Meldingar til Stortinget

Meld. St. 3 (2022–2023)

Statsrekneskapen 2022

Les dokumentet

Følg meldinga på Stortinget