Strategisk referanseindeks

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Den langsiktige investeringsstrategien for SPN følger av valget av strategisk referanseindeks og tilhørende risikorammer fastsatt av departementet.

Kilde: Finansdepartementet

Referanseindeksen for SPN er satt sammen av fire delindekser og er en detaljert beskrivelse av hvordan fondets kapital i utgangspunktet skal være investert, jf. figur over. Indeksen er fordelt på aksjer (60 prosent) og obligasjoner (40 prosent), og på to geografiske regioner, Norge (85 prosent) og Norden for øvrig utenom Island (15 prosent).

Oslo Børs er valgt som leverandør av de to aksjeindeksene, mens Bloomberg (1) er leverandør av referanseindeksene for obligasjoner. Den strategiske referanseindeksen er nærmere beskrevet i mandatet for forvaltningen av SPN

(1) Bloomberg L.P. overtok Barclays indeksløsninger (BRAIS) fra Barclays PLC 24. august 2016