Ansvarlig forvaltning

Statens pensjonsfond

Ansvarlig forvaltning er en integrert del av forvaltningen av Statens pensjonsfond, der formålet er å ivareta fondets finansielle interesser gjennom å fremme ansvarlig virksomhet og langsiktig verdiskaping i selskapene fondet er investert i. Finansdepartementet legger i mandatene for SPU og SPN til grunn at god avkastning over tid avhenger av en bærekraftig utvikling og velfungerende markeder.

Eierskapsutøvelse

Artikkel

Norges Bank har i oppdrag å ta hensyn til god selskapsstyring, miljø og samfunnsmessige forhold i den operative forvaltningen av SPU.

Etiske retningslinjer

Artikkel

Statens pensjonsfond utland (SPU) har vært underlagt etiske retningslinjer siden 2004. Etikkrådet gir råd til Norges Bank om observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland.

Meld. St. 1 (2023-2024)

Nasjonalbudsjettet 2024

Melding til Stortinget 06.10.2023

Omtale av forvaltningen av Statens pensjonsfond i kap. 7.

Meld. St. 22 (2023–2024)

Statens pensjonsfond 2024

Melding til Stortinget 12.04.2024

Finansdepartementet legger i denne meldingen frem resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2023. Meldingen drøfter flere viktige temaer, herunder unoterte aksjer og håndtering av SPNs høye eierandeler i det norske aksjemarkedet. 

Kontakt

Avdeling for formuesforvaltning (AFF)

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo