Tidligere versjoner SRS

Statlige regnskapsstandarder (SRS) - oversikt over versjoner

Statlige regnskapsstandarder (SRS) - oversikt over versjoner

Oversikten viser gjeldende og tidligere versjoner av fastsatte statlige regnskapsstandarder, etter at disse trådte i kraft 1.1.2010:

 

Nummer

Tittel

Dato

Merknad

2016

     

SRS 10

Inntekt fra bevilgninger

Desember 2016

Virkning fra 1. januar 2017

SRS 25

Ytelser til ansatte Desember 2016 Virkning fra 1. januar 2017

2015

     

SRS 1

Oppstillingsplaner for resultatregnskap og
balanse
August 2015

Virkning fra 1. januar 2016

SRS 2 Kontantstrømoppstilling August 2015 Virkning fra 1. januar 2016
SRS 3 Prinsippendring, estimatendring og korrigering av feil August 2015 Virkning fra 1. januar 2016
SRS 9 Transaksjonsbaserte inntekter August 2015 Virkning fra 1. januar 2016
SRS 10 Inntekt fra bevilgninger August 2015 Virkning fra 1. januar 2016
SRS 11 Anleggskontrakter August 2015 Virkning fra 1. januar 2016
SRS 12 Beholdninger av varer og driftsmateriell August 2015 Virkning fra 1. januar 2016
SRS 13 Leieavtaler August 2015 Virkning fra 1. januar 2016

SRS 17

Anleggsmidler August 2015 Virkning fra 1. januar 2016

SRS 19

Usikre forpliktelser og betingede eiendeler August 2015 Virkning fra 1. januar 2016

SRS 25

Ytelser til ansatte August 2015 Virkning fra 1. januar 2016

2013

     
SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Desember 2013 Gjelder fra 1.1.2014

2011

     

SRS 1

Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse

Mai 2011 Erstattes av SRS_1
des 2013

2010

     

SRS 1

Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse SRS 1 ble oppdatert i desember 2010 av Finansdepartementet ifm. at statlige virksomheter fra 1.1.2011 skulle benytte ny standard kontoplan, jf rundskriv R-102/2010 Fastsettelse og bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter

Desember 2010 Erstattet av SRS_1
mai 2011

2009

     

SRS 1

Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse

Desember 2009

Erstattet av SRS_1
desember 2010

 

Lenke til temaside om standard kontoplan for statlige virksomheter

 

 

SRS 2

Kontantstrømoppstilling

Desember 2009

 

SRS 3

Spesifikasjon av særlige poster, korrigering av feil og virkning av prinsippendring og estimatendring

Desember 2009

 

SRS 9

Regnskapsføring av transaksjonsbaserte inntekter

Desember 2009

 

SRS 10

Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Desember 2009

 

SRS 11

Anleggskontrakter

Desember 2009

 

SRS 12

Varebeholdninger

Desember 2009

 

SRS 13

Leieavtaler

Desember 2009

 

SRS 17

Anleggsmidler

Desember 2009

 

SRS 19

Usikre forpliktelser og betingede eiendeler

Desember 2009

 

SRS 25

Personal- og pensjonskostnader

Desember 2009

 

  

Se hovedside SRS

Til toppen