Meld. St. 17 (2022–2023)

Statens pensjonsfond 2023

Finansdepartementet legger i denne meldingen frem resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2022. Meldingen drøfter flere viktige temaer, herunder NOU 2022:12 Fondet i en brytningstid og gjennomgangen av Folketrygdfondets forvaltning av SPN. Opprettelse av en ny enhet for statlig kapitalforvaltning i Tromsø omtales også.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget