Bevilgningsreglementet

Stortinget vedtok 26. mai 2005 et nytt bevilgningsreglement på grunnlag av St.prp. nr. 48 (2004-2005) Om bevilgningsreglementet, jf. Innst. S. nr. 187 (2004-2005). Stortinget gjorde vedtak om to oppdateringer av bevilgningsreglementet 16. juni 2023, jf. Prop. 118 S (2022–2023) og Innst. 490 S (2022-2023). Det gjeldende reglementet trådte i kraft 1. januar 2006, og avløste det tidligere reglementet av 19. november 1959 med senere endringer. Veileder i statlig budsjettarbeid er oppdatert juni 2023. Nærmere kommentarer til bevilgningsreglementet er gitt i budsjettveilederen.

- Bevilgningsreglement av 26.mai 2005
- St.prp. nr 48 (2004-2005)

- Finansdepartementets brev av 5.12.2005 som orienterer om forholdet mellom det nye reglementet og reglementet av 1959.

Lenke til veileder i statlig budsjettarbeid, juni 2023.

Ordningen med overskridelse til investeringsformål mot innsparing i de kommende budsjetterminer ble som en prøveordning, for årene 2017–2022, utvidet slik at innsparingsperioden ble økt fra tre til fem år. Prøveordningen er ikke forlenget, og ved bruk av fullmakten fra 2023 gjelder ordinær innsparingsperiode på tre år, jf. rundskriv R-110 av 20.06.2023.