Rapporter og planer

Områdegjennomgang av bustadløysingar og helse- og omsorgstenester for eldre

Det er gjennomført ein områdegjennomgang av bustadløysingar og helse- og omsorgstenester for eldre på oppdrag frå Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet (dåverande Kommunal- og moderniseringsdepartementet).

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har utarbeidd kartleggjingsrapporten som utgjorde fase 1 av områdegjennomgangen. Agenda Kaupang har i samarbeid med NIBR, NOVA og Oslo Economics utarbeidd sluttrapporten med vurderingar og anbefalingar som utgjorde fase 2 og 3 av områdegjennomgangen.