Samfunnsøkonomiske analyser

Finansdepartementet reviderte i 2014 rundskriv med prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser. Rundskrivet er en oppfølging av anbefalingene i NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser. Det er et mål at samfunnsøkonomiske analyser skal bidra til å bedre beslutningsgrunnlaget for offentlige tiltak og reformer. Formålet med rundskrivet er å gi føringer for hvordan slike analyser utformes for å bidra til kvalitet på analysene, sammenlignbarhet mellom analysene og god informasjon om forutsetningene som er lagt til grunn. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring skal bidra til å heve kompetansen og gi råd til statlige virksomheter om hvordan samfunnsøkonomiske analyser bør gjennomføres. Basert på rundskrivet vil de utarbeide en veileder i samfunnsøkonomiske analyser.

Gjennom sitt overordnede ansvar for effektiv ressursutnyttelse skal Finansdepartementet bidra til at samfunnsøkonomiske analyser utarbeides og utgjør en sentral del av beslutningsgrunnlaget når beslutninger om nye offentlige tiltak, prosjekter, regelverk og reformer skal fattes.

Utredningsinstruksen stiller formaliserte krav om å beregne de økonomiske og administrative konsekvenser av tiltak som planlegges og krever at det skal utarbeides grundige og realistiske samfunnsøkonomiske analyser i nødvendig utstrekning.

Formålet med analysene er å klarlegge og synliggjøre konsekvensene av offentlige tiltak gjennom å få fram systematisk og mest mulig sammenlignbar informasjon om fordeler og ulemper av tiltak for samfunnet som helhet og enkeltgrupper.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har opprettet en enhet som bl.a. skal bidra til å heve kompetansen til departementer og statlige virksomheter på gjennomføringen av samfunnsøkonomiske analyser. DFØ kan tilby veiledningsmateriell, arrangerer kurs og seminarer, bidrar med metoderådgiving og koordinerer et nettverk for de som jobber med samfunnsøkonomiske analyser i staten.

NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser, som ble overlevert til finansministeren 3. oktober 2012, tilrår ulike endringer av rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser. Utredningen ble sendt på høring i oktober 2012, og det kom inn 50 høringsuttalelser. Høringsrunden viste at hovedprinsippene som utvalget redegjør for i NOU 2012: 16 har bred tilslutning.

Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv. følger opp disse anbefalingene. Dette rundskrivet erstatter tidligere rundskriv R-109 Behandling av kalkulasjonsrente, risiko, kalkulasjonspriser og skattekostnad i samfunnsøkonomiske analyser. DFØ har utarbeidet en veileder som bygger på dette rundskrivet. Siste versjon ble revidert i 2018. DFØs nettsider med veiledningsmateriell er tilgjengelig fra lenken til nedenfor.

Les gjeldene rundskriv R-109/2014 Prinsipper og krav ved utarbeidelsen av samfunnsøkonomiske analyser.

Nyttige lenker