Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning

Ansvarlig forvaltning

Målet med Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning er å fremme langsiktig verdiskaping i selskapene fondet er investert i og å bidra til god selskapsstyring og et ansvarlig næringsliv. I forvaltningen skal Norges Bank vektlegge fondets lange tidshorisont og den brede plasseringen av investeringene.

Stemmegivning på selskapers generalforsamlinger er en av de viktigste måtene Norges Bank kan utøve eierskap på i selskapene SPU er investert i. Gjennom stemmegivningen kan Norges Bank holde selskapenes styrer ansvarlige, men også støtte eller søke å påvirke selskapers beslutninger. Norges Bank har etablert retningslinjer for stemmegivning som gir en overordnet veiledning om hvordan banken vil stemme, og bidrar til at stemmegivningen er konsistent og forutsigbar. Banken søker gjennom stemmegivningen å styrke selskapsstyringen, bedre lønnsomheten og å fremme ansvarlige virksomheter. Det overordnede målet er å fremme fondets langsiktige interesser.

Norges Bank søker å bidra til god selskapsstyring og ansvarlige selskaper gjennom dialog med selskaper. Norges Bank prioriterer større selskaper og temaer som kan forfølges over flere år.

Norges Bank har utarbeidet forventningsdokumenter (nbim.no) om hvordan selskapene forholder seg til globale utfordringer i sin virksomhet. Forventningene danner grunnlag for bankens dialog med selskaper, og banken måler årlig selskapenes virksomhet opp mot forventningene. Forventningene retter seg først og fremst mot styrene i selskapene der fondet er investert. Forventningene bygger på standarder som FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Forventningene sammenfaller også i stor grad med FNs bærekraftsmål. Banken har utarbeidet forventingsdokumenter på følgende åtte områder: klimaendringer, vannforvaltning, menneskerettigheter, barns rettigheter, skatt og åpenhet, antikorrupsjon, bærekraftig bruk av havet og biologisk mangfold.

Norges Bank støtter utviklingen av standarder som ivaretar fondets interesser som en langsiktig og universell eier. Banken søker gjennom arbeidet med standarder å bidra til velfungerende markeder og god selskapsstyring gjennom å skape likere og mer bærekraftige vilkår på tvers av markeder. Bedre standarder kan over tid påvirke selskapers praksis. Videre støtter banken forskning som kan underbygge arbeidet med ansvarlig forvaltning. Det er et mål å øke kunnskapen om hvordan god selskapsstyring og bærekraft henger sammen med finansiell risiko og avkastning.