Statlige regnskapsstandarder

Finansdepartementet har fastsatt de statlige regnskapsstandardene (SRS) som obligatoriske fra 1. januar 2016 for virksomheter som fører regnskapet etter andre prinsipper enn kontantprinsippet, jf. omtale i kap. 8 i Gul bok 2016 (Prop. 1 S for 2015-2016). Dette innebærer at virksomhetene skal føre regnskapet etter enten kontantprinsippet eller periodiseringsprinsippet i henhold til de statlige regnskapsstandardene. Endringen er innarbeidet i kap. 3 i bestemmelser om økonomistyring i staten (bestemmelsene) ved endringer av 5. november 2015. Se også rundskriv R-114 Bruk av de statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapet.

Nett-tv Regnskapsdagen 2017

Se sendingen her

Se sendingen her

Statlige regnskapsstandarder (SRS)

Finansdepartementet har fastsatt de statlige regnskapsstandardene (SRS) som obligatoriske fra 1. januar 2016 for virksomheter som fører regnskapet etter andre prinsipper enn kontant-prinsippet, jf. omtale i kap. 8 i Gul bok 2016 (Prop. 1 S for 2015-2016). Dette innebærer at virksomhetene skal føre regnskapet etter enten kontantprinsippet eller periodiseringsprinsippet i henhold til de statlige regnskapsstandardene. Endringen er innarbeidet i kap. 3 i bestemmelser om økonomistyring i staten (bestemmelsene) ved endringer av 5. november 2015. Se også rundskriv R-114 Bruk av de statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapet.


De statlige regnskapsstandardene inneholder regler om hvordan statlige virksomheter som benytter disse standardene, skal utarbeide og presentere sitt virksomhetsregnskap.

Standardene er fra 2016 obligatoriske å følge for statlige virksomheter som i samråd med overordnet departement velger å føre regnskapet etter andre prinsipper enn kontantprinsippet, jf. gjeldende bestemmelser om økonomistyring i staten («bestemmelsene») pkt. 3.4.2. Finansdepartementet  varslet omleggingen i kap. 7 i Gul bok 2015 (Prop. 1 S for 2014-2015). Endringen innebærer en klargjøring av hvilke regnskapsprinsipper som kan brukes i virksomhetsregnskapet. Endringen er innarbeidet i kap. 3 i bestemmelsene.

Regnskapsreglene i de statlige regnskapsstandardene kommer i tillegg til de bestemmelser som er gitt om bokføring og rapportering i Reglement for økonomistyring i staten (Reglementet) og Bestemmelser om økonomistyring i staten (Bestemmelsene) av 12. desember 2003 med senere endringer. Det understrekes at virksomhetene fortsatt skal innrette virksomhetsregnskapene slik at kravene til rapportering til bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet etter kontantprinsippet ivaretas.

Følgende standarder er fastsatt som statlige regnskapsstandarder (SRS):

Nummer *)

Tittel

Gjeldende SRS t.o.m. 2015

Gjeldende SRS etter 2016 

SRS 1

Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse

Desember 2013

August 2015

 

Lenke til temaside om standard kontoplan for statlige virksomheter

 

 

SRS 2

Kontantstrømoppstilling

Desember 2009

August 2015

SRS 3

Spesifikasjon av særlige poster, korrigering av feil og virkning av prinsippendring og estimatendring

Desember 2009

August 2015

SRS 9

Regnskapsføring av transaksjonsbaserte inntekter

Desember 2009

August 2015

SRS 10

Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Desember 2009

August 2015

Desember 2016

SRS 11

Anleggskontrakter

Desember 2009

August 2015

SRS 12

Varebeholdninger

Desember 2009

August 2015

SRS 13

Leieavtaler

Desember 2009

August 2015

SRS 17

Anleggsmidler

Desember 2009

August 2015

SRS 19

Usikre forpliktelser og betingede eiendeler

Desember 2009

August 2015

SRS 25

Personal- og pensjonskostnader

Desember 2009

August 2015

Desember 2016

*)  Det fremgår av tabellen der det er gjort endringer i de statlige regnskapsstandardene etter fastsettelsen i desember 2009. SRS 1 er oppdatert flere ganger. Siste oppdatering av standarden ble gjort i desember 2013 ifm. at krav til årsrapport og årsregnskap er tatt inn i Bestemmelsene om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014, jf. også rundskriv R-115 Fastsettelse av bestemmelser om utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap. Se også oversikt over tidligere versjoner. Samtlige standarder ble oppdatert i august 2015, med virkning fra 1. januar 2016. Standardene SRS 10 og SRS 25 er oppdatert desember 2016. Lenke til oppdatert versjon av standardene fremkommer i høyre kolonne. Iht. rundskriv R-114/2015 er det gitt mulighet for tidliganvendelse.

Formålet med de statlige regnskapsstandardene er å legge til rette for et mer omfattende og standardisert informasjonsgrunnlag for styring i statlige virksomheter. Informasjonen skal kunne brukes i virksomhetens interne styring og i departementenes styring av underliggende virksomhet. De statlige regnskapsstandardene vil også legge til rette for mer effektiv ressursbruk ved å gi bedre kjennskap til kostnader, som virksomheten kan koble til informasjon om ulike aktiviteter, tjenester og effekter. De vil også gi et grunnlag for å fremskaffe sammenlignbar kostnadsinformasjon og gi en bedre oversikt over statens eiendeler.

Dersom en virksomhet velger å føre sitt virksomhetsregnskap i henhold til SRS, skal som utgangspunkt alle standardene benyttes. Merk at det fra regnskapsåret 2016 er gjort endringer i reglene for opplysning og begrunnelse for eventuelle avvik fra standardene i regnskapspresentasjonen, ref. rundskriv R-114/2015 pkt. 4.2 om bruk av SRS og pkt. 5 om DFØs forvaltning. DFØ er gitt myndighet og ansvar for å forvalte de anbefalte statlige regnskapsstandardene, herunder fortolke og informere om standardene og gi eventuelle unntak etter begrunnet unntakssøknad . Finansdepartementet tar stilling til prinsipielle problemstillinger.

 

Til toppen