Forsiden

Bevilgningsreglementet

Stortinget vedtok 26. mai 2005 et nytt bevilgningsreglement på grunnlag av St.prp. nr. 48 (2004-2005) Om bevilgningsreglementet, jf. Innst. S. nr. 187 (2004-2005). Det nye reglementet trådte i kraft 1. januar 2006, og avløser gjeldende reglement av 19. november 1959 med senere endringer. Veileder i statlig budsjettarbeid er oppdatert mars 2014.

- Bevilgningsreglement av 26.mai 2005
- St.prp. nr 48 (2004-2005)

- Finansdepartementets brev av 5.12.2005 som orienterer om forholdet mellom det nye reglementet og reglementet av 1959.

I forbindelse med ikrafttredelsen av det nye bevilgningsreglementet er det gitt ut en ny, trykt utgave av Veileder i statlig budsjettarbeid, senest oppdatert mars 2014. Nærmere kommentarer til reglementet er gitt i budsjettveilederen.

Ordningen med overskridelse til investeringsformål mot innsparing i de kommende budsjetterminer ble som en prøveordning, for årene 2017–2022, utvidet slik at innsparingsperioden ble økt fra tre til fem år. Prøveordningen er ikke forlenget, og ved bruk av fullmakten fra 2023 gjelder ordinær innsparingsperiode på tre år, jf. rundskriv R-110 av 10.11.2022.