Høring – lov om Statens fond i Tromsø

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til lov om Statens fond i Tromsø. Formålet med etableringen av fondet er å bidra til å bygge kapitalforvaltningsmiljøer i Nord-Norge.

Regjeringen varslet i Hurdalsplattformen at det skal bygges sterke kompetansemiljøer i hele landet. Ved å etablere et nytt fond som skal forvaltes fra Tromsø, legges det til rette for utvikling av nye kompetansemiljøer i Tromsø og Nord-Norge.

– Regjeringen prioriterer Nord-Norge og ønsker å skape aktivitet i hele landet. Ved å etablere et nytt kapitalforvaltningsmiljø i Tromsø, vil vi kunne skape viktige arbeidsplasser i Nord-Norge og Tromsø. Dette vil kunne ha positive ringvirkninger for vekst og næringsutvikling i hele regionen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Forvaltning av fondet
Departementet foreslår at det statlige særlovselskapet Folketrygdfondet, som forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond, skal opprette et kontor i Tromsø hvor Statens fond i Tromsø skal forvaltes fra. Fondet vil ikke ha et eget styre eller en egen administrasjon.

Departementet legger videre opp til at Statens fond i Tromsø skal etableres med en ramme på 15 milliarder kroner, som kan vurderes økt opp mot 30 milliarder kroner etter hvert. Fondet skal investeres på markedsmessige vilkår og målet med investeringene skal være å oppnå høyest mulig avkastning til en akseptabel risiko. Fondet skal forvaltes ansvarlig.

Videre prosess
Vedtak om finansiering må besluttes av Stortinget. Finansdepartementet vil arbeide videre med å fastsette et forvaltningsmandat og redegjøre nærmere for dette når forslag til vedtak om finansiering legges frem i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2024. Forvaltningsmandatet vil bli fastsatt av departementet i etterkant av at Stortinget har fattet vedtak om finansiering.

Lovforslaget bygger på vurderingene i Meld. St. 17 (2022–2023) Statens pensjonsfond 2023 kapittel 6 om etablering av en ny enhet for statlig kapitalforvaltning i Tromsø.

Høringsfristen er 5. februar 2024.

Les mer: