering i avstemmingsdelen, og som virksomhetene oppfordres til å ta i bruk allerede for årsregnskapet 2020. I SRS 17 Anleggsmidler er det tydeliggjort hva som ligger i begrepet anskaffelseskost ved tilvirkning. I punktet om nedskrivning er det tydeliggjort at vurdering av nedskrivning skal gjøres både ved endret anvendelse og ved redusert utnyttelse.

Lenke til oppdatert versjon av standardene fremkommer i høyre kolonne.

Formålet med de statlige regnskapsstandardene er å legge til rette for et mer omfattende og standardisert informasjonsgrunnlag for styring i statlige virksomheter. Informasjonen skal kunne brukes i virksomhetens interne styring og i departementenes styring av underliggende virksomhet. De statlige regnskapsstandardene vil også legge til rette for mer effektiv ressursbruk ved å gi bedre kjennskap til kostnader, som virksomheten kan koble til informasjon om ulike aktiviteter, tjenester og effekter. De vil også gi et grunnlag for å fremskaffe sammenlignbar kostnadsinformasjon og gi en bedre oversikt over statens eiendeler.

DFØ er gitt myndighet og ansvar for å forvalte de statlige regnskapsstandardene, herunder fortolke og informere om standardene og gi eventuelle unntak etter begrunnet unntakssøknad . Finansdepartementet tar stilling til prinsipielle problemstillinger.