Samfunnsøkonomiske analyser

Finansdepartementet fastsetter reglene for samfunnsøkonomiske analyser av statlige tiltak i et eget rundskriv. Dette bidrar til gode beslutningsgrunnlag for offentlige tiltak og reformer. Formålet med rundskrivet er å gi føringer for hvordan slike analyser utformes for å bidra til kvalitet på analysene, sammenlignbarhet mellom analysene og god informasjon om forutsetningene som er lagt til grunn. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring skal bidra til å heve kompetansen og gi råd til statlige virksomheter om hvordan samfunnsøkonomiske analyser bør gjennomføres. De har utarbeidet en veileder i samfunnsøkonomiske analyser.

Gjennom sitt overordnede ansvar for effektiv ressursutnyttelse skal Finansdepartementet bidra til at samfunnsøkonomiske analyser utarbeides og utgjør en sentral del av beslutningsgrunnlaget når beslutninger om nye offentlige tiltak, prosjekter, regelverk og reformer skal fattes.

Utredningsinstruksen stiller formaliserte krav til alle utredninger av statlige tiltak. Instruksen krever at når det skal utredes tiltak som man forventer gir vesentlige nytte- eller kostnadsvirkninger, herunder vesentlige budsjettmessige virkninger for staten, skal det gjennomføres en analyse i samsvar med gjeldende rundskriv for samfunnsøkonomiske analyser.

Formålet med samfunnsøkonomiske analyser er å klarlegge og synliggjøre konsekvensene av offentlige tiltak gjennom å få fram systematisk og mest mulig sammenlignbar informasjon om fordeler og ulemper av tiltak for samfunnet som helhet og enkeltgrupper.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har en enhet som bl.a. skal bidra til å heve kompetansen til departementer og statlige virksomheter på gjennomføringen av samfunnsøkonomiske analyser. DFØ kan tilby veiledningsmateriell, arrangerer kurs og seminarer, bidrar med metoderådgiving og koordinerer et nettverk for de som jobber med samfunnsøkonomiske analyser i staten.

NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser, som ble overlevert til finansministeren 3. oktober 2012, tilrår ulike endringer av rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser. Utredningen ble sendt på høring i oktober 2012, og det kom inn 50 høringsuttalelser. Høringsrunden viste at hovedprinsippene som utvalget redegjør for i NOU 2012: 16 har bred tilslutning. I 2014 fastsatte Finansdepartementet et rundskriv som fulgte opp disse anbefalingene. 

Rundskrivet er oppdatert i 2021 med regler for hvordan klimagassutslipp skal hensyntas i samfunnsøkonomiske analyser. Finansdepartementets rundskriv R-109/2021 Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser erstatter tidligere rundskriv R-109 fra 2014.

Regelverket om verdsetting av klimagassutslipp er nærmere beskrevet i en egen artikkel.

Nyttige lenker