Historisk arkiv

Langsiktig og ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet legger i dag frem meldingen Statens pensjonsfond 2021. Meldingen omhandler regjeringens arbeid med å utvikle investeringsstrategien videre og styrke rammeverket for den ansvarlige forvaltningen. Det gjøres også rede for resultatene i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN).

– Regjeringen har iverksatt omfattende tiltak for å begrense ska­devirkningene av koronapandemien. I tråd med handlingsregelen legger vi opp til at oljepengebruken skal ned når den økonomiske situasjonen normaliseres. Sammen med en langsiktig og ansvarlig forvaltning vil dette sørge for at oljeformuen også kommer fremtidige generasjoner til gode, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Gode resultater i både SPU og SPN

– Vi må være forberedt på uro i finansmarkedene og på at verdien av fondet vil kunne svinge mye fra år til år. Samtidig har vi har god evne til å tåle markedsuro. En langsiktig investeringsstrategi vil tjene oss vel over tid, sier finansministeren.

Arbeidet med klimarisiko i SPU

Klimaendringene vil ha betydning for selskaper og den globale økonomiske utviklingen fremover. Selskapenes inntjening vil kunne påvirkes av endringer i ulike aktørers preferanser ved overgangen til et lavutslippssamfunn, fysiske endringer som følge av klimaendringene, klimapolitikk og den teknologiske utviklingen. Dette bidrar til finansiell risiko som investorer må håndtere. Departementet har derfor igangsatt et omfattende arbeid for å øke kunnskapen ytterligere om hvordan klimaendringer, klimapolitikk og det grønne skiftet kan påvirke investorer som SPU.

En ekspertgruppe skal utarbeide en rapport om betydningen av finansiell klimarisiko og klimarelaterte investeringsmuligheter, og drøfte alternative måter å håndtere dette på i forvaltningen. Departementet vil parallelt med dette innhente analyser og vurderinger fra Norges Bank. Vurderinger av klimarisiko og klimarelaterte investe­ringsmuligheter vil legges frem i fondsmeldingen 2022.

– Finansiell klimarisiko er en inte­grert del av Norges Banks risikostyring, investe­ringsbeslutninger og eierskapsutøvelse. Samtidig er klima en finansiell risikofaktor som vi trenger økt kunnskap om. Arbeidet departementet nå har satt i gang vil bidra til at vi får mer kunnskap om dette, sier finansministeren.

Arbeidet med skatt og åpenhet i SPU

– Norge har en aktiv rolle i det internasjonale arbeidet for økt åpenhet, utveksling av opplysninger og en riktig fordeling av beskatningsrett globalt. Arbeidet med såkalte skatteparadis, internasjonal skatteomgåelse og en riktig fordeling av beskatningsrett globalt bør foregå gjennom internasjonalt samarbeid på myndighetsnivå og konsensusbaserte løsninger, sier finansministeren.

Håndheving av gjeldende skatteregler, samt utvikling av skatteregelverket i internretten og gjennom internasjonale standarder, hører inn under myndighetenes ansvarsområde.

Gjennom den ansvarlige forvaltningen understøtter Norges Bank fondets langsiktige finansielle interesser. Som en langsiktig, finansiell investor vektlegges reell, varig verdiskaping i selskapene der fondet er investert, og ikke eventuelle kortsiktige gevinster som følge av aggressiv skatteplanlegging.

– Regjeringen legger vekt på åpenhet og etisk bevissthet i forvaltningen av Statens pensjonsfond. Det er positivt at Norges Bank synligjør arbeidet med skatt og åpenhet, og jeg legger til grunn at banken løpende vurderer hvordan dette kan styrkes, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Norges Bank har utarbeidet forventningsdokumenter på flere områder, herunder skatt og åpenhet. Dokumentene bygger på internasjonalt anerkjente prinsipper og er rettet mot styrene i selskapene der fondet er investert, og benyttes blant annet som utgangspunkt for dialogen banken har med selskapene. I forventningsdokumentet om skatt og åpenhet uttrykker Norges Bank en forventning om at selskaper har en formålstjenlig, veloverveid og åpen skattepraksis.