Etiske retningslinjer

Ansvarlig forvaltning

Statens pensjonsfond utland (SPU) har siden 2004 vært underlagt etiske retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper. Retningslinjene er senere blitt videreutviklet, sist i 2021 på bakgrunn av anbefalinger i NOU 2020: 7 Verdier og ansvar – Det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland.

Det er to etiske forpliktelser i forvaltningen av SPU. For det første skal fondet forvaltes med sikte på varig verdiskaping for nålevende og fremtidige generasjoner. For det andre skal fondet ikke være investert i virksomheter og aktiviteter det av etiske grunner ikke bør være investert i. Formålet med retningslinjene for observasjon og utelukkelse er å etterleve den andre av disse forpliktelsene, altså å søke å unngå at fondet er investert i selskaper som selv er ansvarlige for eller medvirker til grove etiske normbrudd. Retningslinjene bygger på et verdigrunnlag som har bred støtte i befolkningen, som blant annet menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og internasjonale konvensjoner for klima og miljø. Retningslinjene er fastsatt av Finansdepartementet og forankret i regjering og Stortinget.

Retningslinjene angir blant annet hvilke kriterier som skal ligge til grunn for at selskaper kan utelukkes eller settes til observasjon. Kriteriene retter seg både mot produkter som ikke anses som etisk akseptable for fondet, som tobakk, cannabis, visse typer våpen og kull, og mot selskapers atferd som innebærer grove etiske normbrudd. Atferdskriteriene omfatter blant annet grove brudd på menneskerettighetene, salg av våpen til bruk som er i strid med folkerettens regler, korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet, miljøskade, klimautslipp og andre grunnleggende etiske normer.

Norges Banks hovedstyre beslutter observasjon eller utelukkelse etter tilråding fra det faglig uavhengige Etikkrådet (etikkradet.no). Før observasjon eller utelukkelse besluttes, skal banken vurdere om eierskapsutøvelse kan være egnet til å redusere risikoen for fortsatt normbrudd eller av andre årsaker kan være mer hensiktsmessig. Banken skal se de ulike virkemidlene den har til rådighet i sammenheng og benytte dem på en helhetlig måte. Norges Bank offentliggjør hvilke selskaper som er utelukket eller satt til observasjon (nbim.no) og Etikkrådet offentliggjør sine tilrådinger. Finansdepartementet omtaler årlig Etikkrådets og Norges Banks arbeid med retningslinjene i en årlig melding, se blant annet Statens pensjonsfond 2024.