Statens konsernkontoordning og statlig betalingsformidling

Statens betalingsformidling skjer gjennom statens konsernkontoordning. Dette sikrer at alle statlige midler daglig samles i Norges Bank. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring inngår etter fullmakt fra Finansdepartementet,  rammeavtaler med enkelte banker om betalings- og kontoholdstjenester. Nye avtaler ble inngått 10 . mai 2022. Ordningen gjelder for departementene og underliggende virksomheter og dekker statens behov for betalingstjenester og likviditetsforvaltning.

Finansdepartementet har gjennom økonomiregelverket fastslått at betalingsformidlingen (ut- og innbetalinger) for statlige virksomheter skal skje gjennom statens konsernkontoordning. Dette sikrer at alle statlige midler daglig samles i Norges Bank.

Ordningen gjelder for departementene og underliggende virksomheter og dekker statens behov for betalingstjenester og likviditetsforvaltning. Statens konsernkontoordning er basert på at Finansdepartementet på vegne av staten har inngått en avtale om et konsernkontosystem i Norges Bank og at Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) etter fullmakt fra Finansdepartementet har inngått rammeavtaler med enkelte banker om betalings- og kontoholdstjenester. DFØ forvalter oppgjørskonti i Norges Bank og rammeavtale med bankene.

Avtaler med banker

DFØ inngikk den 10. mai 2022 rammeavtaler med følgende banker:

  • DNB Bank ASA
  • Nordea Bank AB 

Tilleggsavtaler for valutakontoer er inngått med:

  • DNB Bank ASA
  • Nordea Bank AB

Tilleggsavtale for kontantkort er inngått med:

  • DNB Bank ASA

Tilleggsavtale om utbetalinger knyttet til statslån og betalinger knyttet til rentebytteavtaler er inngått med:

  • DNB Bank ASA

Avrop på rammeavtalene

De nye rammeavtalene av 10. mai 2022 løper fra dato for avtalens inngåelse i tre år. Etter dette tidspunktet har DFØ opsjon til å forlenge avtaleverket med ett år, pluss ett år, pluss ett år.  De nye rammeavtalene vil derfor ha en varighet på inntil seks år fra 10. mai 2022. Rammeavtaler av 5. juni 2018 blir avviklet i 2022, og alle de statlige virksomhetene skal være over på de nye avtalene senest 1. desember 2022. DFØ  utarbeider veiledningsmateriell som virksomhetene kan bruke ved avrop (bestilling) på rammeavtalene med banker. Avrop gjøres ved en minikonkurranse blant rammeavtalebankene.

Oppgjørskonti i Norges Bank

Finansdepartementet har utarbeidet retningslinjer for tilgang for virksomhetene til oppgjørskonti i Norges Bank (R-104). Rundskrivet inneholder også retningslinjer for ajourhold av oppgjørskontoer, ved for eksempel opphør av slike kontoer, bytte av bank og endring av adresse for virksomheten. DFØ gir råd til statlige virksomheter om ordningen med oppgjørskonti.

Tilleggstjenester

Virksomhetene kan ikke selv inngå egne avtaler om betalings- og kontoholdstjenester som ikke inngår i avtaleverket med mindre dette er skriftlig avklart med DFØ på forhånd. Enkelte tjenester som tilbys av banker og som ikke er knyttet til kontohold eller inn- og utbetalinger til bankkonti, kan virksomheten likevel selv inngå avtale om (uten avklaring med DFØ). Eksempler på slike tjenester er betalingsterminal, nattsafe, bankboks og fakturahotell.

Ikke-statlige midler

I en viss utstrekning forvalter statlige virksomheter midler som ikke skal inngå i konsernkontoordningen. Dette gjelder for eksempel ikke-statlige midler som beslaglagte midler og midler som tilhører klienter, pasienter, innsatte med mer. Det samme kan gjelde ordninger der virksomheter videreformidler midler på vegne av andre, uten at disse skal inntektsføres hos virksomheten. Virksomhetene kan for midler som ikke skal inngå i konsernkontoordningen, inngå avtale med en annen bank enn de som staten har rammeavtale med. 

Se rundskriv R-104/2020, Vedlegg i word-versjon

DFØs veileder ved avrop