Bevilgningsreglementet

Stortinget vedtok 26. mai 2005 et nytt bevilgningsreglement på grunnlag av St.prp. nr. 48 (2004-2005) Om bevilgningsreglementet, jf. Innst. S. nr. 187 (2004-2005). Det nye reglementet trådte i kraft 1. januar 2006, og avløser gjeldende reglement av 19. november 1959 med senere endringer. Veileder i statlig budsjettarbeid er oppdatert mars 2014.

- Bevilgningsreglement av 26.mai 2005
- St.prp. nr 48 (2004-2005)

- Finansdepartementets brev av 5.12.2005 som orienterer om forholdet mellom det nye reglementet og reglementet av 1959.

I forbindelse med ikrafttredelsen av det nye bevilgningsreglementet er det gitt ut en ny, trykt utgave av Veileder i statlig budsjettarbeid, senest oppdatert mars 2014. Nærmere kommentarer til reglementet er gitt i budsjettveilederen.

Som en prøveordning for årene 2020-2022 har Stortinget 13.12.2019 samtykket i forlengelse av prøveordningen fra 2017-2019 slik at  innsparingsperioden økes fra tre til fem år ved bruk av fullmakten til å overskride driftsbevilgning til investeringsformål mot innsparing i kommende budsjetterminer. Se kgl. res. og rundskriv R-110 av 10.1.2020.