Prop. 208 LS (2020–2021)

Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer og samtykke til deltagelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/2088 og forordning (EU) 2020/852

Proposisjonen inneholder forslag til nye lovregler om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet. De foreslåtte lovreglene vil gjennomføre EUs offentliggjøringsforordning og EUs taksonomiforordning i norsk rett.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget