Meld. St. 24 (2020–2021)

Statens pensjonsfond 2021

Finansdepartementet legger i denne meldingen frem resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2020. Meldingen drøfter flere viktige temaer i videreutviklingen av strategien for investeringene. Den gjør også rede for arbeidet med ansvarlig forvaltning, inkludert Finansdepartementets oppfølging av Etikkutvalgets utredning.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget